| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XIV/84/2012 Rady Gminy Chełm Śląski

z dnia 18 kwietnia 2012r.

w sprawie zmiany uchwały nr XXVII/139/2009 Rady Gminy Chełm Śląski z dnia 27 marca 2009r w sprawie zasad wynagradzania nauczycieli, ustalenia regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków: za wysługę lat, otywacyjnego, funkcyjnego, za warunki pracy i niektórych innych składników wynagradzania

w sprawie zmiany  uchwały  nr XXVII/139/2009 Rady Gminy  Chełm  Śląski z dnia 27 marca 2009r   w

sprawie zasad wynagradzania nauczycieli, ustalenia regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków : za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego, za warunki pracy i niektórych innych składników wynagradzania

             

Na podstawie art. 30 ust. 6 ustawy z dnia 26 stycznia 1982r. – Karta Nauczyciela ( j.t. Dz. U. z 2006 r. Nr 97, poz. 674 z późn. zm.)  zwanej dalej „Kartą Nauczyciela”, w związku z art. 18  ust.2  pkt 15, art. 40  ust.1,  art. 41 ust. 1 , art. 42  ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym ( j.t. Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zmianami), przepisami rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 31 stycznia 2005r. w sprawie wysokości minimalnych stawek wynagrodzenia zasadniczego nauczycieli, ogólnych warunków przyznawania dodatków  do wynagrodzenia zasadniczego  oraz wynagradzania za pracę w dniu wolnym od  pracy  ( Dz. U. z 2005r. Nr 22, poz. 181 z późn. zm.)  zwanym dalej „rozporządzeniem”, po uzgodnieniu ze związkami zawodowymi zrzeszającymi nauczycieli

Rada Gminy Chełm Śląski

u c h w a l a :

§ 1. Dokonać następujących zmian w załączniku do uchwały nr XXVII/139/2009 Rady Gminy Chełm Śląski z dnia 27 marca 2009r w sprawie zasad wynagradzania nauczycieli, ustalenia regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków : za wysługę lat ,motywacyjnego, funkcyjnego, za warunki pracy i niektórych innych składników wynagradzania :

1) w § 6 ust.1 lit. a. otrzymuje brzmienie : ,, dyrektorowi - w wysokości od 500,-zł do 1.500,-zł , ” ,

2) w § 6 ust.1 lit. b. otrzymuje brzmienie : ,,wicedyrektor i inne stanowiska kierownicze przewidziane w statucie szkoły  - w wysokości od 250,-zł do 1.000,-zł , ”,

3) w § 7 ust.1 lit. a. otrzymuje brzmienie: ,,wychowawstwo klasy ( za każdą prowadzona klasę )  - w wysokości 150,-zł, ” ,

4) w § 7 ust.1 lit. d. otrzymuje brzmienie: ,,funkcję opiekuna stażu ( za każdą prowadzoną osobę ) - w wysokości 100,-zł .”.

§ 2. W pozostałym zakresie uchwała  wymieniona w § 1pozostaje bez zmian.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Chełm Śląski.

§ 4. 1. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dniu od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

2. Podwyżki wynagrodzenia wynikające z dokonanych zmian następują od 1 maja 2012r.

Przewodniczący Rady


Kazimierz Plewnia

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Strict Minds Communication

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »