| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XXV/232/12 Rady Miejskiej w Zawierciu

z dnia 27 czerwca 2012r.

w sprawie zasad i trybu udzielania dotacji osobom fizycznym zakwalifikowanym do udziału w Programie Ograniczenia Niskiej Emisji dla Gminy Zawiercie na 2013 rok w oparciu o pożyczkę z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach

w sprawie zasad i   trybu udzielania dotacji osobom fizycznym zakwalifikowanym do udziału w   Programie Ograniczenia Niskiej Emisji dla Gminy Zawiercie na 2013 rok w   oparciu o   pożyczkę z   Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i   Gospodarki Wodnej w   Katowicach  

Na podstawie art. 18 ust. 2   pkt 15 ustawy z   dnia 8   marca 1990 r. o   samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z   2001 r. Nr 142, poz. 1591 z   późn. zm.), art. 400 a   ust. 1   pkt 5, 21 i   22, art. 403 ust. 2   i 5   ustawy z   dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (t. j. Dz. U. z   2008 r. Nr 25, poz. 150 z   późn. zm.) na wniosek Prezydenta Miasta  

-   Rada Miejska w   Zawierciu  

-   uchwala  

§   1.   Tryb postępowania o   udzielenie dotacji, sposób jej rozliczenia oraz sposób kontroli określa „Regulamin udzielania dotacji osobom fizycznym zakwalifikowanym do udziału w   programie ograniczenia niskiej emisji dla Gminy Zawiercie na 2013 rok, w   oparciu o   pożyczkę z   Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i   Gospodarki Wodnej w   Katowicach”, stanowiący integralny załącznik do niniejszej Uchwały.  

§   2.   Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Zawiercie.  

§   3.   Traci moc uchwała Rady Miejskiej w   Zawierciu Nr IX/73/11 z   dnia 27 kwietnia 2011 r. w   sprawie zasad i   trybu udzielania dotacji osobom fizycznym zakwalifikowanym do udziału w   Programie Ograniczenia Niskiej Emisji dla Gminy Zawiercie w   oparciu o   pożyczkę z   Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i   Gospodarki Wodnej w   Katowicach.  

§   4.   Uchwała wchodzi w   życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w   Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.  

 

 

Przewodniczący Rady Miejskiej  


inż.   Edmund   Kłósek

 


Załącznik do Uchwały Nr XXV/232/12
Rady Miejskiej w Zawierciu
z dnia 27 czerwca 2012 r.

REGULAMIN UDZIELANIA DOTACJI OSOBOM FIZYCZNYM ZAKFALIFIKOWANYM DO UDZIAŁU W   PROGRAMIE OGRANICZENIA NISKIEJ EMISJI DLA GMINY ZAWIERCIE NA 2013 ROK W   OPARCIU O   POŻYCZKĘ Z   WOJEWÓDZKIEGO FUNDUSZU OCHRONY ŚRODOWISKA I   GOSPODARKI WODNEJ W   KATOWICACH  

§   1.   Słowniczek używanych pojęć  

1.   Budynek   - budynek mieszkalny jednorodzinny w   rozumieniu art. 3   pkt 2a ustawy z   dnia 7   lipca 1994 r. - Prawo budowlane (t. j. Dz. U. z   2010 r. Nr 243, poz. 1623 ze zm.) to jest: budynek wolno stojący albo budynek w   zabudowie bliźniaczej, szeregowej lub grupowej, służący zaspokajaniu potrzeb mieszkaniowych, stanowiący konstrukcyjnie samodzielną całość, w   którym dopuszcza się wydzielenie nie więcej niż dwóch lokali mieszkalnych albo jednego lokalu mieszkalnego i   lokalu użytkowego o   powierzchni całkowitej nieprzekraczającej 30 % powierzchni całkowitej budynku; budynek jest zlokalizowany na terenie Gminy Zawiercie.  

2.   Gmina   – Gmina Zawiercie.  

3.   Inwestor   – osoba fizyczna, posiadająca tytuł prawny do nieruchomości na terenie Gminy Zawiercie, która złożyła wniosek oraz pozytywnie przeszła etap weryfikacji.  

4.   Kosztorys   – przygotowany na zasadach określonych rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z   dnia 18 maja 2004 r. w   sprawie określenia metod i   podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych w   programie funkcjonalno-użytkowym (Dz. U. Nr 130, poz. 1389).  

5.   Lista rankingowa   – Lista Inwestorów zakwalifikowanych do udziału w   Programie sporządzana według daty złożenia wniosku przez Inwestora w   odniesieniu do poszczególnych wariantów. Na listę rankingową zostają wpisani wnioskodawcy, którzy przeszli weryfikację przez Operatora. Ilość wniosków na liście rankingowej w   danym wariancie odpowiada ilości inwestycji określonych w   umowie pożyczki z   WFOŚiGW na odpowiedni wariant.  

6.   Lista rezerwowa   – Lista Inwestorów oczekujących na wpis na listę rankingową.  

7.   Nowe źródło ciepła   – wysokosprawne i   ekologiczne źródło ciepła, w   tym: kocioł retortowy/tłokowy na paliwo stałe i   posiadający certyfikat energetyczno – emisyjny, wydany przez akredytowane laboratorium, przez Polskie Centrum Akredytacji; kocioł gazowy; nieemisyjne źródła ciepła: instalacja solarna, pompa ciepła.  

8.   Operator   – przedsiębiorca wybrany przez Gminę Zawiercie w   celu sprawnej realizacji Programu, do którego zadań w   szczególności należy między innymi: weryfikacja wniosków osób fizycznych ubiegających się o   udział w   Programie, weryfikacja ofert Wykonawców, sporządzanie listy rankingowej i   rezerwowej, weryfikacja dokumentów Inwestora, udział w   odbiorach prac montażowo – budowlanych objętych Programem, przygotowanie dokumentacji w   celu rozliczenia z   WFOŚiGW, etc.  

9.   Potwierdzenie tytułu prawnego do nieruchomości:  

-   w przypadku ograniczonych praw rzeczowych (użytkowanie, służebności, spółdzielcze własnościowe prawo lokalowe) – odpis z   księgi wieczystej,  

-   w przypadku praw obligacyjnych do nieruchomości (najem, dzierżawa, użyczenia, dożywocie) - stosowna umowa, a   w przypadku dożywocia odpis z   ksiąg wieczystych,  

-   w przypadku spadkobierców, którzy nie ujawnili tytułu w   ewidencji gruntów i   budynków lub w   księdze wieczystej – prawomocne postanowienie sądu o   stwierdzeniu nabycia spadku bądź prawomocne postanowienie sądu dotyczące działu spadku lub notarialny akt poświadczający dziedziczenie ustawowe lub testamentowe,  

-   w przypadku własności, współwłasności, wieczystego użytkowania - wypis z   rejestru gruntów i   budynków lub odpis z   księgi wieczystej.  

10.   Program   – Program Ograniczenia Niskiej Emisji dla Gminy Zawiercie.  

11.   Regulamin   – Regulamin udzielania dotacji osobom fizycznym zakwalifikowanym do udziału w   Programie ograniczenia niskiej emisji dla Gminy Zawiercie w   oparciu o   pożyczkę z   Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i   Gospodarki Wodnej w   Katowicach w   2013 roku.  

12.   Stare źródło ciepła   – urządzenie grzewcze na paliwo stałe o   sprawności poniżej 80%.  

13.   Termomodernizacja budynku   – przedsięwzięcie mające na celu zmniejszenie zapotrzebowania i   zużycia energii cieplnej w   budynku w   zakresie wynikającym z   audytu energetycznego.  

14.   Umowa   – trójstronna umowa podpisywana pomiędzy Inwestorem, Wykonawcą i   Operatorem określająca warunki współpracy stron związanych z   realizacją Programu.  

15.   Urząd   – Urząd Miejski w   Zawierciu.  

16.   Wariant   – zakres prac inwestycyjnych określonych w   Programie. Warianty odpowiadają poszczególnym rodzajom zadań inwestycyjnych (wariantom) określonym w   umowie pożyczki z   WFOŚiGW w   2013 roku.  

17.   WFOŚiGW   - Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i   Gospodarki Wodnej w   Katowicach.  

18.   Wniosek   – pisemna deklaracja o   udział w   Programie oraz udzielenie dotacji.  

19.   Wykonawca   – przedsiębiorca zakwalifikowany do realizacji zadań inwestycyjnych zgodnie z   zasadami Programu przez Operatora.  

§   2.   Zasady ogólne  

1.   Dotacja, o   której mowa w   Regulaminie przeznaczona jest na dofinansowanie zadania służącego zmniejszeniu ilości zanieczyszczeń emitowanych do powietrza z   procesów spalania paliw stałych oraz wyeliminowaniu spalania odpadów na nieruchomości. Zadanie to będzie realizowane w   poszczególnych wariantach.  

2.   O dotację może ubiegać się osoba fizyczna zamierzająca zrealizować zadanie, o   którym mowa w   ust. 1, posiadająca tytuł prawny, o   którym mowa w   §1 ust. 9.  

3.   Nabór wniosków od mieszkańców rozpocznie się 14 dni od daty wejścia Regulaminu w   życie, przy czym we wniosku o   pożyczkę Gmina uwzględni dane z   wniosków złożonych w   okresie od dnia rozpoczęcia naboru do 21 dnia poprzedzającego planowany dzień złożenia wniosku o   pożyczkę przez Gminę do WFOŚiGW.  

4.   Termin rozpoczęcia naboru do realizacji Programu w   2013 roku zostanie podany do publicznej wiadomości, na stronie internetowej Urzędu, a   także na tablicach ogłoszeń Urzędu oraz poprzez informację przekazaną przewodniczącym samorządów osiedli i   sołectw.  

5.   Zakończenie naboru wniosków o   udzielenie dotacji na poszczególne warianty wyznacza się na dzień 30 września 2013 roku.  

6.   Wnioski nierozpatrzone w   2013 roku nie podlegają rozpatrzeniu w   latach następnych. Osoba zainteresowana udziałem w   Programie może złożyć wniosek w   następnych latach jeśli Program będzie funkcjonował.  

7.   Przyjmuje się możliwe warianty planowanych inwestycji w   Programie:  

1)   Wymiana kotła węglowego na kocioł węglowy retortowy/tłokowy,  

2)   Wymiana kotła węglowego na kocioł gazowy,  

3)   Wymiana kotła węglowego na kocioł węglowy retortowy/tłokowy wraz z   modernizacją instalacji wewnętrznej c.o.,  

4)   Wymiana kotła węglowego na kocioł gazowy wraz z   modernizacją instalacji wewnętrznej c.o.,  

5)   Zabudowa instalacji solarnej,  

6)   Zabudowa pompy ciepła,  

7)   Termomodernizacja – docieplenie ścian zewnętrznych,  

8)   Termomodernizacja – docieplenie dachów i   stropodachów,  

9)   Termomodernizacja – wymiana okien i   drzwi (wejściowe, balkonowe).  

§   3.   Sposób rozliczenia  

1.   Kwota dotacji na poszczególne warianty uzależniona jest od wysokości środków finansowych zaplanowanych w   budżecie Gminy na 2013 rok oraz wynika z   umowy pożyczki zawartej przez Gminę z   WFOŚiGW.  

2.   Kwota dotacji dla danego Inwestora będzie każdorazowo ustalana indywidualnie na podstawie kosztorysu uwzględniającego zakres kosztów kwalifikowanych szczegółowo określonych indywidualnie zgodnie z   §5 Regulaminu, po spełnieniu wszystkich wymogów przewidzianych Regulaminem oraz podpisaniu umowy. Dotacją nie mogą być objęte prace wykonane przed datą podpisania umowy.  

3.   Operator, Inwestor i   Wykonawca zawierają umowę zgodnie ze wzorem określonym w   drodze zarządzenia Prezydenta Miasta.  

4.   Dotacja może być przyznana jeden raz dla danego wariantu inwestycji w   danym budynku w   okresie 5   lat od daty odbioru inwestycji.  

5.   Koszty kwalifikowane przewyższające maksymalną kwotę możliwej dotacji oraz koszty niekwalifikowane Inwestor reguluje na rzecz Wykonawcy zgodnie z   postanowieniami umowy.  

6.   Gmina wraz z   Inwestorem, Wykonawcą i   Operatorem dokona protokolarnego odbioru inwestycji.  

7.   Podpisany przez wszystkie strony protokół odbioru sporządzony zgodnie z   wymogami WFOŚiGW, stanowi dla Wykonawcy podstawę do wystawienia faktury Inwestorowi. Inwestor przedłoży fakturę Operatorowi. Operator złoży w   Gminie oryginał faktury opisanej na odwrocie zgodnie z   wymogami WFOŚiGW. Gmina przekaże kwotę dotacji po dokonaniu odbioru inwestycji, na konto Wykonawcy w   terminie 30 dni od dnia wpływu faktury do Urzędu wraz z   kompletem dokumentów, o   których mowa w   Regulaminie.  

8.   Warianty planowanych inwestycji w   Programie oraz maksymalne kwoty dotacji określono w   Tabeli Nr 1.  

 

Lp.  

Wariant  

Przyjęte maksymalne nakłady jednostkowe brutto (zł)  

Źródła finansowania  

Środki własne mieszkańca  

Środki Gminy – maksymalna kwota możliwej dotacji  

%  

 

%  

 

1  

Wymiana kotła węglowego na kocioł węglowy retortowy/tłokowy  

12 000,00  

40  

4 800,00  

60  

7 200,00  

2  

Wymiana kotła węglowego na kocioł gazowy  

12 000,00  

40  

4 800,00  

60  

7 200,00  

3  

Wymiana kotła węglowego na kocioł węglowy retortowy/tłokowy wraz z   modernizacją instalacji wewnętrznej c.o.  

32   000,00  

40  

12   800,00  

60  

19   200,00  

4  

Wymiana kotła węglowego na kocioł gazowy wraz z   modernizacją instalacji wewnętrznej c.o.  

32   000,00  

40  

12   800,00  

60  

19   200,00  

5  

Zabudowa instalacji solarnej  

15 000,00  

40  

6 000,00  

60  

9 000,00  

6  

Zabudowy pompy ciepła  

25   000,00  

40  

10   000,00  

60  

15 000,00  

7  

Termomodernizacja – docieplenie ścian zewnętrznych  

25   000,00  

40  

10   000,00  

60  

15   000,00  

8  

Termomodernizacja – docieplenie dachów i   stropodachów  

15   000,00  

40  

6   000,00  

60  

9   000,00  

9  

Termomodernizacja – wymiana okien i   drzwi  

20   000,00  

40  

8   000,00  

60  

12   000,00  

§   4.   Udział Inwestora w   Programie  

1.   Warunkiem przystąpienia przez Inwestora do Programu w   2013 roku, a   tym samym warunkiem ubiegania się o   dotację jest złożenie wniosku, według wzoru określonego w   drodze zarządzenia Prezydenta Miasta.  

2.   Wniosek, o   którym mowa w   ust. 1   może dotyczyć kilku możliwych do realizacji wariantów, przy czym warunkiem ubiegania się o   dotację w   przypadku wariantu „zabudowa instalacji solarnych” jest posiadanie na dzień zabudowy instalacji solarnej, kotła o   sprawności co najmniej 80%, posiadającego certyfikat energetyczno - emisyjny, wydany przez akredytowane laboratorium.  

3.   Wnioski są rejestrowane zgodnie z   datą wpływu do Urzędu. Wnioski podlegają rozpatrzeniu i   weryfikacji przez Operatora po zawarciu umowy pożyczki przez Gminę z   WFOŚiGW w   2013 roku.  

4.   Wnioskodawca wybierze Wykonawcę na realizację prac w   planowanym wariancie i   zaakceptuje kosztorys przez niego sporządzony.  

5.   W celu rozpatrzenia wniosku i   kwalifikacji na listę rankingową/rezerwową Wnioskodawca jest zobowiązany do przedłożenia Operatorowi następujących dokumentów:  

1)   Potwierdzenie tytułu prawnego do nieruchomości,  

2)   Potwierdzenie spełnienia wymagań zgodnie z   ustawą z   dnia 13 września 1996 r. o   utrzymaniu czystości i   porządku w   gminach (t. j. Dz. U. z   2012 r. poz. 391) w   zakresie odprowadzania nieczystości ciekłych i   odbierania odpadów komunalnych z   terenu nieruchomości zamieszkałej przez wnioskodawcę,  

3)   W przypadku wariantów: wymiana kotła węglowego na kocioł węglowy retortowy/tłokowy, wymiana kotła węglowego na kocioł gazowy, wymiana kotła węglowego na kocioł węglowy retortowy/tłokowy wraz z   modernizacją instalacji wewnętrznej c.o., wymiana kotła węglowego na kocioł gazowy wraz z   modernizacją instalacji wewnętrznej c.o. – opinia kominiarska określająca faktyczny stan techniczny przewodów kominowych i   podłączeń oraz – jeżeli konieczne – zalecenia co do podłączenia nowego źródła ciepła,  

4)   W przypadku wariantów: wymiana kotła węglowego na kocioł gazowy, wymiana kotła węglowego na kocioł gazowy wraz z   modernizacją instalacji wewnętrznej c.o. – potwierdzenie dostawy gazu i   warunków przyłączenia do sieci gazowej (umowa z   dostawcą gazu),  

5)   W przypadku wariantu: zabudowa instalacji solarnej – oświadczenie o   posiadaniu na dzień zabudowy instalacji solarnej, kotła o   sprawności co najmniej 80%, posiadającego certyfikat energetyczno - emisyjny, wydany przez akredytowane laboratorium,  

6)   W przypadku wariantów: termomodernizacja – docieplenie ścian zewnętrznych, termomodernizacja – docieplenie dachów i   stropodachów, termomodernizacja – wymiana okien i   drzwi – świadectwo charakterystyki energetycznej potwierdzające przeprowadzenie uproszczonego audytu energetycznego,  

7)   Jeżeli wymagane: Ostateczna decyzja o   pozwoleniu na budowę lub zgłoszenie robót budowlanych nieobjętych obowiązkiem uzyskania pozwolenia na budowę, na które organ przyjmujący zgłoszenie nie wniósł sprzeciwu ani uwag w   drodze decyzji,  

8)   W przypadku pompy ciepła - zgłoszenie projektu robót geologicznych, na które organ przyjmujący zgłoszenie nie wniósł sprzeciwu w   drodze decyzji – gdy wymagane przez Prawo geologiczne i   górnicze,  

9)   Kosztorys Wykonawcy uwzględniający zakres robót objętych planowanym wariantem, zaakceptowany przez wnioskodawcę.  

6.   Wnioskodawca jest zobowiązany do dostarczenia Operatorowi dokumentów, o   których mowa w   ust. 5   w terminie 14 dni od wezwania przez Operatora. Operator wzywa wnioskodawców zgodnie z   datą złożenia wniosków, telefonicznie, pocztą elektroniczną, osobiście lub za doręczeniem pocztą tradycyjną.  

7.   Wnioskodawca jest zobowiązany umożliwić dostęp Operatorowi do nieruchomości, w   której planowana jest inwestycja celem przeprowadzenia weryfikacji stanu faktycznego przed realizacją zadania. Weryfikacji dokonuje się w   zależności od planowanego wariantu poprzez oględziny między innymi: pomieszczenia kotłowni (np. podłączenie starego źródła ciepła, zabudowa kotła o   sprawności co najmniej 80%, posiadającego certyfikat energetyczno - emisyjny wydany przez akredytowane laboratorium – kiedy wymagane, wentylacja), lokalizacji planowanego wariantu, elewacji budynku, okien i   drzwi, dachu/stropodachu.  

8.   Po pozytywnej weryfikacji wniosku, dokumentów, o   których mowa w   ust. 5   oraz stanu faktycznego, Inwestorzy zostają wpisani przez Operatora na listę rankingową w   kolejności daty złożenia kompletu tych dokumentów. Inwestorzy oczekujący są wpisywani na listę rezerwową.  

9.   Miejsce na liście rankingowej nie może być przedmiotem zbycia, zamiany, przejęcia praw przez inne osoby.  

10.   Wnioski, które nie przeszły pozytywnej weryfikacji nie podlegają rozpatrzeniu.  

11.   Inwestor zobowiązuje się przygotować nieruchomość do realizacji zadania zgodnie z   zaleceniami wynikającymi z   opinii kominiarskiej.  

12.   Inwestor jest zobowiązany do podpisania umowy w   terminie 14 dni od wezwania do jej podpisania przez Operatora. Operator wzywa Inwestorów zgodnie z   kolejnością na liście rankingowej, telefonicznie, pocztą elektroniczną, osobiście lub za doręczeniem pocztą tradycyjną.  

13.   Inwestor jest zobowiązany do zawiadomienia Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego o   rozpoczęciu i   zakończeniu robót budowlanych zgodnie z   przepisami Prawa budowlanego.  

14.   W przypadku realizacji wariantu dotyczącego termomodernizacji zgodnie z   Programem Inwestor sporządzi na własny koszt audyt energetyczny, z   którego wynikać będzie potrzeba termomodernizacji. Tytułem przeprowadzonego audytu Inwestor przedstawi świadectwo charakterystyki energetycznej budynku zgodnie z   przepisami wynikającymi z   Prawa budowlanego.  

15.   Inwestor przedłoży Operatorowi potwierdzenie likwidacji źródła ciepła w   postaci potwierdzenia przyjęcia odpadów oraz protokołu likwidacji istniejącego źródła ciepła.  

16.   Wszystkie prace realizowane w   ramach danego Wariantu muszą być wykonane w   tym samym okresie rozliczeniowym ustalonym przez WFOSiGW.  

17.   W przypadku zbycia nieruchomości w   okresie do 5   lat zobowiązania wynikające z   zawartych umów przechodzą na następców prawnych.  

18.   Inwestor deklaruje, że będzie przestrzegał i   stosował się do następujących zasad:  

1)   Będzie eksploatował nowe urządzenia zgodnie z   ich przeznaczeniem oraz instrukcją obsługi DTR,  

2)   Udostępni nieruchomość objętą Programem dla przeprowadzenia kontroli przez przedstawicieli Gminy w   czasie trwania Programu oraz przez okres 5   lat od zakończenia prac objętych Programem przedstawicielom Urzędu Gminy lub WFOŚiGW,  

3)   Nie będzie dokonywał żadnych zmian i   przeróbek w   zamontowanym systemie grzewczym bez pisemnego powiadomienia oraz zgody Gminy i   Wykonawcy przez okres 5   lat od zakończenia prac objętych Programem,  

4)   W przypadku zbycia nieruchomości, w   której przeprowadzono prace budowlano – montażowe objęte Programem przed upływem 5   lat od zakończenia prac objętych Programem Inwestor w   umowie z   nabywcą zapewni wypełnianie obowiązków wynikających z   niniejszego Regulaminu pod rygorem obowiązku zwrotu otrzymanych dotacji w   ramach Programu.  

19.   Inwestor przystępując do Programu, ma obowiązek samodzielnego pozyskiwania wszelkich informacji, związanych z   jego realizacją, które może uzyskać:  

1)   Na stronie internetowej Operatora Programu/Urzędu,  

2)   W Punkcie Obsługi Klienta Operatora/Urzędu,  

3)   Telefonicznie u   Operatora/w Urzędzie.  

§   5.   Koszty kwalifikowane i   niekwalifikowane  

1.   Zakres kosztów kwalifikowanych wyszczególniony zostanie w   kosztorysie.  

2.   Koszty kwalifikowane stanowią w   zależności od wariantu, szczególności:  

1)   W przypadku wymiany kotła węglowego na kocioł węglowy retortowy/tłokowy lub gazowy:  

-   zakup i   montaż nowego źródła ciepła,  

-   zakup i   montaż niezbędnej armatury oraz osprzętu do zainstalowania nowego źródła ciepła (układ sterujący bezpośrednio przy kotle).  

2)   W przypadku zabudowy instalacji solarnej:  

-   zakup i   montaż kolektora słonecznego próżniowego lub płaskiego,  

-   zakup i   montaż niezbędnej armatury oraz osprzętu do zainstalowania układu solarnego, montaż układu solarnego.  

3)   W przypadku wymiany kotła węglowego na kocioł węglowy retortowy/tłokowy lub kocioł gazowy wraz z   modernizacją instalacji wewnętrznej c.o.:  

-   zakup i   montaż nowego źródła ciepła,  

-   zakup i   montaż niezbędnej armatury oraz osprzętu do zainstalowania nowego źródła ciepła (układ sterujący bezpośrednio przy kotle),  

-   instalacja wewnętrzna c.o. (grzejniki, rury, zawory).  

4)   W przypadku zabudowy pompy ciepła (dla której źródłem ciepła jest energia powietrza, gruntu, wód powierzchniowych lub gruntowych):  

-   zakup i   montaż pompy ciepła,  

-   zakup i   montaż niezbędnej armatury oraz osprzętu do zainstalowania pompy ciepła,  

-   wiercenia geologiczne.  

5)   W przypadku termomodernizacji – docieplenie ścian zewnętrznych:  

-   zakup materiałów budowlanych, termoizolacyjnych i   innych materiałów niezbędnych do wykonania zadania wraz z   robocizną.  

6)   W przypadku termomodernizacji – docieplenie dachów i   stropodachów:  

-   zakup materiałów budowlanych, termoizolacyjnych i   innych materiałów niezbędnych do wykonania zadania wraz z   robocizną.  

7)   W przypadku termomodernizacji – wymiana okien i   drzwi:  

-   zakup stolarki okiennnej i   drzwiowej wraz z   ich montażem.  

3.   W przypadku elementów nie wymienionych powyżej, zakres kosztów kwalifikowanych będzie każdorazowo ustalany indywidualnie, w   zależności od uwarunkowań i   rozwiązań technicznych.  

4.   Wszelkie pozostałe koszty konieczne do poniesienia przez Inwestora w   celu prawidłowej realizacji Programu uznaje się za niekwalifikowane. Za koszty niekwalifikowane uznaje się w   szczególności:  

1)   Koszty opracowania niezbędnej dokumentacji projektowej np. wykonanie projektu budowy lub projektu przebudowy instalacji gazowej, wykonanego przez firmę posiadającą stosowne uprawnienia,  

2)   Koszt uzyskania świadectwa energetycznego z   wykonanego uproszczonego audytu energetycznego,  

3)   Opinia kominiarska, przegląd kominiarski,  

4)   Uzyskanie pozwoleń niezbędnych przy wykonywaniu poszczególnych działań objętych Programem (pozwolenie na budowę, zgłoszenia rozpoczęcia robót, zgłoszenie projektu robót geologicznych, opinie kominiarskie, itp.) oraz innych koniecznych dokumentacji wynikających z   procesu inwestycyjnego stosownie co do wymagań przepisów prawa,  

5)   Wykonanie robót budowlanych lub towarzyszących, niezwiązanych bezpośrednio z   montażem nowego źródła ciepła, np. montaż naczynia wzbiorczego, montaż wkładu kominowego itp.,  

6)   Zakup i   montaż bojlera c.w.u. lub wymiennika ciepła, grzejników w   przypadku wymiany kotła węglowego na kocioł węglowy retortowy/tłokowy lub gazowy (bez modernizacji instalacji wewnętrznej c.o.),  

7)   Budowa, przebudowa i   remont przewodu kominowego,  

8)   Demontaż i   utylizacja starego źródła ciepła,  

9)   Zakup i   montaż naczynia wzbiorczego w   przypadku montażu kotła węglowego lub gazowego,  

10)   Zakup i   montaż automatyki pogodowej, pokojowej – nie będącej elementem układu sterującego bezpośrednio przy kotle, itp.,  

11)   Likwidacja pieców węglowych (kaflowych) oraz wykonanie instalacji c.o. zgodnej z   obowiązującymi przepisami w   zakresie wybranego wariantu,  

12)   Projekt robót geologicznych.  

§   6.   Warunki dopuszczenia kotłów węglowych do Programu  

1.   Warianty: wymiana kotła węglowego na kocioł węglowy retortowy/tłokowy oraz wymiana kotła węglowego na kocioł węglowy retortowy/tłokowy wraz z   modernizacją instalacji wewnętrznej c.o. dotyczą wyłącznie kotłów retortowych lub tłokowych, posiadających aktualny certyfikat energetyczno - emisyjny, wydany przez akredytowane laboratorium, potwierdzający osiągnięcie sprawności wyższej lub równej 80%.  

2.   Konstrukcja nowego kotła węglowego (retortowego/tłokowego) powinna uniemożliwiać spalanie odpadów komunalnych.  

3.   Nie dopuszcza się do udziału w   Programie kotłów komorowych.  

§   7.   Udział Wykonawcy w   Programie  

1.   Operator dokonuje kwalifikacji Wykonawców do udziału w   Programie spośród ofert złożonych przez przedsiębiorców, zgodnie ze wzorem określonym w   drodze zarządzenia Prezydenta Miasta. Podstawą kwalifikacji jest spełnienie przez przedsiębiorców wymagań określonych we wzorze oferty.  

2.   Lista Wykonawców, zawierająca nazwę, adres, dane kontaktowe przedsiębiorcy oraz zakres oferowanych usług (w tym wariant) i   urządzeń (nowe źródła ciepła ze wskazaniem rodzaju, oraz np. typu, mocy etc.) znajduje się na stronie internetowej Urzędu.  

3.   Wykonawca jest zobowiązany do rzetelnego sporządzenia kosztorysu wraz ze schematem ideowym instalacji uwzględniającej podłączenie nowego źródła ciepła.  

4.   Wykonawca zobowiązuje się pod rygorem wykluczenia z   udziału w   Programie przestrzegać wszystkich zaleceń i   wymagań Operatora polegających na:  

1)   działalności zgodnej z   zasadami wolnej konkurencji,  

2)   terminowym wywiązywaniu się z   umów,  

3)   zgodnej z   zasadami dobrych praktyk handlowych i   kultury osobistej kontaktów z   klientem oraz innymi podmiotami Programu.  

5.   Wykonawca zgadza się na udostępnienie informacji dotyczących firmy, ilości dokonanych montaży Operatorowi oraz Gminie. Operator sporządzi listę w/w informacji, które będą dostępne w   Gminie/Urzędzie oraz u   Operatora.  

6.   Wykonawca służy pomocą merytoryczną i   techniczną dotyczącą Programu.  

7.   W przypadku nieprzestrzegania Regulaminu Operator lub Urząd może wykluczyć Wykonawcę z   uczestnictwa w   Programie.  

§   8.   Wykluczenie bądź odstąpienie Inwestora od Programu  

1.   W przypadku odstąpienia Inwestora w   dowolnym momencie trwania Programu Operator bezpowrotnie skreśli Inwestora z   listy rankingowej/rezerwowej.  

2.   W przypadku nie stawienia się Inwestora na wezwanie przez Operatora i   przedłożenia dokumentów, o   których mowa w   §4 ust. 5   Regulaminu Operator bezpowrotnie skreśli Inwestora z   listy rankingowej/rezerwowej.  

3.   W przypadku zaniechania w   okresie do 5   lat korzystania z   paliw ekologicznych i   powrotu do ogrzewania paliwem węglowym w   poprzednim systemie Inwestor zwróci koszty otrzymanej dotacji uzyskanej w   ramach Programu wraz z   ustawowymi odsetkami.  

4.   W przypadku usunięcia źródła ciepła zainstalowanego w   ramach realizacji Programu, w   okresie 5   lat od odbioru końcowego robót związanych z   jego montażem, bądź zainstalowaniu dodatkowego (drugiego) źródła ciepła w   tymże okresie, Inwestor zwróci kwotę dotacji wraz z   ustawowymi odsetkami.  

5.   Wykonanie innych zadań modernizacyjnych w   obrębie nieruchomości objętej Programem, nie związanych z   realizacją Programu w   okresie 5   lat od odbioru końcowego robót wymaga każdorazowo zgody Urzędu lub Operatora. W   przypadku samowolnego wykonania prac stosowane będą konsekwencje wynikające z   treści ust. 3.  

6.   W przypadku zbycia nieruchomości, w   której przeprowadzono prace budowlano – montażowe objęte Programem przed upływem 5   lat od zakończenia prac objętych Programem Inwestor w   umowie z   nabywcą zapewni wypełnianie obowiązków wynikających z   niniejszego Regulaminu pod rygorem obowiązku zwrotu otrzymanych dotacji w   ramach Programu.  

7.   Podanie nieprawdziwych danych we Wniosku poddanych Weryfikacji spowoduje wykluczenie Inwestora z   Programu bez możliwości ponownego rozpatrzenia Wniosku.  

8.   Operator w   imieniu Gminy ma prawo wykluczyć Inwestora, który złamał bądź nie dopełnił warunków Umowy lub Regulaminu.  

9.   Inwestor ma prawo do maksymalnie zmiany jednego wariantu i   terminu realizacji inwestycji. Nie przystąpienie do realizacji w   zmienionym terminie, skutkuje wykluczeniem Inwestora z   Programu.  

 

 

Przewodniczący Rady Miejskiej  


inż.   Edmund   Kłósek

 

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Kancelaria Prawna "Świeca i Wspólnicy"

Kancelaria Prawna „Świeca i Wspólnicy” Sp. k. jest podmiotem intensywnie rozwijającym się na polskim oraz międzynarodowym rynku usług prawnych. Wyróżnia się przede wszystkim postępowym działaniem, które ma na celu zapewnienie kompleksowego wsparcia prawnego oraz biznesowego zarówno dla przedsiębiorców, jak i klientów indywidualnych.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »