reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XXIV/316/12 Rady Miejskiej w Zabrzu

z dnia 11 czerwca 2012r.

w sprawie nadania statutu Samodzielnemu Publicznemu Zakładowi Opieki Zdrowotnej - Ośrodek Rehabilitacji Dzieci Niepełnosprawnych w Zabrzu, ul. 3 Maja 10

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15, oraz art. 40 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j.: Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591 z późn. zm.), art. 42 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011r. o działalności leczniczej (Dz. U. Nr 112, poz. 654). na wniosek Prezydenta Miasta Zabrze

Rada Miejska w Zabrzu
u c h w a l a:

§ 1.

Nadać statut Samodzielnemu Publicznemu Zakładowi Opieki Zdrowotnej - Ośrodek Rehabilitacji Dzieci Niepełnosprawnych w Zabrzu, ul. 3 Maja 10 stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2.

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Zabrze.

§ 3.

Traci moc Uchwała Nr XIX/235/08 Rady Miejskiej w Zabrzu z dnia 14.01.2008 r. w sprawie zatwierdzenia zmian statutu i przyjęcia tekstu jednolitego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej - Ośrodek Rehabilitacji Dzieci Niepełnosprawnych w Zabrzu, ul. 3 Maja 10.

§ 4.

Uchwała wchodzi w życie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

Przewodniczący Rady Miejskiej w Zabrzu


mgr Marian Czochara


Załącznik do Uchwały Nr XXIV/316/12
Rady Miejskiej w Zabrzu
z dnia 11 czerwca 2012 r.

S T A T U T
Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej- Ośrodek Rehabilitacji Dzieci Niepełnosprawnychw Zabrzu.


I. Postanowienia ogólne.

§ 1.

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej - Ośrodek Rehabilitacji Dzieci Niepełnosprawnych, zwany dalej Podmiotem, działa na podstawie:

1. Ustawy z dnia 15 kwietnia 2011r. o działalności leczniczej (Dz. U. Nr 112, poz. 654).

2. Ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks Cywilny (Dz.U. Nr 16 poz. 93 z późn. zm.).

3. ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. Nr 164 poz. 1027 z 2008 r. z późn. zm.)

4. Innych przepisów dotyczących podmiotów leczniczych, a w szczególności samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej.

5. Uchwały Nr II/13/98 Rady Miejskiej w Zabrzu z dnia 09.11.1998 r. w sprawie przekształcenia Zakładu Opieki Zdrowotnej - Ośrodek Rehabilitacji Dzieci Niepełnosprawnych.

6. Niniejszego statutu.

§ 2.

Podmiot działa pod firmą Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej - Ośrodek Rehabilitacji Dzieci Niepełnosprawnych.

§ 3.

Siedziba Podmiotu mieści się w Zabrzu, ul. 3-go Maja 10.

§ 4.

Obszar działania Podmiotu wynikający ze statusu samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej obejmuje:

1. Teren administracyjny Miasto Zabrze.

2. Obszar działania może ulec rozszerzeniu po podpisaniu stosownych umów o świadczenia zdrowotne z innymi dysponentami środków.

§ 5.

1. Podmiotem, który powołał Podmiot uchwałą Rady Miejskiej w Zabrzu, jest Miasto Zabrze.

2. Nadzór nad Podmiotem sprawuje podmiot tworzący, w imieniu którego działają Prezydent Miasta Zabrze oraz Rada Miejska w Zabrzu w ramach swoich kompetencji.

3. Właściwym organom przysługuje prawo kontroli zgodnie z ustawą o działalności leczniczej.

§ 6.

1. Podmiot ma status samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej i posiada osobowość prawną.

2. Podmiot podlega wpisowi do rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą prowadzonego przez Wojewodę Śląskiego.

II. Cele i zadania Podmiotu.

§ 7.

Podstawowym celem działania Podmiotu jest udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie: interdyscyplinarnych, kompleksowych działań usprawniających, służących przywracaniu i poprawie zdrowia dzieci, młodzieży i dorosłych. Świadczenia te udzielane są na podstawie skierowania lekarza.

§ 8.

Zadaniem Podmiotu jest udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie:

1. Rehabilitacji leczniczej,

2. Badania i terapii psycho - pedagogicznej,

3. Orzekania i opiniowania o stanie zdrowia,

4. Zapobiegania powstawaniu urazów i chorób poprzez działania profilaktyczne,

5. Indywidualnych i grupowych szkoleń pacjentów i opiekunów w zakresie rehabilitacji..

§ 9.

Wykonując statutowe działania Podmiot współdziała z podmiotami wykonującymi działalność leczniczą, poradniami psychologiczno - pedagogicznymi, ośrodkami pomocy społecznej, placówkami oświatowo - wychowawczymi, innymi jednostkami, w szczególności ze stowarzyszeniami i fundacjami.

III. Organy i struktura organizacja Podmiotu.

§ 10.

Organami statutowymi Podmiotu są:

1. Kierownik Podmiotu,

2. Rada Społeczna.

§ 11.

1. Kierownika Podmiotu wybiera się w trybie i na zasadach określonych w przepisach ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej.

2. Podmiotem zarządza i reprezentuje go na zewnątrz Kierownik Podmiotu.

3. Kierownik Podmiotu ponosi odpowiedzialność za zarządzanie Podmiotem.

4. Kierownik Podmiotu jest bezpośrednim przełożonym pracowników Podmiotu.

§ 12.

1. Radę Społeczną powołuje, odwołuje oraz zwołuje jej pierwsze posiedzenie podmiot tworzący, w imieniu którego działa Rada Miejska w Zabrzu.

2. Kadencja Rady Społecznej trwa 4 lata.

3. Członek Rady Społecznej może być w uzasadnionych przypadkach odwołany na wniosek Przewodniczącego Rady Społecznej, w szczególności w przypadku:

a) rezygnacji z członkowstwa w Radzie;

b) prawomocnego skazania wyrokiem sądu za popełnienie przestępstwa umyślnego;

c) rażącego i długotrwałego uchylania się od wykonywania obowiązków członka Rady ;

4. Rada Miejska w Zabrzu może odwołać członka Rady Społecznej w każdym czasie, na wniosek organu uprawnionego do wskazania swojego przedstawiciela.

§ 13.

1. Rada Społeczna składa się z 5 osób.

2. W skład Rady Społecznej wchodzą:

a) Jako Przewodniczący - Prezydent Miasta lub osoba przez niego wyznaczona,

b) Jako członkowie:

- przedstawiciel Wojewody Śląskiego,

- przedstawiciele wybrani przez Radę Miejską w Zabrzu w liczbie 3 osób.

3. Członkiem Rady Społecznej nie może być pracownik Podmiotu.

§ 14.

Sposób zwoływania posiedzeń Rady Społecznej, tryb pracy i podejmowania uchwał określa regulamin uchwalony przez Radę Społeczną i zatwierdzony przez Radę Miejską w Zabrzu.

§ 15.

Obsługę techniczną Rady Społecznej zapewnia Kierownik Podmiotu.

§ 16.

1. W posiedzeniach Rady Społecznej uczestniczy Kierownik Podmiotu oraz przedstawiciele organizacji związkowych działających w Podmiocie .

2. W posiedzeniach Rady Społecznej mają prawo uczestniczyć, z głosem doradczym, przedstawiciele samorządów zawodów medycznych.

§ 17.

Do zadań Rady Społecznej należy:

1. Przedstawianie podmiotowi tworzącemu wniosków i opinii w sprawach:

a) zbycia środka trwałego oraz zakupu lub przyjęcia darowizny nowej aparatury i sprzętu medycznego,

b) związanych z przekształceniem lub likwidacją Podmiotu, rozszerzeniem lub ograniczeniem działalności,

c) przyznawania Kierownikowi Podmiotu nagrody,

d) rozwiązania stosunku pracy lub umowy cywilnoprawnej o zarządzanie publicznym zakładem opieki zdrowotnej z Kierownikiem Podmiotu,

e) regulaminu organizacyjnego,

f) zmiany lub rozwiązania umowy o udzielenie publicznego zamówienia na świadczenia zdrowotne

2. Przedstawienie Kierownikowi Podmiotu wniosków i opinii w sprawach:

a) planu finansowego i inwestycyjnego,

b) rocznego sprawozdania z realizacji planu inwestycyjnego i finansowego,

c) kredytów bankowych i dotacji,

d) podziału zysku.

3. Dokonywanie okresowych analiz skarg i wniosków wnoszonych przez osoby korzystające ze świadczeń Podmiotu, z wyłączeniem spraw podlegających nadzorowi medycznemu.

4. Opiniowanie wniosku w sprawie czasowego zaprzestania działalności leczniczej.

5. Uchwalenie regulaminu swojej działalności oraz przedkładanie go do zatwierdzenia podmiotowi tworzącemu.

6. Opiniowanie zmian w statucie .

§ 18.

Kierownikowi przysługuje w ciągu 14 dni od daty podjęcia uchwały przez Radę Społeczną pisemne odwołanie się do Rady Miejskiej w Zabrzu, za pośrednictwem Prezydenta Miasta, o czym pisemnie zawiadamia Przewodniczącego Rady Społecznej.

§ 19.

1. Organizacja Podmiotu oparta jest na zespole i stanowiskach podległych Kierownikowi Podmiotu:

a) Zespół diagnostyczno - terapeutyczny i planowania leczenia:

- zespół lekarzy specjalistów:

- poradnia zaburzeń i wad rozwojowych dzieci,

- poradnia neurologiczna dla dzieci,

- poradnia rehabilitacyjna dla dzieci i młodzieży,

- poradnia rehabilitacyjna dla dorosłych,

- poradnia urazowo - ortopedyczna dla dzieci,

- poradnia alergologiczna dla dzieci,

- poradnia kardiologiczna dla dzieci,

- poradnia psychologiczna,poradnia logopedyczna,

- poradnia psychiatryczna dla dzieci,

- poradnia endokrynologiczna dla dzieci,

- pion rehabilitacji leczniczej,

- punkt wczesnej interwencji,

b) Stanowiska finansowo - administracyjne.

2. Organizację wewnętrzną Podmiotu, sposób i warunki udzielania świadczeń zdrowotnych określa regulamin organizacyjny zaopiniowany przez Radę Społeczną.

3. Strukturę komórek organizacyjnych Podmiotu określa schemat organizacyjny stanowiący załącznik Nr 1 do niniejszego statutu.

V. Gospodarka finansowa.

§ 20.

1 Podmiot prowadzi gospodarkę finansową w oparciu o:

a) ustawę z dnia 15 kwietnia 2011r. o działalności leczniczej (Dz. U. Nr 112, poz. 654),

b) ustawę z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych ( Dz. U. Nr. 157, poz. 1240 z późn. zm.)

c) ustawę z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (t.j. Dz.U. z 1994 r, Nr 121, poz.591 z późn. zm.),

d) ustawę z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (t.j. Dz.U. 2008, Nr 164 poz. 1027),

e) ustawę z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (t.j. Dz.U. z 2000 r. Nr 54 poz. 654 z późn. zm.),

f) ustawę z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz.U. Nr 54 poz. 535),

g) plan finansowy zatwierdzony przez Kierownika Podmiotu,

h) zakład prowadzi samodzielną gospodarkę w ramach posiadanych środków, kierując się zasadami efektywności ich wykorzystania.

2. Podmiot może uzyskiwać środki finansowe:

a) z odpłatnej działalności leczniczej,

b) z wydzielonej działalności gospodarczej, innej niż działalność lecznicza, określonej w statucie,

c) z darowizn, zapisów, spadków oraz ofiarności publicznej, także pochodzenia zagranicznego,

d) środki publiczne na cele określone w pkt.3,

e) ze wszystkich możliwych źródeł w formie i sposobach niestanowiących sprzeczności z przepisami prawa i zasadami etyki.

f) na pokrycie ujemnego wyniku finansowego.

3. Podmiot może otrzymać środki publiczne na:

a) realizację zadań w zakresie zapobiegania chorobom i urazom lub innych programów zdrowotnych oraz promocję zdrowia, w tym na zakup aparatury i sprzętu medycznego oraz wykonanie innych inwestycji koniecznych do realizacji tych zadań,

b) remonty,

c) inwestycje, w tym zakup wysoko specjalistycznego sprzętu i aparatury medycznej,

d) na realizację projektów finansowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej lub niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielanej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), lub innych środków pochodzących ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi, na zasadach określonych w odrębnych przepisach oraz na realizację zadań w ramach programów rządowych,

e) cele szczególne, przyznawane na podstawie odrębnych przepisów,

f) realizację programów wieloletnich,

g) pokrycie kosztów uczestnictwa w kształceniu i podnoszeniu kwalifikacji osób wykonujących zawody medyczne.

4. Wartość majątku określają:

a) fundusz założycielski,

b) fundusz Zakładu.

5. Podmiot decyduje samodzielnie o podziale zysku, po zasięgnięciu opinii Rady Społecznej.

6. Ujemny wynik finansowy Podmiot pokrywa we własnym zakresie.

VI. Postanowienia końcowe .

§ 21.

W sprawach nieuregulowanych niniejszym statutem mają zastosowanie odpowiednie przepisy o działalności leczniczej i wydane do nich akty wykonawcze, ogólnie obowiązujące przepisy prawa budżetowego oraz kodeksu pracy.

§ 22.

Zmiany w statucie przeprowadza się według tej samej procedury, co jego nadanie.


Załącznik do statutu SPZOZ Ośrodek Rehabilitacji Dzieci Niepełnosprawnych w Zabrzu

schemat organizacyjny

Przewodniczący Rady Miejskiej w Zabrzu


mgr Marian Czochara

reklama
reklama

POLECANE

reklama
reklama

Ostatnio na forum

reklama

Artykuł Partnerski

reklama

Eksperci portalu infor.pl

Rafał Jankowski

Przedsiębiorca, Partner Zarządzający Cafe Finance

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama