| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | IDEORIA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XXI/154/2012 Rady Miejskiej w Pyskowicach

z dnia 27 czerwca 2012r.

w sprawie regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym uczniom zamieszkałym na terenie gminy Pyskowice

Na podstawie art.40 ust 1, art.41 ust.1 ustawy z   dnia 8   marca 1990 r. o   samorządzie gminnym (Dz.U. z   2001 r. nr 142, poz.1591, z   późn.zm.) oraz art.90f ustawy z   dnia 7   września 1991 r. o   systemie oświaty (Dz.U. z   2004 r. nr 256, poz. 2572, z   późn.zm.), na wniosek Burmistrza Miasta,  

Rada Miejska w   Pyskowicach  
u c h w   a l a  

§   1.   Uczniom, o   których mowa w   art.90b ust.3 i   4 ustawy z   dnia 7   września 1991 r. o   systemie oświaty, zamieszkałym w   Pyskowicach, może być udzielona pomoc materialna o   charakterze socjalnym w   formie stypendium szkolego lub zasiłku szkolnego, na cele określone w   art.90b ust.2 ustawy, na zasadach określonych w   tej ustawie i   w niniejszym regulaminie.  

§   2.   Ilekroć w   regulaminie jest mowa o:  

1)   ustawie – rozumie się przez to ustawę z   dnia 7   września 1991 r. o   systemie oświaty (Dz.U. z   2004 r. nr 256, z   późn.zm.),  

2)   szkole – należy przez to rozumieć szkołę publiczną, szkołę niepubliczną o   uprawnieniach szkoły publicznej dla młodzieży i   dla dorosłych oraz szkołę niepubliczną nie posiadającą uprawnień szkoły publicznej dla młodzieży i   dla dorosłych oraz publiczny i   niepubliczny ośrodek umożliwiający dzieciom i   młodzieży upośledzonych umysłowo w   stopniu głębokim, a   także dzieciom i   młodzieży z   upośledzeniem umysłowym z   niepełnosprawościami sprzężonymi realizację odpowiednio obowiązku szkolnego i   obowiązku nauki,  

3)   kolegium – należy przez to rozumieć publiczne: kolegium nauczycielskie, nauczycielskie kolegium języków obcych, kolegium pracowników służb społecznych oraz niepubliczne: kolegium nauczycielskie i   nauczycielskie kolegium języków obcych,  

4)   uczniu – rozumie się przez to także słuchacza kolegium i   wychowanka, o   których mowa w   art.90b ust.3 i   4 ustawy,  

5)   rodzinie – rozumie się przez to definicję rodziny, zawartą w   ustawie z   dnia 12 marca 2004 r. o   pomocy społecznej (Dz.U. z   2009 r., nr 175, poz.1362, z   późn.zm.),  

6)   zasiłku rodzinnym – rozumie się przez to kwotę zasiłku, o   której mowa w   art.6 ust.2 pkt 2   ustawy z   dnia 28 listopada 2003 r. o   świadczeniach rodzinnych (Dz.U. z   2006 r. nr 139, poz.992, z   późn.zm.).  

§   3.   Przyznanie świadczenia oraz określenie jego wysokości odbywa się w   ramach dotacji otrzymanej z   budżetu państwa na dofinansowanie pomocy materialnej o   charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie gminy Pyskowice oraz wysokości środków własnych przeznaczonych na ten cel w   budżecie gminy Pyskowice.  

§   4.   Stypendium szkolne może być przyznane uczniowi w   przypadku łącznego wystąpienia:  

1)   dochodu na osobę w   rodzinie w   wysokości nie wyższej niż określona w   art.8 ust.1 pkt 2   ustawy z   dnia 12 marca 2004 r. o   pomocy społecznej (Dz.U. z   2009 r., nr 175, poz.1362, z   późn.zm.),  

2)   przynajmniej jednej z   okoliczności, o   których mowa w   art.90d ust.1 ustawy,  

3)   uzasadnionych potrzeb edukacyjnych.  

§   5.   Stypendium szkolne przyznaje się na okres nie dłuższy niż od września do czerwca danego roku szkolnego, a   w przypadku kolegiów – na okres nie dłuższy niż od października do czerwca danego roku szkolnego.  

§   6.   1.   Wysokość miesięcznego stypendium szkolnego ustalana jest indywidualnie, przy zachowaniu następujących zasad:  

1)   w przypadku, gdy dochód na osobę w   rodzinie ucznia wynosi do 30% dochodu, o   którym mowa w   art.8 ust.1 pkt 2   ustawy z   dnia 12 marca 2004 r. o   pomocy społecznej – stypendium może być przyznane do wysokości 200% kwoty zasiłku rodzinnego,  

2)   w przypadku, gdy dochód na osobę w   rodzinie ucznia wynosi powyżej 30% do 70% dochodu, o   którym mowa w   art.8 ust.1 pkt 2   ustawy z   dnia 12 marca 2004 r. o   pomocy społecznej – stypendium może być przyznane do wysokości 150 % kwoty zasiłku rodzinnego,  

3)   w przypadku, gdy dochód na osobę w   rodzinie ucznia wynosi powyżej 70% dochodu, o   którym mowa w   art.8 ust.1 pkt 2   ustawy z   dnia 12 marca 2004 r. o   pomocy społecznej – stypendium może być przyznane do wysokości 100% kwoty zasiłku rodzinnego.  

2.   Ograniczeń wysokości stypendium szkolnego, o   których mowa w   ust.1 nie stosuje się, gdy jedną z   form jego udzielenia jest całkowite lub częściowe pokrycie kosztów opłat za naukę języków obcych lub wyjazdów śródrocznych uczniów klas III szkoły podstawowej w   ramach tzw. „Zielonej szkoły”. W   takim przypadku, miesięczne stypendium szkolne może być przyznane w   wysokości do 200% zasiłku rodzinnego.  

§   7.   Jeżeli forma stypendium szkolnego tego wymaga, stypendium szkolne może być realizowane w   okresach innych niż miesięczne lub jednorazowo, z   tym, że wartość stypendium szkolnego w   danym roku szkolnym nie może przekroczyć wielkości określonych w   art.90d ust.11 ustawy.  

§   8.   1.   Stypendium szkolne może być udzielone w   formie:  

1)   całkowitego lub częściowego pokrycia kosztów:  

a)   zakupu podręczników, przyborów szkolnych i   pomocy naukowych,  

b)   zakupu komputera, przyborów szkolnych i   pomocy naukowych,  

c)   zakupu stroju wymaganego na lekcjach wychowania fizycznego w   szkole,  

d)   opłat za naukę języków obcych,  

e)   opłat za zajęcia edukacyjne, w   tym wyrównawcze, wykraczające poza zajęcia realizowane w   szkole w   ramach planu nauczania,  

f)   przejazdów do i   ze szkoły środkami komunikacji zbiorowej z   Pyskowic do miejscowości, w   której znajduje się szkoła lub kolegium – dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych i   słuchaczy kolegiów,  

g)   opłat za zakwaterowanie w   bursie, internacie – dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych i   słuchaczy kolegiów,  

h)   wyjazdów śródrocznych uczniów klas III szkoły podstawowej w   ramach tzw. „Zielonej szkoły”,  

i)   wycieczek szkolnych o   charakterze edukacyjnym.  

2)   świadczenia pieniężnego w   przypadku uznania, że udzielenie stypendium szkolnego w   formie określonej w   pkt.1 nie jest możliwe lub też w   odniesieniu do słuchaczy kolegiów, nie jest celowe.  

2.   Stypendium szkolne może być przyznane w   jednej lub kilku formach jednocześnie.  

3.   Wyboru formy udzielenia stypendium szkolnego dokonuje Burmistrz Miasta, biorąc pod uwagę uzasadnione potrzeby edukacyjne ucznia, racjonalność wydatków i   możliwość udzielenia stypendium szkolnego w   pożądanej formie.  

4.   Stypendium szkolne przyznane w   formach określonych w   ust.1 pkt 1   lit. a-g i   w lit.i, realizowane jest poprzez refundację kosztów ponoszonych przez ucznia, na podstawie imiennych rachunków wystawionych na ucznia potwierdzających poniesienie wydatków w   danym roku szkolnym, za wyjątkiem zakupu podręczników, przyborów szkolnych i   pomocy naukowych, których zakup może nastąpić przed rozpoczęciem danego roku szkolnego.  

5.   Realizacja stypendium, o   którym mowa w   ust.1 pkt 1   lit.a-g, może nastąpić także poprzez przekazywanie środków pieniężnych na rachunek bankowy sprzedającego lub podmiotu prowadzącego zajęcia, bursę lub internat.  

6.   Stypendium szkolne przyznane w   formie określonej w   ust.1 pkt 1   lit.h realizowane jest poprzez przekazanie środków pieniężnych na konto szkoły, do której uczęszcza uczeń, po otrzymaniu pisemnego potwierdzenie wystawionego przez szkołę o   zgłoszeniu ucznia do wyjazdu.  

§   9.   1.   Zasiłek szkolny może być przyznany uczniowi znajdującemu się przejściowo w   trudnej sytuacji materialnej z   powodu zdarzenia losowego.  

2.   Przy udzielaniu zasiłku szkolnego należy kierować się indywidualną oceną skutków zdarzenia losowego na sytuację ucznia.  

3.   Dane zdarzenie losowe może być podstawą udzielenia tylko jednego zasiłku szkolnego.  

4.   Wysokość zasiłku nie może przekroczyć kwoty określonej w   art.90e ust.3 ustawy.  

§   10.   Zasiłek szkolny może być przyznany raz lub kilka razy w   roku, niezależnie od otrzymanego stypendium szkolnego.  

§   11.   Realizacja zasiłku szkolnego może nastąpić poprzez:  

1)   refundację kosztów poniesionych przez ucznia na podstawie imiennych rachunków, wystawionych na ucznia, potwierdzających poniesienie wydatków na cele edukacyjne,  

2)   przekazanie środków pieniężnych na rachunek bankowy sprzedającego lub podmiotu prowadzącego zajęcia, bursę lub internat,  

3)   zakupu niezbędnych przedmiotów o   charakterze edukacyjnym i   przekazanie ich uczniowi,  

4)   jednorazowe świadczenie pieniężne w   przypadku uznania, iż realizacja w   sposób określony w   pkt. 1-3 nie jest możliwa lub celowa.  

§   12.   Wniosek o   przyznanie pomocy materialnej o   charakterze socjalnym, zawierający dane, o   których mowa w   art.90n ust.4 ustawy, składa się w   Urzędzie Miejskim w   Pyskowicach, w   terminach określonych w   ustawie.  

§   13.   Traci moc uchwała nr XXIX/292/05 Rady Miejskiej w   Pyskowicach z   dnia 23.03.2005 r. w   sprawie regulaminu udzielania uczniom zamieszkałym w   Pyskowicach pomocy materialnej o   charakterze socjalnym (z późn.zm).  

§   14.   Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Pyskowice.  

§   15.   Uchwała podlega ogłoszeniu w   Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.  

§   16.   Uchwała wchodzi w   życie po upływie 14 dni od jej ogłoszenia w   Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.  

 

 

 

Przewodnicząca Rady  


mgr inż.   Jolanta   Drozd

 

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

E-sprawozdania

Eksperci portalu infor.pl

Smart MBC

ekspert z zakresu HR

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »