reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XVI/191/12 Rady Gminy Wręczyca Wielka

z dnia 18 czerwca 2012r.

w sprawie regulaminu określającego zasady udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym uczniom zamieszkałym w gminie Wręczyca Wielka

Na podstawie art. 18 ust. 2   pkt. 14a i   15, art. 40 i   41 ustawy z   dnia 8   marca 1990 r. o   samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z   2001 r. Nr 142 poz. 1591 z   późn. zm.) oraz art. 90 f ustawy z   dnia 7   września 1991 r. o   systemie oświaty (tekst jednolity Dz. U. z   2004 r. Nr 256 poz. 2572 z   późn.zm.)  

Rada Gminy Wręczyca Wielka  
uchwala:  

Rozdział 1.
Postanowienia ogólne  

§   1.   Przyjmuje się Regulamin pomocy materialnej o   charakterze socjalnym dla uczniów i   innych osób zamieszkałych na terenie gminy Wręczyca Wielka zwany dalej regulaminem.  

§   2.   Ilekroć w   regulaminie jest mowa o:  

1)   ustawie – należy rozumieć przez to ustawę z   dnia 7   września 1991 roku o   systemie oświaty (tj. Dz. U. z   2004 r. Nr 256, poz. 2572 z   późn.zm.),  

2)   stypendium szkolnym – rozumie się przez to świadczenie pomocy materialnej o   charakterze socjalnym, o   którym mowa w   art. 90c ust. 2   pkt. 1   ustawy z   dnia 7   września 1991 r. o   systemie oświaty (Dz. U. z   2004 r. Nr 256, poz. 2572 z   późn.zm.),  

3)   zasiłku szkolnym – rozumie się przez to świadczenie pomocy materialnej o   charakterze socjalnym, o   którym mowa w   art. 90c ust. 2   pkt. 2   ustawy z   dnia 7   września 1991 r. o   systemie oświaty (Dz. U. z   2004 r. Nr 256, poz. 2572 z   późn.zm.),  

4)   kryterium dochodowym – rozumie się przez to dochód na osobę w   rodzinie w   wysokości, o   której mowa w   art. 8   ust. 1   pkt 2   ustawy o   pomocy społecznej z   dnia 12 marca 2004 r. (tekst jednolity Dz. U. z   2009 r. Nr 175, poz. 1362 z   późn.zm.),  

5)   zasiłku rodzinnym – rozumie się przez to kwotę, o   której mowa w   art. 6   ust. 2   pkt 2   ustawy z   dnia 28 listopada 2003 r. o   świadczeniach rodzinnych (tekst jednolity Dz. U. z   2006 r. nr 139, poz. 992 z   późn.zm.).  

§   3.   Regulamin określa:  

1.   Sposób ustalania wysokości stypendium szkolnego.  

2.   Formy udzielania stypendium szkolnego.  

3.   Tryb i   sposób udzielania stypendium szkolnego.  

4.   Tryb i   sposób udzielania zasiłku szkolnego.  

Rozdział 2.
Sposób ustalania wysokości stypendium szkolnego  

§   4.   1.   Wysokość stypendium szkolnego ustalana jest indywidualnie i   uzależniona jest od dochodu na osobę w   rodzinie oraz występowania w   rodzinie innych okoliczności, o   których mowa w   art. 90d ust. 1   ustawy. Miesięczna wysokość stypendium szkolnego stanowi niżej wymienione kwoty:  

1)   przy dochodach do 30% kryterium dochodowego - powyżej 120% i   do 200% zasiłku rodzinnego,  

2)   przy dochodach powyżej 30% i   do 50% kryterium dochodowego - powyżej 100% i   do 130% zasiłku rodzinnego,  

3)   przy dochodach powyżej 50% i   do 100% kryterium dochodowego - od 80% i   do 110% zasiłku rodzinnego.  

2.   W przypadku wystąpienia w   rodzinach uczniów innych okoliczności, o   których mowa w   art. 90d ust. 1   ustawy – stypendium może być zwiększone do 10% zasiłku rodzinnego.  

Rozdział 3.
Formy udzielania stypendium szkolnego  

§   5.   1.   Stypendium może być udzielone na całkowite lub częściowe pokrycie kosztów w   zajęciach edukacyjnych:  

1)   zajęcia wyrównawcze, wykraczające poza zajęcia realizowane w   szkole w   ramach planu nauczania,  

2)   zajęcia edukacyjne poszerzające wiedzę i   możliwości uczniów,  

3)   nauka języków obcych,  

4)   zajęcia informatyczne,  

5)   udział w   „Zielonej szkole”, wycieczkach szkolnych, grupowych wyjściach do instytucji kultury,  

6)   indywidualne nauczanie dzieci i   młodzieży upośledzonych umysłowo ze sprzężonymi niepełnosprawnościami,  

2.   Pomoc rzeczowa o   charakterze edukacyjnym może być udzielona na:  

1)   zakup podręczników,  

2)   zakup przyborów szkolnych, pomocy naukowych oraz innych przedmiotów ściśle związanych z   procesem edukacyjnym,  

3)   zakup pomocy edukacyjnych dostosowanych do stopnia upośledzenia umysłowego ze sprężonymi niepełnosprawnościami.  

3.   Ponadto pomoc materialna dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych i   słuchaczy kolegiów może być także przyznana w   formie:  

1)   całkowitego lub częściowego zwrotu kosztów dojazdu do miejsc pobierania nauki poza miejscem zamieszkania,  

2)   całkowitego lub częściowego zwrotu kosztów zakwaterowania,  

3)   całkowitego lub częściowego zwrotu kosztów płatnej praktyki.  

4.   Pomoc może być udzielona w   formie świadczenia pieniężnego, jednak wyłącznie z   zachowaniem zasad określonych w   art. 90d ust. 5   ustawy.  

§   6.   Jeden uczeń może otrzymać pomoc materialną w   różnych formach z   zastrzeżeniem, iż łączna wysokość udzielonej pomocy nie może przekroczyć stawek określonych w   § 4.  

Rozdział 4.
Tryb i   sposób udzielania stypendium szkolnego  

§   7.   1.   Świadczenie pomocy materialnej o   charakterze socjalnym w   formie stypendium szkolnego przyznawane jest w   drodze decyzji administracyjnej Wójta Gminy Wręczyca Wielka.  

2.   Wnioskodawca składa wniosek o   przyznanie stypendium szkolnego w   Urzędzie Gminy Wręczyca Wielka w   terminach określonych w   art. 90n ust. 6   i 7   ustawy.  

§   8.   1.   Stypendium szkolne przyznane w   formach, o   których mowa w   § 5   ust.1 i   ust.2 może być realizowane poprzez zwrot uprzednio zaakceptowanych wydatków, po przedstawieniu imiennych rachunków/faktur potwierdzających poniesione wydatki, w   formie wypłaty gotówkowej lub przelewem na wskazane konto bankowe.  

2.   Stypendium szkolne przyznane w   formach, o   których mowa w   § 5   ust.3 może być realizowane poprzez zwrot uprzednio zaakceptowanych wydatków, po przedstawieniu imiennych rachunków/faktur/biletów miesięcznych potwierdzających poniesione wydatki, w   formie wypłaty gotówkowej lub przelewem na wskazane konto bankowe.  

3.   Stypendium szkolne przyznane w   formie świadczenia pieniężnego, o   którym mowa w   § 5   ust. 4, wypłacane jest w   formie wypłaty gotówkowej lub przelewem na wskazane konto bankowe.  

§   9.   Pomoc rzeczowa o   charakterze edukacyjnym dla uczniów szkół podstawowych i   gimnazjum może być udzielona poprzez wydanie zlecenia na jej odbiór w   wybranym punkcie sprzedaży ww. pomocy na terenie gminy Wręczyca Wielka.  

Rozdział 5.
Tryb i   sposób udzielania zasiłku szkolnego  

§   10.   1.   Świadczenie pomocy materialnej o   charakterze socjalnym w   formie zasiłku szkolnego przyznawane jest w   drodze decyzji administracyjnej Wójta Gminy Wręczyca Wielka.  

2.   Wnioskodawca składa wniosek o   przyznanie zasiłku szkolnego w   Urzędzie Gminy Wręczyca Wielka w   terminie nie dłuższym niż dwa miesiące od wystąpienia zdarzenia uzasadniającego przyznanie tego zasiłku.  

§   11.   W przypadku braku wniosku rodziców albo pełnoletniego ucznia dyrektor szkoły wiedząc o   istnieniu okoliczności uzasadniającej przyznanie pomocy materialnej w   formie zasiłku szkolnego kieruje wniosek do Wójta Gminy, który wydaje stosowną decyzję.  

§   12.   1.   Warunkiem udzielenia zasiłku szkolnego jest przejściowo trudna sytuacja materialna ucznia spowodowana zdarzeniem losowym, w   szczególności:  

1)   śmierć rodzica,  

2)   nieszczęśliwy wypadek albo choroba ucznia lub członka rodziny,  

3)   nagłe wypadki losowe, np. pożar, powódź, wichura, kradzież, powodujące znaczną lub całkowitą utratę mienia lub źródła utrzymania.  

2.   Zasiłek szkolny może być przyznany w   formie pomocy rzeczowej o   charakterze edukacyjnym lub w   formie świadczenia pieniężnego na pokrycie wydatków związanych z   procesem edukacyjnym.  

3.   Zasiłek szkolny przyznany w   formie pomocy rzeczowej o   charakterze edukacyjnym może być realizowany poprzez zwrot uprzednio zaakceptowanych wydatków, po przedstawieniu rachunków/faktur potwierdzających poniesione wydatki, w   formie wypłaty gotówkowej lub przelewem na wskazane konto bankowe.  

4.   Zasiłek szkolny przyznany w   formie świadczenia pieniężnego wypłacany jest w   formie wypłaty gotówkowej lub przelewem na wskazane konto bankowe.  

Rozdział 6.
Postanowienia końcowe  

§   13.   Przyznanie świadczeń stypendium szkolnego lub zasiłku szkolnego oraz określenie ich wysokości uzależnione jest od wysokości dotacji otrzymanej z   budżetu państwa na dofinansowanie pomocy materialnej o   charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych w   gminie Wręczyca Wielka oraz wysokości środków własnych, przeznaczonych na ten cel w   budżecie gminy Wręczyca Wielka.  

§   14.   1.   Udzielając stypendium szkolne lub zasiłek szkolny w   formie świadczenia pieniężnego w   decyzji określa się rodzaj wydatków, na pokrycie których świadczenie ma być przeznaczone.  

2.   Świadczenie pieniężne podlega realizacji za pośrednictwem Banku Spółdzielczego we Wręczycy Wielkiej.  

§   15.   Traci moc Uchwała Nr XVIII/182/05 Rady Gminy Wręczyca Wielka z   dnia 29 kwietnia 2005 r. w   sprawie regulaminu określającego zasady udzielania pomocy materialnej o   charakterze socjalnym uczniom zamieszkałym w   Gminie Wręczyca Wielka.  

§   16.   Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Wręczyca Wielka.  

§   17.   Uchwała wchodzi w   życie po upływie 14 dni od opublikowania w   Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.  

 

 

 

Przewodniczący Rady Gminy  


Marek   Prubant

 

reklama
reklama

POLECANE

reklama
reklama

Ostatnio na forum

reklama

Artykuł Partnerski

reklama

Eksperci portalu infor.pl

RT Tax Poland

Założona w 2000 roku firma jest obecnie jednym ze światowych liderów. Oferuje usługi zwrotu podatku dla osób, które pracowały za granicą. RT Tax posiada około 400 przedstawicielstw w 40 krajach na całym świecie.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama