| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XXIII/499/12 Rady Miasta Katowice

z dnia 30 maja 2012r.

w sprawie nadania Statutu Samodzielnemu Publicznemu Zakładowi Opieki Zdrowotnej Szpitalowi Miejskiemu Murcki w Katowicach

Na podstawie art. 18 ust. 2   pkt 15 ustawy z   dnia 8   marca 1990 r. o   samorządzie gminnym (Dz. U. z   2001 r. Nr 142, poz. 1591 z   późn. zm.) w   związku z   art. 42 ust. 4   ustawy z   dnia 15 kwietnia 2011 r. o   działalności leczniczej (Dz. U. Nr 112, poz. 654 z   późn. zm.), po przeprowadzeniu konsultacji w   trybie art. 5   ust. 5   ustawy z   dnia 24 kwietnia 2003 r. o   działalności pożytku publicznego i   wolontariacie (Dz. U. z   2010 r., Nr 234, poz. 1536 z   późn. zm.)  

Rada Miasta Katowice  
uchwala:  

§   1.   Nadać Statut Samodzielnemu Publicznemu Zakładowi Opieki Zdrowotnej Szpitalowi Miejskiemu Murcki w   Katowicach, w   brzmieniu stanowiącym załącznik do niniejszej uchwały.  

§   2.   Traci moc uchwała nr XXVII/565/08 Rady Miasta Katowice z   dnia 27 czerwca 2008 r. w   sprawie zatwierdzenia Statutu Szpitala Miejskiego Murcki w   Katowicach oraz uchwała nr XIII/215/11 Rady Miasta Katowice z   dnia 5   września 2011 r. w   sprawie wprowadzenia zmian w   Statucie Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Szpitala Miejskiego Murcki w   Katowicach  

§   3.   Wykonanie uchwały powierzyć Prezydentowi Miasta Katowice.  

§   4.   Uchwała wchodzi w   życie po upływie 14 dni od daty opublikowania w   Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.  

 

 

 

Przewodniczący Rady Miasta Katowice  


Arkadiusz   Godlewski

 


Załącznik   do Uchwały Nr XXIII/499/12    
Rady Miasta Katowice    
z dnia 30.05.2012 r.  
 

S T A   T U   T  

SAMODZIELNEGO  

PUBLICZNEGO ZAKŁADU OPIEKI ZDROWOTNEJ  

pod firmą:  

Szpital Miejski Murcki  

w Katowicach  

             

Rozdział 1.
POSTANOWIENIA OGÓLNE  

§   1.   1.   Szpital Miejski Murcki w   Katowicach, zwany dalej „   Szpitalem   ”, jest podmiotem leczniczym niebędącym przedsiębiorcą, działającym w   formie samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej.  

2.   Firma Szpitala brzmi: „   Szpital Miejski Murcki w   Katowicach   ”.  

3.   Szpital podlega wpisowi do rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą, prowadzonego przez Wojewodę Śląskiego.  

4.   Szpital posiada osobowość prawną i   jest wpisany do rejestru stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i   zawodowych, fundacji oraz samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej, prowadzonego przez Sąd Rejonowy Katowice – Wschód Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego w   Katowicach.  

§   2.   Szpital działa na podstawie:  

1)   ustawy z   dnia 15 kwietnia 2011 roku o   działalności leczniczej (Dz.U. z   2011 r., Nr 112, poz. 654 z   późn. zm),  

2)   ustawy z   dnia 27 sierpnia 2004 roku o   świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych ( Dz.U. z   2008 r., Nr 164, poz. 1027 z   późn. zm.),  

3)   ustawy z   dnia 6   listopada 2008 roku o   prawach pacjenta i   Rzeczniku Praw Pacjenta ( Dz. U. z   2012 r., poz. 159 z   późn. zm.),  

4)   ustawy z   dnia 27 sierpnia 2009 roku o   finansach publicznych (Dz.U. z   2009 r., Nr 157, poz. 1240 z   późn. zm.),  

5)   ustawy z   dnia 29 września 1994 roku o   rachunkowości(j.t.: Dz.U. z   2009 r. Nr 152, poz. 1223 z   późn. zm.),  

6)   innych przepisów regulujących funkcjonowanie Szpitala, aktów organów, o   których mowa w   § 3   ust. 2   Statutu,  

7)   niniejszego Statutu.  

§   3.   1.   Podmiotem tworzącym Szpital jest miasto Katowice - gmina mająca status miasta na prawach powiatu (dalej: „   podmiot tworzący   ”, „   Miasto Katowice”)   .  

2.   Podmiot tworzący wykonuje swoje zadania wobec Szpitala za pomocą organów, to jest: Prezydenta Miasta Katowice oraz Rady Miasta Katowice, zgodnie z   podziałem kompetencji tych organów określonym powszechnie obowiązującymi przepisami prawa oraz postanowieniami aktów, w   tym uchwał i   zarządzeń, wydawanych na podstawie i   w graniach prawa.  

§   4.   1.   Organem sprawującym nadzór nad Szpitalem w   zakresie zgodności działań Szpitala z   przepisami prawa, niniejszym Statutem oraz regulaminem organizacyjnym Szpitala jest podmiot tworzący Szpital.  

2.   Organem sprawującym kontrolę nad Szpitalem w   zakresie zgodności wykonywanej działalności leczniczej z   przepisami Ustawy i   przepisami wydanymi na jej podstawie, jest Wojewoda Śląski.  

§   5.   Obszar działania Szpitala obejmuje obszar Miasta Katowice oraz inne obszary, jeśli wynika to z   powszechnie obowiązujących przepisów prawa lub z   postanowień zawartych przez Szpital umów.  

§   6.   Siedzibą Szpitala są Katowice. Adres Szpitala określa regulamin organizacyjny Szpitala, o   którym mowa w   § 22 ust. 4   Statutu.  

Rozdział 2.
CELE I   ZADANIA SZPITALA  

§   7.   1.   Podstawowym celem Szpitala jest wykonywanie działalności leczniczej w   rozumieniu Ustawy, w   tym polegającej na udzielaniu świadczeń zdrowotnych w   rodzaju:  

a)   stacjonarne i   całodobowe świadczenia zdrowotne szpitalne wykonywane w   ramach działania jednostek i   komórek organizacyjnych Szpitala, wymienionych w   Załączniku Nr 1   do Statutu oraz w   regulaminie organizacyjnym Szpitala,  

b)   stacjonarne i   całodobowe świadczenia zdrowotne inne, niż szpitalne, w   tym polegające na:  

-   udzielaniu całodobowych świadczeń zdrowotnych, które obejmują swoim zakresem pielęgnację, opiekę i   rehabilitację pacjentów niewymagających hospitalizacji, oraz na zapewnianiu im produktów leczniczych potrzebnych do kontynuacji leczenia, pomieszczeń i   wyżywienia odpowiednich do stanu zdrowia, a   także prowadzeniu edukacji zdrowotnej dla pacjentów i   członków ich rodzin oraz przygotowaniu tych osób do samoopieki i   samopielęgnacji w   warunkach domowych,  

-   udzielaniu świadczeń zdrowotnych polegających na działaniach usprawniających, które służą zachowaniu, przywracaniu i   poprawie zdrowia  

c)   ambulatoryjne świadczenia zdrowotne, w   tym obejmujące świadczenia podstawowej lub specjalistycznej opieki zdrowotnej oraz świadczenia z   zakresu rehabilitacji leczniczej, udzielane w   warunkach niewymagających ich udzielania w   trybie stacjonarnym i   całodobowym, w   odpowiednio urządzonym, stałym pomieszczeniu, a   także badania diagnostyczne wykonywane w   celu rozpoznania stanu zdrowia i   ustalenia dalszego postępowania leczniczego.  

2.   Szpital udziela podstawowych i   specjalistycznych świadczeń zdrowotnych służących zachowaniu, ratowaniu, przywracaniu i   poprawie zdrowia w   zakresie posiadanych specjalizacji oraz innych działań medycznych wynikających z   procesu leczenia lub odrębnych przepisów prawa, regulujących zasady ich wykonywania.  

§   8.   Szpital realizuje swoje cele na podstawie umów zawieranych z   Narodowym Funduszem Zdrowia, z   organami samorządu terytorialnego, z   instytucjami ubezpieczeniowymi, organizacjami społecznymi oraz z   innymi podmiotami, w   tym z   osobami fizycznymi i   prawnymi.  

§   9.   Do zadań Szpitala należy w   szczególności:  

1)   świadczenie całodobowych usług medycznych w   oddziałach Szpitala,  

2)   świadczenie usług medycznych w   postaci konsultacji i   porad lekarskich w   poradniach specjalistycznych Szpitala oraz w   innych komórkach organizacyjnych Szpitala,  

3)   wykonywanie badań w   zakresie diagnostyki medycznej, w   tym analitycznej i   obrazowej,  

4)   wykonywanie badań psychologicznych oraz psychotechnicznych ,  

5)   świadczenie usług pielęgnacyjno – opiekuńczych,  

6)   świadczenie usług w   zakresie rehabilitacji leczniczej,  

7)   promocja zdrowia,  

8)   realizacja programów zdrowotnych.  

§   10.   1.   Szpital udziela świadczeń zdrowotnych finansowanych ze środków publicznych osobom ubezpieczonym oraz innym osobom uprawnionym do tych świadczeń na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów prawa nieodpłatnie, za częściową odpłatnością lub całkowitą odpłatnością, na zasadach określonych w   Ustawie.  

2.   Szpital prowadzi odpłatną działalność leczniczą w   zakresie niefinansowanym ze środków publicznych, w   tym poprzez wykonywanie odpłatnych badań diagnostycznych medycznych, w   tym analitycznych i   obrazowych oraz udzielanie odpłatnych porad i   konsultacji zdrowotnych pod warunkiem, że nie ogranicza to działania jednostek i   komórek organizacyjnych działalności medycznej Szpitala, oraz że przepisy odrębne nie stanowią inaczej.  

3.   Osobom nieubezpieczonym Szpital udziela świadczeń zdrowotnych finansowanych ze środków publicznych odpłatnie. Wysokość opłat za świadczenia zdrowotne, o   których mowa w   zdaniu poprzednim, ustala Dyrektor Szpitala, uwzględniając rzeczywiste koszty udzielenia świadczenia zdrowotnego.  

4.   Szpital prowadzi działalność gospodarczą inną, niż działalność lecznicza, obejmującą w   szczególności: :  

a)   oddawanie osobom trzecim ruchomości i   nieruchomości Szpitala lub ich części do odpłatnego albo nieodpłatnego korzystania,  

b)   zawieranie z   osobami trzecimi umów cywilnoprawnych mających na celu poprawę warunków bytowych pacjentów Szpitala w   trakcie udzielania świadczeń zdrowotnych,  

c)   umożliwianie osobom trzecim odpłatnego wjazdu na teren Szpitala pojazdami mechanicznymi i   postoju pojazdami mechanicznymi na terenie Szpitala,  

d)   odpłatne udostępnianie dokumentacji medycznej na zasadach określonych powszechnie obowiązującymi przepisami prawa,  

e)   odpłatny transport medyczny,  

f)   inną   .  

5.   Działalność, o   której mowa w   ust. 4   powyżej, nie może obejmować świadczenia na terenie Szpitala, ani prowadzić do świadczenia na terenie Szpitala, usług pogrzebowych lub ich reklamy oraz nie może być uciążliwa dla pacjentów lub przebiegu leczenia.  

§   11.   Szpital może uczestniczyć w   prowadzeniu badań naukowych i   prac badawczo-rozwojowych lub w   realizacji celów naukowych i   dydaktycznych oraz w   przygotowaniu osób do wykonywania zawodu medycznego i   w kształceniu osób wykonujących zawód medyczny, na zasadach określonych w   przepisach regulujących ww. sprawy, pod warunkiem zachowania dostępności świadczeń zdrowotnych określonych w   niniejszym Statucie.  

§   12.   W wykonywaniu zadań statutowych, Szpital współpracuje między innymi z:  

1)   podmiotem tworzącym oraz innymi jednostkami samorządu terytorialnego,  

2)   innymi podmiotami leczniczymi,  

3)   organizacjami społecznymi,  

4)   stowarzyszeniami i   fundacjami,  

5)   organizacjami pożytku publicznego,  

6)   stacjami sanitarno-epidemiologicznymi,  

7)   innymi osobami prawnymi i   osobami fizycznymi.  

Rozdział 3.
ORGANY I   ORGANIZACJA WEWNĘTRZNA SZPITALA  

§   13.   Organami Szpitala są:  

1.   Dyrektor,  

2.   Rada Społeczna.  

§   14.   1.   Dyrektor Szpitala kieruje i   zarządza Szpitalem oraz reprezentuje go na zewnątrz.  

2.   Dyrektor samodzielnie podejmuje decyzje dotyczące kierowania Szpitalem i   ponosi za nie odpowiedzialność.  

3.   W czasie nieobecności Dyrektora, Szpitalem kieruje, zarządza oraz reprezentuje go na zewnątrz osoba przez niego upoważniona.  

4.   Dyrektor jest przełożonym wszystkich pracowników Szpitala.  

§   15.   Dyrektora Szpitala zatrudnia podmiot tworzący reprezentowany przez Prezydenta Miasta Katowice, nawiązując z   Dyrektorem stosunek pracy na podstawie powołania lub umowy o   pracę albo zawierając z   nim umowę cywilnoprawną.  

§   16.   Dyrektor wykonuje swoje zadania przy pomocy zastępców Dyrektora, kierowników lub osób zarządzających jednostkami i   komórkami organizacyjnymi Szpitala oraz osób zatrudnionych na stanowiskach samodzielnych.  

§   17.   Rada Społeczna jest organem:  

a)   inicjującym i   opiniodawczym podmiotu tworzącego,  

b)   doradczym Dyrektora.  

§   18.   1.   Radę Społeczną powołuje, odwołuje oraz zwołuje jej pierwsze posiedzenie podmiot tworzący.  

2.   Kadencja Rady Społecznej trwa 4   lata. Okoliczności odwołania członków Rady Społecznej przed upływem kadencji określają postanowienia § 19 ust. 3   i ust. 4   Statutu.  

§   19.   1.   Rada Społeczna składa się z   Przewodniczącego oraz sześciu członków (siedem osób).  

2.   W skład Rady Społecznej wchodzą:  

1)   jako Przewodniczący – Prezydent Miasta Katowice lub wyznaczona przez niego osoba,  

2)   jako członkowie:  

a)   jeden przedstawiciel Wojewody Śląskiego,  

b)   pięciu przedstawicieli wybranych przez Radę Miasta Katowice.  

3.   Członkiem Rady Społecznej nie może być osoba zatrudniona w   Szpitalu.  

4.   Członek Rady Społecznej może zostać odwołany przez podmiot tworzący przed upływem kadencji w   przypadku:  

a)   wystąpienia z   takim wnioskiem przez Radę Społeczną lub jej Przewodniczącego,  

b)   powtarzających się nieobecności członka Rady Społecznej na jej posiedzeniach,  

c)   powiadomienia Przewodniczącego przez członka Rady Społecznej o   niemożności dalszego sprawowania funkcji członka Rady Społecznej,  

d)   z innych ważnych powodów.  

5.   W przypadku, o   którym mowa w   ust. 3   lit. b) lub lit. c) powyżej, Przewodniczący Rady Społecznej zawiadamia podmiot tworzący o   okolicznościach uzasadniających odwołanie członka Rady Społecznej oraz składa podmiotowi tworzącemu wniosek o   jego odwołanie i   powołanie nowego.  

6.   Osoba wyznaczona przez Prezydenta Miasta Katowice do pełnienia funkcji Przewodniczącego Rady Społecznej oraz członek Rady Społecznej, mają prawo złożenia podmiotowi tworzącemu, w   każdym czasie, pisemnej rezygnacji z   wykonywania obowiązków, odpowiednio: Przewodniczącego lub członka Rady Społecznej. Oświadczenie takie wywołuje skutek z   chwilą doręczenia go podmiotowi tworzącemu w   taki sposób, by mógł się z   nim zapoznać.  

§   20.   Do zadań Rady Społecznej należy:  

1)   przedstawianie podmiotowi tworzącemu wniosków i   opinii w   sprawach Szpitala dotyczących:  

a)   zbycia aktywów trwałych oraz zakupu lub przyjęcia darowizny nowej aparatury i   sprzętu medycznego  

b)   przekształcenia lub likwidacji, rozszerzenia lub ograniczenia działalności,  

c)   przyznawania Dyrektorowi nagród,  

d)   rozwiązania stosunku pracy lub umowy cywilnoprawnej z   Dyrektorem,  

e)   regulaminu organizacyjnego,  

f)   Statutu Szpitala,  

2)   przedstawianie Dyrektorowi wniosków i   opinii w   sprawach Szpitala dotyczących:  

a)   planu finansowego, w   tym planu inwestycyjnego,  

b)   rocznego sprawozdania z   planu finansowego, w   tym planu inwestycyjnego,  

c)   kredytów bankowych lub dotacji,  

d)   podziału zysku  

3)   dokonywanie okresowych analiz skarg i   wniosków wnoszonych przez pacjentów Szpitala, z   wyłączeniem spraw podlegających nadzorowi medycznemu,  

4)   opiniowanie wniosku Dyrektora w   sprawie czasowego zaprzestania działalności leczniczej wszystkich lub niektórych jednostek organizacyjnych Szpitala,  

5)   przedstawianie wniosków organowi finansującemu określony zakres działalności Szpitala, w   którego imieniu Rada Społeczna wykonuje swoje zadania,  

6)   uchwalanie regulaminu Rady Społecznej oraz zmian jego treści, uchwalanie tekstu jednolitego regulaminu Rady Społecznej po zmianach oraz przedkładanie ww. dokumentów podmiotowi tworzącemu do zatwierdzenia,  

7)   wykonywanie innych zadań określonych w   powszechnie obowiązujących przepisach prawa.  

§   21.   1.   Sposób zwoływania posiedzeń Rady Społecznej, tryb pracy oraz podejmowania uchwał określa regulamin Rady Społecznej, uchwalony przez Radę Społeczną, zatwierdzony przez podmiot tworzący.  

2.   W posiedzeniach Rady Społecznej uczestniczy Dyrektor oraz przedstawiciele organizacji związkowych działających w   Szpitalu.  

3.   Od uchwał Rady Społecznej Dyrektorowi przysługuje odwołanie do podmiotu tworzącego.  

4.   Obsługę administracyjną Rady Społecznej i   jej posiedzeń zapewnia Dyrektor Szpitala.  

§   22.   1.   Szpital jest odrębną jednostką organizacyjną Miasta Katowice.  

2.   Przedsiębiorstwem Szpitala jest „przedsiębiorstwo” w   rozumieniu przepisów Ustawy.  

3.   Strukturę organizacyjną Szpitala tworzą:  

1)   jednostki organizacyjne Szpitala,  

2)   komórki organizacyjne Szpitala:  

a)   podstawowe komórki organizacyjne działalności medycznej Szpitala,  

b)   pomocnicze komórki organizacyjne działalności medycznej Szpitala,  

c)   komórki organizacyjne działalności niemedycznej Szpitala,  

wymienione w   Załączniku Nr 1   do Statutu Szpitala, z   zastrzeżeniem postanowień ust. 4   poniżej.  

4.   Sprawy dotyczące sposobu i   warunków udzielania przez Szpital świadczeń zdrowotnych, nieregulowane w   Ustawie i   w Statucie, w   tym strukturę organizacyjną przedsiębiorstwa Szpitala oraz schemat organizacyjny Szpitala, określa regulamin organizacyjny Szpitala ustalony przez Dyrektora w   drodze zarządzenia, podlegający uprzedniemu zaopiniowaniu przez Radę Społeczną.  

Rozdział 4.
GOSPODARKA FINANSOWA SZPITALA  

§   23.   1.   Szpital prowadzi gospodarkę finansową na zasadach określonych w   Ustawie, w   tym pokrywa z   posiadanych środków i   uzyskiwanych przychodów koszty działalności i   reguluje zobowiązania.  

2.   Szpital prowadzi gospodarkę finansową na podstawie rocznego planu finansowego, w   tym planu inwestycyjnego, ustalanego przez Dyrektora zgodnie z   obowiązującymi w   tym zakresie przepisami prawa, zaopiniowanego przez Radę Społeczną.  

3.   Ustalony i   zaopiniowany plan finansowy, w   tym plan inwestycyjny Szpitala, Dyrektor przekazuje podmiotowi tworzącemu.  

4.   Szpital gospodaruje samodzielnie przekazanymi mu w   nieodpłatne użytkowanie nieruchomościami i   majątkiem podmiotu tworzącego oraz majątkiem własnym (otrzymanym lub zakupionym).  

5.   Zbycie aktywów trwałych Szpitala, w   tym wniesienie ich do spółek handlowych lub fundacji, oddanie w   dzierżawę, najem, użytkowanie lub użyczenie, wymaga zgody podmiotu tworzącego, na zasadach określonych przez ten podmiot.  

§   24.   Szpital może uzyskiwać środki finansowe:  

1)   z odpłatnej działalności leczniczej, chyba że przepisy odrębne stanowią inaczej,  

2)   z wydzielonej działalności gospodarczej Szpitala, innej niż lecznicza, określonej w   Statucie,  

3)   z darowizn, zapisów, spadków oraz z   ofiarności publicznej, także pochodzenia zagranicznego,  

4)   na cele i   na zasadach określonych w   przepisach Ustawy,  

5)   na realizację zadań innych, niż wskazane w   Ustawie i   w Statucie, określonych odrębnymi przepisami,  

6)   na pokrycie ujemnego wyniku finansowego.  

§   25.   Szpital może otrzymać środki publiczne, w   tym środki finansowe w   formie dotacji oraz w   formie innej, niż dotacja, na zasadach określonych powszechnie obowiązującymi przepisami prawa.  

§   26.   1.   Wartość majątku Szpitala określają:  

a)   fundusz założycielski,  

b)   fundusz zakładu.  

2.   Fundusz założycielski stanowi wartość wydzielonej Szpitalowi części mienia podmiotu tworzącego.  

3.   Fundusz zakładu stanowi wartość majątku Szpitala po odliczeniu funduszu założycielskiego.  

§   27.   1.   Dyrektor Szpitala decyduje samodzielnie o   podziale zysku, po zasięgnięciu opinii Rady Społecznej.  

2.   Szpital pokrywa we własnym zakresie ujemny wynik finansowy.  

Rozdział V  

POSTANOWIENIA KOŃCOWE  

§   28.   Zmiana Statutu odbywa się na podstawie Ustawy, poprzez nadanie Statutowi przez podmiot tworzący nowego brzmienia, uwzględniającego dokonywane zmiany postanowień Statutu.  


Załącznik nr 1   do Statutu Szpitala Miejskiego Murcki w   Katowicach z   dnia 30 maja 2012 roku  

JEDNOSTKI I   KOMÓRKI ORGANIZACYJNE  

SZPITALA MIEJSKIEGO MURCKI W   KATOWICACH (in.: SZPITALA)  

I.   JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE SZPITALA:  

1)   Szpital Miejski Murcki w   Katowicach  

II.   KOMÓRKI ORGANIZACYJNE SZPITALA:  

1)                 podstawowe komórki organizacyjne działalności medycznej Szpitala  

1.   Oddział Internistyczny: 35 łóżek, w   tym 2   łóżka intensywnego nadzoru kardiologicznego  

2.   Oddział Neurologiczny: 14 łóżek, w   tym 2   łóżka intensywnej opieki medycznej  

3.   Oddział Rehabilitacji Neurologicznej: 12 łóżek  

4.   Oddział Rehabilitacyjny: 4   łóżka  

5.   Oddział Reumatologiczny: 30 łóżek  

6.   Oddział Chirurgii Urazowo – Ortopedycznej: 35 łóżek  

7.   Oddział Chirurgii Ogólnej: 37 łóżek  

8.   Oddział Anestezjologiczny z   salą pooperacyjną: 2   łóżka  

9.   Zakład Pielęgnacyjno – Opiekuńczy: 30 łóżek  

 


ŁĄCZNA LICZBA ŁÓŻEK SZPITALA  
 


199 ŁÓŻEK  

10.   Poradnia Neurologiczna  

11.   Poradnia Reumatologiczna  

12.   Poradnia Urazowo – Ortopedyczna  

13.   Poradnia Chirurgiczna  

14.   Poradnia Rehabilitacyjna  

15.   Poradnia Psychologiczna  

16.   Poradnia Medycyny Pracy  

17.   Dział Rehabilitacji  

18.   Pracownia Fizykoterapii  

19.   Pracownia Kinezyterapii  

20.   Pracownia Masażu Leczniczego  

21.   Pracownia Ultrasonografiii (in. Pracownia USG)  

22.   Pracownia Rentgenodiagnostyki Ogólnej (in. Pracownia RTG)  

23.   Pracownia Elektroencefalografii (in. Pracownia EEG)  

24.   Pracownia Elektrokardiografii (in. Pracownia EKG)  

25.   Pracownia Badań Holterowskich - EKG i   ciśnienia krwi (RR)  

26.   Pracownia Prób Wysiłkowych  

27.   Pracownia Spirometrii  

28.   Pracownia Endoskopii  

29.   Izba Przyjęć  

30.   Blok Operacyjny  

31.   Laboratorium Analityczne z   Pracownią Serologii Transfuzjologicznej  

32.   Apteka  

2)   pomocnicze komórki organizacyjne działalności medycznej Szpitala  

33.   Statystyka Medyczna  

34.   Sekcja Utrzymania Czystości  

35.   Zespół Transportu Sanitarnego  

36.   Dział Żywienia  

3)   komórki organizacyjne działalności niemedycznej Szpitala (szczegółowo                 określone                 w regulaminie organizacyjnym Szpitala), w   tym:  

37.   Pracownia Psychologiczna  

38.   Administracja  

39.   Obsługa Techniczna  

40.   inne.  

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Eksperci Budujesz-Kupujesz.pl

Eksperci budowlani

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »