| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XXV/174/2012 Rady Gminy Lelów

z dnia 25 czerwca 2012r.

w sprawie nadania statutu Samodzielnemu Publicznemu Zakładowi Opieki Zdrowotnej Gminnemu Ośrodkowi Zdrowia w Lelowie

Na podstawie art. 18 ust. 2   pkt 15 oraz art. 40 ustawy z   dnia 8   marca 1990r. o   samorządzie gminnym (tekst jednolity   Dz. U. Nr 142 poz. 1591 z   2001r. z   późn. zm.), oraz art. 42 ustawy z   dnia 15 kwietnia 2011r. o   działalności leczniczej (Dz. U. Nr 112, poz. 654 z   późn. zm.),   Rada Gminy Lelów   uchwala  

§   1.   Nadać statut Samodzielnemu Publicznemu Zakładowi Opieki Zdrowotnej Gminnemu Ośrodkowi Zdrowia w   Lelowie, który stanowi załącznik   do niniejszej uchwały .  

§   2.   Uchylić uchwałę Nr 107/X/99 z   dnia 30 grudnia 1999r. Rady Gminy w   Lelowie w   sprawie zatwierdzenia statutu Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Gminnego Ośrodka Zdrowia w   Lelowie, uchwałę Nr 122/XIII/2000 Rady Gminy w   Lelowie z   dnia 26.04.2000r. w   sprawie zatwierdzenia zmian w   statucie Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Gminnego Ośrodka Zdrowia w   Lelowie, uchwałę Nr 144/XV/2000 Rady Gminy w   Lelowie z   dnia 31 sierpnia 2000r. w   sprawie zatwierdzenia zmian w   statucie Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Gminnego Ośrodka Zdrowia w   Lelowie, uchwałę Nr 195/XX/2001 Rady Gminy w   Lelowie z   dnia 26.04.2001r. w   sprawie zatwierdzenia zmian w   statucie Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Gminnego Ośrodka Zdrowia w   Lelowie, uchwałę Nr VIII/40/2007 Rady Gminy Lelów z   dnia 30.04.2007r. w   sprawie zatwierdzenia zmian w   statucie Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Gminnego Ośrodka Zdrowia w   Lelowie , uchwałę Nr 208/XXI/2001 Rady Gminy w   Lelowie z   dnia 29 maja 2001r. w   sprawie przyjęcia jednolitego tekstu Statutu Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Gminnego Ośrodka Zdrowia w   Lelowie, uchwałę Nr XXXVIII/230/2009 Rady Gminy Lelów z   dnia 29.12.2009r. w   sprawie zatwierdzenia zmian w   Statucie Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Gminnego Ośrodka Zdrowia w   Lelowie, uchwałę Nr VIII/39/2011 Rady Gminy Lelów z   dnia 29 marca 2011r. w   sprawie zmiany Statutu Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Gminnego Ośrodka Zdrowia w   Lelowie.  

§   3.   Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy Lelów.  

§   4.   Uchwała podlega ogłoszeniu w   Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.  

§   5.   Uchwała wchodzi w   życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia.  

 

 

 

Przewodniczący Rady Gminy Lelów  


Andrzej   Dragański

 


Załącznik   do Uchwały Nr XXV/174/2012    
Rady Gminy Lelów    
z dnia 25 czerwca 2012 r.  
 

STATUT  

Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej  

Gminnego Ośrodka Zdrowia w   Lelowie  

I.   Postanowienia ogólne  

§   1.   1.   Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Gminny Ośrodek Zdrowia w   Lelowie jest podmiotem leczniczym działającym w   formie samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej.  

2.   Dopuszcza się możliwość używania nazwy skróconej w   brzmieniu:  

„SP ZOZ GOZ w   Lelowie”.  

3.   Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Gminny Ośrodek Zdrowia w   Lelowie działa w   oparciu o:  

1)   ustawę z   dnia 15 kwietnia 2011 r. o   działalności leczniczej (Dz. U. Nr 112,poz.654),  

2)   ustawę z   dnia 27 sierpnia 2004 r. o   świadczeniach opieki zdrowotnejfinansowanych ze środków publicznych (Dz. U. Nr 210, poz. 2135 z   późn. zm.),  

3)   wpis do Krajowego Rejestru Sądowego - Nr KRS: 0000003895, prowadzony przezSąd Rejonowy w   Częstochowie XVII Wydział Gospodarczy Krajowego RejestruSądowego,  

4)   wpis do Rejestru Podmiotów Wykonujących Działalność Leczniczą - Nr księgi   rejestrowej 24-000000013020, prowadzony przez Wojewodę Śląskiego,  

5)   niniejszy statut,  

§   2.   Użyte w   niniejszym Statucie określenia oznaczają:  

1)   Ustawa - ustawę z   dnia 15 kwietnia 2011 r. o   działalności leczniczej (Dz. U. Nr 112, poz. 654 z   późn. zm.),  

2)   Zakład - Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Gminny Ośrodek Zdrowia w   Lelowie,  

3)   Rada Społeczna - Radę Społeczną przy Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej Gminnym Ośrodku Zdrowia w   Lelowie,  

4)   Kierownik - Kierownika Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Gminnego Ośrodka Zdrowia w   Lelowie,  

5)   Statut - Statut Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Gminnego Ośrodka Zdrowia w   Lelowie,  

6)   Podmiot Tworzący - Rada Gminy Lelów.  

§   3.   1.   Siedziba Zakładu znajduje się w   Lelowie przy ul. Szczekocińskiej 18.  

2.   Obszar działania Zakładu obejmuje teren Gminy Lelów.  

3.   Zakład może realizować cele i   zadania, o   których mowa w   § 4   dla osób spoza obszaru działania, o   którym mowa w   ust 2.  

4.   Podmiotem tworzącym Zakład jest Rada Gminy Lelów.  

5.   Zakład posiada osobowość prawną na podstawie wpisu do Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w   Częstochowie XVII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego.  

6.   Nadzór nad Zakładem sprawuje Podmiot Tworzący.  

II.   Cele i   zadania Zakładu:  

§   4.   1.   Celem działania Zakładu jest udzielanie świadczeń zdrowotnych i   promocja zdrowia w   zakresie określonym ustawą.  

2.   Do zadań Zakładu należy w   szczególności udzielanie ludności świadczeń zdrowotnych służących zachowaniu, ratowaniu, przywracaniu i   poprawie zdrowia oraz inne działania medyczne wynikające z   procesu leczenia lub przepisów odrębnych regulujących zasady ich wykonywania.  

3.   Świadczenia zdrowotne w   Zakładzie udzielane są w   zakresie:  

1)   podstawowej opieki zdrowotnej,  

2)   stomatologii,  

3)   rehabilitacji,  

4)   specjalistycznej opieki zdrowotnej, w   tym:  

a)   ginekologii i   położnictwa,  

b)   neurologii,  

c)   psychiatrii,  

d)   kardiologii,  

e)   diabetologii,  

5)   zabiegi pielęgniarskie,  

6)   opieka pielęgniarki środowiskowej,  

7)   opieka położnej środowiskowej,  

8)   działania profilaktyczne, w   tym szczepienia ochronne,  

9)   opieka pielęgniarki medycyny szkolnej,  

10)   orzekanie i   opiniowanie o   stanie zdrowia,  

11)   badania i   zabiegi diagnostyczne.  

4.   W wykonywaniu zadań , o   których mowa w   ust. 2, Zakład współpracuje z   :  

1)   organami samorządu terytorialnego,  

2)   organizacjami społecznymi i   stowarzyszeniami,  

3)   innymi podmiotami leczniczymi i   samorządami zawodów medycznych.  

III.   Rodzaje i   zasady udzielania świadczeń zdrowotnych :  

§   5.   1.   Zakład udziela świadczeń zdrowotnych wymienionych w   §4 :  

1)   finansowanych ze środków publicznych ubezpieczonym oraz innym osobomuprawnionym do tych świadczeń na podstawie odrębnych przepisów nieodpłatnie, zaczęściową odpłatnością lub całkowitą odpłatnością,  

2)   innych, niż finansowane ze środków publicznych, osobom ubezpieczonym i   innymuprawnionym do świadczeń na podstawie odrębnych przepisów za odpłatnością wgustalonego cennika,  

3)   osobom nie ubezpieczonym i   nie uprawnionym do świadczeń na podstawieodrębnych przepisów za odpłatnością na podstawie ustalonego cennika,obcokrajowcom - na zasadach określonych we właściwych przepisach orazumowach i   porozumieniach międzynarodowych dotyczących ochrony zdrowianieodpłatnie, za częściową odpłatnością lub całkowitą odpłatnością.  

2.   Zasady udzielania świadczeń zdrowotnych, o   których mowa w   ust.1 oraz wykonywania związanych z   ich udzielaniem usług medycznych, a   w szczególności:  

1)   obszar, którego mieszkańcy będą mogli korzystać ze świadczeń zdrowotnych,  

2)   ich rodzaj i   przewidywaną liczbę,  

3)   zasady rejestracji pacjentów,  

4)   organizację udzielania świadczeń,  

5)   dni i   godziny ich udzielania,  

określają umowy zawarte przez Zakład z   Narodowym Funduszem Zdrowia oraz Regulamin Organizacyjny Zakładu.  

IV.   Organy i   struktura organizacyjna Zakładu  

§   6.   1.   Organami Zakładu są;  

1)   Kierownik,  

2)   Rada Społeczna.  

2.   Kierownik kieruje Zakładem, reprezentuje go na zewnątrz i   ponosi odpowiedzialność za zarządzanie Zakładem oraz jest przełożonym wszystkich pracowników.  

3.   Kierownik kieruje Zakładem przy pomocy:  

1)   Głównego Księgowego,  

2)   Przełożonej Pielęgniarek.  

4.   Stosunek pracy z   Kierownikiem nawiązuje i   rozwiązuje Podmiot Tworzący w   trybie określonym ustawą.  

§   7.   1.   Rada Społeczna jest organem inicjującym i   opiniodawczym Podmiotu Tworzącego oraz organem doradczym Kierownika.  

2.   Do zadań Rady Społecznej należy przedstawianie podmiotowi tworzącemu wniosków i   opinii w   sprawach:  

1)   zbycia aktywów trwałych oraz zakupu lub przyjęcia darowizny nowej aparatury isprzętu medycznego,  

2)   związanych z   przekształceniem lub likwidacją, rozszerzeniem lub ograniczeniemdziałalności,  

3)   przyznawania Kierownikowi nagród,  

4)   rozwiązania stosunku pracy lub umowy cywilnoprawnej z   Kierownikiem,  

5)   regulaminu organizacyjnego.  

3.   Do zadań Rady Społecznej należy przedstawianie Kierownikowi wniosków i   opinii wsprawach:  

1)   planu finansowego, w   tym planu inwestycyjnego,  

2)   rocznego sprawozdania z   planu finansowego, w   tym planu inwestycyjnego,  

3)   kredytów bankowych lub dotacji,  

4)   podziału zysku,  

5)   dokonywanie okresowych analiz skarg i   wniosków wnoszonych przez pacjentów, zwyłączeniem spraw podlegających nadzorowi medycznemu,  

6)   wykonywanie innych zadań określonych w   ustawie i   niniejszym statucie.  

4.   Radę Społeczną powołuje i   odwołuje oraz zwołuje jej pierwsze posiedzenie Podmiot Tworzący.  

5.   Rada Społeczna składa się z   dziewięciu osób w   tym:  

1)   Przewodniczący Rady Społecznej, którym jest Wójt Gminy lub osoba przez niegowyznaczona,  

2)   przedstawiciel Wojewody Śląskiego,  

3)   pozostali członkowie, w   liczbie siedmiu.  

6.   Kadencja Rady Społecznej trwa 4   lata .  

7.   Rada Gminy może odwołać członków Rady Społecznej w   trakcie trwania jej kadencji w   sytuacjach określonych w   ust. 12.  

8.   W przypadku odwołania członka Rady Społecznej w   trakcie trwania jej kadencji lub w   sytuacji określonej w   ust. 12 Rada Gminy powołuje nowego członka Rady Społecznej.  

9.   Członków Rady Społecznej powołuje się na okres kadencji.  

10.   Członkostwo w   Radzie Społecznej osoby powołanej w   trakcie kadencji Rady Społecznej, wygasa równocześnie z   upływem kadencji.  

11.   Członkostwo w   Radzie Społecznej wygasa wskutek śmierci.  

12.   Odwołanie członków Rady Społecznej przed upływem kadencji może nastąpić na wniosek Przewodniczącego Rady oraz w   przypadku:  

1)   rezygnacji,  

2)   długotrwałej niezdolności do pełnienia funkcji spowodowanej chorobą lub innymiokolicznościami, jeżeli okres nieobecności obejmuje trzy kolejne posiedzenia RadySpołecznej.  

13.   Sposób zwoływania posiedzeń Rady Społecznej, tryb pracy i   podejmowania uchwał określa regulamin uchwalony przez Radę Społeczną i   zatwierdzony przez Radę Gminy.  

14.   Od uchwały Rady Społecznej Kierownikowi przysługuje odwołanie do Rady Gminy w   terminie 14 dni od daty otrzymania uchwały.  

§   8.   1.   W skład Zakładu wchodzą:  

1)   Poradnia Ogólna,  

2)   Poradnia dla Dzieci,  

3)   Poradnia Ginekologiczno – Położnicza,  

4)   Poradnia Stomatologiczna,  

5)   Poradnia Neurologiczna,  

6)   Poradnia Zdrowia Psychicznego,  

7)   Poradnia Kardiologiczna,  

8)   Poradnia Diabetologiczna,  

9)   Poradnia Rehabilitacyjna,  

10)   Gabinet Zabiegowy,  

11)   Punkt Szczepień,  

12)   Gabinet Pielęgniarki Środowiskowej i   Położnej,  

13)   Gabinet Medycyny Szkolnej.  

2.   Szczegółową organizację, zakres działania komórek organizacyjnych i   stanowisk pracy, określa regulamin organizacyjny, ustalony przez Kierownika i   zaopiniowany przez Radę Społeczną.  

V.   Gospodarka finansowa :  

§   9.   1.   Zakład prowadzi gospodarkę finansową na zasadach określonych w   ustawie z   dnia 15 kwietnia 2011 r. o   działalności leczniczej (Dz. U. Nr 112, poz. 654 z   późn. zm.) oraz w   oparciu o   przepisy ustawy z   dnia 29 września 1994 r. o   rachunkowości ( t. j. Dz. U. z   2009 r. Nr 152, poz. 1223 z   późn. zm.).  

2.   Zakład pokrywa z   posiadanych środków i   uzyskiwanych przychodów koszty działalności i   reguluje zobowiązania.  

3.   Podstawą gospodarki Zakładu jest plan finansowy ustalany corocznie przez Kierownika Zakładu.  

4.   Zakład gospodaruje samodzielnie przekazanymi w   nieodpłatne użytkowanie nieruchomościami i   majątkiem jednostki samorządu terytorialnego oraz majątkiem własnym (otrzymanym lub zakupionym).  

5.   Zbycie aktywów trwałych Zakładu, oddanie go w   dzierżawę, najem, użytkowanie oraz użyczenie może nastąpić wyłącznie na zasadach określonych przez Podmiot Tworzący.  

6.   Wniesienie majątku Zakładu lub przysługującego mu do niego prawa w   formie aportu do spółek, jego przekazanie fundacji lub stowarzyszeniu wymaga zgody Podmiotu Tworzącego.  

7.   Działalność Zakładu polegająca na udzielaniu świadczeń zdrowotnych na rzecz osób, o   których mowa w   § 5   ust. 1   pkt. 1   statutu, finansowana jest przez Narodowy Fundusz Zdrowia ze środków publicznych na podstawie umów zawartych z   Narodowym Funduszem Zdrowia o   udzielanie świadczeń zdrowotnych.  

8.   Zakład samodzielnie decyduje o   podziale zysku.  

§   10.   1.   Zakład może dodatkowo uzyskiwać środki finansowe:  

1)   z odpłatnej działalności leczniczej,  

2)   z darowizn, zapisów, spadków oraz ofiarności publicznej, także pochodzeniazagranicznego,  

3)   na cele i   na zasadach określonych w   przepisach art.   114—117 ustawy,  

4)   na realizację innych zadań określonych odrębnymi przepisami,  

5)   na pokrycie ujemnego wyniku finansowego, o   którym mowa  

w art.   59 ust. 2   ustawy.  

2.   Umowy dotyczące odpłatnych świadczeń zdrowotnych, o   których mowa w   ust.   1pkt.1, mogą być również zawierane przez zakład ubezpieczeń działający na                 podstawie ustawy z   dnia 22 maja 2003 r. o   działalności ubezpieczeniowej ( Dz. U. z2010 r. Nr 11, poz. 66, z   późn. zm. ).  

§   11.   1.   Wartość majątku Zakładu określają:  

1)   fundusz założycielski,  

2)   fundusz zakładu.  

2.   Fundusz założycielski Zakładu stanowi wartość wydzielonej zakładowi części mienia                 podmiotu tworzącego.  

3.   Fundusz Zakładu stanowi wartość majątku zakładu po odliczeniu funduszuzałożycielskiego.  

§   12.   1.   Fundusz Zakładu zwiększa się o:  

1)   zysk netto,  

2)   kwoty zwiększenia wartości aktywów trwałych, będącego skutkiem ustawowego przeszacowania tych aktywów,  

3)   kwoty środków pieniężnych przekazane na pokrycie ujemnego wyniku finansowego, o   którym mowa w   art.   59 ust. 2   ustawy.  

2.   Fundusz Zakładu zmniejsza się o:  

1)   stratę netto,  

2)   kwoty zmniejszenia wartości aktywów trwałych, będącego skutkiem ustawowego umorzenia.  

§   13.   Zakład prowadzi sprawozdawczość na zasadach określonych w   przepisach o   statystyce  

publicznej oraz na podstawie umowy zawartej z   Narodowym Funduszem Zdrowia.  

§   14.   1.   Nadzór nad Zakładem sprawowany jest przez organ określony w   § 3   ust. 6   statutu, który nadzoruje zgodność działań Zakładu z   przepisami prawa, statutem i   regulaminem organizacyjnym.  

2.   W ramach nadzoru organ tworzący może żądać informacji, wyjaśnień oraz dokumentów od Kierownika Zakładu oraz dokonuje kontroli i   oceny jego działalności.  

3.   Kontrola i   ocena, o   których mowa w   ust. 2, obejmuje w   szczególności:  

1)   realizację zadań określonych w   regulaminie organizacyjnym i   statucie, dostępność i   jakość udzielanych świadczeń zdrowotnych,  

2)   prawidłowość gospodarowania mieniem oraz środkami publicznymi,  

3)   gospodarkę finansową.  

VI.   Postanowienia końcowe  

§   15.   1.   W sprawach nieuregulowanych Statutem zastosowanie mają odpowiednie przepisy ustawy.  

2.   Zmiany dokonywane w   statucie wymagają zachowania trybu określonego dla jego uchwalenia.  

3.   Zmiany zapisów statutu, po wyczerpaniu proceduryokreślonej w   ust.1, wymagają ujawnienia w   rejestrze zakładów opieki zdrowotnej prowadzonym przez sąd rejestrowy.  

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Dorota Dziubałko

Specjalista w zakresie ubezpieczeń turystycznych

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »