reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr 128/XXII/2012 Rady Gminy i Miasta Koziegłowy

z dnia 26 lipca 2012r.

w sprawie zmiany uchwały Rady Gminy i Miasta Koziegłowy Nr 222/XIX/2000 z dnia 25 marca 2000r. w sprawie Aktu o połączeniu instytucji kultury

Na podstawie art.18 ust.1, art. 40 ust.1 i   art.42 ustawy z   dnia 8   marca 1990 r. o   samorządzie gminnym (j.t. Dz.U. z   Nr 142 poz. 1591 z   późn.zm.) oraz art.13 ust.1 i   ust.2 ustawy z   dnia 25 października 1991 o   organizowaniu i   prowadzeniu działalności kulturalnej (j.t. DzU. Z   2012r.poz 406) Rada Gminy i   Miasta Koziegłowy uchwala, co następuje:  

§   1.   W statucie Miejsko - Gminnego Ośrodka Promocji Kultury w   Koziegłowach stanowiącym załącznik do uchwały Nr 222/XIX/2000 Rady Gminy i   Miasta Koziegłowy z   dnia 25 marca 2000 r. w   sprawie:  Aktu o   połączeniu instytucji kultury, wprowadza się następujące zmiany:  

1)   §2 ust.3 i   4 otrzymuje brzmienie:  

3.   Bezpośredni nadzór nad Ośrodkiem w   imieniu Organizatora - Gminy i   Miasta Koziegłowy sprawuje Burmistrz Gminy i   Miasta Koziegłowy.  

4.   Ośrodek może korzystać z   doradztwa, opinii, i   pomocy instruktorów Regionalnego Ośrodka Kultury w   Częstochowie, Biblioteki Śląskiej w   Katowicach, w   zakresie działalności programowej. ;

2)   §4 otrzymuje brzmienie:  

§4 Działalność Ośrodka obejmuje:  

1)   w dziedzinie kultury zadania w   zakresie:  

-   edukacji kulturalnej społeczeństwa, poprzez upowszechnianie i   uprzystępnianie kultury w   szerokim jej aspekcie,  

-   rozpoznawania, rozbudzania potrzeb kulturalnych swoich odbiorców oraz ich zaspokajania z   uwzględnieniem wszystkich grup społecznych,  

-   promowania i   twórczego rozwoju młodych talentów,  

-   promowania i   stwarzania możliwości rozwoju ruchu artystycznego istniejącego na terenie gminy,  

-   współpraca z   osobami niepełnosprawnymi, organizacjami pozarządowymi i   jednostkami samorządowymi oraz innymi instytucjami kultury w   dziedzinie upowszechniania kultury,  

-   kształtowania aktywności społeczno-kulturalnej  

-   dbałości o   wzrost uczestnictwa i   wyrównanie szans dostępu do dóbr i   usług kultury  

-   dbanie o   spuściznę regionu i   kultywowanie jego historii oraz podnoszenie świadomości lokalnej dotyczącej dziedzictwa kulturowego,  

-   gromadzenie, dokumentowanie, tworzenie, ochrona i   udostępnianie dóbr kultury.  

3)   w zakresie działalności Biblioteki Publicznej Miasta i   Gminy w   Koziegłowach, Ośrodek dba o:  

-   gromadzenie, opracowywanie i   udostępnianie materiałów bibliotecznych rozwijaniu czytelnictwa oraz zaspakajaniu potrzeb informacyjnych, edukacyjnych i   samokształceniowych użytkowników biblioteki,  

-   udostępnianie zbiorów bibliotecznych na miejscu, wypożyczanie na zewnątrz, prowadzenie wymiany międzybibliotecznej,  

-   prowadzenie działalności informacyjnej, zwłaszcza informowanie o   zbiorach własnych i   innych bibliotek,  

-   organizowanie i   prowadzenie różnych form pracy z   czytelnikiem, służących popularyzacji książki, sztuki i   nauki oraz upowszechnianie dorobku kulturowego miasta,  

-   wprowadzanie i   rozwijanie nowoczesnych technik informacyjnych, umożliwianie użytkownikom dostępu do Internetu,  

-   współpraca z   innymi bibliotekami, instytucjami kultury, podmiotami prowadzącymi działalność kulturalną, stowarzyszeniami i   związkami twórców,  

-   prowadzenie drobnych form działalności kulturalnej związanej z   czytelnictwem. ;

4)   §5 pkt 1   otrzymuje brzmienie:  

1. Prowadzenie różnych form działalności kulturalnej, oświatowej, czytelniczej, poprzez sekcje, kluby, świetlice, zespoły, koła zainteresowań itp. stwarzając możliwość szerokiego uczestnictwa społeczeństwa. ;

5)   §6 ust.2 otrzymuje brzmienie:  

2. Dyrektora powołuje i   odwołuje Burmistrz Gminy i   Miasta Koziegłowy w   trybie określonym w   ustawie z   dnia 25 października 1991 o   organizowaniu i   prowadzeniu działalności kulturalnej. ;

6)   §8 ust.1 i   2 otrzymuje brzmienie:  

1.   Na wniosek Dyrektora, Burmistrz Gminy i   Miasta Koziegłowy może powołać Społeczną Radę Programową, jako organ doradczy Ośrodka.  
2. Rada składa się z   3 do 5   członków, w   tym przewodniczącego, powołanych przez Burmistrza Gminy i   Miasta Koziegłowy na 3- letnią kadencję. ;

7)   §9 otrzymuje brzmienie:  

§9 Organizację wewnętrzną Ośrodka określa Regulamin Organizacyjny nadany przez Dyrektora po zasięgnięciu opinii Rady Gminy i   Miasta Koziegłowy oraz opinii działających w   Ośrodku organizacji związkowych i   stowarzyszeń twórców. ;

8)   §10 ust.1 i   3 otrzymuje brzmienie:  

1.   Ośrodek gospodaruje samodzielnie przydzieloną i   nabytą częścią mienia oraz prowadzi samodzielną gospodarkę w   ramach posiadanych środków na podstawie planu finansowego zgodnie z   ustawą z   dnia 27 sierpnia 2009r., o   finansach publicznych. ;

3.   Ośrodek otrzymuje dotacje podmiotowe z   budżetu Gminy i   Miasta Koziegłowy na dofinansowanie działalności bieżącej w   zakresie realizowanych zadań statutowych, w   tym na utrzymanie i   remonty obiektów oraz dotacje celowe zgodnie z   ustawą z   dnia 25 października 1991r., o   organizowaniu i   prowadzeniu działalności kulturalnej. ;

9)   §11 otrzymuje brzmienie:  

§   11.   §11 Ośrodek może uzyskiwać środki finansowe z:  

-   dotacji z   budżetu gminy,  

-   dotacji z   budżetu państwa,  

-   wpływów z   własnej działalności,  

-   wpływów z   najmu i   dzierżawy składników majątkowych,  

-   spadków, zapisów i   darowizn od osób fizycznych i   prawnych,  

-   innych źródeł. .

§   2.   Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy i   Miasta Koziegłowy.  

§   3.   Uchwała wchodzi w   życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w   Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.  

 

 

 

Przewodnicząca Rady Gminy i   Miasta Koziegłowy  


Joanna   Kołodziejczyk

 

reklama
reklama

POLECANE

reklama

Artykuł Sponsorowany

reklama

Ostatnio na forum

reklama
reklama

Eksperci portalu infor.pl

SI-Consulting Sp. z o.o.

Kompleksowe rozwiązania informatyczne dla przedsiębiorstw

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama