reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XX/523/2012 Rady Miejskiej w Bielsku-Białej

z dnia 26 czerwca 2012r.

w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w zakresie mieszkalnictwa i usług obejmującego tereny położone w obrębie Komorowice Krakowskie w rejonie ulic Samotnej i Groszkowej

Na podstawie art. 18 ust. 2   pkt. 5   i art. 40 ust. 1   ustawy z   dnia 8   marca 1990 roku o   samorządzie gminnym (Dz. U. z   2001 roku Nr 142 poz. 1591 jednolity tekst z   późniejszymi zmianami), art. 15 ust. 2, art. 20 ust. 1   ustawy z   dnia 27 marca 2003 roku o   planowaniu i   zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z   2003 roku, Nr 80, poz. 717 z   późniejszymi zmianami), po stwierdzeniu, że zmiana planu nie narusza ustaleń studium uwarunkowań i   kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Bielsko-Biała (uchwała Rady Miejskiej w   Bielsku-Białej Nr XIX/487/2012 z   dnia 29 maja 2012 roku), wobec nie wniesienia uwag do projektu zmiany planu  

Rada Miejska  
uchwala  

zmianę miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w   zakresie mieszkalnictwa i   usług obejmującego tereny położone w   obrębie Komorowice Krakowskie w   rejonie ulic Samotnej i   Groszkowej.  

§   1.   1.   Zmiana dotyczy planu uchwalonego uchwałą Rady Miejskiej Nr LV/1770/2006 z   dnia 14 marca 2006 roku (Dz. Urz. Woj. Śl. Nr 49/2006 z   24.04.2006 r., poz. 1393).  

2.   Zmiana planu obejmuje teren o   powierzchni ok.18,75 ha, położony przy ulicach Samotnej, Maślaków Groszkowej oraz Bestwińskiej.  

§   2.   1.   Oznaczenia i   linie rozgraniczające terenów, określonych na rysunku miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, stanowiącym załącznik nr 1   do uchwały, o   którym mowaw   §1 pkt 1   i § 3, nie ulegają zmianie, z   zastrzeżeniem ustępu 2.  

2.   W legendzie znajdującej się na rysunku planu, wymienionym w   ustępie 1, zapis „strefa techniczna wolna od zabudowy” zastępuje się zapisem „strefa techniczna ograniczonej zabudowy”.  

§   3.   W uchwale Rady Miejskiej w   Bielsku-Białej Nr LV/1770/2006 z   dnia 14 marca 2006 roku w   sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w   zakresie mieszkalnictwa i   usług obejmującego tereny położone w   gminie katastralnej Komorowice Krakowskie w   rejonie ulic Samotnej i   Groszkowej wprowadza się następujące zmiany:  

1)   w § 5   pkt 2   lit. d:  

a)   wyrażenie „wyłączone z   zabudowy” zastępuje się wyrażeniem „ograniczonej zabudowy, zgodnie z   przepisami odrębnymi”,  

b)   w tiret trzecie kropkę zastępuje się przecinkiem,  

c)   dodaje się tiret czwarte o   brzmieniu: „w miejscach gdzie istnieje rura ochronna dopuszcza się zmniejszenie strefy technicznej wzdłuż gazociągu wysokoprężnego do szerokości 10,0 m (po 5,0 m od osi gazociągu w   obie strony), zgodnie z   przepisami odrębnymi”;  

2)   w § 6   pkt 2   lit. d:  

a)   wyrażenie „wyłączone z   zabudowy” zastępuje się wyrażeniem „ograniczonej zabudowy, zgodnie z   przepisami odrębnymi”,  

b)   w tiret czwarte po wyrażeniu „5 x 5   m” dodaje się przecinek,  

c)   dodaje się tiret piąte o   brzmieniu: „w miejscach gdzie istnieje rura ochronna dopuszcza się zmniejszenie strefy technicznej wzdłuż gazociągu wysokoprężnego do szerokości 10,0 m (po 5,0 m od osi gazociągu w   obie strony), zgodnie z   przepisami odrębnymi”;  

3)   w § 9   wprowadza się następujące zmiany:  

a)   pkt 1   otrzymuje brzmienie:  

Zakaz lokalizacji przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko, z   wyjątkiem uzbrojenia terenu ,

b)   pkt 9   otrzymuje brzmienie:   "Zakaz przekraczania dopuszczalnych poziomów hałasu w   środowisku, stosownie do przepisów z   zakresu ochrony środowiska dla terenów oznaczonych MN - jak dla terenów przeznaczonych pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną;";  

4)   §11 otrzymuje brzmienie:  

W zakresie odprowadzenia ścieków ustala się:  

a)   odprowadzenie ścieków bytowych i   komunalnych do kanalizacji ścieków komunalnych, z   zachowaniem wymaganych warunków i   parametrów odprowadzanych ścieków;  

b)   do czasu rozbudowy sieci kanalizacyjnej dopuszcza się odprowadzenie ścieków bytowych, komunalnych i   przemysłowych do szczelnych zbiorników bezodpływowych a   następnie ich wywóz do oczyszczalni ścieków, pod warunkiem podłączenia do kanalizacji ścieków komunalnych po jej wybudowaniu;  

c)   dopuszcza się odprowadzenie ścieków bytowych, komunalnych i   przemysłowych do indywidualnych oczyszczalni ścieków. ;

5)   w § 13 pkt 1   wyrażenie: "wyłączone z   zabudowy" zastępuje się wyrażeniem: "ograniczonej zabudowy, zgodnie z   wymaganiami ustalonymi w   Polskich Normach;"  

6)   w § 14 pkt 1   otrzymuje brzmienie:  

Strefę techniczną ograniczonej zabudowy wzdłuż gazociągu wysokoprężnego (z rurą ochronną) ø 300 CN 2,5 MPa relacji Brzeszcze – Komorowice wraz z   odgałęzieniem wysokoprężnym (z rurą ochronną) ø 200 CN 2,5 MPa o   szerokości zgodnej z   przepisami odrębnymi. .

§   4.   Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Bielska-Białej.  

§   5.   Uchwała podlega ogłoszeniu w   Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.  

§   6.   Uchwała wchodzi w   życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w   Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.  

 

 

 

Przewodniczący Rady Miejskiej  


Ryszard   Batycki

 

reklama
reklama

POLECANE

reklama
reklama

Ostatnio na forum

reklama

Artykuł Partnerski

reklama

Eksperci portalu infor.pl

Katarzyna Nizioł

radca prawny

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama