reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XXI/154/2012 Rady Gminy Bestwina

z dnia 19 lipca 2012r.

w sprawie nadania statutu Samodzielnemu Publicznemu Zakładowi Opieki Zdrowotnej w Bestwinie

Na podstawie art. 7   ust 1   pkt 5   oraz 18 ust 2   pkt 15 oraz art. 42 ustawy z   dnia 8   marca 1990r. o   samorządzie gminnym ( j.t. Dz. U. z   2001r. Nr 142 poz. 1591 ze zm. ) oraz art. 2   ust 1   pkt 4, art. 4   ust 1   pkt 2, art. 7, art.42 ust 4, art. 204 ust 2   ustawy z   dnia 15 kwietnia 2011r. o   działalności leczniczej ( Dz. U. Nr 112 poz.654 ze zm. ) po przeprowadzeniu konsultacji z   organizacjami pozarządowymi  

Rada Gminy Bestwina  

uchwala:  

§   1.  

Nadać statut Samodzielnemu Publicznemu  Zakładowi Opieki Zdrowotnej w   Bestwinie w   brzmieniu stanowiącym załącznik nr 1   do niniejszej uchwały.  

§   2.  

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Bestwina.  

§   3.  

1.   Traci moc statut SPZOZ przyjęty uchwałą Rady Gminy Bestwina nr XII/98/99 z   dnia 23 września 1999r z   późniejszymi zmianami.  

2.   Uchwała wchodzi w   życie po upływie 14 dni od daty ogłoszenia w   Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.  

 

 

 

Przewodniczący Rady  


Jerzy   Zużałek

 


Załącznik Nr 1   do Uchwały Nr XXI/154/2012    
Rady Gminy Bestwina    
z dnia 19 lipca 2012 r.  
 

Statut  
Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej  
w Bestwinie  

1.   Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w   Bestwinie, posługujący się skróconą nazwą SP ZOZ w   Bestwinie, zwany dalej „Zakładem” jest podmiotem leczniczym, niebędącym przedsiębiorcą w   rozumieniu ustawy z   dnia 15 kwietnia 2011 r. o   działalności leczniczej ( Dz.U. z   2011r. Nr 112, poz. 654 ze. zm.)  

2.   Zakład jest samodzielnym publicznym zakładem opieki zdrowotnej, posiadającym wyodrębniony organizacyjnie zespół osób i   środków majątkowych, utworzonym i   utrzymywanym w   celu udzielania świadczeń zdrowotnych.  

3.   Zakład działa w   oparciu o:  

1)   ustawę z   dnia 15 kwietnia 2011 r. o   działalności leczniczej ( Dz.U. z   2011r. Nr 112, poz. 654 ze. zm.), zwaną dalej ustawą  

2)   ustawę z   dnia 27 sierpnia 2004 r. o   świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych ( Dz.U. z   2008r. Nr 164, poz. 1027 ze. zm.)  

3)   Wpis w   Rejestrze Podmiotów wykonujących działalność leczniczą  W-24, 000000013167  

4)   Wpis do  Krajowego Rejestru Sądowego pod  Nr 0000068770  

5)   niniejszy statut  

4.   Podmiotem tworzącym Zakład jest Gmina Bestwina.  

5.   Nadzór nad działalnością Zakładu w   zakresie zgodności działań Zakładu z   przepisami prawa, statutu i   regulaminu organizacyjnego sprawuje podmiot tworzący, w   imieniu którego działają Wójt Gminy Bestwina oraz Rada Gminy Bestwina w   granicach swoich kompetencji.  

6.   Zakład posiada osobowość prawną.  

Rozdział 2.
Siedziba Zakładu  

§   2.  

1.   Siedziba Zakładu mieści się przy ul. Szkolnej 6   w Bestwinie.  

2.   W ramach struktury organizacyjnej Zakładu działa Ośrodek Zdrowia w   Kaniowie przy ul. Batalionów Chłopskich 50.  

3.   Świadczenia zdrowotne w   zakresie opieki ambulatoryjnej mogą być udzielane również w   miejscu zamieszkania lub pobytu osób potrzebujących tych świadczeń.  

Rozdział 3.
Cele i   zadania Zakładu, rodzaje i   zakres udzielanych świadczeń zdrowotnych  

§   3.  

Celem Zakładu jest udzielanie świadczeń zdrowotnych na zasadach określonych w   ustawie, w   zakresie ambulatoryjnego lecznictwa podstawowego oraz udzielaniu ambulatoryjnych świadczeń specjalistycznych.  

§   4.  

Do zadań Zakładu w   szczególności należy:  

1.   Udzielanie świadczeń zdrowotnych w   zakresie podstawowej opieki zdrowotnej w   tym szczepienia ochronne,  

2.   udzielanie ambulatoryjnych , specjalistycznych świadczeń zdrowotnych w   ramach istniejących poradni,  

3.   udzielanie świadczeń w   zakresie medycyny pracy,  

4.   badanie kierowców i   kandydatów na kierowców,  

5.   diagnostyka: RTG, USG, EKG,  laboratoryjna,  

6.   opieka nad dziećmi i   młodzieżą – medycyna szkolna,  

7.   udzielanie świadczeń w   zakresie pielęgniarki i   położnej środowiskowo – rodzinnej,  

8.   opieka nad kobietą ciężarną , jej płodem, połogiem oraz noworodkiem,  

9.   rehabilitacja medyczna,  

10.   orzekanie i   opiniowanie o   stanie zdrowia w   tym o   czasowej niezdolności do pracy,  

11.   prowadzenie działalności profilaktycznej i   oświaty zdrowotnej.  

§   5.  

Wykonując statutowe działania Zakład współdziała z   :  

1.   Innymi podmiotami leczniczymi,  

2.   Stacją Sanitarno – Epidemiologiczną,  

3.   Gminnymi Ośrodkami Pomocy Społecznej,  

4.   Samorządami zawodów medycznych,  

5.   Fundacjami, organizacjami społecznymi, towarzystwami,  

6.   Organizacjami Związków Zawodowych działającymi w   Zakładzie  

7.   Jednostkami Samorządowymi,  

8.   Dyrekcjami i   przedstawicielami zakładów pracy.  

§   6.  

Zakład udziela świadczeń zdrowotnych  za częściową odpłatnością lub odpłatnie na zasadach określonych w   ustawie, w   przepisach odrębnych lub umowie cywilno – prawnej.  

Rozdział 4.
Organy Zakładu i   struktura organizacyjna  

§   7.  

1.   Organami Zakładu są:  

a.Kierownik Zakładu  

b.Rada Społeczna  

2.   Wykaz komórek organizacyjnych, w   których prowadzona jest działalność Zakładu (struktura organizacyjna) stanowi Załącznik Nr 1   do niniejszego statutu.  

§   8.  

1.   Organem zarządzającym Zakładem i   odpowiedzialnym jednoosobowo za jego działalność jest Kierownik Zakładu.  

2.   Kierownik kieruje Zakładem, reprezentuje go na zewnątrz i   jest pracodawcą wszystkich pracowników, zatrudnionych w   Zakładzie, w   rozumieniu przepisów prawa pracy.  

3.   Kierownika Zakładu zatrudnia na podstawie umowy o   pracę Wójt Gminy.  

4.   W przypadku kiedy Kierownik nie jest lekarzem, w   wyniku konkursu powołuje się zastępcę ds. lecznictwa, który jest z   zawodu lekarzem.  

5.   Kierownik zarządzający Zakładem wydaje zarządzenia i   polecenia wewnętrzne związane z   jego funkcjonowaniem.  

6.   W razie nieobecności Kierownika jego obowiązki przejmuje upoważniony przez niego pracownik.  

§   9.  

Kierownik  może powierzyć obsługę techniczną spraw płacowych, pracowniczych i   księgowych innemu podmiotowi.  

Rozdział 5.
Rada Społeczna  

§   10.  

Rada Społeczna jest organem inicjującym i   opiniodawczym dla Rady Gminy oraz organem doradczym Kierownika Zakładu.  

§   11.  

1.   Radę Społeczną wybiera, odwołuje oraz zwołuje jej pierwsze posiedzenie Rada Gminy. W   posiedzeniach Rady uczestniczy Kierownik Zakładu oraz przedstawiciele organizacji związkowych działających w   Zakładzie.  

2.   Rada Społeczna składa się z   6 członków :  

-   Jako Przewodniczący – Wójt Gminy lub jego przedstawiciel  

-   Jako członkowie: przedstawiciel Wojewody Śląskiego, 4   przedstawicieli wyłonionych przez Radę Gminy  

3.   Kadencja Rady Społecznej trwa 4   lata i   liczy się od dnia powołania.  

4.   Zakończenie kadencji Rady Społecznej następuje z   dniem powołania jej nowego składu.  

5.   Członkiem Rady Społecznej nie może być pracownik Zakładu.  

6.   Odwołanie członka Rady Społecznej przed upływem kadencji następuje w   następujących przypadkach:  

-   na wniosek samego członka Rady Społecznej, uzasadniony ważnymi okolicznościami, a   w szczególności w   przypadku zmiany miejsca pracy lub zmiany miejsca zamieszkania, które uniemożliwiają dalsze sprawowanie funkcji członka Rady Społecznej;  

-   na wniosek Przewodniczącego Rady Społecznej lub Kierownika Zakładu poparty brakiem aktywności członka Rady Społecznej w   postaci nieusprawiedliwionej nieobecności na trzech kolejnych posiedzeniach;  

-   zatrudnienia w   Zakładzie;  

-   skazania prawomocnym wyrokiem za przestępstwo umyślne lub nieumyślne przeciwko życiu i   zdrowiu, działalności instytucji państwowych, samorządu terytorialnego, wiarygodności dokumentów.  

§   12.  

Zadania i   tryb pracy Rady Społecznej Zakładu określa ustawa i   Regulamin jej działania.  

Rozdział 6.
Gospodarka finansowa  

§   13.  

1.   Zakład jest samodzielnym publicznym zakładem opieki zdrowotnej, pokrywającym z   posiadanych środków i   uzyskiwanych przychodów koszty działalności i   zobowiązań, w   tym pokrywa we własnym zakresie ujemny wynik finansowy.  

2.   Zakład prowadzi gospodarkę finansową na zasadach określonych w   ustawie.  

3.   Zasada określona w   ust. 2   dotyczy również gospodarowania nieruchomościami i   majątkiem ruchomym.  

§   14.  

1.   Podstawą gospodarki finansowej Zakładu jest plan finansowy ustalany przez Kierownika i   zaopiniowany przez Radę Społeczną.  

2.   Zasady uzyskiwania środków finansowych i   dotacji określa ustawa.  

3.   Zakład może uzyskiwać środki finansowe z   następującej działalności:  

-   wynajem pomieszczeń,  

-   dzierżawy sprzętu.  

4.   Kierownik Zakładu przygotowuje roczne sprawozdanie z   planu finansowego, które po zaopiniowaniu przez Radę Społeczną zatwierdza Rada Gminy.  

§  15  

Zakład wyodrębnia wartość majątku w   postaci funduszy w   oparciu o   przepisy art. 56 – 57 ustawy.  

§   16.  

Rachunkowość prowadzona jest w   oparciu o   przepisy ustawy z   dnia 29 września 1994 r. o   rachunkowości (Dz.U. z   2009 r. Nr 152, poz. 1223 ze. zm.).  

Rozdział 6.
Postanowienia końcowe  

§  17  

W sprawach nie uregulowanych w   niniejszym Statucie mają  zastosowanie odpowiednie przepisy ustawy i   innych aktów prawnych, odnoszących się do samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej.  


Załącznik Nr 1   do Statutu Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w   Bestwinie  
 

Wykaz komórek organizacyjnych :  

1.   Ośrodek Zdrowia w   Bestwinie:  

-   Poradnia lekarza POZ  

-   Poradnia medycyny pracy  

-   Poradnia okulistyczna  

-   Poradnia logopedyczna  

-   Poradnia ginekologiczno – położnicza  

-   Poradnia pulmonologiczna  

-   Gabinet pielęgniarki środowiskowo – rodzinnej  

-   Gabinet położnej środowiskowo – rodzinnej  

-   Poradnia rehabilitacyjna  

-   Gabinet fizjoterapii  

-   Pracownia diagnostyki laboratoryjnej  

-   Pracownia EKG  

-   Pracownia USG  

-   Pracownia RTG  

-   Gabinet diagnostyczno – zabiegowy  

2.   Ośrodek Zdrowia w   Kaniowie:  

-   Poradnia lekarza POZ  

-   Gabinet pielęgniarki środowiskowo – rodzinnej  

3.   Gabinety medycyny szkolnej w   :  

-   Zespole Szkolno Przedszkolnym, ul. Szkolna 11, 43-512 Bestwina  

-   Zespole Szkolno Przedszkolnym, ul. Batalionów Chłopskich 15, 43-512 Kaniów  

-   Zespole Szkolno Przedszkolnym, ul. Korczaka 2, 43-512 Janowice  

-   Zespole Szkolno Przedszkolnym, ul. Dworkowa 3, 43-512 Bestwinka  

reklama
reklama

POLECANE

reklama
reklama

Ostatnio na forum

reklama
reklama

Eksperci portalu infor.pl

Forum Odpowiedzialnego Biznesu

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »

reklama
reklama
reklama