reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XXVI/225/12 Rady Miejskiej w Czechowicach-Dziedzicach

z dnia 2 sierpnia 2012r.

w sprawie szczegółowych zasad, trybu przyznawania i pozbawiania oraz rodzajów i wysokości stypendiów sportowych dla osób fizycznych za osiągnięte wyniki sportowe

Na podstawie art. 18 ust. 2   pkt 15, art. 40 ust. 1, art. 42 ustawy z   dnia 8   marca 1990 r. o   samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z   2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.) oraz art. 31 ust. 1   i 3   ustawy z   dnia 25 czerwca 2010 r. o   sporcie (Dz. U. Nr 127, poz. 857 ze zm.), po przeprowadzeniu konsultacji z   organizacjami pozarządowymi i   podmiotami, o   których mowa w   art. 3   ust. 3   ustawy z   dnia 24 kwietnia 2003 r. o   działalności pożytku publicznego i   o   wolontariacie  

Rada Miejska w   Czechowicach-Dziedzicach  
uchwala:  

§   1.   1.   Ustanawia się stypendium sportowe, zwane dalej „stypendium”, dla osób fizycznych, zwanych dalej „zawodnikami”, którzy osiągnęli wyniki sportowe.  

2.   Stypendium jest wyrazem uznania dla prezentowanego przez zawodnika poziomu sportowego i   jego osiągnięć w   danej dyscyplinie sportu oraz może być formą pomocy celem podniesienia poziomu                      wyszkolenia, formy sportowej i   kontynuacji startów.  

3.   Szczegółowe zasady, tryb przyznawania i   pozbawiania stypendiów oraz ich rodzaje i   wysokość określa niniejsza uchwała.  

4.   Przepisy niniejszej uchwały regulujące możliwość ubiegania się o   stypendium nie stanowią podstawy roszczeń o   przyznanie stypendium, ani zobowiązań Gminy Czechowice-Dziedzice do przyznania stypendium.  

§   2.   1.   Stypendium przyznaje się zawodnikom:  

1)   zrzeszonym w   klubie sportowym mającym siedzibę na terenie Gminy Czechowice-Dziedzice, niezależnie od miejsca zamieszkania,  

2)   zamieszkałym na terenie Gminy Czechowice-Dziedzice i   uprawiającym w   innej gminie dyscyplinę sportu, która nie jest prowadzona w   żadnym klubie sportowym mającym siedzibę na terenie Gminy Czechowice-Dziedzice.  

2.   Stypendium przyznaje się za uzyskanie osiągnięć sportowych w   dyscyplinach indywidualnych oraz w   grach zespołowych.  

3.   Stypendium przyznaje się zawodnikowi, który ukończył 16 lat.  

§   3.   1.   Wyróżnia się następujące rodzaje stypendiów:  

1)   pierwszego stopnia – za osiągnięcie przez zawodnika w   dyscyplinie indywidualnej lub w   grze zespołowej miejsc medalowych lub punktowanych:  

a)   w igrzyskach olimpijskich, mistrzostwach świata lub mistrzostwach Europy,  

b)   w igrzyskach paraolimpijskich lub igrzyskach olimpijskich głuchych,  

c)   w olimpiadach specjalnych,  

d)   w akademickich mistrzostwach świata i   uniwersjadach  

lub uzyskanie miejsc medalowych w   zawodach Pucharu Świata lub Pucharu Europy,  

2)   drugiego stopnia – za osiągnięcie przez zawodnika w   dyscyplinie indywidualnej miejsca medalowego w   mistrzostwach Polski lub w   grach zespołowych za awans zespołu reprezentującego dany klub sportowy do jednej z   trzech najwyższych klas rozgrywkowych, a   w przypadku piłki nożnej do czterech najwyższych klas rozgrywkowych.  

2.   Zawodnikowi, który spełnia kryteria do przyznania stypendium zarówno pierwszego jak i   drugiego stopnia, przyznane może zostać tylko jedno stypendium.  

§   4.   Miesięczna rata stypendium może wynosić:  

1)   dla stypendium pierwszego stopnia – do wysokości 1500 zł (brutto),  

2)   dla stypendium drugiego stopnia – do wysokości 600 zł (brutto).  

§   5.   1.   Stypendium przyznaje zawodnikowi lub zawodnika pozbawia stypendium Burmistrz Czechowic-Dziedzic, zwany dalej „Burmistrzem”, na pisemny wniosek:  

1)   klubu, o   którym mowa w   § 2   ust. 1, a   w którym zrzeszony jest zawodnik,  

2)   polskiego związku sportowego, którego członkiem jest klub.  

§   6.   1.   Wnioski o   przyznanie stypendium muszą zawierać następujące informacje:  

1)   dane osobowe kandydata,  

2)   informacje o   szczególnych osiągnięciach, za które ma być przyznane stypendium wraz z   dokumentami potwierdzającymi dotychczasowe osiągnięcia wystawionymi przez właściwy polski związek sportowy,  

3)   uzasadnienie wnioskodawcy,  

4)   o źródle i   okresie pobierania innych stypendiów przyznanych przez Gminę Czechowice-Dziedzice,  

5)   dane dotyczące klubu sportowego, lub polskiego związku sportowego, w   tym nazwę i   adres siedziby, informację o   osobach upoważnionych do reprezentowania klubu lub polskiego związku sportowego   ,  

6)   w przypadku pobierania nauki, aktualne zaświadczenie ze szkoły lub uczelni potwierdzającej ten fakt,  

7)   wyrażenie zgody na zbieranie i   przetwarzanie danych osobowych oraz przekazanie do publicznej wiadomości faktu przyznania stypendium – od kandydata do stypendium.  

2.   Wnioski o   stypendium, o   którym mowa w   § 1   ust. 1, należy składać w   Urzędzie Miejskim w   Czechowicach-Dziedzicach w   terminie do dnia 15 października danego roku kalendarzowego, uwzględniając wyniki sportowe osiągnięte w   ciągu 12 miesięcy przed terminem ustalonym do składania wniosków o   stypendium.  

3.   Wzór wniosku, o   którym mowa w   ust. 1, określa Burmistrz zarządzeniem.  

4.   Do wniosku dołącza się:  

1)   aktualny wypis z   Krajowego Rejestru Sądowego lub innego rejestru właściwego dla danego klubu lub polskiego związku sportowego sporządzony nie wcześniej niż 3   miesiące przed upływem składania wniosków,  

2)   aktualną licencję zawodnika lub inny dokument uprawniający do uczestnictwa we współzawodnictwie sportowym,  

3)   oświadczenie klubu lub polskiego związku sportowego potwierdzające przynależność  zawodnika do klubu,  

4)   zobowiązanie wnioskodawcy do informowania Burmistrza o   okolicznościach skutkujących pozbawieniem stypendium.  

5.   Wszystkie dokumenty, o   których mowa w   ust. 4, muszą być złożone w   postaci oryginałów lub kopii potwierdzonych za zgodność z   oryginałem i   podpisane przez wnioskodawcę.  

6.   Złożenie wniosku o   przyznanie stypendium nie jest równoznaczne z   jego przyznaniem.  

§   7.   1.   Złożone wnioskipodlegają kontroli pod względem formalnym i   merytorycznym.  

2.   Kontroli wniosków pod względem formalnym dokonuje Burmistrz w   terminie 14 dni od dnia ich złożenia.  

3.   Wioski niekompletne podlegają uzupełnieniu w   terminie 7   dni od dnia otrzymania wezwania do ich usunięcia.  

4.   Wniosek pozostawia sie bez rozpoznania, w   przypadku:  

1)   złożenia po terminie określonym w   § 6   ust. 2,  

2)   nie usunięcia braków formalnych w   terminie określonym w   ust. 3,  

3)   wycofania wniosku przez wnioskodawcę.  

§   8.   1.   Wnioski sprawdzone pod względem formalnym podlegają ocenie merytorycznej przez Radę Sportu powołaną przez Burmistrza zarządzeniem.  

2.   Rada Sportu dokonuje oceny merytorycznej wniosków i   przedkłada Burmistrzowi protokół z   posiedzenia zawierający analizę wniosków i   propozycje kwot stypendiów w   terminie 30 dni od dnia ich otrzymania.  

§   9.   1.   Stypendium przyznawane jest na okres roku budżetowego i   wypłacane jest za pełny miesiąc.  

2.   Stypendium nie przysługuje w   przypadkach pobierania innych stypendiów finansowanych z   budżetu Gminy Czechowice-Dziedzice, z   zastrzeżeniem postanowień ust. 3.  

3.   Ograniczenie, o   którym mowa w   ust. 2, nie dotyczy stypendiów socjalnych.  

§   10.   1.   Zawodnika pozbawia się stypendium, gdy wnioskodawca poinformuje na piśmie Burmistrza o   wystąpieniu jednego ze zdarzeń:  

1)   zawodnik utracił swój status zawodnika lub przestał spełniać kryteria określone w   § 2,  

2)   zawodnik   odmówił udziału w   zawodach lub rozgrywkach mistrzowskich (określonych właściwym regulaminem polskiego związku sportowego),  

3)   zawodnik został zawieszony w   prawach zawodnika przez organ statutowy, zgodnie z   właściwym regulaminem sportowym,  

4)   zawodnik   utracił zdolność do uprawniania sportu na podstawie orzeczenia lekarskiego wydanego przez lekarza ośrodka medycyny sportowej, z   zastrzeżeniem postanowień  ust. 3,  

5)   zawodnik popełnił czyn karalny lub naruszył normy etyczno-moralne.  

2.   Pozbawienie stypendium następuje począwszy od miesiąca następującego po miesiącu, w   którym Burmistrz został powiadomiony pisemnie o   wystąpieniu okoliczności określonej w   ust. 1.  

3.   Zawodnikowi, który jest czasowo niezdolny do uprawiania sportu, a   niezdolność ta została stwierdzona orzeczeniem wydanym przez lekarza ośrodka medycyny sportowej, może być wypłacane stypendium przez okres tej niezdolności, nie dłużej jednak niż 3   miesiące.  

§   11.   Decyzję Burmistrza w   przedmiocie przyznania stypendium, odmowie przyznania lub jego pozbawienia doręcza się zawodnikowi oraz wnioskodawcy w   formie pisemnej.  

§   12.   Stypendium wypłacone w   oparciu o   nieprawdziwe dane niezwłocznie podlega zwrotowi.  

§   13.   Burmistrz zawiera indywidualne umowy stypendialne, w   których ustala się szczegółowe warunki korzystania ze stypendium.  

§   14.   Źródłem pokrycia wydatków jest budżet Gminy Czechowice-Dziedzice.  

§   15.   Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Czechowic-Dziedzic.  

§   16.   Uchwała wchodzi w   życie po upływie czetrnastu dni od dnia jej ogłoszenia w   Dzienniku Urzędowym  Województwa Śląskiego.  

 

 

 

Przewodniczący Rady Miejskiej  


Damian   Żelazny

 

reklama
reklama

POLECANE

reklama
reklama

Ostatnio na forum

reklama

Artykuł Partnerski

reklama

Eksperci portalu infor.pl

Michał Górski

Adwokat, doktor nauk prawnych, absolwent prawa i historii na Uniwersytecie Warszawskim

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama