reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XX/285/12 Rady Miasta Piekary Śląskie

z dnia 30 sierpnia 2012r.

w sprawie zmiany uchwały nr XXXIV/313/01 Rady Miasta w Piekarach Śląskich z dnia 30 października 2001 r. w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy

Na podstawie art. 18 ust. 2   pkt 15, art. 40 ust. 1   i 2   pkt 3, art. 41 ust. 1   ustawy z   dnia 8   marca 1990 r. o   samorządzie gminnym (tekst jednolity – Dz.U. z   2001 r. Nr 142, poz. 1591 z   późn. zm.) w   związku z   art. 4, art. 21 ust. 1   pkt 2   i ust. 3   ustawy z   dnia 21 czerwca 2001 r. o   ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i   o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz.U. z   2005 r. Nr 31, poz. 266 z   późn. zm.) oraz art. 4   ust. 1   i art. 13 pkt 2   ustawy z   dnia 20 lipca 2000 r. o   ogłaszaniu aktów normatywnych i   niektórych innych aktów prawnych (tekst jednolity Dz. U. z   2011 r. Nr 197, poz. 1172 z   późn. zm. ),  

Rada Miasta Piekary Śląskie  
uchwala :  

§   1.   W Uchwale Nr XXXIV/313/01 Rady Miasta w   Piekarach Śląskich z   dnia 30 października 2001 r. w   sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w   skład mieszkaniowego zasobu gminy dokonuje się następujących zmian:  

1)   w § 2   po ust. 5   dodaje się ust 6   w brzmieniu: “ 6. W   przypadku braku możliwości ustalenia przez miasto Piekary Śląskie wysokości dochodu powinna być ona udokumentowana przez wnioskodawcę w   formie zaświadczenia".  

2)   w § 3   po ust. 8   dodaje się:  

a)   ust. 9   w brzmieniu: “ 9. W   uzasadnionych przypadkach, w   szczególności w   celu uniknięcia realizacji ewentualnych roszczeń odszkodowawczych z   tytułu niedostarczenia przez gminę lokalu socjalnego na rzecz osoby uprawnionej na mocy wyroku sadowego, Prezydent Miasta może skierować do zawarcia umowy najmu lokalu socjalnego osoby, o   których mowa w   § 3   ust. 2   pkt 1   i 2   z pominięciem kolejności ujęcia wniosku na liście osób uprawnionych”;  

b)   ust. 10 w   brzmieniu: “ 10. Wnioski osób przebywających w   jednostkach penitencjarnych rozpatrywane są dopiero po ich opuszczeniu przez wnioskodawcę, który przedstawia swoją faktyczną sytuację mieszkaniową”.  

3)   w § 4   po ust. 7   dodaje się:  

a)   ust. 8   w brzmieniu: “ 8. W   szczególnie uzasadnionych przypadkach Prezydent Miasta może wyrazić zgodę na nawiązanie stosunku najmu lokalu z   pominięciem kolejności ujęcia wniosku na liście osób uprawniającej do zawarcia umowy najmu z   osobami, które pozostały w   lokalu opuszczonym przez najemcę oraz w   stosunku do osób, które pozostały w   lokalu, w   którego najem nie wstąpiły po śmierci najemcy, ponieważ nie należą do kręgu osób wymienionych w   art. 691 Kodeksu cywilnego, jednak spełniają łącznie następujące warunki:  

1)   są osobami bliskimi najemcy w   rozumieniu art. 4   pkt 13 ustawy z   dnia 21 sierpnia 1997 roku o   gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z   2010 r. Nr 102, poz. 651 z   późn. zm.) i   umieszczonymi na listach, zakwalifikowanymi do zawarcia umowy najmu oraz spełniającymi warunki § 1   ust. 2   i § 2   ust. 1   uchwały,  

2)   lokal nie jest zadłużony z   tytułu opłat związanych z   użytkowaniem zajmowanego lokalu, opłacają na bieżąco odszkodowanie i   opłaty niezależne za używanie lokalu,  

3)   zamieszkiwały z   najemcą przez co najmniej 3   ostatnie lata i   nie posiadają tytułu prawnego do lokalu mieszkalnego w   Piekarach Śląskich, a   w przypadku małżonków wymóg ten spełniają oboje".  

b)   ust. 9   w brzmieniu: “ 9. Postanowienia ust. 8   stosuje się również do osób, którym sąd prawomocnym wyrokiem nakazał opróżnienie lokalu, jeżeli spłaciły one zaległe należności w   opłatach związanych z   używaniem lokalu oraz wszystkie koszty sądowe związane z   postępowaniem o   opróżnienie lokalu, o   ile nadal zamieszkują w   tym lokalu".  

4)   w § 11 dokonuje się następujących zmian:  

a)   skreśla się ust. 1  

b)   ust. 2   otrzymuje brzmienie:  

2.   Najemcy udziela się obniżki czynszu:  

1)                 w przypadku gospodarstwa jednoosobowego gdy średni miesięczny dochód z   trzech pełnych miesięcy poprzedzających datę złożenia wniosku zawiera się w   granicach od 60% do 75% najniższej emerytury,  

2)                 w przypadku gospodarstwa wieloosobowego gdy średni miesięczny dochód z   trzech pełnych miesięcy poprzedzających datę złożenia wniosku na jednego członka gospodarstwa domowego zawiera się od 35% do 50% najniższej emerytury .

§   2.   Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Piekary Śląskie.  

§   3.   Uchwała wchodzi w   życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w   Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.  

 

 

 

Przewodniczący Rady Miasta Piekary Śląskie  


Krzysztof   Seweryn

 

reklama
reklama

POLECANE

reklama
reklama

Ostatnio na forum

reklama
reklama

Eksperci portalu infor.pl

Grzegorz Tanecki

Posiada ponad 10 lat doświadczenia w zarządzaniu ochroną danych osobowych i bezpieczeństwem informacji.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama