reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XXV/328/12 Rady Miejskiej w Zabrzu

z dnia 25 czerwca 2012r.

w sprawie nadania statutu Teatrowi Nowemu w Zabrzu

w sprawie nadania statutu Teatrowi Nowemu w   Zabrzu  

Na podstawie art. 18 ust.2 pkt 15 ustawy z   dnia 8   marca 1990r. o   samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z   2001 r. Nr 142 poz. 1591 z   późn. zm.), art. 4   ust 1   pkt 7   ustawy z   dnia 5   czerwca 1998 r. o   samorządzie powiatowym (t.j. Dz. U. z   2001 r. Nr 142 poz. 1592 z   późn.zm.), art.13 ust. 1   i 2   Ustawy z   dnia 25 października 1991 r. o   organizowaniu i   prowadzeniu działalności kulturalnej (t.j. Dz.U z   2012 poz. 406) po konsultacjach określonych uchwałą Nr LVIII/762/10 Rady Miejskiej w   Zabrzu z   dnia 13 września 2010 r. w   sprawie określenia sposobów konsultowania z   Zabrzańską Radą Działalności pożytku Publicznego lub organizacjami pozarządowymi i   podmiotami wymienionymi w   art. 3   ust. 3   ustawy o   działalności pożytku publicznego i   wolontariacie projektów aktów prawa miejscowego w   dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji, na wniosek Prezydenta Miasta Zabrze  

Rada Miejska w   Zabrzu  
uchwala:  

§   1.  

Nadaje się statut Teatrowi Nowemu w   Zabrzu w   brzmieniu określonym w   załączniku do niniejszej uchwały.  

§   2.  

Wykonanie uchwały powierzyć Prezydentowi Miasta Zabrze.  

§   3.  

Traci moc uchwała nr XLIII/570/09 Rady Miejskiej w   Zabrzu z   dnia 14 września 2009 r. w   sprawie nadania statutu Teatrowi Nowemu w   Zabrzu  

§   4.  

Uchwała wchodzi w   życie po upływie 14 dni od ogłoszenia w   Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.  

 

 

 

Przewodniczący Rady Miejskiej w   Zabrzu  


Marian   Czochara

 


Załącznik Nr 1   do Uchwały Nr XXV/328/12    
Rady Miejskiej w   Zabrzu    
z dnia 25 czerwca 2012   r.  
 


STATUT  
TEATRU NOWEGO W   ZABRZU  

Rozdział 1.

Postanowienia ogólne  

§   1.  

Teatr Nowy w   Zabrzu zwany dalej „Teatrem” działa na podstawie:  

1)   ustawy z   dnia 25 października 1991 r. o   organizowaniu i   prowadzeniu działalności kulturalnej (t.j. Dz. U. z   2012r. poz. 406),  

2)   ustawy z   dnia 8   marca 1990 r. o   samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z   2001 Nr 142, poz. 1591 z   późn. zm.),  

3)   niniejszego Statutu.  

§   2.  

1.   Teatr jest samorządową instytucją artystyczną.  

2.   Teatr jest wpisany do Rejestru Instytucji Kultury pod Nr 6/92 z   dnia 6   listopada 1992 r. i   posiada osobowość prawną.  

3.   Organizatorem Teatru jest Miasto Zabrze, które zapewnia środki potrzebne do prowadzenia działalności, utrzymania i   rozwoju Teatru.  

4.   Nadzór nad działalnością Teatru sprawuje Prezydent Miasta Zabrze.  

§   3.  

1.   Siedzibą Teatru jest Miasto Zabrze.  

2.   W celu pełnej realizacji zadań statutowych Teatr może prowadzić działalność na terenie Rzeczpospolitej Polskiej oraz poza jej granicami.  

Rozdział 2.

Zakres działalności  

§   4.  

1.   Podstawowym celem działalności Teatru jest tworzenie i   upowszechnianie kultury teatralnej, zaspakajanie potrzeb i   dążeń kulturalnych publiczności Zabrza i   Polski oraz godne reprezentowanie kultury polskiej za granicą.  

2.   Teatr realizuje swoje zadania poprzez:  

1)   realizowanie i   wystawianie przedstawień teatralnych,  

2)   realizację indywidualnych projektów artystycznych w   koprodukcji z   innymi instytucjami kultury, mediami, instytucjami zagranicznymi,  

3)   organizowanie spektakli teatralnych, recitali i   koncertów oraz imprez masowych o   charakterze kulturalnym,  

4)   organizowanie przeglądów i   festiwali teatralnych,  

5)   przygotowywanie wystaw artystycznych,  

6)   prowadzenie programów edukacji kulturalnej oraz warsztatów artystycznych dla dzieci i   młodzieży,  

7)   promocję wybranych amatorskich przedsięwzięć artystycznych,  

8)   współpracę z   instytucjami kulturalnymi i   artystycznymi w   kraju i   za granicą.  

3.   Teatr może prowadzić działalność impresaryjną zgodną z   profilem artystycznym a   także udostępniać scenę do prezentacji artystycznych innych instytucji kultury i   zespołów w   celu poszerzenia oferty repertuarowej.  

4.   Działalność kulturalna Teatru organizowana jest w   oparciu o   sezony, na które ustalane są plany repertuarowe. Sezon artystyczny rozpoczyna się 1   września a   kończy 31 sierpnia następnego roku.  

Rozdział 3.

Zarządzanie i   organizacja  

§   5.  

1.   Teatrem zarządza i   reprezentuje go na zewnątrz Dyrektor Naczelny zwany dalej Dyrektorem, którego powołuje i   odwołuje Prezydent Miasta Zabrze w   trybie określonym w   ustawie o   organizowaniu i   prowadzeniu działalności kulturalnej.  

2.   Dyrektor może pełnić funkcję Dyrektora Artystycznego .  

3.   Dyrektor może powołać w   uzgodnieniu z   Prezydentem Miasta Zastępcę Dyrektora ds. Artystycznych.  

§   6.  

Do zakresu obowiązków Dyrektora Teatru należy w   szczególności:  

1)   kierowanie sprawami działalności podstawowej i   administracyjnej,  

2)   kształtowanie programu artystycznego,  

3)   prowadzenie efektywnej gospodarki mieniem i   środkami finansowymi Teatru,  

4)   poszukiwanie i   pozyskiwanie innych źródeł finansowania działalności statutowej Teatru,  

5)   dobór i   wykorzystanie kadr, nawiązywanie i   rozwiązywanie stosunków pracy z   pracownikami, stwarzanie warunków do podnoszenia kwalifikacji zawodowych pracowników,  

6)   przedstawianie organizatorowi i   właściwym instytucjom planów i   sprawozdań rzeczowych, finansowych oraz wniosków inwestycyjnych,  

7)   wydawanie w   obowiązującym trybie regulaminów i   zarządzeń,  

8)   organizowanie kontroli wewnętrznej w   Teatrze oraz sprawowanie nadzoru nad jej realizacją,  

§   7.  

1.   Dyrektor może powołać Radę Programową jako organ doradczy i   opiniodawczy.  

2.   Szczegółowe zasady i   tryb działania Rady określi regulamin zatwierdzony przez Dyrektora.  

§   8.  

Organizację wewnętrzną Teatru określa regulamin organizacyjny nadawany przez Dyrektora po zasięgnięciu opinii Prezydenta Miasta z   uwzględnieniem obowiązujących przepisów.  

Rozdział 4.

Gospodarka finansowa  

§   9.  

1.   Teatr gospodaruje samodzielnie przydzieloną i   nabytą częścią mienia oraz prowadzi samodzielną gospodarkę finansową w   ramach posiadanych środków, kierując się zasadami efektywności ich wykorzystania.  

2.   Podstawą gospodarki finansowej Teatru jest roczny plan działalności ustalony przez Dyrektora z   zachowaniem wysokości dotacji organizatora.  

3.   Teatr sporządza plan finansowy zgodnie z   przepisami ustawy z   dnia 27 sierpnia 2009 r. o   finansach publicznych (Dz.U. Nr 157,poz 1240 z   późn. zm.).  

4.   Roczne sprawozdanie finansowe Teatru podlega zatwierdzeniu przez Prezydenta Miasta Zabrze.  

§   10.  

1.   Teatr Nowy pokrywa koszty bieżącej działalności i   zobowiązania z   uzyskiwanych źródeł finansowania.  

2.   Źródłami finnasowania Teatru są:  

1)   dotacje podmiotowe i   celowe przyznane przez organizatora,  

2)   przychody z   prowadzonej działalności, w   tym ze sprzedaży biletów,  

3)   środki otrzymywane od osób fizycznych i   prawnych,  

4)   środki z   innych źródeł.  

3.   Wysokość rocznej dotacji na działalność Teatru określa organizator.  

§   11.  

Teatr może prowadzić działalność gospodarczą wykraczającą poza ramy działalności kulturalnej wyłącznie na zasadach przewidzianych w   odrębnych przepisach prawa powszechnie obowiązującego pod warunkiem przeznaczenia dochodów uzyskiwanych z   tej działalności na realizację statutowych celów i   zadań Teatru.  

§   12.  

1.   Do składania w   imieniu Teatru oświadczeń w   zakresie jego praw i   obowiązków finansowych i   majątkowych uprawniony jest Dyrektor.  

2.   Dyrektor może ustanawiać pełnomocników do dokonywania określonych czynności prawnych w   imieniu Teatru określając zakres pełnomocnictwa.  

Rozdział 5.

Postanowienia końcowe  

§   13.  

Przekształcenia, połączenia, podziału lub likwidacji Teatru może dokonać organizator na zasadach i   w trybie przewidzianym w   obowiązujących przepisach  

§   14.  

1.   Zmiany i   uzupełnienia niniejszego statutu dokonuje się w   trybie i   na zasadach obowiązujących przy jego nadaniu.  

2.   Zmiany statutu podlegają wpisowi do rejestru instytucji kultury.  

 

 

 

Przewodniczący Rady Miejskiej w   Zabrzu  


Marian   Czochara

 

reklama
reklama

POLECANE

reklama
reklama

Ostatnio na forum

reklama

Artykuł Partnerski

reklama

Eksperci portalu infor.pl

Renata Świgońska

Prawnik, Tłumacz Przysięgły J. Angielskiego i J. Niemieckiego

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama