| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XX/155/12 Rady Gminy Gorzyce

z dnia 28 maja 2012r.

w sprawie Statutu Gminnego Zakładu Kanalizacyjnego w Gorzycach

Na podstawie art. 40 ust. ust. 2   pkt 2, art. 41 ust. 1   ustawy z   dnia 8   marca 1990 r o   samorządzie gminnym (t. j. Dz. U   z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z   późn. zm), art. 14 pkt 3   ustawy z   dnia 27 sierpnia 2009 r. o   finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z   późn. zm.), art 4   ust. 1   ustawy z   dnia 20 lipca 2000 r. o   ogłoszaniu aktów normatywnych i   niektórych innych aktów prawnych (Dz.U. z   2011 r. Nr 197, poz. 1172), po przeprowadzeniu konsultacji z   organizacjami pozarządowymi i   innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego, uchwala się co następuje:  

§   1.   Uchylić Uchwałę Nr XX/193/04 Rady Gminy Gorzyce z   dnia 25 listopada 2004 r. w   sprawie: nadania   Statutu Gminnemu Zakładowi Kanalizacyjnemu w   Gorzycach oraz Uchwałę Nr VIII/61/11 Rady Gminy Gorzyce z   dnia 22 czerwca 2011 w   sprawie zmiany Statutu Gminnego Zakładu Kanalizacyjnego w   Gorzycach.  

§   2.   Nadać nowy Statut Gminnemu Zakładowi Kanalizacyjnemu w   Gorzycach w   brzmieniu określonym w   załączniku do niniejszej uchwały.  

§   3.   Wykonanie uchwały powierzyć Wójtowi Gminy Gorzyce.  

§   4.   Uchwała wchodzi w   życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w   Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.  

 

 

 

 

 

 

 

Przewodniczący Rady Gminy  


mgr   Krzysztof   Małek

 


Załącznik   do Uchwały Nr XX/155/12    
Rady Gminy Gorzyce    
z dnia 28 maja 2012 r.  
 

Statut  
GMINNEGO ZAKŁADU KANALIZACYJNEGO  
W GORZYCACH  


PRZEPISY OGÓLNE  

§   1.   1.   Gminny Zakład Kanalizacyjny w   Gorzycach z   siedzibą w   Bełsznicy, zwany dalej "Zakładem" utworzony został na mocy uchwały Nr XX/192/04 Rady Gminy Gorzyce z   dnia 25 listopada 2004 roku w   sprawie utworzenia Gminnego Zakładu Kanalizacyjnego w   Gorzycach.  

2.   Zakład jest samorządowym zakładem budżetowym Gminy Gorzyce, powołanym w   celu wykonywania jej zadań własnych.  

§   2.   Zakład działa na podstawie obowiązujących przepisów prawa, a   w szczególności:  

1) ustawy z   dnia 8   marca 1990 roku o   samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z   2001 r., Nr 142, poz.1591 ze zm.),  

2) ustawy z   dnia 27 sierpnia 2009 roku o   finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz.1240 ze zm.)  

3) ustawy z   dnia 20 grudnia 1996 roku o   gospodarce komunalnej (t. j. Dz. U. z   2011 r., Nr 45, poz.236 ze zm.),  

4) ustawy z   dnia 7   czerwca 2001 roku o   zbiorowym zaopatrzeniu w   wodę i   zbiorowym odprowadzaniu                 ścieków (Dz .U. Nr 72, poz. 747 ze zm.),  

5) ustawy z   dnia 29 września 1994 r. o   rachunkowości (t. j. z   2009 r. Dz. U. Nr 152, poz. 1223 ze zm.),  

6) uchwały Rady Gminy Gorzyce, o   której mowa w   ust.1,  

7) niniejszego Statutu  

§   3.   1.   Pełna nazwa Zakładu brzmi: "Gminny Zakład Kanalizacyjny w   Gorzycach".  

2.   Zakład może używać nazwy skróconej: "GZK w   Gorzycach"  

3.   Siedziba Zakładu znajduje się w   Bełsznicy przy ul. Wałowej 9a.  

§   4.   Zakład działa na terenie Gminy Gorzyce i   obejmuje obszar zlewni kanalizacyjnej oczyszczalni ścieków Bełsznica.  

§   5.   1.   Zakład podlega Radzie Gminy Gorzyce.  

2.   Bezpośredni nadzór nad Zakładem sprawuje Wójt Gminy Gorzyce.  

§   6.   Zakład używa pieczęci podłużnej, zawierającej nazwę Zakładu w   pełnym brzmieniu wraz z   adresem jego siedziby.  

PRZEDMIOT I   ZAKRES DZIAŁANIA  

§   7.   1.   Przedmiotem działalności Zakładu jest:  

1) przyjmowanie ścieków i   ich oczyszczanie zgodnie z   pozwoleniem wodno – prawnym oraz wymogami ochrony środowiska,  

2) eksploatacja i   utrzymywanie urządzeń zbiorowego odprowadzania ścieków oraz oczyszczalni ścieków, w   tym bieżąca konserwacja, remonty oraz inwestycje,  

3) pobieranie opłat za przyjmowane ścieki oraz prowadzenie wymaganej dokumentacji w   tym zakresie,  

4) pobieranie opłat za usługi odpowiadające profilowi działalności Zakładu oraz prowadzenie wymaganej dokumentacji w   tym zakresie,  

5) udział w   programowaniu i   koordynacji rozwoju kanalizacji i   oczyszczalni ścieków na terenie działania Zakładu.  

2.   Zadania wymienione w   ust.1 Zakład wykonuje przy wykorzystaniu własnego potencjału lub przy zaangażowaniu podwykonawców.  

ZARZĄDZANIE I   ORGANIZACJA  

§   8.   1.   Zakładem kieruje Dyrektor, który zarządza całokształtem działalności Zakładu, jest odpowiedzialny za prawidłowe działanie Zakładu, wyniki pracy, dobór pracowników i   gospodarkę finansową.  

2.   Dyrektora Zakładu powołuje Wójt, który wykonuje wobec Dyrektora czynności z   zakresu prawa pracy i   jest jego zwierzchnikiem służbowym.  

3.   Pracowników Zakładu zatrudnia i   zwalnia Dyrektor, który jest dla nich zwierzchnikiem służbowym.  

4.   Dyrektor składa w   imieniu Zakładu oświadczenia woli i   reprezentuje go na zewnątrz.  

5.   Dyrektor dokonuje czynności prawnych w   imieniu Zakładu, na podstawie pełnomocnictwa udzielonego przez Wójta Gminy.  

6.   Czynności prawnych w   imieniu Zakładu dokonuje Dyrektor lub jego pracownik w   granicach pełnomocnictwa.  

7.   Pod nieobecność Dyrektora jego obowiązki sprawuje wyznaczony przez niego pracownik Zakładu.  

8.   Organizację wewnętrzną Zakładu określa Regulamin Organizacyjny nadany przez Dyrektora, pozasięgnięciu opinii Wójta.  

MIENIE I   GOSPODARKA FINANSOWA  

§   9.   1.   Mienie Zakładu jest mieniem Gminy Gorzyce.  

2.   Zakład gospodaruje mieniem komunalnym oddanym decyzją Wójta Gminy w   trwały zarząd oraz otrzymanym do eksploatacji, na podstawie dowodów „PT – przekazanie środka trwałego” oraz mieniem przekazanym na podstawie innych umów.  

§   10.   1.   Zakład prowadzi gospodarkę finansową na zasadach określonych dla samorządowych zakładów budżetowych.  

2.   Podstawą gospodarki finansowej Zakładu jest roczny plan finansowy obejmujący:  

1) przychody z   działalności, o   której mowa w   § 7,  

2) dotacje z   budżetu gminy,  

3) pozostałe przychody,  

4) koszty, w   tym wynagrodzenia i   pochodne wynagrodzeń, pozostałe koszty bieżącej działalności, koszty inwestycji,  

5) stan zobowiązań i   należności oraz stan środków obrotowych na początek i   koniec okresu,  

6) rozliczenia z   budżetem gminy.  

3.   Plan finansowy zatwierdza Dyrektor Zakładu dostosowując go do uchwały budżetowej.  

4.   Zakład stosuje w   planowaniu, rachunkowości, ewidencji operacji gospodarczych i   sprawozdawczości zasady określone dla samorządowych zakładów budżetowych.  

5.   Dyrektor Zakładu przedstawia Wójtowi informacje oraz sprawozdania w   terminach i   na zasadach określonych w   ustawie o   finansach publicznych.  

§   11.   Miejscem prowadzenia i   przechowywania ksiąg rachunkowych oraz archiwizowania dokumentów Zakładu jest budynek stanowiący własność gminy Gorzyce położony w   Bełsznicy przy ul. Raciborskiej 53.  

§   12.   Zakład posiada odrębny rachunek bankowy. Z   rachunku Zakładu można dokonywać wypłat do wysokości środków zgromadzonych na tym rachunku.  

PRZEPISY KOŃCOWE  

§   13.   Zmiany w   statucie mogą być dokonywane w   trybie określonym dla jego nadania.  

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

dr Witold Florczak

Aktuariusz, Ekspert ds. wyceny rezerw na świadczenia pracownicze

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »