reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XXIX/553/12 Rady Miasta Mysłowice

z dnia 28 czerwca 2012r.

w sprawie zmiany Uchwały Nr LXXV/1113/10 Rady Miasta Mysłowice z dnia 1 lipca 2010 r. w sprawie nadania statutu Osiedlu Dziećkowice

Na podstawie art. 35, art. 40 ust. 2   pkt 1   ustawy z   dnia 8   marca 1990 r. o   samorządzie gminnym (tj.   Dz.   U. z   2001 r. Nr 142 poz. 1591 z   późn. zm.), w   związku z   § 9   Statutu Miasta Mysłowice (tj.   Urz.   Woj. Śl. z   2009 r. Nr 35, poz. 814).  

Rada Miasta Mysłowice  

uchwala  

§   1.   W statucie Osiedla Dziećkowice, stanowiącym Załącznik do Uchwały Nr   LXXV/1113/10 Rady Miasta Mysłowice z   dnia 1   lipca 2010 r. w   sprawie nadania statutu Osiedlu Dziećkowice, wprowadza się następujące zmiany:  

1) §12 pkt 2   otrzymuje brzmienie: "wybór i   odwołanie przewodniczącego, wiceprzewodniczącego, sekretarza i   członków zarządu",  

2) §13 ust. 1   pkt 4   otrzymuje brzmienie: "wyznaczenie osoby odpowiedzialnej za sporządzanie protokołów z   posiedzeń rady",  

3) §15 ust.1 otrzymuje brzmienie: "1. W   skład zarządu wchodzi przewodniczący, wiceprzewodniczący, sekretarz oraz do dwóch członków."  

4) § 21 dodaje się ust.11 i   12 w   brzmieniu: "11. Dokumenty związane z   przygotowaniem i   przeprowadzeniem wyborów do rady przechowuje Kancelaria Rady Miasta". "12. Karty do głosowania wykorzystane i   niewykorzystane w   czasie wyborów oraz listy uczestników zebrania wyborczego, po upływie kadencji rady osiedla są niszczone."  

5) w § 22 ust.5 otrzymuje brzmienie: "5. W   przypadku większej liczby kandydatów, o   których mowa w   ust. 4, o   wyborze do rady rozstrzyga losowanie przeprowadzone przez komisję skrutacyjną wybraną spośród członków rady."  

6) w § 22 dodaje się ust.6 w   brzmieniu: "6. Komisja skrutacyjna przeprowadza losowanie w   sposób zapewniający równe szanse wszystkim kandydatom. W   tym celu przygotowuje karty, na których zostają zapisane imiona i   nazwiska kandydatów oraz nieprzezroczyste koperty, do których wkłada karty z   nazwiskami. Koperty zostają wrzucone do przygotowanej urny. Przewodniczący Komisji Skrutacyjnej dokonuje wylosowania koperty. Za wybranego członka rady osiedla uważa się kandydata, którego kartka z   nazwiskiem zostanie wylosowana. Przewodniczący Komisji Skrutacyjnej podaje niezwłocznie do wiadomości zebranych nazwisko wylosowanego kandydata. Rada Osiedla podejmuje Uchwałę o   wstąpieniu do rady wylosowanego kandydata."  

7) dotychczasowy § 22 ust.5 zastępuje się oznaczeniem § 22 ust.7  

8) § 22 dodaje się ust.8 w   brzmieniu: "8. W   przypadku wyczerpania listy osób do uzupełnienia składu rady oraz zmniejszenia składu rady do 10 członków, na wniosek rady przeprowadza się wybory uzupełniające na zasadach określonych w   § 19 - 21 niniejszego statutu."  

9) § 27 ust. 2   otrzymuje brzmienie: "2. W   budżecie miasta mogą zostać wyodrębnione środki finansowe na bieżącą działalność organów Osiedla. Rada wskazuje przeznaczenie tych środków, podejmując Uchwałę w   tym zakresie."  

10) § 27 ust. 3   otrzymuje brzmienie: "3. W   budżecie miasta mogą zostać wyodrębnione środki finansowe na realizację zadań wskazanych przez radę. Rada wskazuje przeznaczenie tych środków, podejmując Uchwałę w   tym zakresie."  

§   2.   Uchwała wchodzi w   życie po upływie 14 dni od jej ogłoszenia w   Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.  

 

 

 

Przewodniczący Rady Miasta Mysłowice  


Grzegorz   Łukaszek

 

reklama
reklama

POLECANE

reklama
reklama

Ostatnio na forum

reklama

Artykuł Partnerski

reklama

Eksperci portalu infor.pl

Dariusz Rzeszotarski

Business Development Manager & UC Specialist, Jabra

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama