reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XXI/220/2012 Rady Powiatu Raciborskiego

z dnia 28 sierpnia 2012r.

w sprawie określenia szczegółowych warunków umorzenia w całości lub w części, łącznie z odsetkami, odroczenia terminu płatności, rozłożenia na raty lub odstępowania od ustalania opłaty za pobyt dzieci oraz osób pełnoletnich w pieczy zastępczej

Na podstawie art. 12 pkt 11 ustawy z   dnia 5   czerwca 1998   r. o   samorządzie powiatowym (t. j. Dz. U. z   2001   r., Nr 142, poz. 1592 z   późn. zm.) w   związku art. 194 ust. 2   ustawy z   dnia 9   czerwca 2011   r. o   wspieraniu rodziny i   systemie pieczy zastępczej (Dz. U. Nr 149, poz. 887 z   późn. zm.), art. 5   ustawy z   dnia 20 lipca 2000   r. o   ogłaszaniu aktów normatywnych i   niektórych innych aktów prawnych (t. j. Dz.   U. z   2011   r., Nr 197, poz. 1172 z   późn. zm.), po przeprowadzeniu wymaganych prawem konsultacji  

RADA POWIATU RACIBORSKIEGO  
uchwala, co następuje:  

§   1.   Określa się szczegółowe warunki umorzenia w   całości lub w   części, łącznie z   odsetkami, odroczenia terminu płatności, rozłożenia na raty lub odstępowania od ustalania opłaty za pobyt dzieci oraz   osób pełnoletnich w   pieczy zastępczej o   następującej treści:  

§   2.   Użyte w   uchwale określenia oznaczają:  

1) ustawa o   pieczy zastępczej     ustawa z   dnia 9   czerwca 2011   r. o   wspieraniu rodziny i   systemie pieczy zastępczej (Dz. U. Nr 149, poz. 887 z   późn. zm.);  

2) ustawa o   pomocy społecznej     ustawa z   dnia 12 marca 2004   r. o   pomocy społecznej (t. j. Dz. U. z   2009   r., Nr 175, poz. 1362 z   późn. zm.);  

3) dziecko     dziecko przebywające w   pieczy zastępczej;  

4) piecza zastępcza     rodzinna lub instytucjonalna opieka w   rozumieniu ustawy o   pieczy zastępczej;  

5) wychowanek pełnoletni     osoba, która po osiągnięciu pełnoletności pozostała w   pieczy zastępczej na   zasadach określonych w   ustawie o   pieczy zastępczej;  

6) rodzice     rodzice dziecka przebywającego w   pieczy zastępczej oraz rodzice osoby pełnoletniej przebywającej w   pieczy zastępczej, w   tym rodzice pozbawieni władzy rodzicielskiej, lub których władza rodzicielska została zawieszona lub ograniczona;  

7) osoba zobowiązana     osoba, o   której mowa w   art.   193   ust. 1, 3   i 5   ustawy o   pieczy zastępczej;  

8) dochód     dochód na osobę lub dochód na osobę w   rodzinie w   rozumieniu przepisów ustawy o   pomocy społecznej;  

9) kryterium dochodowe     kryterium dochodowe określone w   art. 8   ustawy o   pomocy społecznej;  

10) opłata     miesięczna opłata za pobyt dziecka w   pieczy zastępczej w   wysokości określonej na zasadach art.   193   ust 1   ustawy o   pieczy   zastępczej;  

11) skład rodziny     osoby mieszkające i   gospodarujące wspólnie, dodatkowo do składu rodziny uwzglednia się dziecko odnośnie którego toczy się postępowanie, a   także dziecko przebywające w   domu pomocy społecznej, rodzinie zastępczej i   całodobowej placówce opiekuńczo     wychowawczej, jeżeli rodzice ponoszą odpłatność za jej pobyt;  

12) dochód dziecka     otrzymywane alimenty, renta rodzinna oraz uposażenie rodzinne;  

13) dłużnik     osoba, której została ustalona opłata za pobyt dziecka lub osoby pełnoletniej w   pieczy zastepczej, a   która nie uregulowała opłaty w   całości lub w   części, w   terminie wskazanym w   decyzji administracyjnej;  

14) należność     wymagalna należność pieniężna (kwota główna, odsetki za zwłokę);  

15) PCPR     Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w   Raciborzu.  

§   3.   1.   Opłatę, częściowe lub całkowite zwolnienie z   opłat ustala się w   drodze decyzji administracyjnej, na okres nie dłuższy niż rok.  

2.   W przypadku gdy opłatę ustala się za okres wcześniejszy, sprzed wydania decyzji administracyjnej, o   której mowa w   ust. 1, decyzja może obejmować okres dłuższy niż rok.  

3.   Od wydania decyzji o   obowiązku ponoszenia opłaty odstępuje się w   przypadku, gdy nie jest znane miejsce pobytu osoby zobowiązanej.  

§   4.   1.   Podstawą wydania decyzji w   sprawie odstąpienia od ustalenia opłaty jest ustalenie sytuacji rodzinnej, zdrowotnej, dochodowej i   majątkowej osoby zobowiązanej.  

2.   Ustalenie, o   którym mowa w   ust. 1   następuje na podstawie:  

1) protokołu w   sprawie odpłatności;  

2) zaświadczenia bądź oświadczenia o   dochodach rodziny;  

3) innych dokumentów potwierdzających zasadność odstąpienia.  

3.   Odstąpienie od ustalenia opłat za pobyt dziecka w   pieczy zastępczej może obejmować zarówno oboje rodziców, jak i   jednego z   nich.  

4.   Odstąpienie od ustalenia opłat może dotyczyć osób zobowiązanych gdy ich dochód nie przekracza150% kryterium dochodowegoi zachodzą następujące przesłanki:  

1) ciąża osoby zobowiązanej;  

2) rodzice są bezrobotni lub przebywają w   zakładzie karnym;  

3) rodzice mają orzeczoną niepełnosprawność w   stopniu umiarkowanym bądź znacznym lub   udokumentowaną zaświadczeniem lekarskim długotrwałą chorobę;  

4) rodzice są całkowicie lub częściowo ubezwłasnowolnieni bądź korzystają ze świadczeń zdrowotnych udzielanych przez szpital psychiatryczny, o   którym mowa art. 3   pkt 2   ustawy z   dnia 19   sierpnia   1994   r. o   ochronie zdrowia psychicznego (t. j. Dz. U. z   2011   r., Nr 231, poz. 1375 z   późn.   zm.);  

5) rodzice są małoletni i   pozostają na utrzymaniu innych osób;  

6) rodzice płacą alimenty na dziecko lub na pełnoletniego wychowanka;  

7) rodzice mają pod opieką inne małoletnie dzieci;  

8) rodzice pozostają we współnym gospodarstwie domowym z   osobą długotrwale lub ciężko chorą, której   choroba jest   udokumentowana zaświadczeniem lekarskim;  

9) rodzice aktywnie współpracują w   zakresie poprawy własnej sytuacji rodzinnej i   powrotu dziecka do   domu rodzinnego;  

10) opiekunowie prawni lub kuratorzy, w   przypadku gdy dysponuja dochodem dziecka, a   także osoby pełnoletnie posiadajace dochód, w   przypadku ponoszenia uzasadnionych i   udekumentowanych kosztów związanych z   zabezpieczeniem potrzeb dziecka i   osoby pełnoletniej;  

11) inne ważne przyczyny uzasadniające zwolnienie np. znacze starty materialne powstałe w   wyniku klęski żywiołowej lub zdarzeń losowych.  

§   5.   1.   Częściowe odstąpienie od obowiązku ponoszenia opłaty za pobyt dziecka w   pieczy zastępczej może nastąpić jeżeli dochód osoby zobowiązanej przekracza 150%kryterium dochodowego według stawek określonych w   tabelach nr 1, 2   i 3.  

  Tabela nr 1.   Wysokość opłat za pobyt dziecka w   instytucjonalnej pieczy zastępczej.  

 

DOCHÓD W   STOSUNKU DO KRYTERIUM DOCHODOWEGO (%)  

WYSOKOŚĆ PONOSZONEJ OPŁATY LICZONEJ JAKO % Z   USTALONYCH KOSZTÓW ZA POBYT DZIECKA W   INSTYTUCJONALNEJ PIECZY ZASTĘPCZEJ  

151%-200%  

1%-10%  

201%-250%  

11%-15%  

251%-300%  

16%-20%  

301%-350%  

21%-25%  

351%-400%  

26%-30%  

401%-450%  

31%-35%  

451%-500%  

36%-40%  

501%-550%  

41%-50%  

551%-600%  

51%-60%  

601%-650%  

61%-70%  

651%-750%  

71%-80%  

751%-850%  

81%-90%  

> 851%  

91%-100%  

  Tabela nr 2.   Wysokość opłat za pobyt dziecka w   rodzinie zastępczej spokrewnionej i   niezawodowej.  

 

DOCHÓD W   STOSUNKU DO KRYTERIUM DOCHODOWEGO   (%)  

WYSOKOŚĆ PONOSZONEJ OPŁATY LICZONEJ JAKO % Z   USTALONYCH KOSZTÓW ZA POBYT DZIECKA W   RODZINIE ZASTĘPCZEJ SPOKREWNIONEJ I   NIEZAWODOWEJ  

151%-200%  

1%-20%  

201%-250%  

21%-40%  

251%-300%  

41%-60%  

301%-350%  

61%-80%  

> 351%  

81%-100%  


  Tabela nr 3.   Wysokość opłat za pobyt dziecka w   rodzinie zastępczej zawodowej i   rodzinnym domu                                                     dziecka.  

 

DOCHÓD W   STOSUNKU DO KRYTERIUM DOCHODOWEGO (%)  

WYSOKOŚĆ PONOSZONEJ OPŁATY LICZONEJ JAKO % Z   USTALONYCH KOSZTÓW ZA POBYT DZIECKA W   RODZINIE ZASTĘPCZEJ ZAWODOWEJ LUB   RODZINNYM DOMU DZIECKA  

151%-200%  

1%-15%  

201%-250%  

16%-35%  

251%-300%  

36%-50%  

301%-350%  

51%-75%  

> 351%  

76%-100%  

2.   W przypadku przebywania w   pieczy zastępczej więcej liczby dzieci tej samej rodziny kwoty odpłatności podane w   tabelach nr 1, 2   i 3   dzieli się:  

1) przez 2     dla 2   dzieci;  

2) przez 3     dla 3   i większej liczby dzieci.  

3.   Osoby zobowiązane są zwolnione z   obowiązku ponoszenia opłaty za okres nieobecności dziecka w   pieczy zastępczej w   przypadku urlopowania dziecka.  

4.   Zwolnienie, o   którym mowa w   ust. 2   następuje w   przypadku gdy urlopowanie trwa dłużej niż 7   dni w   miesiącu, a   dziecko przebywa pod opieką osoby zobowiązanej.  

5.   Warunkiem zwolnienia jest pisemne udokumentowanie przez osobę zobowiązaną urlopowania dziecka w   terminie nie dłuższym niż 14 dni od dnia rozpoczęcia okresu urlopowania.  

§   6.   1.   Umorzenie należności z   tytułu opłat w   całości bądź w   części wraz z   odsetkami może nastąpić z   urzędu lub na wniosek osoby zainteresowanej, w   drodze decyzji administracyjnej, w   sytuacjach:  

1) gdy dłużnik zmarł nie pozostawiając spadkobierców lub żadnego majątku;  

2) nie można ustalić miejsca zamieszkania dłużnika lub miejsca jego faktycznego pobytu;  

3) zachodzi uzasadnione przypuszczenie, że w   postępowaniu egzekucyjnym nie uzyska się kwoty wyższej od kosztów dochodzenia tej należności, postępowanie egzekucyjne stanie się nieskuteczne lub   egzekucja została umorzona;  

4) należność jest mniejsza lub równa podwójnej kwocie najniższego wpisu sądowego od pozwu;  

5) pobyt dziecka w   pieczy zastępczej został zakończony w   wyniku odzyskania przez osoby zobowiązane możliwości zapewnienia dziecku opieki i   wychowania, a   utrzymanie zobowiązania mogłoby doprowadzić do ponownej utraty tej możliwości i   ponownego umieszczenia dziecka w   pieczy zastępczej;  

6) ściągnięcie należności stanowiłoby zagrożenie dla egzystencji dłużnika oraz osób pozostających na   jego   utrzymaniu, wywołane co najmniej jednym z   niżej podanych czynników:  

a)   ubóstwem, rozumianym jako posiadanie uprawnień do świadczeń pieniężnych przyznawanych na   postawie ustawy o   pomocy społecznej,  

b)   bezrobociem,  

c)   bezdomnością,  

d)   niepełnosprawnością, gdy została orzeczona niepełnosprawność w   stopniu umiarkowanym lub   znacznym,  

e)   długotrwałą lub ciężką chorobą dłużnika lub członka jego rodziny pozostającym z   nim we   wspólnym gospodarstwie domowym, udokumentowaną zaświadczeniem lekarskim;  

f)   klęską żywiołową,  

g)   zdarzeniem losowym lub inną wyjątkowo trudną sytuacją życiową.  

§   7.   1.   Na wniosek osoby zobowiązanej, biorąc pod uwagę jej możliwości płatnicze, można:  

1) odroczyć termin płatności w   całości lub w   części opłaty;  

2) rozłożyć opłatę na raty.  

2.   Wniosek zawiera informacje, o   których mowa w   § 6   ust. 1   pkt 5   niniejszej uchwały, opis sytuacji finansowej oraz wszelkich okoliczności uzasadniających złożenie wniosku.  

3.   Rozłożenie na raty lub odroczenie terminu płatności opłaty za pobyt dziecka w   pieczy zastępczej udziela się w   drodze decyzji administaracyjnych na okres nie dłuższy niż 24 miesiące, liczac od dnia wydania decyzji.  

4.   Od opłat, w   stosunku do których zastosowano ulgi, o   których mowa w   ust. 1   nie nalicza się odsetek za zwłokę za okres od dnia złożenia wniosku do upływu ustalonych terminów płatności.  

5.   W przypadku nie uiszczenia przez osobę zobowiązaną opłaty na warunkach ustalonych w   trybie niniejszego paragrafu, pozostała do spłaty opłata staje się natychmiast wymagalną wraz z   należnymi odsetkami, w   tym również odsetkami, o   których mowa w   ust. 4.  

§   8.   1.   Decyzje dotyczące umorzenia w   całości lub części, łącznie z   odsetkami, odroczenia terminu płatności, rozłożenia na raty lub odstapienia od ustalenia opłaty za pobyt dziecka w   pieczy zastępczej wydaje Starosta Raciborski lub z   jego upoważnienia Dyrektor PCPR oraz inni pracownicy PCPR upoważnieni przez Starostę na wniosek Dyrektora.  

2.   Zastosowanie ulg, o   których mowa w   niniejszej uchwale w   przypadku osób zobowiązanych do   ponoszenia opłat solidarnie może dotyczyć tych osób łącznie lub każdej oddzielnie.  

§   9.   Tracą moc uchwały Rady Powiatu Raciborskiego:  

1) nr XXIII/315/2004 z   dnia 28 września 2004   r. w   sprawie warunków częściowego lub całkowitego zwalniania rodziców z   opłat za pobyt dzieci w   rodzinach zastępczych oraz osób pełnoletnich przebywających pod opieką rodzin, które sprawowały funkcje rodzin zastępczych;  

2) nr XXVI/344/2004 z   dnia 30 grudnia 2004 r. w   sprawie warunków częściowego lub całkowitego zwalniania rodziców z   opłat za pobyt dziecka lub osoby pełnoletniej w   placówce opiekuńczo   – wychowawczej.  

§   10.   Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.  

§   11.   Uchwała wchodzi w   życie w   terminie 14 dni, od daty opublikowania w   Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego z   mocą obowiązującą od 1   stycznia 2012   r.  

 

 

 

PRZEWODNICZĄCY RADY  


Adam   Wajda

 

reklama
reklama

POLECANE

reklama

Artykuł Sponsorowany

reklama

Ostatnio na forum

reklama
reklama

Eksperci portalu infor.pl

Katarzyna Adamczyk

Doświadczony manager i profesjonalistka z dziedziny ekonomii zdrowia, specjalizująca się w analizie biznesowej, w tym w kontroli zarządczej w placówkach medycznych, ze szczególnym uwzględnieniem kontrolingu i analizy finansowej szpitala oraz w analityce rynku farmaceutycznego i analizach refundacyjnych.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama