reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr 23.161.2012 Rady Miasta Rydułtowy

z dnia 21 czerwca 2012r.

w sprawie wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych

Na podstawie art. 18 ust. 2   pkt 15, art. 40 ust. 1   i art. 41 ust.1 ustawy z   dnia 8   marca 1990 r. o   samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z   2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.) oraz art. 7   ust. 3a ustawy z   dnia 13 września 1996 r. o   utrzymaniu czystości i   porządku w   gminach (t. j. Dz. U. z   2012 r. poz. 391) oraz § 1   rozporządzenia Ministra Środowiska z   dnia 14 marca 2012 r. w   sprawie szczegółowego sposobu określania wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o   uzyskanie zezwolenia w   zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i   transportu nieczystości ciekłych (Dz. U. poz. 299), w   związku z   art. 4   ust.1 ustawy z   dnia 20 lipca 2000 r. o   ogłaszaniu aktów normatywnych i   niektórych innych aktów prawnych (t.j. Dz.U. z   2011 r. Nr 197, poz.1172 ze zm.).  

Rada Miasta Rydułtowy  
po przeprowadzeniu konsultacji społecznych,  
zgodnie z   uchwałą Nr XLIII/411/10 Rady Miasta Rydułtowy z   dnia 22 października 2010 r.  
uchwala, co następuje:  

§   1.  

Przedsiębiorca ubiegający się o   uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w   zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i   transportu nieczystości ciekłych powinien spełniać następujące wymagania:  

1) prowadzić zarejestrowaną działalność gospodarczą w   zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i   transportu nieczystości ciekłych,  

2) dysponować bazą transportową, na terenie której będą garażowane środki transportu przewidziane do świadczenia usług objętych zezwoleniem. Baza powinna być zlokalizowana na terenie utwardzonym i   zabezpieczonym przed dostępem osób trzecich oraz spełniać wymagania wynikające z   przepisów prawa budowlanego, ochrony środowiska, przepisów BHP i   przepisów przeciwpożarowych,  

3) posiadać tytuł prawny do nieruchomości, na której znajduje się baza transportowa,  

4) baza transportowa powinna posiadać zaplecze techniczne zapewniające utrzymanie pojazdów asenizacyjnych w   odpowiednim stanie technicznym i   sanitarnym tj.:  

a)   wydzielone miejsce postojowe służące do przeprowadzania napraw posiadanych pojazdów asenizacyjnych,  

b)   miejsce przeznaczone do mycia i   dezynfekcji samochodów asenizacyjnych. Wykonywanie przedmiotowej czynności nie może powodować uciążliwości dla osób trzecich,  

5) w przypadku braku wydzielonego na terenie posiadanej przez siebie bazy transportowej miejsca do mycia i   dezynfekcji posiadanych przez siebie pojazdów asenizacyjnych powinien przedstawić umowę lub stosowne dokumenty na usługę mycia i   dezynfekcji przedmiotowych pojazdów poza terenem bazy transportowej,  

6) posiadać pojazdy asenizacyjne spełniające wymagania techniczne oraz sanitarno-porządkowe określone w   rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z   dnia 12 listopada 2002 r. w   sprawie wymagań dla pojazdów asenizacyjnych (Dz. U. Nr 193, poz.1617),  

7) mycie i   dezynfekcja pojazdów asenizacyjnych powinna się odbywać się zgodnie z   wymogami § 10 rozporządzenia Ministra Infrastruktury z   dnia 12 listopada 2002 r. w   sprawie wymagań dla pojazdów aseanizacyjnych ( Dz.U. Nr 193, poz. 1617),  

8) pojazdy asenizacyjne powinny być oznakowane w   sposób czytelny i   widoczny, umożliwiający identyfikację przedsiębiorcy świadczącego usługi poprzez podanie nazwy, adresu i   telefonu kontaktowego przedsiębiorcy,  

9) posiadać umowę sprzedaży, najmu, leasingu, fakturę lub inny dokument potwierdzający faktyczne posiadanie pojazdów asenizacyjnych,  

10) świadczenie usług powinno odbywać się w   sposób zapobiegający powstawaniu zagrożenia dla życia i   zdrowia mieszkańców, wypływowi nieczystości ciekłych ze zbiornika w   wyniku jego przepełnienia lub niewłaściwego opróżniania, a   tym samym stworzenia zagrożenia zanieczyszczenia powierzchni ziemi i   wód gruntowych,  

11) świadczenie usług odbierania nieczystości ciekłych od właścicieli nieruchomości może być prowadzone wyłącznie na podstawie umowy i   na warunkach w   niej określonych.  

§   2.  

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Rydułtowy.  

§   3.  

Uchwała wchodzi w   życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w   Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.  

 

 

Przewodniczący Rady Miasta Rydułtowy  


mgr   Lucjan   Szwan

 

reklama
reklama

POLECANE

reklama
reklama

Ostatnio na forum

reklama

Artykuł Partnerski

reklama

Eksperci portalu infor.pl

Monika Czarczyńska

Asystent prawny w E-Kancelaria Grupa Prawno-Finansowa sp. z o.o.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama