reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr 242/XXII/12 Rady Miasta Żory

z dnia 31 maja 2012r.

w sprawie wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych

Na podstawie art. 7   ust. 3a ustawy z   dnia 13 września 1996r. o   utrzymaniu czystościi porządku w   gminach  
(tekst jednolity Dz. U. z   dnia 11 kwietnia 2012r., poz. 391), rozporządzenia Ministra Środowiska z   dnia 14 marca 2012r. w   sprawie szczegółowego sposobu określania wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający  
się o   uzyskanie zezwolenia w   zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i   transportu nieczystości ciekłych  
(Dz. U. z   2012r. Nr 58 poz. 299)oraz art. 40 ust. 1   i art. 41 ust. 1   ustawy z   dnia 8   marca 1990r. o   samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z   2001r. Nr 142, poz. 1591 z   późn. zm.)  

RADA MIASTA  
u c h w   a l a:  

§   1.   Określa się wymagania, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o   uzyskanie zezwolenia  
na prowadzenie działalności w   zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i   transportu nieczystości ciekłych, w   zakresie:  

a)                 wyposażenia technicznego niezbędnego do realizacji zadań,  

b)   zaplecza techniczno-biurowego,  

c)                 zabiegów sanitarnych i   porządkowych związanych ze świadczonymi usługami,  

d)   miejsc przekazywania nieczystości ciekłych.  

§   2.   1.   Przedsiębiorca ubiegający się o   uzyskanie zezwolenia powinien posiadać wyposażenie techniczne niezbędne do realizacji zadań, w   szczególności:  

a)   pojazdy asenizacyjne, zapewniające możliwość opróżniania zbiorników bezodpływowych bez względu na trudności związane z   dojazdem do zbiornika,spełniające wymagania dla pojazdów asenizacyjnych określone w   odrębnych przepisach,  

b)   pojazdy zarejestrowane i   dopuszczone do ruchu oraz oznakowane w   sposób trwały i   czytelny, umożliwiający identyfikację przedsiębiorcy świadczącego usługi tj. nazwą firmy oraz danymi adresowymi i   numerem telefonu przedsiębiorcy prowadzącego działalność,  

c)   pojazdy zabezpieczone przed niekontrolowanym wydostawaniem sięna zewnątrz nieczystości ciekłych, podczas opróżniania zbiorników a   także ich transportu.  

2.   W zakresie zaplecza techniczno-biurowego należy zapewnić, aby:  

a)   miejsce postoju pojazdów spełniało wymogi przepisów prawa budowlanegoi przepisów ochrony środowiska oraz było zabezpieczone przed emisją zanieczyszczeń do gruntu,  

b)   zaplecze biurowe wyposażone było w   środki komunikacji oraz zapewniało prowadzenie dokumentacji prowadzonej działalności,  

c)   część biurowa umożliwiała obsługę klienta, prowadzenie ewidencji umów, sporządzanie i   przekazywanie danych sprawozdawczych zgodnie z   przepisami oraz przechowywaniearchiwalnych dokumentów przez okres minimumjednego roku.  

3.   W zakresie zabiegów sanitarnych i   porządkowych związanych ze świadczonymi usługami należy zapewnić, aby:  

a)   działalność była prowadzona w   sposób nie powodujący zagrożenia dla życiai zdrowia mieszkańców oraz zanieczyszczenia tras wywozu,  

b)   pojazdy asenizacyjne były poddawane myciu, odkażaniu i   dezynfekcjiz częstotliwością gwarantującą zapewnienie im właściwego stanu sanitarnego,nie rzadziej niż 1   raz na tydzień,  

c)   na koniec każdego dnia roboczego pojazdy były opróżniane z   nieczystości płynnych oraz parkowane na terenie zaplecza technicznego w   sposób nie powodujący uciążliwości dla osób trzecich.  

4.   W zakresie miejsc przekazywania nieczystości ciekłych przedsiębiorca winien wskazaći udokumentować gotowość przyjęcia nieczystości ciekłych przez stację zlewną.  

§   3.   Traci moc uchwała Nr 483/XLIV/10 Rady Miasta Żory z   dnia 11.02.2010r. w   sprawie wymagań, jakie powinni spełniać przedsiębiorcy ubiegający się o   uzyskanie zezwolenia w   zakresie odbierania odpadów komunalnych  
od właścicieli nieruchomości, opróżniania zbiorników bezodpływowych i   transportu nieczystości ciekłych oraz uchwała Nr 542/L/10 Rady Miasta Żory z   dnia 29 lipca 2010r. w   sprawie zmiany Uchwały Nr 483/XLIV/10 Rady Miasta Żory z   dnia 11.02.2010r. dotyczącej wymagań, jakie powinni spełniać przedsiębiorcy ubiegający się o   uzyskanie zezwolenia w   zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, opróżniania zbiorników bezodpływowych i   transportu nieczystości ciekłych.  

§   4.   Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta.  

§   5.   Uchwała podlega rozplakatowaniu na dostępnych tablicach informacyjnych Urzędu Miasta Żory  
oraz umieszczeniu w   formie elektronicznej na stronie internetowej w   Biuletynie Informacji Publicznej miasta Żory.  

§   6.   Uchwała wchodzi w   życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w   Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.  

 

 

 

Przewodniczący Rady Miasta  


mgr   Piotr   Kosztyła

 

reklama
reklama

POLECANE

reklama
reklama

Ostatnio na forum

reklama
reklama

Eksperci portalu infor.pl

NGL Legal (NGL Wiater sp.k)

Nowoczesne doradztwo prawno-podatkowe dla biznesu

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama