reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XVI/88/2012 Rady Gminy Bojszowy

z dnia 27 czerwca 2012r.

w sprawie określenia wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych, na terenie gminy Bojszowy

Na podstawie art. 18 ust. 2   pkt 15, art. 40 ust. 1   i art. 42ustawy z   dnia 8   marca 1990r. o   samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z   późn. zm.), art. 7   ust. 3a ustawy z   dnia 13 września 1996r. o   utrzymaniu czystości i   porządku w   gminach (t.j. Dz. U. 2012 r., poz. 391),  

Rada Gminy Bojszowy uchwala  

§   1.   Ustala się wymagania, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o   uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w   zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i   transportu nieczystości ciekłych, na terenie gminy Bojszowy, zawarte w   załączniku do niniejszej uchwały.  

§   2.   Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Bojszowy.  

§   3.   Uchwała wchodzi w   życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w   Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.  

 

 

Przewodniczący Rady  


Marek   Kumor

 


Załącznik do Uchwały Nr XVI/88/2012
Rady Gminy Bojszowy
z dnia 27 czerwca 2012 r.

Wymagania, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o   uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w   zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i   transportu nieczystości ciekłych, na terenie gminy Bojszowy.  

I.   Wymagania w   zakresie wyposażenia technicznego, uwzględniającego wymagania dotyczące pojazdów oraz bazy transportowej.  

1. Określa się wymagania dla pojazdów przeznaczonych do opróżniania zbiorników bezodpływowych i   transportu nieczystości ciekłych, którymi powinien dysponować przedsiębiorca ubiegający się o   uzyskanie zezwolenia:  

1.1. pojazdy asenizacyjne powinny spełniać standardy techniczne określone w   rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z   dnia 12 listopada 2002r. w   sprawie wymagań dla pojazdów asenizacyjnych (Dz. U. Nr 193 poz. 1617),  

1.2. pojazdy powinny być oznakowane w   sposób trwały i   widoczny umożliwiający łatwą identyfikację podmiotu świadczącego usługę, poprzez umieszczenie na pojazdach nazwy przedsiębiorstwa oraz numeru telefonu,  

1.3. posiadanie wymaganych pojazdów należy udokumentować dowodami rejestracyjnymi posiadającymi aktualne badania techniczne (pojazdy własne) lub aktualnymi umowami leasingu, najmu lub innymi formami posiadania pojazdów oraz dokumentacją zdjęciową wykonaną w   taki sposób aby jednocześnie była widoczna tablica rejestracyjna i   nadwozie pojazdu oraz „logo" przedsiębiorcy. Dokumenty uznaje się za aktualne w   przypadku ich wystawienia lub potwierdzenia ich aktualności przez stronę umowy lub wnioskodawcę (w przypadku dowodów rejestracyjnych pojazdów będących własnością wnioskodawcy) w   terminie 3   miesięcy od daty złożenia wniosku przez przedsiębiorcę.  

2. Określa się wymagania dotyczące bazy transportowej.  

2.1. Przedsiębiorca ubiegający się o   uzyskanie zezwolenia powinien dysponowaćbazą transportową, umożliwiającą:  

a) mycie i   dezynfekowanie pojazdów asenizacyjnych,  

b) parkowanie, garażowanie i   bieżące serwisowanie pojazdów przeznaczonych do wywozu nieczystości ciekłych.  

2.2. W   przypadku braku wydzielonych miejsc do mycia pojazdów oraz warsztatów naprawczych należy wykazać się dokumentami wskazującymi na korzystanie z   usług firm specjalistycznych prowadzących działalność w   zakresie mycia i   naprawy pojazdów.  

2.3. Posiadanie bazy transportowej należy udokumentować aktualnym wyciągiem z   księgi wieczystej, aktem notarialnym, umowami dzierżawy, użyczenia, najmu lub użytkowania itp. (dokument uznaje się za aktualny w   przypadku jego wystawienia lub potwierdzenia jego aktualności przez organ wydający lub stronę umowy w   terminie 3   miesięcy od daty złożenia wniosku przez przedsiębiorcę).  

II.   Wymagania w   zakresie zabiegów sanitarnych i   porządkowych.  

Określa się zabiegi sanitarne i   porządkowe związane ze świadczonymi usługami:  

1. pojazdy do opróżniania zbiorników bezodpływowych i   transportu nieczystości płynnych powinny być poddawane systematycznemu myciu i   dezynfekcji. Częstotliwość i   zakres ww. zabiegów powinny zapewniać świadczenie usług w   sposób nie powodujący uciążliwości i   zanieczyszczenia środowiska,  

2. przedsiębiorca wyposaży pracowników w   stosowne środki i   odzież ochrony osobistej,  

3. stosowane środki myjące i   odkażające nie mogą negatywnie oddziaływać na środowisko.  

III.   Wymagania w   zakresie miejsc przekazywania nieczystości ciekłych.  

Nieczystości ciekłe winny być przekazywane do stacji zlewnej przy oczyszczalni ścieków w   Bojszowach lub innych stacji zlewnych wskazanych przez przedsiębiorcę świadczącego usługi w   zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych położonych najbliżej obsługiwanej nieruchomości.  

reklama
reklama

POLECANE

reklama
reklama

Ostatnio na forum

reklama

Artykuł Partnerski

reklama

Eksperci portalu infor.pl

RT Tax Poland

Założona w 2000 roku firma jest obecnie jednym ze światowych liderów. Oferuje usługi zwrotu podatku dla osób, które pracowały za granicą. RT Tax posiada około 400 przedstawicielstw w 40 krajach na całym świecie.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama