| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XX/139/2012 Rady Miejskiej w Pyskowicach

z dnia 30 maja 2012r.

w sprawie nadania Statutu Miejskiej Bibliotece Publicznej w Pyskowicach

Na podstawie art. 18 ust. 2   pkt. 15, art. 40 ust. 2   pkt. 2, art. 41 ust. 1   ustawy z   dnia 8   marca 1990r. o   samorządzie gminnym (tekst jednolity z   2001r. Dz. U. Nr 142, poz. 1591 z   późn. zm.), art. 8   ust. 2   pkt 2   i art. 11 ust. 1   i 3   ustawy z   dnia 27 czerwca 1997r. o   bibliotekach (Dz. U. z   1997r. Nr 85, poz. 539 z   późn. zm.), art. 13 ust. 1   i 2   ustawy z   dnia 25 października 1991r. o   organizowaniu i   prowadzeniu działalności kulturalnej (tekst jednolity z   2001r. Dz. U. Nr 13, poz. 123 z   późn. zm.), działając na wniosek Burmistrza Miasta  

Rada Miejska w   Pyskowicach  
uchwala  

§   1.   Nadać statut Miejskiej Bibliotece Publicznej w   Pyskowicach w   brzmieniu stanowiącym załącznik nr 1   do niniejszej uchwały.  

§   2.   Traci moc uchwała Nr XXX/311/2000 Rady Miejskiej w   Pyskowicach z   dnia 15 listopada 2000r. w   sprawie nadania Statutu Miejskiej Bibliotece Publicznej oraz uchwała Nr XVI/180/2004 Rady Miejskiej w   Pyskowicach z   dnia 28.01.2004r. w   sprawie wprowadzenia zmian do Statutu Miejskiej Biblioteki Publicznej w   Pyskowicach.  

§   3.   Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Pyskowice.  

§   4.   Uchwała wchodzi w   życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w   Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.  

 

 

 

Przewodnicząca Rady  


mgr inż.   Jolanta   Drozd

 


Załącznik Nr 1   do Uchwały Nr XX/139/2012    
Rady Miejskiej w   Pyskowicach    
z dnia 30 maja 2012 r.  
 

STATUT  
Miejskiej Biblioteki Publicznej w   Pyskowicach  

I.   POSTANOWIENIA OGÓLNE  

§   1.   1.   Miejska Biblioteka Publiczna w   Pyskowicach, zwana dalej „Biblioteką”, jest samorządową instytucją kultury i   działa na podstawie ustawy z   dnia 25 października 1991r. o   organizowaniu i   prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz. U. z   2001r. Nr 13, poz. 123 z   późn. zm.), ustawy z   dnia 27 czerwca 1997r. o   bibliotekach (Dz. U. Nr 85, poz. 539 z   późn. zm.), aktu o   utworzeniu oraz niniejszego Statutu.  

2.   W zakresie merytorycznym i   szkoleniowym Biblioteka korzysta z   pomocy Biblioteki Powiatowej; w   sprawach wykraczających poza możliwości organizacyjne Biblioteki Powiatowej może bezpośrednio korzystać z   pomocy Biblioteki Śląskiej pełniącej w   woj. śląskim ustawowe funkcje właściwe dla Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej.  

3.   Biblioteka wchodzi w   skład ogólnokrajowej sieci bibliotecznej i   podlega merytorycznemu nadzorowi Biblioteki Śląskiej w   Katowicach.  

§   2.   1.   Siedzibą Biblioteki są Pyskowice, a   terenem jej działania jest Miasto Pyskowice.  

2.   Organizatorem dla Biblioteki jest Gmina Pyskowice, która zapewnia jej lokale z   odpowiednim wyposażeniem i   środki finansowe gwarantujące prawidłowe jej funkcjonowanie.  

3.   Biblioteka jest jednostką organizacyjną Gminy Pyskowice.  

4.   Biblioteka posiada osobowość prawną i   jest wpisana do rejestru instytucji kultury Gminy Pyskowice pod numerem 1.  

5.   Biblioteka używa pieczęci zawierającej w   swej treści nazwę w   pełnym brzmieniu, adres siedziby, numer Regon, numer NIP, numer telefonu.  

6.   Nadzór nad organizacją i   funkcjonowaniem Biblioteki sprawuje Burmistrz Miasta Pyskowice.  

II.   CELE I   ZADANIA BIBLIOTEKI  

§   3.   1.   Biblioteka służy rozwijaniu i   zaspakajaniu potrzeb edukacyjnych i   kulturalnych społeczeństwa miasta Pyskowice.  

2.   Do zadań Biblioteki należy:  

1)   gromadzenie, opracowywanie, przechowywanie i   ochrona materiałów bibliotecznych bez względu na ich formę, służących zaspakajaniu potrzeb informacyjnych, edukacyjnych, samokształceniowych i   kulturalnych środowiska z   uwzględnieniem materiałów dotyczących miasta Pyskowice i   regionu; także gromadzenie materiałów w   językach mniejszości narodowych lub innych, nauczanych na terenie miasta,  

2)   pełnienie funkcji ośrodka informacji biblioteczno-bibliograficznej i   publicznej na terenie miasta; organizowanie sprawnej sieci informacji na terenie całego powiatu we współpracy z   Biblioteką Powiatową,  

3)   udostępnianie zbiorów na miejscu, wypożyczanie na zewnątrz, prowadzenie wymiany bibliotecznej z   uwzględnieniem potrzeb wszystkich mieszkańców miasta, także chorych i   niepełnosprawnych,  

4)   udostępnianie komputerowych baz danych – faktograficznych, katalogowych, bibliograficznych, tworzenie własnych baz, szczególnie przydatnych społeczności miasta,  

5)   organizowanie różnego typu imprez popularyzujących wiedzę, kulturę, książkę i   czytelnictwo,  

6)   współdziałanie z   bibliotekami innych sieci, instytucjami, organizacjami, stowarzyszeniami w   zakresie rozwijania i   zaspakajania kulturalnych i   edukacyjnych potrzeb mieszkańców miasta,  

7)   permanentne doskonalenie, stosownie do wymogów współczesności, form i   warsztatu pracy bibliotecznej,  

8)   podejmowanie innych działań dla zaspokojenia potrzeb społeczności miasta i   realizacji ogólnokrajowej polityki bibliotecznej.  

III.   ORGANY BIBLIOTEKI I   JEJ ORGANIZACJA  

§   4.   1.   Organem zarządzającym Biblioteką jest Dyrektor.  

2.   Dyrektor kieruje całością działalności Biblioteki i   reprezentuje ją na zewnątrz.  

3.   W bibliotece zatrudnieni są pracownicy działalności podstawowej, administracji i   obsługi. W   miarę potrzeb mogą być zatrudnieni specjaliści innych dziedzin związanych z   jej działalnością.  

4.   Dyrektor jest przełożonym pracowników Biblioteki i   wykonuje wobec nich czynności z   zakresu prawa pracy.  

5.   Dyrektor i   pracownicy powinni posiadać kwalifikacje odpowiednie do zajmowanych stanowisk i   pełnionych funkcji, określone odrębnymi przepisami. Wynagrodzenie pracowników Biblioteki ustala Dyrektor w   Regulaminie Wynagradzania.  

6.   Organizację wewnętrzną Biblioteki oraz zakres działania poszczególnych komórek ustala Dyrektor w   Regulaminie Organizacyjnym, po zasięgnięciu opinii organizatora oraz opinii działających w   Bibliotece organizacji związkowych i   stowarzyszeń twórców.  

7.   Przy Bibliotece mogą działać stowarzyszenia i   fundacje, zgodnie z   obowiązującymi przepisami.  

8.   W skład Biblioteki wchodzi:  

1)   Wypożyczalnia i   Czytelnia Centralna, Pyskowice, Plac Piłsudskiego 1,  

2)   Filia Nr 1   Uniwersalna, Pyskowice, ul. Traugutta 53,  

3)   Oddział dla Dzieci, Pyskowice, Plac Piłsudskiego 3.  

§   5.   1.   Dyrektora powołuje i   odwołuje Burmistrz Miasta Pyskowice w   trybie określonym w   ustawie o   organizowaniu i   prowadzeniu działalności kulturalnej.  

2.   Burmistrz wykonuje wobec Dyrektora czynności z   zakresu prawa pracy oraz jest jego zwierzchnikiem służbowym.  

IV.   ŹRÓDŁA FINANSOWANIA DZIAŁALNOŚCI BIBLIOTEKI  

§   6.   1.   Biblioteka finansowana jest z   budżetu Miasta, dochodów własnych oraz innych źródeł.  

2.   Biblioteka prowadzi samodzielną gospodarkę finansową na zasadach określonych dla instytucji kultury w   ramach posiadanych środków oraz w   oparciu o   plan finansowy, kierując się zasadami efektywności, celowości i   rzetelności ich wykonania.  

3.   Plan finansowy ustala Dyrektor.  

4.   Przychodami Biblioteki są dotacje podmiotowe i   celowe przyznane przez organizatora, a   także wpływy z   innych źródeł zgodnie z   obowiązującymi przepisami.  

5.   Dyrektor corocznie, w   terminie 3   miesięcy po dniu bilansowym, przedkłada organizatorowi sprawozdanie finansowe za poprzedni rok kalendarzowy, które podlega zatwierdzeniu przez Burmistrza Miasta.  

§   7.   Biblioteka może prowadzić działalność gospodarczą według ogólnych zasad określonych odrębnymi przepisami. Dochody uzyskiwane z   tytułu prowadzenia działalności gospodarczej, darowizny oraz fundusze przekazywane na rzecz Biblioteki stanowią jej dochody własne przeznaczone na cele statutowe Biblioteki.  

V.   PRZEPISY KOŃCOWE  

§   8.   Niniejszy Statut może być zmieniony Uchwałą Rady Miejskiej, w   trybie właściwym dla jego nadania.  

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Ltdconsulting.pl

Biuro księgowe wzbogacone o doradztwo i consulting gospodarczy

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »