| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr PR.0007.130.2012 Rady Miasta Ruda Śląska

z dnia 31 maja 2012r.

w sprawie określenia wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych

Na podstawie art. 18 ust. 2   pkt 15, art. 40 ust. 1, art. 41 i   art. 42 ustawy z   dnia 8   marca 1990 r. o   samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z   2001 r., Nr 142, poz. 1591 z   późniejszymi zmianami) oraz art. 7   ust. 3a  ustawy z   dnia 13 września 1996 r. o   utrzymaniu czystości i   porządku w   gminach (tekst jednolity Dz. U. z   2012 r. Nr 391).  

na wniosek Prezydenta Miasta  

Rada Miasta Ruda Śląska  

uchwala:  

§   1.   Określa się następujące wymagania jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o   uzyskanie zezwolenia na opróżnianie zbiorników bezodpływowych i   transport nieczystości ciekłych:  

1.   Wymagania dotyczące opisu wyposażenia technicznego zawierającego wymagania odnośnie do pojazdów  asenizacyjnych przeznaczonych do świadczenia usług:  

1)   Posiadanie min. 1   pojazdu asenizacyjnego służącego do opróżniania zbiorników bezodpływowych i   transportu nieczystości ciekłych będących we właściwym stanie technicznym - posiadanie wymaganych pojazdów należy udokumentować dowodami rejestracyjnymi posiadającymi aktualne badania techniczne (pojazdy własne) lub aktualnymi umowami leasingu, najmu lub innymi formami posiadania pojazdów oraz dokumentacją zdjęciową wykonaną w   taki sposób aby jednocześnie była widoczna tablica rejestracyjna, nadwozie pojazdu oraz „logo” przedsiębiorcy. Dokumenty uznaje się za aktualne w   przypadku ich wystawienia lub potwierdzenia ich aktualności przez stronę umowy lub wnioskodawcę (w przypadku dowodów rejestracyjnych pojazdów będących własnością wnioskodawcy) w   terminie 3   miesięcy od daty złożenia wniosku przez przedsiębiorcę.  

2)   Pojazdy asenizacyjne do opróżniania zbiorników bezodpływowych i   transportu nieczystości ciekłych winny posiadać na nadwoziu adres i   nazwę firmy lub „logo” wskazujące na przedsiębiorcę.  

2.   Wymagania dotyczące opisu wyposażenia technicznego zawierającego wymagania odnośnie do bazy transportowej:  

1)   Posiadanie bazy transportowej należy udokumentować aktualnym wyciągiem z   księgi wieczystej, aktem notarialnym, umowami dzierżawy, użyczenia, najmu lub użytkowania itp. (dokument uznaje się za aktualny w   przypadku jego wystawienia lub potwierdzenia jego aktualności przez organ wydający lub stronę umowy w   terminie 3   miesięcy od daty złożenia wniosku przez przedsiębiorcę).  

2)   Baza transportowa winna posiadać:  

a)   miejsce postoju pojazdów asenizacyjnych (posiadanie miejsca postoju pojazdów asenizacyjnych należy udokumentować poprzez złożenie stosownego oświadczenia),  

b)   wydzielone miejsce wraz z   urządzeniami lub sprzętem specjalistycznym do mycia samochodów (w przypadku braku wydzielonych miejsc do mycia pojazdów należy wykazać się dokumentami wskazującymi na korzystanie z   usług firm specjalistycznych prowadzących działalność w   zakresie mycia pojazdów),  

c)   warsztaty naprawcze (w przypadku braku warsztatów naprawczych należy wykazać się dokumentami wskazującymi na korzystanie z   usług firm specjalistycznych prowadzących działalność w   zakresie naprawy pojazdów),  

d)   biuro wyposażone w   sprzęt informatyczny wraz z   oprogramowaniem pozwalającym na przekazywanie do gminy drogą elektroniczną informacji wymaganych przepisami oraz prowadzenie ewidencji zawartych i   rozwiązanych umów na opróżnianie zbiorników bezodpływowych i   transport nieczystości ciekłych (posiadanie  biura wyposażonego w   ww. sprzęt informatyczny należy udokumentować poprzez złożenie stosownego oświadczenia).  

3)   Baza transportowa winna spełniać wszelkie wymagania określone w   odrębnych przepisach m.in. w   przepisach prawa budowlanego (pozwolenie na użytkowanie bazy transportowej - o   ile jest wymagane) - spełnienie ww. wymagań należy udokumentować poprzez złożenie stosownego oświadczenia.  

3.   Wymagania dotyczące zabiegów sanitarnych i   porządkowych związanych ze świadczonymi usługami:  

1)   Pojazdy asenizacyjne służące do opróżniania zbiorników bezodpływowych i   transportu nieczystości ciekłych powinny być poddane myciu, odkażaniu i   dezynfekcji na bieżąco lecz nie rzadziej niż 1   raz na tydzień - spełnienie ww. wymagań należy udokumentować poprzez złożenie stosownego oświadczenia.  

2)   Miejsce postoju i   mycia pojazdów asenizacyjnych musi być tak usytuowane i   spełniać takie warunki techniczne, by spełnione były wymogi ochrony środowiska i   nie stanowiło uciążliwości dla osób trzecich ze względu na hałas, odory, warunki higieniczne i   sanitarne - spełnienie ww. wymagań należy udokumentować poprzez złożenie stosownego oświadczenia.  

3)   Po zakończeniu działalności pozostawienie terenu w   odpowiednim stanie porządkowym, sanitarnym i   nie zagrażającym środowisku naturalnemu - spełnienie ww. wymagań należy udokumentować poprzez złożenie stosownego oświadczenia.  

4)   Odzież ochronna pracowników winna posiadać „logo” firmy wskazujące na przedsiębiorcę. Spełnienie ww. wymagania należy udokumentować poprzez załączenie dokumentacji zdjęciowej, która winna przedstawiać pracownika w   odzieży ochronnej - zdjęcia powinny być zrobione w   taki sposób aby widoczne było: nazwa firmy lub logo wskazujące przedsiębiorcę.  

4.   Przedsiębiorca ubiegający się o   uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w   zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i   transportu nieczystości ciekłych winien przedstawić aktualny dokument potwierdzający gotowość odbioru nieczystości ciekłych ze stacją zlewną spełniającą zapisy zawarte w   Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z   dnia 17 października 2002 r. w   sprawie warunków wprowadzania nieczystości ciekłych do stacji zlewnych (Dz. U. Nr 188, poz. 1576) lub dokument potwierdzający prawo do władania stacją zlewną spełniającą ww. wymagania. Dokumenty wymienione powyżej uznaje się za aktualne w   przypadku ich wystawienia lub potwierdzenia ich aktualności przez organ wydający lub stronę umowy w   terminie 3   miesięcy od daty złożenia wniosku przez przedsiębiorcę. Spełnienie wymagań, przez miejsce przekazywania nieczystości ciekłych, zapisów zawartych w   Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z   dnia 17 października 2002 r. w   sprawie warunków wprowadzania nieczystości ciekłych do stacji zlewnych należy udokumentować poprzez złożenie stosownego oświadczenia.  

§   2.   Uchyla się  Uchwałę Nr 900/XLVIII/2009 Rady Miasta Ruda Śląska z   dnia 31.08.2009 r. w   sprawie określenia wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o   uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w   zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości oraz opróżniania zbiorników bezodpływowych i   transportu nieczystości ciekłych.  

§   3.   Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Ruda Śląska.  

§   4.   Uchwała wchodzi w   życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w   Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.  

 

 

 

Przewodniczący Rady Miasta Ruda Śląska  


Jarosław   Wieszołek

 

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Eksperci BUDTRADE.pl

Ekipa BUDTRADE.pl to fachowcy w dziedzinie materiałów budowlanych oraz ich efektywnego wykorzystania.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »