reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XXVII/199/2012 Rady Gminy Lipie

z dnia 22 czerwca 2012r.

w sprawie określenia trybu i szczegółowych kryteriów oceny wniosków o realizację zadania publicznego w ramach inicjatywy lokalnej

Na podstawie art. 18 ust. 2   pkt 15 ustawy z   dnia 8   marca 1990 r. o   samorządzie gminnym (Dz. U. z   2001 r. Nr 142 poz. 1591 z   późn. zm.) oraz art. 19c ust. 1   ustawy z   dnia 24 kwietnia 2003 r. o   działalności pożytku publicznego i   o wolontariacie (Dz. U. z   2010 r. Nr 234, poz. 1536 z   późn. zm.)  

Rada Gminy Lipie   uchwala, co następuje:  

§   1.   Uchwała określa tryb i   szczegółowe kryteria oceny, składanych do Urzędu Gminy Lipie wniosków o   realizację zadań publicznych w   ramach inicjatywy lokalnej.  

§   2.   1.   Celem wszczęcia postępowania wnioskodawca składa w   Urzędzie Gminy Lipie wniosek o   realizacjęzadania publicznego w   ramach inicjatywy lokalnej na formularzu, którego wzór stanowi załącznik do niniejszej uchwały.  

2.   Właściwa komórka organizacyjna Urzędu Gminy w   ciągu 30 dni od daty otrzymania wniosku:  

1)   dokonuje analizy wniosku oraz ustala okoliczności istotne co do możliwości realizacji zadania,  

2)   dokonuje oceny wniosku według kryteriów określonych w   § 4.  

3)   przygotowuje propozycję uzasadnienia uwzględnienia lub odrzucenia wniosku  

§   3.   1.   Udział Wnioskodawcy w   realizacji zadania publicznego w   ramach inicjatywy lokalnej może mieć formę:  

1)   świadczenia pieniężnego,  

2)   świadczenia rzeczowego,  

3)   świadczenia pracy społecznej.  

2.   Środki pieniężne przeznaczone przez Wnioskodawcę na realizację przedsięwzięcia nie mogą pochodzić z   budżetu Gminy Lipie.  

§   4.   Wniosek o   realizację zadania publicznego w   ramach inicjatywy lokalnej podlega ocenie ze względu na jego celowość z   punktu widzenia potrzeb społeczności lokalnej oraz według podanych niżej kryteriów szczegółowych:  

1)   zgodności inicjatywy z   priorytetami Gminy Lipie w   dziedzinie realizacji zadań publicznych,  

2)   wysokości udziału finansowego Wnioskodawcy w   całkowitych szacunkowych kosztach realizacji przedsięwzięcia,  

3)   wielkości i   rodzaju wkładu rzeczowego Wnioskodawcy w   realizację przedsięwzięcia,  

4)   wielkości wkładu pracy społecznej zadeklarowanego przez Wnioskodawcę,  

5)   wielkości przewidywanych przyszłych nakładów na utrzymanie efektów zrealizowanego przedsięwzięcia obciążających budżet Gminy.  

§   5.   1.   Decyzję o   realizacji zadania publicznego w   ramach inicjatywy lokalnej podejmuje Wójt Gminy Lipie w   terminie 7   dni od dnia otrzymania opinii, o   której mowa w   § 2   ust.2 pkt 3.  

§   6.   1.   W przypadku przyjęcia wniosku do realizacji Wójt Gminy Lipie zawiera z   Inicjatorem umowę na realizację przedsięwzięcia w   ramach inicjatywy lokalnej.  

2.   Wójt Gminy Lipie może odstąpić od wykonania umowy, jeżeli po jej zawarciu zostaną ujawnione nowe okoliczności uniemożliwiające realizację inicjatywy lokalnej bądź Inicjator nie wywiąże z   zadeklarowanego wkładu własnego  

§   7.   Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Lipie.  

§   8.   Uchwała wchodzi w   życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w   Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.  

 

 

 

Przewodniczący Rady Gminy Lipie  


Tadeusz   Pułka

 


Załącznik Nr 1   do Uchwały Nr XXVII/199/2012    
Rady Gminy Lipie    
z dnia 22 czerwca 2012 r.  
 

Wniosek o   wsparcie inicjatywy lokalnej  

…………………………………………………………………..…………………………….    

(nazwa zadania)    

w terminie ………………………………………………………..    

w kwocie ogółem ………………………………………..    

I.   Dane na temat organizacji pozarządowej (w przypadku grupy inicjatywnej należy dołączyć    

listę zawierającą: imię i   nazwisko, adres, numer dowodu osobistego, podpis każdego z    

członków tworzących grupę)    

1)   pełna nazwa ....................................................................................................................................................    

2)   numer w   Krajowym Rejestrze Sądowym lub w   innym rejestrze ....................................................................  

3)   nr NIP ................................................. nr REGON .................................................   .......................................  

4)   dokładny adres: ....................................................................................................   ...........................................  

5)   tel., e-mail........................................................................ ...............................................................................    

6)   nazwiska i   imiona osób upoważnionych do podpisania umowy o   wykonanie inicjatywy lokalnej    

...............................................................................................................................   .................................  

7)   osoba upoważniona do składania wyjaśnień i   uzupełnień dotyczących wniosku (imię i   nazwisko    

oraz nr telefonu kontaktowego) ....................................................................................   ........................  

II.   Opis zadania    

1.   Nazwa i   opis inicjatywy    

 

 


2.   Miejsce wykonywania zadania    

 

 

3.   Cel zadania oraz planowana liczba uczestników inicjatywy lokalnej    

 

 


4.   Wstępny harmonogram planowanych działań /z podaniem terminów ich rozpoczęcia i   zakończenia/    

 

 

5.   Zakładane rezultaty realizacji zadania wraz z   określeniem liczby osób, którym służyć będzie    

inicjatywa lokalna    

 

 

III.   Kalkulacja przewidywanych kosztów realizacji zadania  

1.   Całkowity koszt zadania........................................................[.................................]    

2.   Kosztorys ze względu na rodzaj kosztów    

 

Lp.  

Rodzaj kosztów  
i sposób ich kalkulacji  

Koszt całkowity  
(w zł)  

W tym ze środków  
gminnych (w zł)  

W tym ze środków  
własnych (w zł)  

 

 

 

 

 

Ogółem  
 

 

 

 

3.   Przypuszczalne koszty eksploatacji inicjatywy lokalnej, ponoszone przez Miasto po jej zrealizowaniu    

…………………………………………………………………………………………………………  

…………………………………………………………………………………………………………  

…………………………………………………………………………………………………………  

…………………………………………………………………………………………………………  

…………………………………………………………………………………………………………  

IV.   Inne wybrane informacje dotyczące zadania  

1.   Partnerzy biorący udział w   realizacji zadania    

 

 

2.   Posiadane zasoby kadrowe – przewidywane do wykorzystania przy realizacji zadania /informacje    

o kwalifikacjach osób pracujących przy realizacji inicjatywy oraz o   kwalifikacjach wolontariuszy/    

 

 


3 Posiadane rodzaje zasobów rzeczowych (lokalowe, sprzętowe, inne) ważne z   punktu widzenia    

realizacji zadania    

 

 

4.   Dotychczasowe doświadczenia w   realizacji zadań podobnego rodzaju    

Oświadczam(-my), że wszystkie podane we wniosku informacje są zgodne z   aktualnym stanem    

prawnym i   faktycznym.    

 

 

(podpis/y osób upoważnionych do składania oświadczeń woli w   imieniu organizacji pozarządowej    

lub grupy inicjatywnej)    

Załączniki (do wniosku można dołączyć w   szczególności: kosztorys inwestorski, projekty budowlane,    

decyzję o   pozwoleniu na budowę, oświadczenie o   zgromadzonych środkach własnych, informacje    

o ewentualnych innych źródłach finansowania):    

1.   .........................................................................................................................    

2.   .........................................................................................................................    

3.   .........................................................................................................................    

4.   .........................................................................................................................    

 

 

 

Przewodniczący Rady Gminy Lipie  


Tadeusz   Pułka

 

reklama
reklama

POLECANE

reklama
reklama

Ostatnio na forum

reklama

Artykuł Partnerski

reklama

Eksperci portalu infor.pl

Marcin Krasoń, Home Broker

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »

reklama
reklama
reklama