reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XXVI/223/12 Rady Miejskiej w Czechowicach-Dziedzicach

z dnia 2 sierpnia 2012r.

w sprawie ustalenia Statutu Żłobka Miejskiego w Czechowicach-Dziedzicach

Na podstawie podstawie art. 18 ust. 2   pkt 15, art. 40 ust. 2   pkt 2, art. 41 ust. 1, art. 42 ustawy z   dnia 8   marca 1990 r. o   samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z   2001 r. Nr  142, poz. 1591 ze zm.), art. 12 ust. 2   ustawy z   dnia 27   sierpnia 2009 r. o   finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 ze zm.) i   art. 11 ustawy z   dnia 4   lutego 2011   r. o   opiece nad dziećmi w   wieku do lat 3   (Dz. U. Nr 45, poz. 235 ze zm.)  

Rada Miejska w   Czechowicach-Dziedzicach  
uchwala:  

§   1.   Ustalić   Statut Żłobka Miejskiego w   Czechowicach-Dziedzicach, który stanowi załącznik do niniejszej uchwały.  

§   2.   Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Czechowic-Dziedzic.  

§   3.   Uchwała wchodzi w   życie po upływie czternastu dni od dnia jej ogłoszenia w   Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.  

 

 

 

Przewodniczący Rady Miejskiej  


Damian   Żelazny

 


Załącznik do Uchwały Nr XXVI/223/12    
Rady Miejskiej w   Czechowicach-Dziedzicach    
z dnia 2   sierpnia 2012 r.  
 

STATUT  ŻŁOBKA MIEJSKIEGO  

w CZECHOWICACH-DZIEDZICACH  

Rozdział 1.
Postanowienia ogólne  

§   1.   Jednostka organizacyjna Gminy Czechowice-Dziedzice o   nazwie Żłobek Miejski                                   w   Czechowicach-Dziedzicach, zwana dalej "Żłobkiem", funkcjonuje jako jednostka budżetowa gminy i   działa w   szczególności na podstawie ustawy z   dnia 4   lutego 2011 r. o   opiece nad dziećmi do lat 3   (Dz. U. Nr 45, poz. 235 ze zm.).  

§   2.   Nadzór nad działalnością Żłobka sprawuje Burmistrz Czechowic-Dziedzic.  

§   3.   Siedziba Żłobka mieści się w   Czechowicach-Dziedzicach przy ulicy Mickiewicza 19.  

§   4.   1.   Żłobek świadczy usługi na rzecz dzieci mieszkańców miasta Czechowice-Dziedzice i   gminy Czechowice-Dziedzice.  

2.   W   przypadku wolnych miejsc Żłobek może świadczyć usługi na rzecz dzieci mieszkańców innych gmin,  na zasadzie ponoszenia pełnego kosztu pobytu.  

             

Rozdział 2.
Cele i   zadania  

§   5.   Żłobek obejmuje opieką dzieci w   wieku od 20 tygodnia życia.  

§   6.   Celem Żłobka jest zapewnienie dzieciom opieki oraz właściwej pielęgnacji.  

§   7.   Do zadań Żłobka w   szczególności należy:  

1)   zapewnienie dziecku pełnego bezpieczeństwa;  

2)   zapewnienie profesjonalnej opieki pielęgnacyjnej, edukacyjnej oraz wychowawczej;  

3)   prowadzenie zajęć opiekuńczych, edukacyjnych właściwych do wieku i   możliwości dzieci, zapewnienie odpowiednich zabawek, pomocy służących do stymulowania oraz rozwoju dziecka;  

4)   zagwarantowanie dziecku zdrowego i   dostosowanego do wieku żywienia, z   uwzględnieniem indywidualnych zaleceń lekarskich;  

5)   wspomaganie rozwoju dziecka, a   w przypadku dziecka niepełnosprawnego z   uwzględnieniem rodzaju niepełnosprawności;  

6)   oddziaływanie na rodziców dzieci - plakaty, broszury, gazetki ścienne, rozmowy indywidualne w   zakresie  pielęgnacji i   wychowania dziecka;  

7)   zapewnienie odpoczynku dziennego dzieci.  

Rozdział 3.
Warunki przyjmowania dzieci  

§   8.   Naboru dzieci dokonuje dyrektor Żłobka zgodnie z   opracowanym przez niego regulaminem  naboru zatwierdzonym przez Burmistrza Czechowic-Dziedzic.  

§   9.   Do Żłobka przyjmowane są w   pierwszej kolejności dzieci, których rodzice albo opiekunowie prawni w   szczególności:  

1)   pracują w   pełnym wymiarze czasu;  

2)   uczą się w   systemie dziennym;  

3)   legitymują się umiarkowanym lub znacznym stopniem niepełnosprawności.  

§   10.   Zapisy do Żłobka odbywają się raz w   roku w   terminie do 30 czerwca, dzieci przyjmuje się w   miarę posiadania  wolnych miejsc.  

§   11.   Z rodzicami lub opiekunami prawnymi dzieci przyjętych do Żłobka zawiera się umowy w   sprawie zasad korzystania z   usług Żłobka oraz odpłatności za te usługi.  

§   12.   Żłobek zapewnia opiekę nad dziećmi do 10 godzin dziennie. W   szczególnie uzasadnionych przypadkach wymiar opieki w   Żłobku może być, na wniosek rodzica dziecka, wydłużony za dodatkową opłatą.  

Rozdział 4.
Zasady ustalania opłat za pobyt i   wyżywienie  
w przypadku nieobecności dziecka w   Żłobku  

§   13.   W przypadku ciągłej nieobecności dziecka w   Żłobku przez co najmniej 14 dni kalendarzowych odlicza się   połowę opłaty za pobyt. W   sytuacji, gdy nieobecność o   której mowa, przypada na przełomie dwóch miesięcy odliczenia dokonuje się w   miesiącu kończącym nieobecność.  

§   14.   Opłata za wyżywienie pobierana jest za dni faktycznej obecności dziecka w   Żłobku.  

§   15.   Opłatę za wyżywienie pobiera się również w   przypadku nieobecności dziecka, jeżeli rodzice  lub opiekunowie prawni nie poinformowali o   zamiarze nieobecności co najmniej dzień wcześniej.  

Rozdział 5.
Organizacja Żłobka  

§   16.   Żłobkiem kieruje i   reprezentuje go na zewnątrz dyrektor.  

§   17.   Dyrektor ponosi odpowiedzialność za całokształt pracy Żłobka, a   w szczególności za realizację                 jego zadań.  

§   18.   Dyrektor zarządza Żłobkiem samodzielnie w   granicach udzielonego mu przez Burmistrza Czechowic-Dziedzic pełnomocnictwa.  

§   19.   W przypadku nieobecności dyrektora zastępuje go pisemnie wyznaczony pracownik.  

§   20.   Z dyrektorem Żłobka stosunek pracy nawiązuje i   rozwiązuje Burmistrz Czechowic-Dziedzic.  

§   21.   Dyrektor Żłobka jest pracodawcą wszystkich pracowników Żłobka.  

§   22.   Organizację wewnętrzną Żłobka określa regulamin organizacyjny nadany przez dyrektora Żłobka.  

                                                                     

Rozdział 6.
Gospodarka finansowa  

§  23.   Gospodarka finansowa Żłobka prowadzona jest w   formie właściwej dla jednostki budżetowej na zasadach określonych w   ustawie z   dnia 27 sierpnia 2009 r. o   finansach publicznych i   ustawie  o   rachunkowości.  

§   24.   Podstawą gospodarki finansowej Żłobka jest roczny plan finansowy zatwierdzony przez   Burmistrza Czechowic-Dziedzic.  

Rozdział 7.
Przepisy końcowe  

§   25.   W sprawach nieuregulowanych niniejszym Statutem mają zastosowanie obowiązujące przepisy prawa.  

§   26.   Zmian w   Statucie dokonuje się w   trybie jego nadania.  

reklama
reklama

POLECANE

reklama
reklama

Ostatnio na forum

reklama
reklama

Eksperci portalu infor.pl

JP Business Law Firm

obsługa prawna biznesu

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama