reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr 131/XXII/2012 Rady Gminy i Miasta Koziegłowy

z dnia 26 lipca 2012r.

w sprawie pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów

Na podstawie art. 90f ustawy o   systemie oświaty ( Dz. U. z   2004 r. Nr 256, poz. 2572) Rada Gminy i   Miasta Koziegłowy  uchwala, co następuje:  

§   1.   1.   Uchwała określa regulamin udzielania pomocy materialnej o   charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy i   Miasta Koziegłowy  

2.   Ilekroć w   niniejszej uchwale jest mowa o:  

1)   kryterium dochodowym na osobę w   rodzinie - należy przez to rozumieć kwotę, o   której mowa w   art. 8   ust. 1   pkt 2   ustawy z   dnia 12 marca 2004 r. o   pomocy społecznej (Dz. U. Nr 64, poz. 593) ustaloną na zasadach określonych w   art. 8   ust. 3   - 13 tej ustawy z   tym, że do dochodu nie wlicza się świadczeń pomocy materialnej o   charakterze motywacyjnym i   socjalnym,  

2)   uczniu - należy przez to rozumieć:  

a)   ucznia szkół publicznych i   niepublicznych o   uprawnieniach szkół publicznych dla młodzieży i   dla dorosłych,  

b)   słuchacza publicznych kolegiów nauczycielskich, nauczycielskich kolegiów języków obcych i   kolegiów pracowników służb społecznych - do czasu ukończenia kształcenia, nie dłużej jednak niż do ukończenia 24 roku życia,  

c)   wychowanka publicznych i   niepublicznych ośrodków umożliwiających dzieciom i   młodzieży, o   których mowa w   art. 16 ust. 7   ustawy o   systemie oświaty, a   także dzieciom i   młodzieży upośledzonym umysłowo ze sprzężonymi niepełnosprawnościami, realizację odpowiednio obowiązku szkolnego i   obowiązku nauki - do czasu ukończenia realizacji obowiązku nauki,  

d)   ucznia szkół niepublicznych nieposiadających uprawnień szkół publicznych dla młodzieży i   dla dorosłych - do czasu ukończenia realizacji obowiązku nauki,  

e)   słuchacza niepublicznych kolegiów nauczycielskich i   nauczycielskich kolegiów języków obcych - do czasu ukończenia kształcenia, nie dłużej jednak niż do ukończenia 24 roku życia,  

3)   świadczeniu - należy przez to rozumieć stypendium szkolne lub zasiłek szkolny.  

§   2.   1.   Stypendium szkolne może być udzielone w   formie:  

1)   całkowitego lub częściowego pokrycia kosztów edukacyjnych, w   tym zajęć wyrównawczych, wykraczających poza zajęcia realizowane w   szkole w   ramach planu nauczania, a   także udziału w   zajęciach edukacyjnych realizowanych poza szkołą, a   w szczególności:  

a)   pokrywanie kosztów korzystania z   basenu,  

b)   pokrywanie kosztów uczestnictwa w   tzw. zielonych szkołach, bądź w   wycieczkach szkolnych,  

c)   zakup podręczników i   materiałów szkolnych wymaganych do nauki,  

d)   zwrot kosztów zakupu tornistra (plecaka szkolnego),  

e)   zakup obuwia i   odzieży wymaganych przez szkołę,  

f)   zakup wydawnictw książkowych i   multimedialnych,  

g)   koszty związane z   wykonaniem prac dyplomowych,  

h)   zakup słowników, zbiorów zadań,  pomocy naukowych,  lektur, encyklopedii, tekstów źródłowych, atlasów, tablic matematycznych,  

i)   częściowe dofinansowanie kosztów związanych z   nauką w   klasie profilowanej,  

j)   opłaty za udział w   zajęciach nauki języków obcych lub innych zajęciach edukacyjnych oraz pokrycie opłat wymaganych przez szkołę albo placówkę, w   tym opłat w   szkołach i   placówkach niepublicznych,  

2)   pomocy rzeczowej o   charakterze edukacyjnym, a   w szczególności zakupu podręczników, innych książek lub pomocy naukowych,  

3)   całkowitego lub częściowego pokrycia kosztów związanych z   pobieraniem nauki poza miejscem zamieszkania, a   w szczególności zakup biletów, koszty zakwaterowania - wyłącznie uczniom szkół ponadgimnazjalnych oraz słuchaczom kolegiów nauczycielskich i   kolegiów pracowników służb społecznych; w   przypadku otrzymywania przez ucznia lub słuchacza dopłaty do dojazdów w   ramach świadczeń z   pomocy społecznej, wysokość stypendium w   tym zakresie nie może przekroczyć różnicy pomiędzy ceną biletu a   kwotą otrzymaną z   pomocy społecznej.  

2.   Stypendium szkolne może być także udzielone w   formie świadczenia pieniężnego w   wypadkach wskazanych w   ustawie.  

§   3.   1.   Stypendium szkolne może otrzymać uczeń znajdujący się w   trudnej sytuacji materialnej wynikającej z   niskich dochodów na osobę w   rodzinie na zasadach określonych w   ustawie i   niniejszym regulaminie.  

2.   Stypendium nie przysługuje, jeżeli wysokość dochodu na osobę w   rodzinie ucznia jest większa niż kryterium dochodowe na osobę w   rodzinie oraz w   innych wypadkach wynikających z   przepisów prawa.  

§   4.   1.   Stypendium szkolne może być udzielone w   jednej lub kilku formach.  

2.   Stypendium jest realizowanie w   formie rzeczowej albo przez pokrycie kosztów chyba, że postanowiono przyznać je w   formie pieniężnej.  

3.   W przypadku przyznania stypendium w   formie całkowitego lub częściowego pokrycia kosztów, wypłata stypendium następuje po przedłożeniu rachunków lub faktur dotyczących finansowanych kosztów na rachunek bankowy wskazany przez stronę. Jeżeli rachunek bankowy nie zostanie wskazany zwrot następuje w   kasie.  

4.   W przypadku przyznania stypendium w   formie rzeczowej wydanie przedmiotu pomocy następuje osobie uprawnionej za pokwitowaniem.  

§   5.   1.   Stypendium szkolne nie może być niższe miesięcznie niż 80% kwoty, o   której mowa w   art. 6   ust. 2   pkt. 2   ustawy z   dnia 28 listopada 2003 r. o   świadczeniach rodzinnych (Dz. U. Nr 228 poz. 2255, z   późn. zm.) i   nie może przekraczać miesięcznie 200% kwoty, o   której mowa w   art. 6   ust. 2   pkt. 2   tej ustawy.  

2.   Wysokość stypendium szkolnego ustala się w   następujący sposób:  

1)   jeżeli dochód na osobę w   rodzinie nie przekracza 50% kwoty kryterium dochodowego na osobę w   rodzinie, stypendium szkolne ustala się w   wysokości miesięcznej od 101 % do 200% kwoty, o   której mowa w   art. 6   ust. 2   pkt. 2   ustawy z   dnia 28 listopada 2003 r. o   świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z   2003 r. Nr 228, poz. 2255 z   późn. zm.);  

2)   jeżeli dochód na osobę w   rodzinie wynosi od 50% do 100% kwoty kryterium dochodowego na osobę w   rodzinie, stypendium szkolne ustala się w   wysokości miesięcznej od 80% do 100% kwoty, o   której mowa w   art. 6   ust. 2   pkt. 2   ustawy z   dnia 28 listopada 2003 r. o   świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z   2003 r. Nr 228, poz. 2255 z   późn. zm.).  

§   6.   1.   Zasiłek szkolny może być przyznany uczniowi znajdującemu się przejściowo w   trudnej sytuacji materialnej z   powodu zdarzenia losowego, a   w szczególności w   razie klęski żywiołowej, bądź zdarzenia losowego powodującego istotny uszczerbek materialny, w   razie śmierci rodzica lub opiekuna, utraty źródła utrzymania lub mieszkania, nagłej i   ciężkiej choroby uprawnionego albo rodzica lub opiekuna, nieszczęśliwego wypadku.  

2.   Wysokość albo wartość zasiłku szkolnego nie może przekroczyć jednorazowo:  

a)                 pięciokrotności kwoty, o   której mowa w   art. 6   ust. 2   pkt. 2   ustawy z   dnia 28 listopada 2003r. o   świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z   2003 r. Nr 228, poz. 2255 z   późn. zm.) - w   razie klęski żywiołowej, bądź zdarzenia losowego powodującego istotny uszczerbek materialny, oraz w   razie śmierci rodzica lub opiekuna,  

b)                 czterokrotności kwoty, o   której mowa w   art. 6   ust. 2   pkt. 2   ustawy z   dnia 28 listopada 2003 r. o   świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z   2003 r. Nr 228, poz. 2255 z   późn. zm.) w   razie nagłej i   ciężkiej choroby uprawnionego albo rodzica lub opiekuna, utraty źródła utrzymania lub mieszkania oraz nieszczęśliwego wypadku.  

c)   trzykrotności kwoty, o   której mowa w   art. 6   ust. 2   pkt. 2   ustawy z   dnia 28 listopada 2003 r. o   świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z   2003 r. Nr 228, poz. 2255 z   późn. zm.) - w   pozostałych przypadkach.  

3.   Z tytułu tego samego zdarzenia losowego zasiłek może zostać przyznany tylko jeden raz.  

§   7.   1.   Świadczenie może być przyznane na wniosek lub z   urzędu.  

2.   Wniosek o   przyznanie świadczenia mogą złożyć:  

1)                               rodzice albo pełnoletni uczeń,  

2)                               odpowiednio dyrektor szkoły, kolegium nauczycielskiego, nauczycielskiego kolegium języków obcych, kolegium pracowników służb społecznych lub ośrodka.  

3.   Wraz z   wnioskiem strona zobowiązana jest przedłożyć dokumenty, których treść może mieć wpływ na prawo do pomocy materialnej lub na jej wysokości, a   w   szczególności:  

a)                 zaświadczenie o   przychodach dla celów stypendialnych z   gospodarstwa rolnego,  

b)                 zaświadczenie z   urzędu skarbowego o   wielkości dochodów,  

c)                 decyzję ZUS w   przedmiocie renty lub emerytury albo odcinek renty lub emerytury,  

d)                 zaświadczenie OPS o   korzystaniu z   pomocy społecznej,  

d)   akty stanu cywilnego,  

e)   faktury, rachunki, umowy lub inne dowody zapłaty.  

4.   Zamiast dokumentów wskazanych w   ust. 3   strona może złożyć oświadczenie spełniające wymogi wskazane w   art. 90n ust. 5a ustawy o   systemie oświaty.”  

§   8.   1.   W decyzji w   przedmiocie przyznania pomocy określa się w   szczególności formę i   wartość lub wysokość pomocy, a   także okres, za jaki zostaje ona przyznana. Jeżeli stypendium przyznano w   formie pokrycia kosztów w   decyzji określa termin dostarczenia rachunków i   faktur jako warunek wypłaty stypendium.  

2.   Decyzję w   przedmiocie odmowy przyznania pomocy wydaje się, gdy zachodzi przynajmniej jeden z   poniższych przypadków:  

a)   osoba ubiegająca się o   pomoc nie spełnia warunków uprawniających do przyznania pomocy,  

b)   postępowanie zostało wszczęte na wniosek, a   strona nie udowodniła, że spełnia kryteria uprawniające do przyznania pomocy,  

c)   przyznanie pomocy z   innych powodów byłoby niedopuszczalne.  

3.   Można wydać decyzję w   przedmiocie odmowy przyznania pomocy, jeżeli wniosek został złożony z   uchybieniem terminu.  

§   9.   1.   Traci moc uchwała nr 222/XXIII/05 Rady Gminy i   Miasta Koziegłowy z   dnia 29 kwietnia 2005 r. w   sprawie regulaminu udzielania pomocy materialnej o   charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy i   Miasta Koziegłowy.  

2.   Uchwała wchodzi w   życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w   Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.  

 

 

 

Przewodnicząca Rady Gminy i   Miasta Koziegłowy  


Joanna   Kołodziejczyk

 

reklama
reklama

POLECANE

reklama
reklama

Ostatnio na forum

reklama

Artykuł Partnerski

reklama

Eksperci portalu infor.pl

Maciej Siwka

Maciej Siwka jest adwokatem, partnerem zarządzającym w Kancelarii Achtelik Siwka i Wspólnicy Adwokaci i Radcy Prawni sp. p. z siedzibą w Katowicach.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama