reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Porozumienie Zarządu Powiatu Kędzierzyńsko-Kozielskiego; Zarządu Powiatu Kłobuckiego

z dnia 3 września 2012r.

w sprawie finansowania kształcenia uczniów klas wielozawodowych zasadniczych szkół zawodowych, dla których organem prowadzącym jest Powiat Kłobucki, w zakresie teoretycznych przedmiotów zawodowych

Pomiędzy  

Powiatem Kłobuckim reprezentowanym przez Zarząd Powiatu Kłobuckiego, w   imieniu którego działają:  

Starosta – Roman Minkina  

Członek Zarządu – Maciej Biernacki  

zwanym dalej   „Powierzającym”,  

a Powiatem Kędzierzyńsko-Kozielskim reprezentowanym przez Zarząd Powiatu Kędzierzyńsko-Kozielskiego, w   imieniu którego działają:  

Starosta – Artur Widłak  

Wicestarosta – Gabriela Tomik  

zwanym dalej   „Przyjmującym”.  

Działając na podstawie uchwały nr 25/III/2002 Rady Powiatu w   Kłobucku z   dnia 26 listopada 2002 roku w   sprawie zlecania zadań w   zakresie edukacji publicznej innym powiatom i   gminom oraz uchwały nr XLII/234/2002 Rady Powiatu Kędzierzyńsko-Kozielskiego z   dnia 25 czerwca 2002 r. w   sprawie wyrażenia zgody na zawieranie porozumień z   Powiatami dotyczących finansowania kształcenia uczniów klas wielozawodowych zasadniczych szkół zawodowych prowadzonych przez Powiaty w   zakresie teoretycznych przedmiotów zawodowych, w   związku z   realizacją zadań określonych w   art. 5a ust. 2   pkt 2   ustawy z   dnia 7   września 1991 r. o   systemie oświaty (Dz. U. z   2004 r. Nr 256, poz. 2572 z   późn. zm.) strony porozumienia ustalają, co następuje:  

§   1.   1.   Przyjmujący umożliwia kształcenie w   zakresie teoretycznych przedmiotów zawodowych uczniów klas wielozawodowych zasadniczych szkół zawodowych prowadzonych przez Powiat Kłobucki w   Centrum Kształcenia Praktycznego i   Ustawicznego w   Kędzierzynie-Koźlu przy ul. Mostowej 7, zwanym dalej CKPiU, zgodnie z   rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z   dnia 7   lutego 2012 r. w   sprawie ramowych planów nauczania w   szkołach publicznych, (Dz. U. z   2012 r. poz. 204).  

2.   Przyjmujący zapewnia uczniom skierowanym na kurs niezbędne warunki do nauki, zakwaterowania i   wyżywienia.  

3.   Zakwaterowanie i   wyżywienie odbywa się na koszt skierowanych uczniów.  

4.   Poszczególne zasadnicze szkoły zawodowe działające w   imieniu Powierzającego, niezwłocznie po podpisaniu porozumienia, prześlą do CKPiU imienny wykaz uczniów z   poszczególnych szkół zawodowych do kształcenia w   CKPiU.  

§   2.   1.   Powierzający zobowiązuje się do finansowania kosztów kształcenia w   zakresie teoretycznych przedmiotów zawodowych według iloczynu liczby uczniów faktycznie przeszkolonych w   danym roku i   kosztu kształcenia jednego ucznia na kursie w   wysokości:  

kurs dla klas I   – 4   tygodniowy - 380 zł,  

kurs dla klas II – 4   tygodniowy – 380 zł,  

kurs dla klas III – 4   tygodniowy – 380 zł.  

2.   Powierzający upoważnia macierzyste szkoły zawodowe do zapłaty faktury wystawionej przez CKPiU działające w   imieniu Przyjmującego.  

3.   Opłatę za każdy kurs przekaże Powierzający przelewem na wskazane konto przez Przyjmującego: Bank   PKO BP S.A. 51 1020 3668 0000 5102 0331 4366   w ciągu 14 dni po otrzymaniu faktury wystawionej przez Centrum Kształcenia Praktycznego i   Ustawicznego działające w   imieniu Przyjmującego.  

§   3.   1.   Niniejsze porozumienie zostaje zawarte na czas roku szkolnego 2012/2013.  

2.   Strony przewidują możliwość przedłużania czasu obowiązywania porozumienia na następne lata szkolne, przy czym podpisanie stosownego aneksu powinno nastąpić najpóźniej do 31 sierpnia roku poprzedzającego nowy rok szkolny.  

§   4.   Porozumienie wchodzi w   życie z   dniem podpisania.  

§   5.   Spory mogące powstać ze stosunku objętego porozumieniem rozstrzygać będzie właściwy rzeczowo Sąd Powszechny.  

§   6.   W sprawach nieuregulowanych mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego.  

§   7.   Porozumienie podlega ogłoszeniu w   Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego oraz Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego.  

§   8.   Zmiany w   porozumieniu mogą być wprowadzone aneksem w   formie pisemnej.  

§   9.   Porozumienie sporządza się w   czterech jednobrzmiących egzemplarzach, po dwa dla każdej ze stron.  

 

 

Starosta Powiatu Kłobuckiego  


Roman   Minkina


Członek Zarządu Powiatu Kłobuckiego  


Maciej   Biernacki

Starosta Powiatu Kędzierzyńsko-Kozielskiego  


Artur   Widłak


Wicestarosta Powiatu Kędzierzyńsko-Kozielskiego  


Gabriela   Tomik

 

reklama
reklama

POLECANE

reklama

Artykuł Sponsorowany

reklama

Ostatnio na forum

reklama
reklama

Eksperci portalu infor.pl

Katarzyna Adamczyk

Doświadczony manager i profesjonalistka z dziedziny ekonomii zdrowia, specjalizująca się w analizie biznesowej, w tym w kontroli zarządczej w placówkach medycznych, ze szczególnym uwzględnieniem kontrolingu i analizy finansowej szpitala oraz w analityce rynku farmaceutycznego i analizach refundacyjnych.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama