| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XX/170/12 Rady Miasta w Myszkowie

z dnia 26 czerwca 2012r.

w sprawie określenia szczegółowych warunków i trybu przyznawania stypendiów dla dzieci i młodzieży szczególnie uzdolnionej w ramach Gminnego Programu Stypendialnego Samorządu Myszkowa dla Uczniów Szczególnie Uzdolnionych "OMNIBUS"

Na podstawie art. 18 ust. 2   pkt 14a, art. 40 ust. 1   i art. 42 ustawy z   dnia 8   marca 1990 r. o   samorządzie gminnym (tekst jednolity: 2001r. Dz. U. Nr 142, poz. 1591, ze zm.), art. 90t ust.   4 pkt 2   ustawy z   dnia 7   września 1991 r.o systemie oświaty (tekst jednolity: 2004r. Dz. U. Nr 256, poz. 2572, ze zm.) po przeprowadzeniu konsultacji w   trybie art.5 ust. 5   ustawy z   dnia 23 kwietnia 2003r. o   działalności pożytku publicznego i   wolontariacie (tekst jednolity:2010r. Dz. U. 234, poz. 1536 z   późn.zm.)  

Rada Miasta w   Myszkowie uchwala:  

§   1.   Określa się Regulamin szczegółowych warunków i   trybu przyznawania stypendiów uczniom szkół podstawowych i   gimnazjów zamieszkałym na   terenie gminy Myszków w   ramach Gminnego Programu Stypendialnego Samorządu Myszkowa dla Uczniów SzczególnieUzdolnionych„OMNIBUS”,zwanego dalej „Programem”, w   brzmieniu stanowiącym załącznik nr 1   do   niniejszej uchwały.  

§   2.   Określa się wzór wniosku o   przyznanie stypendium w   ramach Gminnego Programu Stypendialnego Samorządu Myszkowa dla Uczniów SzczególnieUzdolnionych „OMNIBUS” stanowiący załącznik nr 2   do niniejszej uchwały.  

§   3.   Tracą moc uchwały:  

1.   Uchwała NR XXVIII/248/09Rady Miasta w   Myszkowiez dnia 24 lutego 2009r.w sprawie zasad i   trybu udzielania stypendiów uczniom i   absolwentom szkół podstawowych i   gimnazjów w   ramach Uczniowskiego Programu Stypendialnego  

2.   Uchwała NR XI/80/11 Rady Miasta w   Myszkowie z   dnia 23 sierpnia 2011 r. w   sprawie zmiany Uchwały Nr XXVIII/248/09 Rady Miasta w   Myszkowie z   dnia 24 lutego 2009r. w   sprawie zasad i   trybu udzielania stypendiów uczniom i   absolwentom szkół podstawowych i   gimnazjów w   ramach Uczniowskiego Programu Stypendialnego.  

§   4.   Wykonanie uchwały powierzyć Burmistrzowi Miasta Myszkowa.  

§   5.   Uchwała wchodzi w   życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w   Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego z   mocą obowiązującą od dnia wejścia w   życie Programu, o   którym mowa w   § 1   niniejszej uchwały.  

 

 

 

Przewodnicząca Rady Miasta  


Halina   Skorek-Kawka

 


Załącznik Nr 1   do Uchwały Nr XX/170/12    
Rady Miasta w   Myszkowie    
z dnia 26 czerwca 2012 r.  
 

Regulamin przyznawania Stypendium Samorządu Myszkowa  
w ramach Gminnego Programu Stypendialnego Samorządu Myszkowa  
dla Uczniów Szczególnie Uzdolnionych „OMNIBUS”  

§   1.   Postanowienia ogólne  

1.   Stypendium przyznaje się za szczególne osiągnięcia naukowe, sportowe lub artystyczne na   szczeblu międzynarodowym,ogólnopolskim lub wojewódzkim czy makroregionalnym:  

a)   uczniom szkół podstawowych klas IV-VI,  

b)   uczniom szkół gimnazjalnych  

2.   Stypendium przyznaje się uczniom, o   których mowa w   ust. 1, i   którzy są uczniami szkół podstawowych lub gimnazjalnych, którzy są mieszkańcami gminy Myszków.  

3.   Stypendium posiada charakter motywacyjny.  

4.   Wysokość stypendiów oraz ich liczbę ustala corocznie Burmistrz Miasta Myszkowa w   zależności od wysokości środków finansowych zabezpieczonych na ten cel w   budżecie gminy oraz liczby wniosków spełniających kryteria.  

5.   W przypadku większej ilości wniosków niż limit środków w   budżecie, w   pierwszej kolejności stypendia otrzymają uczniowie z   najwyższą średnią ocen.  

6.   Przyznane kwoty stypendiów wypłaca się uczniom, odpowiednio co miesiąc, w   terminie do   dwudziestego dnia każdego miesiąca na konto wskazane przez rodzica, opiekuna prawnego ucznia z   zastrzeżeniem ust. 7.  

7.   Uczniom klas trzecich gimnazjów stypendium zostanie wypłacone jednorazowo.  

§   2.   Kryteria przyznawania stypendium  

1.   1   .   Prawo do ubiegania się o   stypendium za szczególne osiągnięcia w   nauce przysługuje uczniom                   o   których mowa w   § 1   ust. 1, którzy spełniają następujące warunki:  

1)   osiągnęli szczególnie wysokie wyniki w   nauce na koniec danego roku szkolnego, tj. średnia arytmetyczna uzyskanych ocen przez uczniów szkół podstawowych oraz gimnazjów wynosi nie   mniej niż  5,5,  uzyskali minimum bardzo dobrą ocenę z   zachowania i   jednocześnie:  

a)   są zdobywcami minimum III miejsca w   klasyfikacji indywidualnej w   konkursach i   olimpiadach przedmiotowych na szczeblu co najmniej wojewódzkim lub  

b)   uzyskali czołowe miejsca (od I   do III) w   klasyfikacji zespołowej w   konkursach i   olimpiadach przedmiotowych na szczeblu ogólnopolskim albo wygrali eliminacje wojewódzkie w   tych konkursach.  

c)   będąc uczniami szkół podstawowych posiadają tytuł finalisty konkursu interdyscyplinarnego, o   którym mowa w   §5 ust. 1   rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i   Sportu z   dnia 29   stycznia 2002r. w   sprawie organizacji oraz sposobu przeprowadzenia konkursów, turniejów i   olimpiad (Dz. U. nr 13, poz. 125)  

2.   Prawo do ubiegania się o   stypendium za szczególne osiągnięcia sportowe przysługuje uczniom, o   których mowa w   § 1   ust. 1, którzy:  

1)   w konkurencjach indywidualnych:  

a)   są zdobywcami minimum III miejsca w   zawodach i   olimpiadach sportowych na szczeblu co   najmniej wojewódzkim oraz posiadają średnią ocen nie mniej niż 4,0 i   ocenę z   zachowania przynajmniej bardzo dobrą, albo  

b)   zostali powołani do ogólnopolskiej kadry młodzieżowej w   mistrzowskich zawodach międzynarodowych w   swojej dyscyplinie sportu i   posiadają ocenę z   zachowania przynajmniej bardzo dobrą.  

2)   w konkurencjach zespołowych zdobyli czołowe miejsca (od I   do III) w   ogólnopolskich zawodach i   olimpiadach sportowych albo wygrali eliminacje wojewódzkie w   tych zawodach i   posiadają średnią ocen nie mniej niż 4,0 oraz ocenę z   zachowania przynajmniej bardzo dobrą.  

3.   Prawo do ubiegania się o   stypendium za szczególne osiągnięcia artystyczne przysługuje uczniom, o   których mowa w   § 1   ust. 1, którzy:  

1)   uzyskali czołowe miejsca (od I   do III) w   klasyfikacji indywidualnej w   konkursach, przeglądach i   festiwalach o   zasięgu co najmniej wojewódzkim i   posiadają średnią ocen nie mniej niż  4,0 oraz ocenę z   zachowania przynajmniej bardzo dobrą, albo  

2)   uzyskali czołowe miejsca (od I   do III) w   klasyfikacji zespołowej w   konkursach, przeglądach i   festiwalach na szczeblu ogólnopolskim albo wygrali eliminacje wojewódzkie w   tych konkursach i   posiadają średnią ocen nie mniej niż 4,0 oraz ocenę z   zachowania przynajmniej bardzo dobrą.  
4. Stypendium można uzyskać tylko z   jednego tytułu.  

§   3.   Tryb przyznawania stypendium  

1.   Z wnioskami o   przyznanie stypendium występują dyrektorzy szkół  dla uczniów szkół podstawowych i   gimnazjalnych, po ich zaopiniowaniu przez radę pedagogiczną.  

2.   Do wniosków należy dołączyć kopie dokumentów wskazujących na szczególne wyniki w   nauce, osiągnięcia sportowe lub artystyczne-  oryginały do wglądu.  

3.   Wniosek o   stypendium składa się do dnia 31 lipca każdego roku w   Miejskim Zespole Ekonomiczno- Administracyjnym Szkół i   Przedszkoli w   Myszkowie.  

4.   Wnioski niekompletne lub złożone po terminie nie będą rozpatrywane.  

5.   Wnioski o   stypendium opiniuje Komisja ds. Stypendium Samorządu Myszkowa w   terminie do   20 sierpnia danego roku kalendarzowego.  

6.   Burmistrz Miasta Myszkowa powołuje Komisję ds. Stypendiów składającą się z   3   przedstawicieli Burmistrza Miasta i   2 Radnych – członków Komisji Oświaty, Kultury, Sportu i   Rekreacji.  

7.   Ostateczną decyzję o   przyznaniu stypendium podejmuje Burmistrz Miasta Myszkowa w   formie zatwierdzenia listy kandydatów do przyznania stypendiów.  

8.   Od stanowiska Burmistrza Miasta Myszkowa w   sprawie przyznania stypendium nie   przysługuje odwołanie.  

9.   Listę stypendystów podaje się do publicznej wiadomości.  

 

 

 

Przewodnicząca Rady Miasta  


Halina   Skorek-Kawka

 


Załącznik Nr 2   do Uchwały Nr XX/170/12    
Rady Miasta w   Myszkowie    
z dnia 26 czerwca 2012 r.  
 

WNIOSEK- wzór  

1.   INFORMACJE o   KANDYDACIE:  

a)   Nazwisko i   imię kandydata …………………………………………………………….........................................  

b)   PESEL : …………………………………………………………..........................................................................  

c)   Adres zamieszkania ……………………………………………………………………........................................  

…………………………………………………………………………………….......................................  

d)   Numer telefonu: …………………………………………………………………………......................................  

e)   Nazwa szkoły, do której uczęszcza kandydat: ……………………………………….........................................  

…………………………………………………………………………………………….....................................  

…………………………………………………………………………………………….   ...................................  

f)   Klasa: ……………….  

2.   INFORMACJE o   SZKOLE ZGŁASZAJĄCEJ WNIOSEK:  

a)   Nazwa   szkoły:………………………………...………………………………...................................................  

....................................................................................................................................................................................  

b)   Adres:……………………………………………………………………………….........................................  

c)   (miejscowość, data) (pieczęć szkoły) (podpis dyrektora)  

3.   WYKAZ DOKUMENTÓW/ ZAŁĄCZNIKÓW  

a)   Kserokopia świadectwa potwierdzona za zgodność z   oryginałem:  

b)   ………………………………………………………………………………………….........................................  

c)   …………………………………………………………………………………...……….......................................  

d)   …………………………………………………………………………………...……….......................................  

4.   OŚWIADCZENIE  

Zgodnie z   ustawą z   dnia 29   sierpnia 1997r. o   ochronie danych osobowych (Dz. U. 2002r. Nr   101, poz. 926 z   późn. zm.)wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych mojego dziecka w   związku ze   złożonym wnioskiem o   przyznanie stypendium w   ramach Gminnego Programu Stypendialnego Samorządu Myszkowa dla   Uczniów Szczególnie Uzdolnionych „OMNIBUS”  

a)   Data…………………… (podpis rodzica/ opiekuna prawnego)  

 

 

 

Przewodnicząca Rady Miasta  


Halina   Skorek-Kawka

 

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Dziennik Gazeta Prawna

Największy polski dziennik prawno-gospodarczy

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »