reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XXIX/554/12 Rady Miasta Mysłowice

z dnia 28 czerwca 2012r.

w sprawie zmiany Uchwały Nr LXXV/1114/10 Rady Miasta Mysłowice z dnia 1 lipca 2010 r. w sprawie nadania statutu Dzielnicy Janów Miejski - Ćmok

Na podstawie art. 35, art. 40 ust. 2   pkt 1   ustawy z   dnia 8   marca 1990 r. o   samorządzie gminnym  
(tj. Dz. U. z   2001 r. Nr 142 poz. 1591 z   późn. zm.), w   związku z   § 9   Statutu Miasta Mysłowice  
(tj. Urz. Woj. Śl. z   2009 r. Nr 35, poz. 814).  

Rada Miasta Mysłowice  

uchwala  

§   1.   W statucie Dzielnicy Janów Miejski - Ćmok, stanowiącym Załącznik do Uchwały Nr   LXXV/1114/10 Rady Miasta Mysłowice z   dnia 1   lipca 2010 r. w   sprawie nadania statutu Dzielnicy Janów Miejski - Ćmok, wprowadza się następujące zmiany:  

1) §12 pkt 2   otrzymuje brzmienie: "wybór i   odwołanie przewodniczącego, wiceprzewodniczącego, sekretarza i   członków zarządu".  

2) §13 ust. 1   pkt 4   otrzymuje brzmienie: "wyznaczenie osoby odpowiedzialnej za sporządzanie protokołów z   posiedzeń rady".  

3) §15 ust.1 otrzymuje brzmienie: "1. W   skład zarządu wchodzi przewodniczący, wiceprzewodniczący, sekretarz oraz do dwóch członków."  

4) § 21 dodaje się ust.11 i   12 w   brzmieniu: "11. Dokumenty związane z   przygotowaniem i   przeprowadzeniem wyborów do rady przechowuje Kancelaria Rady Miasta". "12. Karty  
do głosowania wykorzystane i   niewykorzystane w   czasie wyborów oraz listy uczestników zebrania wyborczego, po upływie kadencji rady dzielnicy są niszczone."  

5) w § 22 ust.5 otrzymuje brzmienie: "5. W   przypadku większej liczby kandydatów, o   których mowa w   ust. 4, o   wyborze do rady rozstrzyga losowanie przeprowadzone przez komisję skrutacyjną wybraną spośród członków rady."  

6) w § 22 dodaje się ust.6 w   brzmieniu: "6. Komisja skrutacyjna przeprowadza losowanie w   sposób zapewniający równe szanse wszystkim kandydatom. W   tym celu przygotowuje karty, na których zostają zapisane imiona i   nazwiska kandydatów oraz nieprzezroczyste koperty, do których wkłada karty z   nazwiskami. Koperty zostają wrzucone do przygotowanej urny. Przewodniczący Komisji Skrutacyjnej dokonuje wylosowania koperty. Za wybranego członka rady dzielnicy uważa się kandydata, którego kartka z   nazwiskiem zostanie wylosowana. Przewodniczący Komisji Skrutacyjnej podaje niezwłocznie do wiadomości zebranych nazwisko wylosowanego kandydata. Rada Dzielnicy podejmuje Uchwałę o   wstąpieniu do rady wylosowanego kandydata."  

7) dotychczasowy § 22 ust.5 zastępuje się oznaczeniem § 22 ust.7  

8) § 22 dodaje się ust.8 w   brzmieniu: "8. W   przypadku wyczerpania listy osób do uzupełnienia składu rady oraz zmniejszenia składu rady do 10 członków, na wniosek rady przeprowadza się wybory uzupełniające na zasadach określonych w   § 19 - 21 niniejszego statutu."  

9) § 27 ust. 2   otrzymuje brzmienie: "2. W   budżecie miasta mogą zostać wyodrębnione środki finansowe na bieżącą działalność organów Dzielnicy. Rada wskazuje przeznaczenie tych środków, podejmując Uchwałę w   tym zakresie."  

10) § 27 ust. 3   otrzymuje brzmienie: "3. W   budżecie miasta mogą zostać wyodrębnione środki finansowe na realizację zadań wskazanych przez radę. Rada wskazuje przeznaczenie tych środków, podejmując Uchwałę w   tym zakresie."  

§   2.   Uchwała wchodzi w   życie po upływie 14 dni od jej ogłoszenia w   Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.  

 

 

 

Przewodniczący Rady Miasta Mysłowice  


Grzegorz   Łukaszek

 

reklama
reklama

POLECANE

reklama
reklama

Ostatnio na forum

reklama

Artykuł Partnerski

reklama

Eksperci portalu infor.pl

Plantronics

Plantronics jest pionierem technologii audio i liderem rynku rozwiązań komunikacyjnych.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama