| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XXVII-198-2012 Rady Gminy Nędza

z dnia 6 sierpnia 2012r.

w sprawie określenia wymagań jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych na terenie Gminy Nędza

Na podstawie art. 40 ust.1 ,art.41 ust.1 i   art.42 ustawy z   dnia 8   marca 1990r. o   samorządzie gminnym ( tj. Dz. U. z   2001r. nr 142 poz.1591 z   późn. zm. ) art.7 ust.3a ustawy z   dnia 13 września 1996r. o   utrzymaniu czystości i   porządku w   gminach ( tj. Dz. U. z   2012r. poz. 391 ) oraz w   związku z   Rozporządzeniem Ministra Środowiska z   dnia 14 marca 2012r. w   sprawie szczegółowego sposobu określania wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o   uzyskanie zezwolenia w   zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i   transportu nieczystości ciekłych (Dz. U. z   2012r. poz. 299) po przeprowadzeniu konsultacji w   trybie Uchwały Nr LII/417/10 Rady Gminy Nędza z   dnia 23 sierpnia 2010 roku w   sprawie określenia sposobu konsultowania projektów aktów prawa miejscowego z   radami działalności pożytku publicznego lub organizacjami pozarządowymi i   podmiotami wymienionymi w   art.3 ust.3 ustawy w   dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji (Dz. Urz. Woj. Śl. Nr 196 poz. 3018) Rada Gminy Nędza  

uchwala, co następuje:  

§   1.   1.   Przedsiębiorca ubiegający się o   uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w   zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i   transportu nieczystości ciekłych na terenie Gminy Nędza , powinien spełniać następujące wymagania:  

1)   posiadać pojazdy asenizacyjne zarejestrowane i   dopuszczone do ruchu ,mające aktualne badania techniczne oraz spełniające wymagania dla pojazdów asenizacyjnych ,określone w   obowiązujących przepisach ,  

2)   posiadać zaplecze techniczno-biurowe dostosowane do prowadzenia wnioskowanej działalności , w   postaci bazy transportowej spełniającej wymagania określone w   przepisach budowlanych , sanitarnych i   ochrony środowiska,  

3)   utrzymywać pojazdy asenizacyjne w   należytym stanie higienicznym i   sanitarnym poprzez mycie i   dezynfekcję ,co najmniej raz na tydzień. W   przypadku braku miejsca do mycia i   dezynfekcji na terenie bazy transportowej przedsiębiorca ma obowiązek posiadania umowy na mycie i   dezynfekcje pojazdów z   firmami świadczącymi tego rodzaju usługi i   korzystania z   tych usług.  

4)   Miejscami przekazywania nieczystości ciekłych powinny być stacje zlewne spełniające wymagania obowiązujących przepisów.  

2.   Przedsiębiorca obowiązany jest udokumentować spełnianie wymagań opisanych w   ust.1 za pomocą dokumentów ,którymi są w   szczególności:  

1)   dokument potwierdzający posiadanie tytułu prawnego do nieruchomości, na której znajduje się zaplecze techniczno-biurowe,  

2)   umowa kupna – sprzedaży , najmu ,leasingu, faktura lub inny dokument potwierdzający posiadanie pojazdów, o   których mowa w   ust.1 pkt 1   , wraz z   ich opisem technicznym,  

3)   umowa na mycie i   dezynfekcje pojazdów asenizacyjnych i   dowody płacenia za te usługi.  

3.   Dokumenty , o   których mowa w   ust.2 , należy dołączyć do wniosku w   sprawie wydania zezwolenia na prowadzenie działalności w   zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i   transportu nieczystości ciekłych na terenie Gminy Nędza w   formie oryginałów lub kopii potwierdzonych za zgodność przez przedsiębiorcę.  

§   2.   Traci moc Uchwała Nr XVI/329/09 Rady Gminy Nędza z   dnia 5   października 2009r. w   sprawie określenia wymagań , jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o   uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w   zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości lub opróżniania zbiorników bezodpływowych i   transportu nieczystości ciekłych ( Dz. Urz. Woj. Śl. z   2009r. Nr 211 poz. 3937)  

§   3.   Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Nędza .  

§   4.   Uchwała podlega ogłoszeniu w   Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego oraz podania do publicznej wiadomości na stronach internetowych Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy w   Nędzy.  

§   5.   Uchwała wchodzi w   życie po upływie czternastu dni od dnia jej ogłoszenia w   Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.  

 

 

 

Przewodniczący Rady Gminy  


Gerard   Przybyła

 

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Dorota Bojko

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »