reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XXVI/228/12 Rady Miejskiej w Czechowicach-Dziedzicach

z dnia 2 sierpnia 2012r.

w sprawie nadania Statutu Miejskiemu Domowi Kultury w Czechowicach-Dziedzicach

Na podstawie Na podstawie art. 18 ust. 2   pkt 15, art. 40 ust. 2   pkt 2   i art. 42 ustawy z   dnia 8   marca 1990 r. o   samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z   2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.), w   związku z   art. 13 ust. 1   ustawy z   dnia 25   października 1991 r. o   organizowaniu i   prowadzeniu działalności kulturalnej (t.j. Dz. U. z   2012 r. poz. 406)  

Rada Miejska w   Czechowicach-Dziedzicach  

uchwala:  

§   1.   Nadaje się Statut Miejskiemu Domowi Kultury w   Czechowicach-Dziedzicach w   brzmieniu określonym w   załączniku do niniejszej uchwały.  

§   2.   Tracą moc:  

1)   uchwała Nr XXV/229/08 Rady Miejskiej w   Czechowicach-Dziedzicach z   dnia 23 września 2008 r. w   sprawie nadania Statutu Miejskiemu Domowi Kultury w   Czechowicach-Dziedzicach (Dz. Urz. Woj. Śl. Nr 199, poz. 3625),  

2)   uchwała Nr XXI/182/12 Rady Miejskiej w   Czechowicach-Dziedzicach z   dnia 29 marca 2012 r. zmieniająca uchwałę w   sprawie nadania Statutu Miejskiemu Domowi Kultury w   Czechowicach-Dziedzicach (Dz. Urz. Woj. Śl. z   2012 r. poz. 1518).  

§   3.   Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Czechowic-Dziedzic.  

§   4.   Uchwała wchodzi w   życie po upływie czternastu dni od dnia ogłoszenia w   Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.  

 

 

 

Przewodniczący Rady Miejskiej  


Damian   Żelazny

 


Załącznik   do Uchwały Nr XXVI/228/12    
Rady Miejskiej w   Czechowicach-Dziedzicach    
z dnia 2   sierpnia 2012 r.  
 

STATUT  

Miejskiego Domu Kultury w   Czechowicach-Dziedzicach  

I.   Postanowienia ogólne.  

§   1.   Miejski Dom Kultury w   Czechowicach-Dziedzicach, zwany dalej „MDK”, został utworzony na mocy zarządzenia Nr 19/74 Naczelnika Miasta w   Czechowicach-Dziedzicach z   dnia 27 grudnia 1974 r. w   sprawie powołania Miejskiego Domu Kultury „Dom Robotniczy” w   Czechowicach-Dziedzicach  i   działa na podstawie:  

1)   ustawy z   dnia 25 października 1991 r. o   organizowaniu i   prowadzeniu działalności kulturalnej  (t.j. Dz. U. z   2012 r. poz. 406),  

2)   ustawy z   dnia 8   marca 1990 r. o   samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z   2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.),  

3)   ustawy z   dnia 27 sierpnia 2009 r. o   finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 ze zm.),  

4)   niniejszego Statutu.  

§   2.   1.   MDK jest samorządową instytucją kultury.  

2.   MDK nie jest instytucją artystyczną.  

§   3.   Siedzibą MDK jest miasto Czechowice-Dziedzice, a   terenem działania miasto Czechowice-Dziedzice oraz gmina Czechowice-Dziedzice.  

§   4.   1.   Organizatorem MDK jest Gmina Czechowice-Dziedzice, zwana dalej „Organizatorem”.  

2.   Nadzór nad organizacją i   funkcjonowaniem MDK sprawuje Organizator poprzez swoje organy.  

§   5.   MDK posiada osobowość prawną i   jest wpisany do rejestru instytucji kultury prowadzonego przez Organizatora.  

II.   Cele i   zadania.  

§   6.   MDK prowadzi wielokierunkową działalność w   dziedzinie rozwoju i   upowszechniania regionalnej, narodowej i   światowej kultury wśród mieszkańców oraz osób przebywających na terenie miasta Czechowice-Dziedzice i   gminy Czechowice-Dziedzice.  

§   7.   Do podstawowych zadań MDK należy:  

1)   rozpoznawanie i   rozbudzanie zainteresowań oraz potrzeb kulturalnych,  

2)   wychowanie poprzez sztukę – edukacja kulturalna,  

3)   gromadzenie, dokumentowanie, tworzenie, ochrona i   udostępnianie dóbr kultury,  

4)   tworzenie warunków dla funkcjonowania amatorskiego ruchu artystycznego oraz zainteresowania sztuką,  

5)   tworzenie warunków dla rozwoju ruchu regionalnego,  

6)   kultywowanie lokalnych tradycji i   pielęgnowanie dziedzictwa kulturowego,  

7)   wspieranie profesjonalnej i   amatorskiej działalności artystycznej,  

8)   upowszechnianie wiedzy o   sztuce,  

9)   organizowanie działalności środowiskowej w   zespołach, świetlicach wiejskich i   kołach zainteresowań,  

10)   prowadzenie kina w   siedzibie MDK,  

11)   prowadzenie amatorskich zespołów artystycznych,  

12)   prowadzenie Izby Regionalnej,  

13)   prowadzenie galerii wystaw artystycznych.  


III.   Organy MDK i   jego organizacja.  

§   8.   1.   Na czele MDK stoi Dyrektor, który zarządza jego działalnością, reprezentuje MDK na zewnątrz i   jest za niego odpowiedzialny.  

2.   Dyrektora MDK powołuje i   odwołuje Burmistrz Czechowic-Dziedzic na zasadach i   w trybie określonym w   ustawie o   organizowaniu i   prowadzeniu działalności kulturalnej.  

§   9.   W MDK zatrudnia się pracowników działalności podstawowej, administracji oraz obsługi. Pracowników zatrudnia i   zwalnia Dyrektor MDK.  

§   10.   Wynagrodzenie pracowników MDK ustala się w   oparciu o   odrębne przepisy.  

§   11.   Szczegółową organizację wewnętrzną MDK określa regulamin organizacyjny nadawany przez Dyrektora MDK, po zasięgnięciu opinii Burmistrza Czechowic-Dziedzic, działającego w   imieniu Organizatora.  

IV.   Gospodarka finansowa MDK.  

§   12.   1.   MDK gospodaruje samodzielnie powierzonym i   nabytym mieniem.  

2.   MDK prowadzi samodzielnie gospodarkę finansową w   ramach posiadanych środków, kierując się zasadami efektywności ich wykorzystania.  

3.   MDK prowadzi gospodarkę finansową na zasadach określonych odrębnymi przepisami, a   w   szczególności ustawy o   finansach publicznych, ustawy o   organizowaniu i   prowadzeniu działalności kulturalnej.  

4.   Podstawą gospodarki finansowej MDK jest plan finansowy ustalony przez Dyrektora MDK, z   zachowaniem wysokości dotacji Organizatora.  

5.   Przychodami MDK są: przychody z   prowadzonej działalności, w   tym ze sprzedaży składników majątku ruchomego, przychody z   najmu i   dzierżawy składników majątkowych, dotacje podmiotowe i   celowe przyznawane przez Organizatora, dotacje celowe z   budżetu państwa, funduszy celowych, środki otrzymane od osób fizycznych i   prawnych oraz z   innych źródeł.  

6.   Dyrektor MDK corocznie, w   terminie 3   miesięcy po dniu bilansowym, przedkłada Organizatorowi sprawozdanie finansowe za poprzedni rok kalendarzowy, które podlega zatwierdzeniu przez Radę Miejską.  

§   13.   MDK może prowadzić działalność gospodarczą niekolidującą z   programem działania w   celu pozyskiwania dodatkowych środków finansowych na cele statutowe.  

V.   Postanowienia końcowe.  

§   14.   Statut MDK nadaje Rada Miejska.  

§   15.   Zmiany w   Statucie dokonywane są w   trybie określonym dla jego nadania.  

reklama
reklama

POLECANE

reklama

Artykuł Sponsorowany

reklama

Ostatnio na forum

reklama
reklama

Eksperci portalu infor.pl

Izabela Żurkowska-Mróz

Doradca podatkowy

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama