reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XX/197/12 Rady Miejskiej w Wilamowicach

z dnia 13 czerwca 2012r.

w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru gminy Wilamowice obejmującego sołectwo Hecznarowice

Na podstawie art.   20 ust. 1   ustawy z   dnia 27   marca 2003   r. o   planowaniu i   zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.   U. Nr   80 poz.   717 z   2003   r. z   późn.   zm.) w   związku z   art. 4   ust. 2   ustawy z   dnia 25   czerwca 2010   r. o   zmianie ustawy o   planowaniu i   zagospodarowaniu przestrzennym, ustawy o   Państwowej Inspekcji Sanitarnej oraz ustawy o   ochronie zabytków i   opiece nad zabytkami (Dz.   U. z   2010   r. Nr   130, poz.   871), art.   18 ust. 2   pkt   5, art.   41, art.   42 ustawy z   dnia 8   marca 1990   r. o   samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz.   U. Nr   142 poz.   1591 z   2001   r. ze zm.)  

Rada Miejska w   Wilamowicach  
uchwala co następuje:  

Rozdział 1
Ustalenia ogólne  

§   1.  

1.   Uchwala się zmianę miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru gminy Wilamowice obejmującego sołectwo Hecznarowice, zwaną dalej zmianą planu, w   związku z   uchwałą Nr XXXIV/339/10 Rady Miejskiej w   Wilamowicach z   dnia 24 marca 2010 roku, po stwierdzeniu zgodności zmiany planu z   ustaleniami Studium uwarunkowań i   kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Wilamowice.  

2.   Zmiana planu obejmuje obszar sołectwa Hecznarowice w   rejonie przy ul. Krakowskiej o   zasięgu określonym granicami na rysunku zmiany planu, który stanowi załącznik Nr 1   do uchwały.  

§   2.  

1.   Integralnymi częściami uchwały jest rysunek zmiany planu w   skali 1:1000 określający przeznaczenie i   zasady zagospodarowania terenu, stanowiący załącznik Nr 1   do uchwały.  

2.   Następujące elementy na rysunku zmiany planu są jego ustaleniami obowiązującymi:  

1)   granice obszaru objętego zmianą planu,  

2)   linie rozgraniczające tereny o   różnym przeznaczeniu lub różnych zasadach ich zagospodarowania wraz z   symbolami identyfikacyjnymi,  

3)   nieprzekraczalne linie zabudowy,  

4)   pas ochronny wzdłuż cieku.  

3.   Stosuje się następujące symbole identyfikacyjne terenów wyznaczonych liniami rozgraniczającymi, o   których mowa w   ust.   2, pkt   2), w   następujący sposób:  

1)   04.1-04.3MN1   – Tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej z   usługami,  

2)   04.1WS   – Tereny wód powiechrzniowych,  

3)   04.1KDD   – Tereny dróg publicznych,  

4)   04.1KDW   – Tereny dróg wewnętrznych.  

4.   Na rysunku zmiany planu oznaczono ponadto następujące elementy informacyjne:  

1)   ważniejsze sieci infrastruktury technicznej,  

2)   istniejący rów,  

3)   oznaczenia symbolami według aktualnie obowiązującego planu miejscowego.  

5.   Oznaczenia cyfrowo-literowe terenów zawierają w   podanym poniżej porządku:  

1)   oznaczenie cyfrowe informujące o   położeniu wyznaczonego terenu w   granicach sołectwa, odpowiednio 04 – Hecznarowice,  

2)   oznaczenie cyfrowe następujące po kropce określają indywidualny numer porządkowy terenu o   danym przeznaczeniu w   sołectwie, wyróżniający ten teren spośród innych terenów w   sołectwie.  

§   3.  

Załącznikami do uchwały, niebędące ustaleniami zmiany planu, są:  

1)   Załącznik nr 2   do uchwały przedstawia sposób realizacji zapisanych w   zmianie planu inwestycji z   zakresu infrastruktury technicznej, które należą do zadań własnych gminy oraz o   zasadach ich finansowania.  

2)   Załącznik nr 3   do uchwały zawiera rozstrzygnięcie o   sposobie rozpatrzenia uwag zgłoszonych do projektu zmiany planu.  

§   4.  

1.   Na ustalenia o   przeznaczeniu oraz sposobie zagospodarowania i   warunkach zabudowy terenów, wyznaczonych na rysunku zmiany planu liniami rozgraniczającymi, składają się obowiązujące w   zmianie planu:  

1)   ustalenia ogólne zawarte w   rozdziale I,  

2)   ustalenia obowiązujące na całym obszarze zmiany planu miejscowego zawarte w   rozdziale II,  

3)   ustalenia dotyczące przeznaczenia oraz warunków zabudowy i   zagospodarowania poszczególnych kategorii terenów, zawarte w   rozdziale III,  

4)   przepisy końcowe, zawarte w   rozdziale IV.  

2.   Ustalenia zmiany planu stanowiące treść uchwały, odnoszą się odpowiednio do ustaleń wyrażonych w   części graficznej zmiany planu i   obowiązują łącznie, w   zakresie określonym uchwałą. Wszystkie podejmowane przedsięwzięcia w   zakresie zagospodarowania terenów nie mogą naruszać ustaleń, o   których mowa w   ust. 1   i 2.  

§   5.  

Jeżeli jest mowa o:  

1)   zmianie planu   – należy przez to rozumieć niniejszą zmianę miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru gminy Wilamowice obejmującego sołectwo Hecznarowice,  

2)   tekście planu   – należy przez to rozumieć treść niniejszej uchwały,  

3)   rysunku zmiany planu   – należy przez to rozumieć załącznik Nr 1   do uchwały,  

4)   przeznaczeniu podstawowym   – należy przez to rozumieć rodzaj przeznaczenia, który jako ustalony zmianą planu jest jedyny lub przeważający na danym terenie wraz z   elementami zagospodarowania uzupełniającego lub towarzyszącego, wyznaczonym liniami rozgraniczającymi,  

5)   przeznaczeniu dopuszczalnym   – należy przez to rozumieć przeznaczenie inne niż podstawowe, które go wzbogaca i   uzupełnia, a   nie powoduje kolizji z   przeznaczeniem podstawowym,  

6)   terenie   – należy przez to rozumieć teren wyznaczony w   zmianie planu, ograniczony na rysunku zmiany planu liniami rozgraniczającymi, oznaczony symbolem przypisanym do tej zmiany planu,  

7)   działce budowlanej   – należy to pojęcie rozumieć zgodnie z   definicją określoną w   ustawie z   dnia 27   marca 2003   r. o   planowaniu i   zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.   U. z   2003   r. nr 80, poz.   717, z   późn. zm.),  

8)   powierzchni zabudowy   – należy przez to rozumieć sumę powierzchni zabudowy wszystkich budynków i   obiektów kubaturowych istniejących i   projektowanych, zlokalizowanych na terenie działki budowlanej, liczoną po zewnętrznym ich obrysie murów lub obudowy ścian przyziemia, a   w przypadku nadwieszeń, podcieni czy przejazdów – po obrysie ich wyższych kondygnacji,  

9)   wskaźniku powierzchni zabudowy   – należy przez to rozumieć parametr wyrażony jako maksymalny procentowy udział powierzchni zabudowy w   powierzchni działki budowlanej,  

10)   wskaźniku powierzchni biologicznie czynnej   – należy przez to rozumieć parametr wyrażony jako procentowy udział powierzchni terenu biologicznie czynnego rozumianą zgodnie z   Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z   dnia 12 kwietnia 2002 roku w   sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i   ich usytuowanie (Dz.   U. z   2002   r. Nr   75 poz.   690, z   późn.   zm.) w   powierzchni działki budowlanej,  

11)   wysokości zabudowy   – należy przez to rozumieć:  

a)   wysokość budynku mierzoną od najniżej położonego poziomu gruntu rodzimego przy budynku do najwyżej położonego punktu zwieńczenia budynku (kalenicy dachu względnie do gzymsu lub górnej attyki) lub zbiegu połaci dachu; przy czym nie uważa się za najniżej położony teren przy budynku zagłębienia związanego ze zjazdem do garażu podziemnego oraz z   zejściem do piwnic, a   także sztucznie wykonanych wcięć terenowych,  

b)   wysokość pozostałych obiektów budowlanych nie wymienionych w   lit. a), za wyjątkiem sieci i   urządzeń infrastruktury technicznej – mierzoną od średniego poziomu terenu na styku z   obiektem do najwyżej położonej części stanowiącej element obiektu budowlanego,  

12)   nieprzekraczalnych liniach zabudowy   – należy przez to rozumieć wyznaczone na rysunku zmiany planu linie, poza którymi nie można sytuować budynku i   innych obiektów kubaturowych w   projekcie zagospodarowania działki, odnoszące się do nowych budynków lub rozbudowywanych i   innych obiektów kubaturowych; dopuszcza się wysunięcie do 1,0   m przed tę linię nadziemnych części budynków: tarasów, wykuszy, okapów, balkonów, schodów wejściowych, ganków, podestów,  

13)   froncie działki   – należy przez to rozumieć część działki budowlanej przylegającą do drogi z   której odbywa się główny wjazd lub wejście,  

14)   zieleni urządzonej   – należy przez to rozumieć zespoły zadrzewień, zakrzewień bądź zieleni niskiej, skomponowane pod względem estetycznym i   plastycznym,  

15)   zabudowie biologicznej cieku   – należy przez to rozumieć roślinność zaroślową i   trawiastą zgodną z   warunkami siedliskowymi,  

16)   dojazdach   (nie wydzielonych) – należy przez to rozumieć nie wydzielone liniami rozgraniczającymi na rysunku zmiany planu istniejące i   możliwe do realizacji dojazdy wewnętrzne i   służebne przejazdy, zapewniające obsługę komunikacyjną obiektów w   obrębie wyznaczonych zmianą planu terenów lub działek,  

17)   działalności nieuciążliwej   – rozumie się przez to działalność nie prowadzącą do naruszenia obowiązujących standardów jakości środowiska oraz emisji odorów,  

18)   zabudowie usług komercyjnych   – należy przez to rozumieć obiekty usługowe, a   w szczególności z   zakresu handlu, gastronomii, obsługi bankowej i   usług finansowych, usług prawnych, projektowych, ochrony zdrowia i   opiekuńczych oraz usług rzemieślniczych,  

19)   zabudowie usług rzemieślniczych   – należy przez to rozumieć obiekty usługowe z   zakresu usług nieprodukcyjnych tzn. o   charakterze wykonawczym, konserwacyjnym, naprawczym z   wyłączeniem usług mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko,  

20)   aktualnie obowiązującym planie miejscowym   – należy przez to rozumieć miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla obszaru gminy Wilamowice obejmującego sołectwo Hecznarowice, przyjęty uchwałą Nr   XVIII/143/2004 Rady Miejskiej w   Wilamowicach z   dnia 7   maja 2004   r.,  

21)   obowiązujących przepisach w   zakresie prawa budowlanego   – należy przez to rozumieć ustawę z   dnia 7   lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. Nr 243 poz. 1623, z   późn. zm.) wraz z   wynikającymi z   niej przepisami prawa oraz aktami wykonawczymi,  

22)   obowiązujących przepisach w   zakresie dróg publicznych   – należy przez to rozumieć ustawę z   dnia 21 marca 1985 r. o   drogach publicznych (tekst jednolity Dz.   U. z   2007   r. Nr 19 poz. 115 z   późn. zm.) oraz wynikającymi z   niej przepisami prawa i   aktami wykonawczymi, a   w szczególności: Rozporządzeniem Ministra Transportu i   Gospodarki Morskiej z   dnia 2   marca 1999 r., w   sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i   ich usytuowanie (Dz.   U. Nr 43 poz. 430, z   późn. zm.),  

23)   obowiązujących przepisach w   zakresie ochrony przeciwpożarowej   – należy przez to rozumieć Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i   Administracji z   dnia 24 lipca 2009   r. w   sprawie przeciwpożarowego zaopatrzenia w   wodę oraz dróg pożarowych (Dz.   U. z   2009 r., Nr 124, poz. 1030),  

24)   obowiązujących przepisach w   zakresie prawa wodnego   – należy przez to rozumieć ustawę z   dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (tekst jednolity Dz.   U. z   2005 r. Nr 239 poz. 2019 z   późn. zm.) wraz z   wynikającymi z   niej przepisami prawa oraz aktami wykonawczymi),  

25)   obowiązujących przepisach w   zakresie ochrony środowiska   – należy przez to rozumieć: ustawę z   dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (tekst jednolity Dz.   U. z   2008 r. Nr 25, poz. 150, z   późn. zm.) wraz z   wynikającymi z   niej przepisami prawa oraz aktami wykonawczymi, a   w szczególności: Rozporządzeniem Rady Ministrów z   dnia 9   listopada 2010 r. w   sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz.   U. z   2010   r. Nr   213 poz.   1397) i   Rozporządzeniem Ministra Środowiska z   dnia 14   czerwca 2007   r. w   sprawie dopuszczalnych poziomów hałasu w   środowisku (Dz.   U. Nr 120 poz.   826).  

§   6.  

Ustala się następujące zasady i   warunki scalania i   podziału nieruchomości:  

1)   nie określa się granic obszarów wymagających przeprowadzenia scaleń i   podziałów nieruchomości,  

2)   ustala się następujące zasady wydzielania nowych działek w   wyniku scalania i   podziału nieruchomości:  

a)   dla terenów oznaczonych na rysunku planu symbolami   04.1-04.3MN1:  

-   minimalna wielkość powierzchni wydzielanych nowych działek: dla zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej oraz mieszkaniowo-usługowej: 800 m², a   dla zabudowy usług komercyjnych: 500 m²,  

-   minimalna szerokość frontu nowo wydzielanej działki powinna wynosić: 18   m, a   dla zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej bliźniaczej: 12 m,  

b)   kąt zawarty pomiędzy nowo wydzielanymi granicami działki w   stosunku do pasa drogowego powinien się mieścić w   przedziale pomiędzy 60 a   120 stopni,  

3)   nie ustala się wielkości działek w   przypadku dokonywania podziałów pod drogi, obiekty i   urządzenia infrastruktury technicznej, wody powierzchniowe oraz podziałów mających na celu powiększenie działek sąsiednich.  

Rozdział 2
Ustalenia obowiązujące na całym obszarze zmiany planu  

I.   Wymagania wynikające z   potrzeb kształtowania przestrzeni publicznych  

§   7.  

Następujący wydzielony teren określa się jako przestrzeń publiczną:   04.1KDD   Tereny dróg publicznych. Obowiązują zasady ich zagospodarowania zgodnie z   określonymi dla niniejszego terenu.  
 

II.   Zasady ochrony i   kształtowania ładu przestrzennego  

§   8.  

Jako zgodne z   planem uznaje się:  

1)   wyznaczenie dodatkowych dróg wewnętrznych, dojazdów do działek budowlanych i   ciągów pieszo-jezdnych w   obrębie terenów, o   których mowa w   rozdziale III, zapewniających ich prawidłową obsługę komunikacyjną,  

2)   wyznaczenie innego przebiegu sieci infrastruktury technicznej oraz lokalizację urządzeń związanych z   rozbudową systemów infrastruktury technicznej, według zasad o   których mowa w   rozdziale II, stosownie do warunków wynikających ze szczegółowych rozwiązań technicznych, nie kolidujących z   innymi ustaleniami zmiany planu,  

3)   realizację obiektów służących utrzymaniu i   regulacji wód oraz zabezpieczeniu przed podmakaniem gruntów.  

§   9.  

1.   Dla wszystkich kategorii terenów ustala się następujące warunki zabudowy i   zagospodarowania terenu:  

1)   istniejące obiekty budowlane liniowe mogą być przebudowywane, rozbudowywane z   zachowaniem ustaleń w   zakresie sposobów zagospodarowania i   warunków zabudowy terenów dla poszczególnych wydzielonych kategorii terenów,  

2)   ustalenia dotyczące formy architektonicznej obiektów nie dotyczą obiektów i   urządzeń inwestycji celu publicznego z   zakresu łączności publicznej i   infrastruktury telekomunikacyjnej,  

3)   obowiązuje zakaz stosowania ogrodzeń z   prefabrykowanych przęseł betonowych,  

4)   nie ustala się w   granicach obszaru objętego zmianą planu sposobu i   terminu tymczasowego zagospodarowania, urządzania i   użytkowania terenów, innego niż określonego w   pkt. 5,  

5)   do czasu zagospodarowania terenu zgodnie z   jego przeznaczeniem ustalonym w   niniejszej zmianie planu dopuszcza się dotychczasowe zagospodarowanie, urządzanie i   użytkowanie terenów.  

2.   Ustala się elementy kompozycji przestrzennej i   zasady ich kształtowania:  

1)   nieprzekraczalne linie zabudowy   – określające dopuszczalne położenie nowych i   rozbudowywanych budynków i   innych obiektów kubaturowych względem dróg, zgodnie z   ich przebiegiem wyznaczonym na rysunku zmiany planu,  

2)   obowiązuje zakaz lokalizowania nowych budynków i   rozbudowywanych oraz innych obiektów kubaturowych poza nieprzekraczalnymi liniami zabudowy.  

§   10.  

Dla wszystkich kategorii terenów ustala się następujące zasady:  

1.   W zakresie ochrony przeciwpożarowej i   przeciwdziałania nadzwyczajnym zagrożeniom:  

1)   pokrycie zapotrzebowania w   wodę dla celów przeciwpożarowych, zgodnie z   obowiązującymi przepisami w   zakresie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i   terenów, przez istniejący i   rozbudowywany system zaopatrzenia w   wodę,  

2)   dla nowych terenów równoległą w   stosunku do nowego zainwestowania rozbudowę sieci wodociągowej dla zapewnienia odbiorcom wymaganych standardów w   zakresie ilości i   jakości wody z   uwzględnieniem ochrony przeciwpożarowej,  

3)   nowo projektowane przewody wodociągowe powinny być wyposażone w   hydranty zewnętrzne zgodnie z   obowiązującymi przepisami i   normami w   zakresie ochrony przeciwpożarowej.  

2.   W granicach zmiany planu nie występują: tereny zagrożone osuwaniem mas ziemnych.  

III.   Zasady ochrony środowiska i   przyrody  

§   11.  

1.   W zakresie ochrony wartości przyrodniczych, obowiązują następujące zasady:  

1)   wyznacza się następującą kategorię terenu, w   obrębie której dominującą funkcją jest ochrona systemu przyrodniczego: teren wód powiechrzniowych   (04.1WS),  

2)   zachowanie istniejących cieków i   rowów wraz z   ich zabudową biologiczną, z   możliwością prac regulacyjnych i   konserwacyjnych, z   zastrzeżeniem pkt. 3) - 6),  

3)   obowiązuje zapewnienie ciągłości istniejących cieków i   rowów, szczególnie na odcinkach przeciętych infrastrukturą drogową,  

4)   zakaz zabudowy, grodzenia i   innej działalności powodującej degradację szaty roślinnej porastającej skarpy koryta cieku; regulacje techniczne cieków powinny być ograniczone do niezbędnych, pod warunkiem zachowania naturalnego charakteru koryt oraz więzi hydrologicznej koryt z   otoczeniem,  

5)   wyznacza się pasy ochronne wzdłuż cieku o   szerokości min. 5   m od górnej krawędzi skarpy brzegowej z   możliwością prowadzenia robót remontowych i   konserwacyjnych, związanych z   ochroną przeciwpowodziową przez administratora wód oraz w   celu ochrony zabudowy biologicznej cieku,  

6)   w pasie ochronnym wzdłuż cieku obowiązuje zakaz lokalizacji obiektów innych niż urządzenia wodne, urządzenia infrastruktury drogowej, urządzenia infrastruktury technicznej; grodzenie nieruchomości wzdłuż cieku zgodnie z   obowiązującymi przepisami w   zakresie prawa wodnego,  

7)   obowiązuje zachowanie powierzchni niezabudowanej zgodnie z   ustaleniami dla wydzielonych kategorii terenów jako powierzchni biologicznie czynnej,  

8)   zakaz postępowania z   odpadami w   sposób zagrażający zanieczyszczeniem wód, gleby i   powietrza.  

2.   W zakresie ochrony środowiska ustanawia się następujące zasady:  

1)   zakaz odprowadzania nieoczyszczonych lub niedostatecznie oczyszczonych ścieków do gruntu i   wód powierzchniowych oraz zakazu stosowania rozwiązań technicznych w   zakresie gospodarki wodno-ściekowej, które mogłyby powodować dostawanie się zanieczyszczeń do wód i   gleby,  

2)   podłączanie obiektów do zbiorowego systemu odprowadzania ścieków, sukcesywnie wraz z   jego budową,  

3)   prowadzenie gospodarki wodno-ściekowej zgodnie z   zasadami określonymi w   niniejszej zmianie planu.  

3.   W zakresie ograniczania uciążliwości obiektów obowiązują następujące zasady:  

1)   zakaz lokalizacji nowych przedsięwzięć mogących zawsze znacząco oddziaływać na środowisko w   rozumieniu obowiązujących przepisów w   ochrony środowiska, za wyjątkiem:  

a)   obiektów infrastruktury technicznej,  

b)   dróg publicznych,  

c)   innych obiektów służących celom publicznym, w   tym inwestycji celu publicznego z   zakresu łączności publicznej i   infrastruktury telekomunikacyjnej,  

2)   lokalizowanie infrastruktury telekomunikacji o   nieznacznym oddziaływaniu w   terenach   04.1-04.3MN1   zgodnie z   §18, pkt. 2,  

3)   emisja zanieczyszczeń z   lokalizowanych instalacji i   urządzeń nie może powodować przekroczenia standardów emisyjnych i   standardów jakości środowiska poza terenem, do którego inwestor posiada tytuł prawny,  

4)   tereny o   symbolu:  

a)   04.1-04.3MN1   wyznaczone w   zmianie planu dla zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej z   usługami wskazuje się w   rozumieniu obowiązujących przepisów w   zakresie ochrony środowiska jako tereny przeznaczone „pod zabudowę mieszkaniowo-usługową”,  

b)   dla pozostałych terenów wyznaczonych w   zmianie planu nie wskazuje się w   rozumieniu obowiązujących przepisów w   zakresie ochrony środowiska kategorii w   tym zakresie.  

4.   W zakresie ochrony przed promieniowaniem niejonizującym związanym z   obiektami elektroenergetycznymi i   telekomunikacyjnymi obowiązują zasady dotyczące zaopatrzenia w   energię elektryczną, budowy i   lokalizacji urządzeń, sieci infrastruktury elektroenergetycznej oraz zasady budowy i   lokalizacji urządzeń, sieci infrastruktury telekomunikacji określone w   zmianie planu.  

5.   W granicach zmiany planu nie występują:  

1)   obszary i   obiekty chronione określone przepisami odrębnymi dotyczącymi ochrony przyrody,  

2)   obszary i   tereny górnicze,  

3)   obszary narażone na niebezpieczeństwo powodzi.  
 

IV.   Zasady ochrony dziedzictwa kulturowego, zabytków, dóbr kultury współczesnej i   krajobrazu kulturowego  

§   12.  

W granicach obszaru zmiany planu nie występują obiekty wpisane do rejestru lub gminnej ewidencji zabytków oraz inne obiekty dziedzictwa kulturowego i   dobra kultury współczesnej wymagające określenia zasad ich ochrony.  

V.   Zasady przebudowy, rozbudowy i   budowy w   zakresie komunikacji i   infrastruktury technicznej i   komunalnej  

§   13.  

1.   Ustala się zasady obsługi komunikacyjnej terenów objętych zmianą planu, zakładając, że obsługa komunikacyjna będzie funkcjonować:  

1)   teren   04.1MN1   obsługiwany będzie poprzez ul. Nad Młynówką   (04.1KDD),  

2)   tereny   04.2MN1   i   04.3MN1   obsługiwane będą poprzez ul. Nad Młynówką   (04.1KDD)   oraz projektowaną drogę wewnętrzną   04.1KDW.  

2.   Układ drogowy z   uwzględnieniem podziału na drogi publiczne i   wewnętrzne stanowią następujące elementy:  

1)   drogi publiczne –   04.1KDD   klasy dojazdowej,  

2)   drogi wewnętrzne użytkowników i   administratorów terenów o   ustalonym w   zmianie planu przebiegu   04.1KDW   jako dojazd.  

3.   Budynki przy drogach powinny być usytuowane, zgodnie z   rysunkiem zmiany planu w   odległościach:  

1)   drogi (ulice)   KDD   – w   odległości od linii rozgraniczającej ulicy   04.1KDD,   co najmniej 4   m,  

2)   drogi (ulice)   KDW   w odległości od linii rozgraniczającej ulicy   04.1KDW,   co najmniej 4   m.  

4.   Układ komunikacyjny na obszarze objętym zmianą planu może być rozbudowywany o   dojazdy i   ciągi pieszo-jezdne. W   tych przypadkach szerokości pasów terenu przeznaczonych dla ruchu pojazdów i   pieszych powinny być dostosowane do potrzeb i   zgodne z   Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z   dnia 12 kwietnia 2002 roku w   sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i   ich usytuowanie (Dz.   U. z   2002 r. Nr 75 poz. 690 z   dnia 15 czerwca 2002 r. ze zmianami).  

5.   Określa się zasady obsługi parkingowej:  

1)   dla nowo realizowanej zabudowy mieszkaniowej 1   miejsce (parkingowe lub garażowe) na 1   lokal mieszkalny, a   dla nowo realizowanej zabudowy mieszkaniowo-usługowej należy liczyć ilość miejsc postojowych z   wykorzystaniem odpowiednio wskaźników dla zabudowy mieszkaniowej i   dla zabudowy usług,  

2)   dla nowo realizowanej zabudowy usług proporcjonalnie 2   miejsca parkingowe na 100   m² powierzchni użytkowej (z   wyłączeniem powierzchni pomocniczej − magazynowej, socjalnej, technicznej).  

§   14.  

Ustala się następujące   zasady w   zakresie zaopatrzenia w   wodę:  

1)   głównym źródłem zasilania w   wodę obszaru objętego zmianą planu będzie istniejący wodociąg komunalny w   Hecznarowicach,  

2)   tereny   04.1MN1-04.3MN1   będą zasilanie poprzez rozbudowę sieci rozdzielczej przebiegającej poza obszarem objętym zmianą planu oraz na tym obszarze,  

3)   zakłada się dla terenów zabudowy wyprzedzającą lub równoległą w   stosunku do zainwestowania budowę sieci wodociągowej dla zapewnienia odbiorcom wymaganych standardów w   zakresie ilości i   jakości wody,  

4)   lokalizacja obiektów liniowych urządzeń sieci wodociągowej względem zabudowy, obiektów małej architektury i   zadrzewień powinna odbywać się z   zachowaniem wymaganych odległości dla umożliwienia dostępu i   obsługi eksploatacyjnej,  

5)   dopuszcza się zaopatrzenie z   indywidualnych studni z   uwzględnieniem warunków określonych w   obowiązujących przepisach z   zakresu prawa budowlanego.  

§   15.  

Ustala się następujące   zasady odprowadzenia ścieków oraz wód opadowych:  

1)   przyjmuje się odprowadzenie ścieków systemem kanalizacji rozdzielczej z   siecią kanałów sanitarnych i   deszczowych,  

2)   podstawowym sposobem odprowadzania ścieków będzie rozbudowywany system zbiorczej kanalizacji sanitarnej gminnej z   odprowadzeniem ścieków do Oczyszczalni Ścieków w   Pisarzowicach,  

3)   obowiązuje podłączenie planowanej zabudowy do sieci kanalizacyjnej,  

4)   do czasu realizacji rozbudowy kanalizacji sanitarnej dopuszcza się zastosowanie indywidualnych oczyszczalni ścieków zapewniających oczyszczenie ścieków do wymaganych parametrów lub zastosowanie bezodpływowych zbiorników wybieralnych na ścieki; zbiorniki bezodpływowe winny spełniać warunki określone w   obowiązujących przepisach z   zakresu prawa budowlanego,  

5)   nie dopuszcza się odprowadzenia do sieci kanalizacji sanitarnej ścieków opadowych, ani wód pochodzących z   odwadniania gruntów,  

6)   głównym odbiornikiem wód opadowych będzie ciek Młynówka,  

7)   przyjmuje się system odwodnienia terenu za pomocą kanalizacji deszczowej z   odprowadzeniem wód opadowych i   roztopowych do istniejących cieków powierzchniowych i   rowów melioracyjnych,  

8)   do czasu realizacji kanalizacji deszczowej dopuszcza się odprowadzenie wód opadowych zgodnie z   obowiązującymi przepisami w   zakresie prawa budowlanego,  

9)   wody opadowe i   roztopowe ujęte w   systemy kanalizacyjne i   pochodzące z   zanieczyszczonych powierzchni muszą przy wprowadzaniu do odbiorników spełniać wymagane parametry, w   przeciwnym razie wymagają podczyszczenia,  

10)   lokalizacja obiektów liniowych i   urządzeń sieci kanalizacyjnej względem zabudowy, obiektów małej architektury i   zadrzewień powinna odbywać się z   zachowaniem wymaganych odległości dla umożliwienia dostępu i   obsługi eksploatacyjnej,  

11)   obowiązuje kształtowanie powierzchni działek w   sposób zabezpieczający sąsiednie tereny i   ulice przed spływem wód opadowych.  

§   16.  

Ustala się następujące   zasady zaopatrzenia w   gaz:  

1)   źródłem zaopatrzenia w   gaz pozostaje istniejąca stacja redukcyjno-pomiarowa I   stopnia w   Pisarzowicach oraz sieć gazociągów średniego ciśnienia,  

2)   doprowadzenie gazu do nowych odbiorców nastąpi w   oparciu o   rozbudowę istniejącego systemu zasilania w   gaz funkcjonującego poza obszarem zmiany planu, z   zastosowaniem nowych technologii,  

3)   zapewnienie możliwości lokalizowania w   obrębie linii rozgraniczających dróg publicznych i   wewnętrznych oraz w   terenach przeznaczonych po zabudowę nowych odcinków gazociągów średniego ciśnienia, wzdłuż których należy zachować strefę kontrolowaną wynoszącą 1   m (0,5   m po obu stronach gazociągu),  

4)   dla gazociągów, przy ustalaniu lokalizacji projektowanych budowli, urządzeń i   dróg, nakazuje się zachowanie odległości podstawowych lub stref kontrolowanych zgodnie z   przepisami Rozporządzenia Ministra Gospodarki z   dnia 30 lipca 2001   r. w   sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać sieci gazowe (Dz.   U. z   2001   r. Nr   97, poz.   1055).  

§   17.  

Ustala się następujące   zasady zaopatrzenia w   energię elektryczną:  

1)   podstawowym źródłem zaopatrzenia w   energię elektryczną pozostaje istniejąca sieć średniego napięcia, wyprowadzona ze stacji elektroenergetycznych 110/15 kV usytuowanych poza obszarem objętym zmianą planu,  

2)   przyjmuje się budowę i   rozbudowę napowietrznych i   kablowych linii elektroenergetycznych średniego i   niskiego napięcia oraz lokalizację stacji transformatorowych 15/0,4 kV wraz z   ich włączeniem do sieci średniego napięcia, w   celu zapewnienia pokrycia potrzeb na energię elektryczną,  

3)   wzdłuż projektowanych linii i   obiektów elektroenergetycznych należy pozostawić strefy ograniczonej zabudowy, które wynoszą:  

a)   dla linii napowietrznych średniego napięcia – 16 m (po 8   m z   każdej strony osi trasy linii),  

b)   dla linii napowietrznych niskiego napięcia – 6   m (po 3   m z   każdej strony osi trasy linii),  

c)   dla linii kablowych średniego i   niskiego napięcia – 2   m,  

d)   dla transformatorowych stacji SN/nN – 5   x 5   m,  

4)   warunki zagospodarowania stref, o   których mowa w   pkt 3) i   lokalizacji obiektów budowlanych zgodnie z   obowiązującymi polskimi normami, w   szczególności PN-E 50341, PN-E 50432, PN-E 05100-1,  

5)   w obrębie pasa drogowego dopuszcza się lokalizowanie wolnostojących szaf z   urządzeniami, aparaturą i   osprzętem infrastruktury elektroenergetyki,  

6)   stacje transformatorowo-rozdzielcze 15/0,4 kV należy wykonywać jako stacje umieszczane wewnątrz obiektów budowlanych lub jako stacje wolnostojące, albo napowietrzne.  

§   18.  

Ustala się następujące   zasady obsługi w   zakresie telekomunikacji:  

1)   zaspokojenie potrzeb w   zakresie telekomunikacji nastąpi w   oparciu o   istniejącą infrastrukturę telekomunikacyjną oraz poprzez rozbudowę urządzeń infrastruktury i   sieci telekomunikacyjnej, w   tym inwestycji celu publicznego z   zakresu łączności publicznej,  

2)   w terenach   04.1-04.3MN1,   dopuszcza się lokalizowanie infrastruktury telekomunikacji o   nieznacznym oddziaływaniu,  

3)   wskazuje się jako zasadę lokalizację urządzeń infrastruktury telekomunikacji w   obiektach budowlanych lub jako wolnostojące obiekty infrastruktury teletechnicznej, lokalizowane zgodnie z   zasadami określonymi dla terenów, pod warunkiem nie naruszania pozostałych ustaleń zmiany planu,  

4)   dopuszcza się prowadzenie kablowych sieci telekomunikacyjnych oraz lokalizacje szaf z   urządzeniami infrastruktury telekomunikacji w   obrębie linii rozgraniczających istniejących i   projektowanych dróg.  

§   19.  

Ustala się następującą   zasadę zaopatrzenia w   ciepło:  

1)   ogrzewanie nowych obiektów budowlanych przez indywidualne systemy grzewcze,  

2)   do celów grzewczych należy stosować rozwiązania techniczne i   media grzewcze ograniczające emisje zanieczyszczeń do środowiska poprzez stosowanie energii elektrycznej lub paliw ekologicznych niskoemisyjnych lub alternatywnych źródeł energii,  

3)   dopuszcza się zasilanie przez lokalne kotłownie.  

§   20.  

1.   Ustala się   zasady gospodarki odpadami komunalnymi,   polegające na indywidualnym gromadzeniu odpadów i   zagospodarowywaniu ich zgodnie z   systemem gospodarki odpadami w   gminie. Ustala się usuwanie odpadów niebezpiecznych i   związanych z   działalnością gospodarczą zgodnie z   przepisami w   zakresie gospodarki odpadami.  

2.   Obowiązuje zakaz składowania jakichkolwiek odpadów.  

3.   Obowiązuje nakaz wyposażenia poszczególnych nieruchomości w   urządzenia do gromadzenia odpadów stałych.  

4.   Obowiązuje nakaz segregacji i   gromadzenia odpadów zgodnie z   przyjętym w   terenie gminy systemem gospodarki odpadami komunalnymi.  

Rozdział 3
Przeznaczenie oraz warunki zabudowy i   zagospodarowania terenów  

§   21.  

1.   Wyznacza się   Tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej z   usługami   oznaczone na rysunku zmiany planu symbolem   04.1MN1-04.3MN1.  

2.   Ustala się przeznaczenie terenów   04.1MN1-04.3MN1:  

1)   przeznaczenie podstawowe:  

a)   budynki mieszkalne jednorodzinne,  

b)   zabudowa usług komercyjnych,  

2)   przeznaczenie dopuszczalne:  

a)   obiekty gospodarcze i   garaże,  

b)   drogi wewnętrzne, dojazdy, miejsca postojowe, ciągi piesze,  

c)   obiekty małej architektury, zieleń urządzona,  

d)   obiekty, urządzenia i   sieci infrastruktury technicznej.  

3.   W granicach terenów   04.01MN1-04.3MN1   obowiązuje zakaz lokalizacji:  

1)   zabudowy mieszkalnej jednorodzinnej w   układzie szeregowym,  

2)   obiektów rzemiosła i   wytwórczości, produkcji rolniczej,  

3)   tymczasowych obiektów budowlanych, z   wyjątkiem zaplecza budowy.  

4.   Ustala się następujące sposoby zagospodarowania i   warunki zabudowy terenów   04.1MN1-04.3MN1:  

1)   usługi, o   których mowa w   ust. 2   pkt.   1), lit. b) mogą być lokalizowane jako wbudowane w   budynki mieszkalne lub jako wolnostojące obiekty, przy czym powierzchnia sprzedaży obiektu handlu nie może przekraczać 400 m²,  

2)   usługi, o   których mowa w   ust. 2   pkt.   1), lit. b) nie mogą powodować w   obrębie zabudowy mieszkaniowej przekraczania standardów jakości środowiska,  

3)   maksymalny wskaźnik powierzchni zabudowy nie może przekroczyć 40% powierzchni działki budowlanej,  

4)   minimalny wskaźnik powierzchni biologicznie czynnej powinien wynosić 50% powierzchni działki budowlanej,  

5)   obowiązuje urządzenie ogólnodostępnej części działki budynku usługowego z   zastosowaniem zieleni urządzonej oraz elementów małej architektury, nawierzchni, oświetlenia o   wysokich walorach estetycznych i   funkcjonalnych oraz jednorodnej formie plastycznej,  

6)   niezbędne powierzchnie postojowe powinny być zapewnione w   granicach wydzielonej działki budowlanej jako naziemne miejsca parkingowe lub w   garażu, z   zastrzeżeniem §13 ust.   5,  

7)   forma architektoniczna zabudowy, o   której mowa w   ust. 2: pkt.   1) lit. a) powinna spełniać następujące wymagania:  

a)   wysokość zabudowy nie może być większa niż 11 m,  

b)   szerokość elewacji frontowej budynku, znajdującej się od strony frontu działki winna stanowić co najmniej połowę wysokości budynku,  

c)   dachy dwu- i   wielospadowe, symetryczne, o   jednakowym kącie nachylenia głównych połaci 25-45°, z   możliwością doświetlenia,  

d)   kolorystyka dachów powinna być utrzymana w   kolorze ciemnoczerwonym, brązowym, zielonobrazowym, grafitowym,  

e)   kolorystyka elewacji stonowana z   zastosowaniem do wykończenia elewacji materiałów typu: tynk w   jasnych odcieniach (biel, szarość, żółty, beż itp.), kamień, cegła, klinkier, drewno,  

8)   forma architektoniczna zabudowy, o   której mowa w   ust. 2   pkt.   1) lit. b) i   pkt.   2) lit. a) powinna spełniać następujące wymagania:  

a)   wysokość zabudowy nie może być większa niż 11   m, a   dla obiektów gospodarczych i   garaży – 6   m,  

b)   szerokość elewacji frontowej budynku, znajdującej się od strony frontu działki winna stanowić co najmniej połowę wysokości budynku z   wyłączeniem obiektów gospodarczych i   garaży,  

c)   dachy dwu- lub wielospadowe o   kącie nachylenia głównych połaci 15°-30°,  

d)   dopuszcza się stosowanie dachów jednospadowych i   płaskich nachyleniu 2°-12°,  

e)   kolorystyka materiałów wykończeniowych musi być zharmonizowana z   kolorystyką pozostałych budynków zlokalizowanych na działce,  

9)   obowiązuje zakaz stosowania jako materiałów wykończeniowych ścian materiałów odblaskowych, o   jaskrawych kolorach, fosforyzujących oraz nisko standardowych materiałów wykończeniowych (takich jak: blacha falista i   trapezowa, siding).  

§   22.  

1.   Wyznacza się   Tereny wód powierzchniowych   – oznaczone na rysunku zmiany planu symbolem   04.1WS.  

2.   Ustala się przeznaczenie terenu   04.1WS:  

1)   przeznaczenie podstawowe: cieki oraz rowy melioracyjne wraz z   zabudową biologiczną,  

2)   przeznaczenie dopuszczalne:  

a)   urządzenia wodne,  

b)   obiekty, urządzenia, sieci infrastruktury technicznej,  

c)   drogi wewnętrzne, dojazdy,  

d)   przeprawy mostowe,  

e)   obiekty i   urządzenia służące ochronie przeciwpowodziowej.  

3.   Ustala się następujące sposoby zagospodarowania i   warunki zabudowy terenu   04.1WS:  

1)   zakaz odprowadzania do wód nie oczyszczonych ścieków bytowych i   przemysłowych,  

2)   zakaz prowadzenia prac naruszających stabilność linii brzegowej naturalnych cieków i   rowów melioracyjnych,  

3)   utrzymanie zabudowy biologicznej z   zachowaniem zasad ochrony przeciwpowodziowej,  

4)   warunkiem lokalizacji przeznaczenia dopuszczalnego wymienionego w   ust. 2   jest zachowanie swobodnego przepływu wód oraz zakaz działań mogących zaburzyć ciągłość przepływu i   spowodować wzrost zagrożenia powodziowego.  

§   23.  

1.   Wyznacza się   Tereny dróg publicznych   oznaczone na rysunku zmiany planu symbolami   04.1KDD   z   podstawowym przeznaczeniem terenu pod drogi (ulice) publiczne klasy dojazdowej.  

2.   Urządzeniami o   przeznaczeniu podstawowym w   obrębie linii rozgraniczających dróg (ulic) mogą być odpowiednio:  

1)   elementy dróg i   urządzenia obsługi uczestników ruchu: jezdnie, chodniki, ścieżki rowerowe, pasy i   zatoki postojowe, pasy zieleni, przejścia piesze i   przejazdy rowerowe w   poziomie jezdni,  

2)   urządzenia techniczne dróg wraz z   infrastrukturą techniczną.  

3.   Ustala się dla drogi (ulicy)   04.1KDD:  

1)   szerokość w   linach rozgraniczających: 11-10 m, zgodnie z   rysunkiem zmiany planu,  

2)   dopuszcza się odcinkowo zmniejszenie szerokości w   liniach rozgraniczających na min. 6   m zgodnie z   istniejącymi przebiegami ogrodzenia i   cieku – wg rysunku zmiany planu.  

4.   Drogi powinny mieć zapewnione wymagane parametry przestrzenne i   dostępność – zgodnie z   obowiązującymi przepisami w   zakresie dróg publicznych.  

5.   Jako przeznaczenie dopuszczalne w   obrębie linii rozgraniczających terenów dróg publicznych ustala się:  

1)   sieci, obiekty i   urządzenia infrastruktury technicznej, nie związanej funkcjonalnie z   drogami,  

2)   zieleń o   charakterze izolacyjnym, obiekty małej architektury,  

3)   istniejące cieki wodne na odcinkach przeciętych drogami oraz urządzenia zapewniające ciągłość ich przepływu.  

6.   Obowiązuje zachowanie w   terenie   04.1KDD   urządzeń zapewniających ciągłość przepływu istniejących cieków wodnych i   rowów melioracyjnych na odcinkach pod tymi drogami.  

§   24.  

1.   Wyznacza się   Tereny dróg wewnętrznych   oznaczone na rysunku zmiany planu symbolem   04.1KDW   z   podstawowym przeznaczeniem terenu pod drogi wewnętrzne jako dojazdy.  

2.   Ustala się dla drogi   04.1KDW   szerokość w   liniach rozgraniczających − 6   m, zgodnie z   rysunkiem zmiany planu.  

3.   Drogi powinny mieć zapewnione wymagane parametry przestrzenne i   dostępność – zgodnie z   obowiązującymi przepisami w   zakresie prawa budowlanego.  

4.   Jako przeznaczenie dopuszczalne w   obrębie linii rozgraniczających terenów dróg wewnętrznych dopuszcza się:  

1)   sieci, obiekty i   urządzenia infrastruktury technicznej, nie związanej funkcjonalnie z   drogami,  

2)   istniejące cieki wodne na odcinkach przeciętych drogami oraz urządzenia zapewniające ciągłość ich przepływu,  

3)   zieleń o   charakterze izolacyjnym i   kompozycyjnym.  

5.   Obowiązuje zachowanie w   terenie   04.1KDW   urządzeń zapewniających ciągłość przepływu istniejących cieków wodnych i   rowów melioracyjnych na odcinkach pod tymi drogami.  

Rozdział 4
Przepisy końcowe  

§   25.  

Ustala się wysokość stawki procentowej służącej naliczaniu opłaty związanej ze wzrostem wartości nieruchomości, w   związku z   uchwaleniem zmiany planu:  

1)   dla terenów   04.1MN1-04.3MN1   – w   wysokości 30%, słownie trzydzieści procent,  

2)   wszystkie pozostałe wyznaczone tereny – w   wysokości 1%, słownie jeden procent.  

§   26.  

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Wilamowic.  

§   27.  

Uchwała podlega ogłoszeniu w   Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego i   wchodzi w   życie po upływie 30 dni od dnia jej ogłoszenia.  

§   28.  

Uchwała podlega publikacji na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy Wilamowice.  

 

 

 

Przewodniczący Rady Miejskiej  


Stanisław   Nycz 


Załącznik Nr 1   do Uchwały Nr XX/197/12    
Rady Miejskiej w   Wilamowicach    
z dnia 13 czerwca 2012 r.  
 

infoRgrafika

 


Załącznik Nr 2   do Uchwały Nr XX/197/12    
Rady Miejskiej w   Wilamowicach    
z dnia 13 czerwca 2012 r.  
 


Rozstrzygnięcie o   sposobie realizacji zapisanych w   zmianie planu inwestycji z   zakresu infrastruktury technicznej, które należą do zadań własnych gminy oraz o   zasadach ich finansowania  


Na podstawie art. 17 pkt. 5) i   art. 20 ust.1 ustawy z   dnia 27 marca 2003 r. o   planowaniu i   zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717 z   2003 r. z   późn. zm.) o   sposobie realizacji zapisanych w   planie zagospodarowania przestrzennego inwestycji z   zakresu infrastruktury technicznej, należących do zadań własnych Gminy, rozstrzyga się zasady finansowania wymienionych inwestycji, zgodnie z   przepisami o   finansach publicznych.    

Środki na realizację inwestycji z   zakresu infrastruktury technicznej, należących do zadań własnych Gminy, będą pochodzić z   budżetu Gminy oraz będą pozyskiwane z   Funduszy Unii Europejskiej zgodnie z   obowiązującymi przepisami i   procedurami w   nawiązaniu do bieżących funduszy i   programów.    

Podejmowane będą też starania o   pozyskanie środków z   Narodowego, Wojewódzkiego i   Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i   Gospodarki Wodnej.    

Realizacja inwestycji z   zakresu infrastruktury technicznej prowadzona będzie przy uwzględnieniu zasady wspierania interesu publicznego, we współdziałaniu z   innymi podmiotami publicznymi i   prywatnymi działającymi i   inwestującymi na terenie Gminy z   uwzględnieniem rachunku ekonomicznego.    


Załącznik Nr 3   do Uchwały Nr XX/197/12    
Rady Miejskiej w   Wilamowicach    
z dnia 13 czerwca 2012 r.  
 

Rozstrzygnięcie o   sposobie rozpatrzenia uwag zgłoszonych do wyłożonego do publicznego wglądu projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego  


Zgodnie z   ustaleniem art.   20 ust.   1, w   związku z   art.   17 pkt   12 ustawy z   dnia 27 marca 2003   r. o   planowaniu i   zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.   U. Nr   80 poz.   717 z   późn. zm.) Rada Miejska w   Wilamowicach stwierdza, co następuje:    

§   1.  

1.   Projekt zmiany miejscowego wyłożony został do publicznego wglądu wraz z   prognozą oddziaływania na środowisko, w   siedzibie Urzędu Gminy Wilamowice w   okresie od 12.12.2011 do 11.01.2012   r. Informację o   terminach: wyłożenia projektu zmiany planu wraz z   prognozą oddziaływania na środowisko do publicznego wglądu, publicznej dyskusji nad rozwiązaniami przyjętymi w   projekcie zmiany planu i   możliwości zgłaszania uwag Burmistrz Wilamowic ogłosił za pomocą komunikatu prasowego (Dziennik Zachodni 02.12.2011   r.), komunikatu w   internecie (zamieszczonego na stronie www.wilamowice.pl w   dniu 02.12.2011   r.) oraz obwieszczenia zamieszczonego w   dniu 28.11.2011   r. na tablicy ogłoszeń urzędowych Urzędu Gminy Wilamowice. Termin publicznej dyskusji nad rozwiązaniami przyjętymi w   projekcie zmiany planu wyznaczono na dzień 21.12.2011   r. o   godz.15.00.    

2.   W toku wyłożenia projektu zmiany planu miejscowego wraz z   prognozą oddziaływania na środowisko do publicznego wglądu nie wniesiono żadnych uwag. W   toku dyskusji publicznej nie zgłoszono żadnych uwag. W   wymaganym terminie po wyłożeniu do publicznego wglądu zmiany planu miejscowego wraz z   prognozą oddziaływania na środowisko tj. również nie wniesiono żadnych uwag.  

§   2.  

1.   Projekt zmiany miejscowego został ponownie wyłożony do publicznego wglądu wraz z   prognozą oddziaływania na środowisko (w związku ze zmianami wynikającymi z   opinii Urzędu Wojewódzkiego w   Katowicach) w   siedzibie Urzędu Gminy Wilamowice w   okresie od 19.03.2012   r. do 17.04.2012   r. Informację o   terminach: ponownego wyłożenia projektu zmiany planu wraz z   prognozą oddziaływania na środowisko do publicznego wglądu, publicznej dyskusji nad rozwiązaniami przyjętymi w   projekcie zmiany planu i   możliwości zgłaszania uwag Burmistrz Wilamowic ogłosił za pomocą komunikatu prasowego (Dziennik Zachodni 09.03.2012 r.), komunikatu w   internecie (zamieszczonego na stronie www.wilamowice.pl w   dniu 09.03. 2012   r.) oraz obwieszczenia zamieszczonego w   dniu 02.03.2012   r. na tablicy ogłoszeń urzędowych Urzędu Gminy Wilamowice. Termin publicznej dyskusji nad rozwiązaniami przyjętymi w   ponownie wyłożonym projekcie zmiany planu wyznaczono na dzień 21.03.2012   r. o   godz. 15.00.    

2.   W toku ponownego wyłożenia projektu zmiany planu miejscowego wraz z   prognozą oddziaływania na środowisko do publicznego wglądu nie wniesiono żadnych uwag. W   toku dyskusji publicznej nie zgłoszono żadnych uwag. W   wymaganym terminie po ponownym wyłożeniu do publicznego wglądu zmiany planu miejscowego wraz z   prognozą oddziaływania na środowisko tj. również nie wniesiono żadnych uwag.    

§   3.  

Na podstawie stanu wynikającego z   przebiegu postępowania w   sprawie sporządzanie projektu zmiany planu miejscowego ustalonego w   §1 i   §2 nie zachodzi potrzeba podejmowania czynności dla rozpatrzenia uwag.    

§   4.  

Na podstawie ustaleń §1-§3 stwierdza się, że projekt zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru gminy Wilamowice obejmującego sołectwo Hecznarowice nie wymaga podejmowania rozstrzygnięć w   sprawie uwag.    

reklama
reklama

POLECANE

reklama

Artykuł Sponsorowany

reklama

Ostatnio na forum

reklama
reklama

Eksperci portalu infor.pl

Verum Numerica

Usługi księgowe │Audyt księgowy i podatkowy│ Doradztwo

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama