| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Porozumienie nr 270/2012 Wójta Gminy Bestwina; Zarządu Powiatu w Bielsku-Białej

z dnia 9 lipca 2012r.

w sprawie powierzenia Gminie przez Powiat zadania dotyczącego zarządzania publicznymi drogami powiatowymi na terenie Gminy Bestwina

zawarte w   Bielsku-Białej pomiędzy:  

Powiatem Bielskim, reprezentowanym przez Zarząd Powiatu w   imieniu którego działają:  

Starosta Bielski - Andrzej Płonka  

Członek Zarządu - Stanisław Pięta  

zwanym w   treści porozumienia "Powiatem"  

a  

Gminą Bestwina, reprezentowaną przez:  

Zastępcę Wójta Gminy Bestwina - Stanisława Wojtczak  

zwaną w   treści porozumienia "Gminą"  

Na podstawie art. 4   ust. 1   pkt 6   i ust. 5   oraz art. 5   ust. 2   ustawy z   dnia 5   czerwca 1998 roku o   samorządzie powiatowym (t.j. Dz.U. z   2001 r. Nr 142, poz.1592 z   późn. zm.), art. 8   ust. 2   a ustawy z   dnia 8   marca 1990 r. o   samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z   2001 r. Nr 142, poz.1591 z   późn. zm.), art. 19 ust. 4   ustawy z   dnia 21 marca 1985 r. o   drogach publicznych (t.j. Dz.U. z   2007 r. Nr 19, poz. 115 z   późn. zm.), oraz Uchwały Nr IV/23/179/12 Rady Powiatu w   Bielsku-Białej z   dnia 25 maja 2012 roku w   sprawie powierzenia Gminie Bestwina zadania dotyczącego zarządzania publicznymi drogami powiatowymi i   Uchwały Nr XX/146/2012 Rady Gminy Bestwina z   dnia 21 czerwca 2012 roku w   sprawie zawarcia porozumienia na przejęcie zadań dotyczących zarządzania publicznymi drogami powiatowymi,  

strony zawierają na wniosek Gminy porozumienie o   następującej treści:  

§   1.  

Przedmiotem porozumienia jest powierzenie Gminie przez Powiat zadania dotyczącego zarządzania publicznymi drogami powiatowymi na terenie Gminy Bestwina.  

§   2.  

Powiat przekazuje a   Gmina przejmuje do prowadzenia w   2012 roku zadanie zarządcy dróg powiatowych w   zakresie utrzymania zieleni niskiej (koszenie traw) wzdłuż dróg powiatowych położonych na terenie Gminy Bestwina.  

§   3.  

1.   Powiat zobowiązuje się do przekazania Gminie środków finansowych na wykonanie zadania określonego w   § 2   w   wysokości 10.000,00 zł brutto (słownie: dziesięćtysięcyzłotych 00/100).  

2.   Środki finansowe, o   których mowa w   ust. 1   zostaną przekazane na konto nr 78 8453 0002 0000 1717 2000 0010 w   terminie do 31 lipca 2012 roku.  

3.   Gmina zobowiązuje się do przekazania Powiatowi w   terminie do 15 listopada 2012 roku sprawozdania w   ujęciu rzeczowo-finansowym dotyczącego wydatkowanych środków finansowych, o   których mowa w   ust. 1, na wykonanie zadania określonego w   § 2   oraz zwrotu niewykorzystanych środków.  

4.   Powiat zastrzega sobie prawo kontroli prawidłowości wykonania zadania objętego porozumieniem i   wydatkowania środków finansowych.  

§   4.  

Ze strony Powiatu nadzór nad realizacją zadania objętego porozumieniem będzie sprawował Zarząd Dróg Powiatowych w   Bielsku-Białej.  

§   5.  

1.   Gmina odpowiada za niewykonanie lub nienależyte wykonanie zadania wynikającego z   niniejszego porozumienia.  

2.   Ze strony Gminy nadzór nad realizacją zadania objętego porozumieniem sprawować będzie Wójt Gminy Bestwina – Artur Beniowski.  

§   6.  

Gmina zobowiązana jest przy wykonywaniu zadania objętego porozumieniem do przestrzegania przepisów ustawy z   dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z   2010 r. Nr 113, poz. 759 z   późn. zm.) oraz przepisów wykonawczych do ustawy.  

§   7.  

Porozumienie zawarto na okres od dnia podpisania porozumienia do 31.10.2012r.  

§   8.  

1.   Powiat zastrzega sobie prawo rozwiązania porozumienia w   trybie natychmiastowym, w   przypadku braku rzetelności w   wykonywaniu przez Gminę zadania przekazanego porozumieniem.  

2.   W czasie trwania porozumienia każda ze stron może go rozwiązać za dwumiesięcznym okresem wypowiedzenia.  

§   9.  

Zmiany porozumienia wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.  

§   10.  

W sprawach nieuregulowanych niniejszym porozumieniem mają zastosowanie przepisy kodeksu cywilnego oraz ustawy o   drogach publicznych.  

§   11.  

Porozumienie podlega publikacji w   Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.  

§   12.  

Porozumienie sporządzono w   dwóch jednobrzmiących egzemplarzach po 1   egzemplarzu dla każdej ze stron.  

 

 

Starosta  


Andrzej   Płonka


Członek Zarządu  


Stanisław   Pięta

Zastępca Wójta  


mgr   Stanisław   Wojtczak

 

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Ewa Pasieczna

Biegły rewident

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »