reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr 129/XXII/2012 Rady Gminy i Miasta Koziegłowy

z dnia 26 lipca 2012r.

w sprawie zmiany uchwały Nr 300/XXXIII/09 Rady Gminy i Miasta Koziegłowy z dnia 26 marca 2009 r. w sprawie ustalenia regulaminu określającego niektóre zasady wynagradzania za pracę oraz zasady przyznawania nauczycielom zatrudnionym w oświatowych jednostkach organizacyjnych na terenie Gminy i Miasta Koziegłowy dodatków do wynagrodzenia, nagród i dodatków socjalnych

Na podstawie Na podstawie: art. 30 ust. 6   i 10, art. 49 ust. 2   i art. 54 ust. 7   ustawy z   dnia 26 stycznia 1982 roku Karta Nauczyciela (t. j. Dz. U. Nr 97 z   2006 r. poz. 647 ze zm.) Rada Gminy i   Miasta Koziegłowy uchwala, co następuje:  

§   1.   W uchwale nr  300/XXXIII/09 Rady Gminy i   Miasta Koziegłowy z   dnia 26 marca 2009 r. w   sprawie ustalenia regulaminu określającego niektóre zasady wynagradzania za pracę oraz zasady przyznawania nauczycielom zatrudnionym w   oświatowych jednostkach organizacyjnych na terenie Gminy i   Miasta Koziegłowy dodatków do wynagrodzenia, nagród i   dodatków socjalnych wprowadza się następujące zmiany:  

1)   w § 1dodaje się pkt 6   w brzmieniu:  

6.   wysokość i   warunki wypłacania dodatku specjalnego., ;

2)   w § 5   dodaje się nowy pkt 16 w   brzmieniu:  

16.   aktywność w   zakresie realizacji projektów finansowanych ze źródeł zewnętrznych. ;

3)   przepis § 7   ust. 2   otrzymuje brzmienie:  

2.   Dodatek motywacyjny przyznaje się w   wysokości nie niższej niż 1   % i   nie wyższej niż 50 % wynagrodzenia zasadniczego. ;

4)   przepis § 7   ust. 3   otrzymuje brzmienie:  

3.   Dodatek motywacyjny dla nauczyciela, któremu powierzono stanowisko kierownicze w   szkole nie może być wyższy niż 100 % wynagrodzenia zasadniczego. ;

5)   w tabeli dodatków funkcyjnych zawartej w   § 8   uchwały w   wierszach 4,5 i   6 liczbę 50 zastępuje się liczbą „60”,  

6)   w § 10 ust. 1   lit ”a” liczbę „10” zastępuje się liczbą „15”,  

7)   przepis § 12 ust. 1   otrzymuje brzmienie  

1.     Nauczycielowi o   którym mowa w   art. 54 Karty Nauczyciela przysługuje dodatek mieszkaniowy, zwany dalej "dodatkiem" w   wysokości uzależnionej od liczy członków rodziny, wypłacany co miesiąc w   wysokości:  

a)                 dla 1   osoby – 10 zł,  

b)                 dla 2   osób – 15 zł,  

c)                 dla 3   i więcej osób -  20zł. ;

8)   dodaje się nowy § 13a w   brzmieniu  

Dodatek specjalny  

§   13a.   1.   Nauczycielowi realizującemu, za jego zgodą, dodatkowe zadania związane z   projektami finansowanymi ze źródeł zewnętrznych może zostać przyznany dodatek specjalny (dodatek).  

2.   Dodatek przyznawany jest na okres od jednego miesiąca do jednego roku.  

3.   Wysokość dodatku specjalnego jest przyznawana według stawki za godzinę zajęć albo według stawki miesięcznej, w   zależności od specyfiki dodatkowych obowiązków i   warunków projektu.  

4.   Jeżeli dodatek jest ustalany według stawki za godzinę zajęć wysokość stawki dodatku nie może być mniejsza od stawki wynagrodzenia za jedną godzinę ponadwymiarową i   nie większa niż jej trzykrotność.  

5.   Jeżeli dodatek jest przyznawany według stawki miesięcznej jego wysokość nie może przekroczyć 120 % wynagrodzenia zasadniczego przysługującego nauczycielowi.”  

9)   dodaje się nowy § 13b w   brzmieniu  

§   13b.   Nauczycielom mianowanym i   dyplomowanym wskazanym w   wierszu 4. (Pozostałe wykształcenie) tabeli stanowiącej załącznik do rozporządzenia wydanego na podstawie art. 30 ust. 5   Karty Nauczyciela podwyższa się kwoty wynagrodzenia zasadniczego do wysokości przewidzianej odpowiednio dla danego stopnia awansu zawodowego w   wierszu 3   tabeli stanowiącej załącznik do rozporządzenia.  

§   2.   Uchwała wchodzi w   życie pierwszego dnia miesiąca przypadającego bezpośrednio po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w   Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.  

 

 

 

Przewodnicząca Rady Gminy i   Miasta Koziegłowy  


Joanna   Kołodziejczyk

 

reklama
reklama

POLECANE

reklama
reklama

Ostatnio na forum

reklama
reklama

Eksperci portalu infor.pl

Jacek Kosiński Adwokaci i Radcowie Prawni

Ekspert prawa nieruchomości, prawa budowlanego oraz projektów infrastrukturalnych

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama