reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XXIII/251/12 Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach

z dnia 29 czerwca 2012r.

w sprawie lokalizacji i regulaminu targowisk miejskich na terenie Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny

Na podstawie art. 7   ust. 1   pkt 11, art. 40 ust. 2   pkt 4   i ust. 3   i 4   oraz art. 41 ust. 1   ustawy z   dnia 8   marca 1990 r. o   samorządzie gminnym ( Dz. U   z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z   późn. zm.), na wniosek Burmistrza Gminy i   Miasta Czerwionka-Leszczyny  

Rada Miejska w   Czerwionce-Leszczynach uchwala, co następuje:  

§   1.  

Ilekroć w   uchwale jest mowa o:  

1)   targowisku miejskim – rozumie się  przez   to   wyznaczone    miejsce   przez  Gminę i   Miasto Czerwionka-Leszczyny do prowadzenia handlu ze stoisk, straganów, samochodów, z   ręki itp.,  

2)   zajmowanej powierzchni – rozumie się przez to obszar służący podmiotowi do sprzedaży, w   szczególności do ustawienia stoisk, straganów, samochodów i   sprzedaży z   ręki, itp.  

§   2.  

1.   Wyznacza się następujące targowiska miejskie na gruntach komunalnych:  

1)   w dzielnicy Leszczyny przy ulicy Morcinka,  

2)   w dzielnicy Czerwionka przy ulicy 3   Maja.  

2.   Targowiska miejskie, o   których mowa w   ust. 1   oznaczone są stosownymi tablicami informacyjnymi.  

§   3.  

Ustala się  regulamin    targowisk   miejskich w   Gminie i   Mieście  Czerwionka - Leszczyny w   brzmieniu określonym w   załączniku do niniejszej uchwały.  

§   4.  

Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy i   Miasta Czerwionka-Leszczyny.  

§   5.  

Tracą moc uchwały: Nr XXXVI/395/09 Rady Miejskiej w   Czerwionce-Leszczynach z   dnia 24 kwietnia 2009 r. w   sprawie lokalizacji i   regulaminu targowisk miejskich na terenie Gminy i   Miasta Czerwionka-Leszczyny (Dz. Urz. Woj. Śląskiego Nr 111, poz. 2405), zmieniona Uchwałą Nr  XXXVII   I   414/09 Rady Miejskiej w   Czerwionce-Leszczynach z   dnia   29 maja 2009 r. (Dz. Urz. Woj. Śląskiego Nr 111, poz. 2406).  

§   6.  

Uchwała wchodzi w   życie po upływie 14 dni od ogłoszenia w   Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.  

 

 

 

Przewodniczący Rady Miejskiej  


dr inż.   Marek   Profaska

 


Załącznik Nr 1   do Uchwały Nr XXIII/251/12    
Rady Miejskiej w   Czerwionce-Leszczynach    
z dnia 29 czerwca 2012 r.  
 

REGULAMIN  
TARGOWISK MIEJSKICH W   GMINIE I   MIEŚCIE CZERWIONKA-LESZCZYNY  

I.   Część ogólna  

Czas trwania handlu                

§   1.  

1.   Targowiskami miejskimi są wyznaczone miejsca przeznaczone do handlu ze stoisk, straganów, samochodów, z   ręki itp.  

2.   Targowiska miejskie w   gminie i   mieście Czerwionka-Leszczyny czynne są codziennie w   godzinach od 6ºº-14ºº, oprócz niedziel i   świąt, z   wyjątkiem ostatniej niedzieli przed świętami Wielkanocnymi i   świętami Bożego Narodzenia.  

3.   Handlowcy zobowiązani są dostarczyć towar do miejsc handlowych do godz. 8ºº, w   porze zimowej dopuszcza się zaopatrzenie do godz. 9ºº.  

4.   Właścicielem targowisk miejskich jest gmina i   miasto Czerwionka-Leszczyny, która wyznacza zarządcę.  

Warunki uczestnictwa  

§   2.  

1.   Na targowiskach miejskich mogą sprzedawać towary wszystkie osoby prawne, fizyczne oraz jednostki organizacyjne nie posiadające osobowości prawnej, wykazujące się dokumentem z   rejestru wymaganego dla danego przedsiębiorcy lub dowodem stwierdzającym prowadzenie własnej produkcji, nie wymagającej wpisu do rejestru.  

2.   Osoby dokonujące sprzedaży zobowiązane są do posiadania aktualnych dokumentów potwierdzających tożsamość oraz innych dokumentów umożliwiających stwierdzenie legalności ich działalności handlowej.  

3.   Sprzedawcy na targowiskach miejskich są zobowiązani do przestrzegania regulaminu, przepisów sanitarnych, przeciwpożarowych oraz wszelkich innych powszechnie obowiązujących przepisów prawa.  

§   3.  

1.   Zabrania się wjazdu pojazdom na teren targowiska za wyjątkiem realizacji potrzeb rozładunkowych i   załadunkowych na czas nie dłuższy niż 20 minut. Zakaz ten nie dotyczy tych samochodów, z   których realizowany jest handel z   samochodu w   ściśle wyznaczonych do tego miejscach.  

2.   Postój samochodów może odbywać się tylko w   miejscu do tego przeznaczonym tj. na parkingu.  

§   4.  

Na targowiskach zabrania się:  

1)   samowolnej zmiany usytuowania stoiska handlowego i   wydzielonej mu powierzchni sprzedaży oraz zmiany i   zamiany wyznaczonego miejsca sprzedaży,  

2)   odstępowania miejsca sprzedaży osobom trzecim.  

Przepisy porządkowe i   opłaty targowe  

§   5.  

Nadzór nad targowiskami, o   których mowa w   § 2   uchwały, sprawuje dyrektor Zarządu Dróg i   Służb Komunalnych w   Czerwionce-Leszczynach, poprzez upoważnionych pracowników jednostki.  

§   6.  

Funkcjonariusze straży miejskiej sprawują nadzór nad przestrzeganiem przepisów regulaminu. W   związku z   realizacją zadania funkcjonariusze straży miejskiej wydają polecenia w   celu usunięcia nieprawidłowości.  

§   7.  

1.   Sprzedawcy powinni wykonywać swoje czynności w   taki sposób, aby nie przeszkadzać innym w   sprzedaży i   zakupie.  

2.   Sprzedawcy są zobowiązani do utrzymania porządku na stanowisku handlowym w   trakcie i   po zakończeniu handlowania, a   w szczególności do usunięcia odpadów w   miejsce do tego przeznaczone, oraz stosowania się do poleceń upoważnionego pracownika Zarządu Dróg i   Służb Komunalnych lub funkcjonariusza straży miejskiej.  

3.   Handel na targowisku miejskim w   miejscach do tego nie wyznaczonych jest zabroniony. W   szczególności zabrania się ustawiania straganów w   miejscach przeznaczonych dla ruchu i   postoju pojazdów oraz na ciągach ruchu pieszego.  

§   8.  

Zezwala się na sprzedaż towarów osobom prowadzącym handel nie posiadającym stałego miejsca handlu,(ze straganów, samochodów, przyczep itp.) tylko w   miejscu wskazanym przez pracowników służb określonych w   § 5   niniejszego regulaminu.  

Opłaty za korzystanie z   miejsca na targowisku  

§   9.  

1.   Od prowadzących handel pobierane są:  

1)   opłata targowa jednorazowa za zajmowaną powierzchnię, której wysokość określa uchwała Rady Miejskiej w   Czerwionce – Leszczynach, podejmowana na podstawie ustawy z   12 stycznia 1991 r. o   podatkach i   opłatach lokalnych,  

2)   należność za korzystanie z   urządzeń targowych, w   szczególności:  

-                 - czynsz za najem boksów,  

-                 - czynsz za najem gruntów pod kioski, kontenery usytuowane na stałe, pojazdy,  

-                 - opłata za korzystanie z   wody i   szaletów znajdujących się na targowisku.  

2.   Wysokość należności określonych w   ust.1 pkt. 2   oraz sposób ich pobierania określa Burmistrz Gminy i   Miasta w   drodze zarządzenia.  

Kontrola przestrzegania zasad korzystania z   targowisk  

§   10.  

1.   Na żądanie wyznaczonego pracownika wskazanego przez dyrektora Zarządu Dróg i   Służb Komunalnych w   Czerwionce – Leszczynach, posiadającego stosowne upoważnienie i   legitymację służbową, osoby prowadzące handel mają obowiązek okazać dowód wpłaty opłaty targowej.  

2.   Na każde żądanie przedstawicieli właściwych organów upoważnionych do kontroli targowisk miejskich, osoby prowadzące handel winny okazać dokumenty upoważniające do prowadzenia działalności handlowej.  

II.   Zasady korzystania z   targowiska miejskiego w   dzielnicy Czerwionka do celów innych niż handlowe  

§   11.  

1.   Targowisko miejskie w   dzielnicy Czerwionka, zwane dalej „obiektem”, poza handlem przeznaczone jest do organizowania wystaw, imprez rozrywkowych, artystycznych, sportowych, szkolnych, jarmarków, a   także imprez masowych w   rozumieniu ustawy z   dnia 22 sierpnia 1997 r. o   bezpieczeństwie imprez masowych (tekst jednolity Dz. U. z   2005r. Nr 108, poz. 909 z   późniejszymi zmianami).  

2.   Liczba limitowanych osób przebywających na terenie obiektu powinna być dostosowana do charakteru imprezy, wielkości sceny, scenografii i   przepisów przeciwpożarowych.  

3.   Przed wejściem na teren obiektu należy zapoznać się z   niniejszym regulaminem. Regulamin bezwzględnie obowiązuje wszystkich użytkowników obiektu.  

4.   Uznaje się, że każda osoba, która weszła na teren obiektu zapoznała się z   postanowieniami regulaminu i   zobowiązała się do przestrzegania jego postanowień oraz instrukcji bezpieczeństwa i   prawidłowej eksploatacji obiektu, a   także zaleceń właściciela obiektu i   organizatora imprezy.  

Prawa i   obowiązki uczestników imprez  

§   12.  

1.   Pobyt na terenie obiektu uprawnia uczestników imprez do:  

1)   swobodnej obserwacji w   imprezie,  

2)   korzystania z   szaletu miejskiego zlokalizowanego na terenie targowiska miejskiego.  

2.   Uczestnik imprezy jest zobowiązany do:  

1)   zachowania się zgodnie z   regulaminem, zarządzeniami policji, straży pożarnej, straży miejskiej, służb porządkowych oraz z   zaleceniami organizatora imprezy,  

2)   korzystania wyłącznie z   wejść i   wyjść do obiektu wyznaczonych do tego celu,  

3)   poruszania się wytyczonymi ciągami komunikacyjnymi, chyba że zostanie inaczej poinformowany przez służby porządkowe,  

4)   kulturalnego zachowania w   czasie pobytu na terenie obiektu,  

5)   informowania służby porządkowej lub organizatora imprezy o   wszelkich sytuacjach wymagających interwencji upoważnionych osób lub służb zewnętrznych, w   szczególności w   przypadku zagrożenia pożarowego lub innego,  

3.   Uczestników imprezy obowiązują następujące zakazy:  

1)   wchodzenia i   przebywania na terenie obiektu osób będących pod wpływem alkoholu lub w   stanie po użyciu środków odurzających   ,  

2)   wnoszenia alkoholu,  

3)   palenia tytoniu na terenie obiektu,  

4)   wnoszenia broni,  

5)   wnoszenia i   posługiwania się petardami i   fajerwerkami,  

6)   używania nakryć głowy typu „kominiarka” lub innych podobnych, służących do maskowania się w   celu uniemożliwienia identyfikacji przez służby porządkowe, policyjne itp.,  

7)   wchodzenia do pomieszczeń zastrzeżonych dla wykonawców, organizatorów i   obsługi,  

8)   wprowadzania zwierząt na teren obiektu, za wyjątkiem sytuacji, kiedy organizowane są wystawy zwierząt,  

9)   zaśmiecania obiektu,  

10)   prowadzenia wszelkiej działalności handlowej i   gastronomicznej bez uzgodnienia z   organizatorem imprezy,  

11)   sprzedaży, reklamowania, akwizycji oraz przeprowadzania zbiórek pieniężnych bez zgody organizatora imprezy.  

Obowiązki organizatora imprezy  

§   13.  

Organizator imprezy odpowiedzialny jest za:  

1)   zapewnienie drożności dróg ewakuacyjnych,  

2)   stan zainstalowanych na potrzeby imprezy urządzeń nagłaśniających, oświetleniowych, scenicznych, itp.,  

3)   montaż ramp oświetleniowych oraz innych konstrukcji i   urządzeń zgodnie z   ich przeznaczeniem, dokumentacją oraz innymi przepisami,  

4)   stosowane elementy scenograficzne i   reklamowe, które muszą być wykonane z   materiałów trudno zapalnych potwierdzonych atestami, oraz ich montaż,  

5)   zapoznanie pracowników obsługi imprezy i   własnych służb ochroniarskich z   obiektem, drogami ewakuacyjnymi, rozmieszczeniem podręcznego sprzętu gaśniczego oraz zasadami postępowania na wypadek pożaru,  

6)   bezpieczeństwo stosowania efektów specjalnych podczas imprezy,  

7)   za eliminowanie wszelkich zachowań mogących zagrażać życiu, zdrowiu i   mieniu,  

8)   materialnie za wynajęte pomieszczenia i   znajdujące się w   nich wyposażenie i   jednocześnie zobowiązuje się do pokrycia wszelkich strat powstałych w   okresie korzystania z   obiektu,  

9)   terminowe opuszczenie obiektu i   oddanie go po okresie najmu w   stanie niepogorszonym pozwalającym na natychmiastowe użytkowanie.  

Służba porządkowa  

§   14.  

1.   Zadania służby porządkowej będą realizowane przez pracowników organizatora imprezy wyposażonych w   identyfikatory umieszczone w   widocznym miejscu,  

2.   Osoby zakłócające bezpieczeństwo i   porządek publiczny podczas przebiegu imprezy bądź nieprzestrzegające postanowień niniejszego regulaminu będą zatrzymywane oraz usuwane przez służbę porządkową i   niezwłocznie przekazywane policji.  

Odpowiedzialność za naruszenie regulaminu i   odrębnych przepisów.  

§   15.  

Kto narusza przepisy § 7   i § 8   Regulaminu podlega karze grzywny zgodnie z   art. 54 Kodeksu Wykroczeń (tekst jednolity Dz. U. z   2007r. Nr 109 poz. 756 z   późniejszymi zmianami)  

Postanowienia końcowe:  

§   16.  

1.   W sytuacjach nagłych zdarzeń losowych, klęsk żywiołowych, zagrożenia życia lub zdrowia ludzi oraz w   każdej innej uzasadnionej sytuacji, właściciel lub zarządzający targowiskiem miejskim jest upoważniony do zawieszenia działalności targowiska miejskiego. Zawieszenie działalności może być częściowe lub całkowite.  

2.   W przypadku, o   którym mowa w   ust. 1   nie jest zwracana pobrana opłata targowa.  

3.   Książka skarg i   wniosków znajduje się w   biurze administratora w   budynku socjalno-biurowym na terenie obiektu.  

4.   W kwestiach nie uregulowanych niniejszym regulaminem mają zastosowanie przepisy ustawy z   dnia 22 sierpnia 1997 r. o   bezpieczeństwie imprez masowych (tekst jednolity Dz. U. z   2005 poz. 090 z   późniejszymi zmianami), ustawy z   dnia 29 lipca 2005 r. o   przeciwdziałaniu narkomanii (test jednolity Dz. U. z   2012 poz. 124 ), ustawy o   wychowaniu w   trzeźwości i   przeciwdziałaniu alkoholizmowi z   dnia 26 październik 1982r. (test jednolity Dz. U. z   2007 r. poz. 473 z   późniejszymi zmianami), ustawy z   dnia 13 września 1996r. o   utrzymaniu czystości i   porządku w   gminach (tekst jednolity Dz. U. z   2012 r. poz. 391), ustawy z   dnia 9   listopada 1995 r. o   ochronie zdrowia przed następstwami używania tytoniu i   wyrobów tytoniowych (Dz. U. z   1996 r. poz.55 z   późniejszymi zmianami).  

 

 

 

Przewodniczący Rady Miejskiej  


dr inż.   Marek   Profaska

 

reklama
reklama

POLECANE

reklama
reklama

Ostatnio na forum

reklama

Artykuł Partnerski

reklama

Eksperci portalu infor.pl

Dariusz Rzeszotarski

Business Development Manager & UC Specialist, Jabra

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama