| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr 224/XXII/2012 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach

z dnia 6 września 2012r.

w sprawie: uchwały Nr XVII/131/2012 Rady Miejskiej w Krzanowicach z dnia 14 sierpnia 2012 roku w sprawie udzielenia dotacji celowej Gminnemu Stowarzyszeniu Uczniowski Klub Sportowy w Krzanowicach w kwocie 10.000 zł

Na podstawie art. 11 ust. 1   pkt 4   oraz art. 18 ust. 1   pkt 1   ustawy z   dnia 7   października 1992 r.  
o regionalnych izbach obrachunkowych (Dz. U. z   2001 r. Nr 55, poz. 577 z   późn. zm.) oraz art. 91 ust. 1  
i 3   ustawy z   dnia 8   marca 1990 roku o   samorządzie gminnym (Dz. U. z   2001 r. Nr 142, poz. 1591 z   późn. zm.)   Kolegium   Regionalnej Izby Obrachunkowej w   Katowicach   u c h w   a l a,   co następuje:  

§   1.   Stwierdza się nieważność uchwały Nr XVII/131/2012 Rady Miejskiej w   Krzanowicach z   dnia  
14 sierpnia 2012 roku w   sprawie udzielenia dotacji celowej Gminnemu Stowarzyszeniu Uczniowski Klub Sportowy w   Krzanowicach w   kwocie 10.000 zł, z   powodu istotnego naruszenia prawa polegającego na udzieleniu dotacji przez organ stanowiący, co naruszyło art. 19a ust. 1   i ust. 7   ustawy z   dnia 24 kwietnia 2003 r. o   działalności pożytku publicznego i   wolontariacie (Dz. U. z   2010 r., Nr 234, poz. 1536 z   późn. zm.), zgodnie z   którym właściwym organem do udzielenia dotacji jest organ wykonawczy jednostki samorządu terytorialnego.  

§   2.   Uchwała wchodzi w   życie z   dniem podjęcia.  

Uzasadnienie

Uchwała Nr XVII/131/2012 Rady Miejskiej w   Krzanowicach z   dnia 14 sierpnia 2012 rokuw sprawie udzielenia dotacji celowej Gminnemu Stowarzyszeniu Uczniowski Klub Sportowyw Krzanowicach w   kwocie 10.000 zł wpłynęła do Regionalnej Izby Obrachunkowej w   Katowicach17 sierpnia 2012 r. Uchwałą Nr 216/XXI/2012 z   dnia 23 sierpnia 2012 r. Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej wszczęło postępowanie wobec wymieniowej wyżej Uchwały Rady Miejskiej. W   wyniku przeprowadzonego badania Kolegium Izby stwierdziło w   niej istotne naruszenie prawa powodujące nieważność, co określono w   § 1   uchwały. Podstawą rozstrzygnięcia był opisany poniżej stan faktyczny i   prawny. Badaną uchwałą Rada Miejska w   Krzanowicach postanowiła udzielić Gminnemu Stowarzyszeniu Uczniowski Klub Sportowy w   Krzanowicach dotacji celowej z   budżetu Gminy Krzanowice w   wysokości 10.000 zł z   przeznaczeniem na realizację zadania bieżącego pn. „Rozwijanie kontaktów i   współpracy między społeczeństwami” w   ramach „Międzynarodowej wymiany młodzieży”. W   uchwale określono okres realizacji zadania od 20 lipca 2012 r. do 16 października 2012 r. oraz wskazano, że szczegółowe zasady wypłacenia dotacji i   sposobu jej rozliczenia zostaną określone w   umowie o   powierzenie realizacji zadania. Wykonanie uchwały powierzono Burmistrzowi Krzanowic. Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w   Katowicach uznało, że uchwała Rady Miejskiej w   Krzanowicach w   sposób istotny narusza prawo. Zgodnie z   postanowieniami art. 19a ust. 1   ustawy z   dnia 24 kwietnia 2003 r. o   działalności pożytku publicznego i   wolontariacie (Dz. U. z   2010 r., Nr 234, poz. 1536 z   późn. zm.) na podstawie oferty realizacji zadania publicznego (…), złożonej przez organizacje pozarządowe lub podmioty wymienione w   art. 3   ust. 3,organ wykonawczyjednostki samorządu terytorialnego uznając celowość realizacji tego zadania,może zlecićorganizacji pozarządowej lub podmiotom wymienionym w   art. 3   ust. 3,z pominięciem otwartego konkursu ofert, realizację zadania publicznego o   charakterze lokalnym lub regionalnym, spełniającego łącznie następujące warunki: 1)   wysokość dofinansowania lub finansowania zadania publicznego nie przekracza kwoty 10 000 zł; 2)   zadanie publiczne ma być realizowane w   okresie nie dłuższym niż 90 dni. Ponadto stosownie do art. 19a ust. 7   wskazanej ustawy, wysokość środków finansowychprzyznanych przez organ wykonawczyjednostki samorządu terytorialnego w   trybie, o   którym mowa w   ust. 1, nie może przekroczyć 20% dotacji planowanych w   roku budżetowym na realizację zadań publicznych przez organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w   art. 3   ust. 3. W   wyjaśnieniach złożonych przez Burmistrza Miasta Krzanowic wskazano, że „(…) Burmistrz Krzanowic w   trybie art. 19a ustawy o   działalności pożytku publicznego i   wolontariacie   zlecił realizację zadania publicznego   pn. „Rozwijanie kontaktów i   współpracy między społeczeństwami” w   ramach „Międzynarodowej wymiany młodzieży” Gminnemu Stowarzyszeniu UKS w   Krzanowicach w   drodze umowy. Realizacja zleconego zadania publicznego wiązała się z   jego finansowaniem z   budżetu Gminy Krzanowice w   formie dotacji celowej, o   której udzieleniu decydować powinna Rada, jako że umowa zawierana przez organ wykonawczy Gminy jest formą wykonania uchwały organu stanowiącegow sprawie udzielenia dotacji, która między innymi określa jej kwotę. Kwestia zaplanowania środków finansowych w   budżecie Gminy Krzanowice (…) nie jest tożsama z   udzieleniem dotacji. Wobec tego podpisanie umowy i   faktyczne przekazanie środków finansowych zgodnie z   umową na realizacje zadania publicznego powinno być poprzedzone podjęciem uchwały Rady w   kwestii udzielenia dotacji celowej. Konieczność tą zdaje się także uzasadniać przepis art. 19a ust. 7   ustawy o   działalności pożytku publicznego i   wolontariacie, skoro wysokość środków finansowych przyznanych przez organ wykonawczy jednostki samorządu terytorialnego w   trybie, o   którym mowa w   ust.1, nie może przekroczyć 20% dotacji planowanych w   roku budżetowym na realizację zadań publicznych przez organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w   art. 3   ust.3 (…)” Kolegium Izby nie podzieliło argumentacji przedstawionej przez Burmistrza Krzanowic. Mając na uwadze przepisy art. 19a ust. 1   i ust.7 ustawy o   działalności pożytku publicznego i   wolontariacie, Kolegium Izby uznało, że ustawodawca udzielił organowi wykonawczemu kompetencji w   zakresie zlecania zadań publicznych (o ile spełnione zostaną określone warunki, tj. kwota nie wyższa niż 10.000 zł i   termin realizacji zadania nie dłuższy niż 90 dni) a   także przyznawania środków finansowych. Organ wykonawczy jest więc w   tej materii niezależny od decyzji organu stanowiącego i   nie może być przez decyzję tegoż organu ograniczany. Podejmując uchwałę Nr XVII/131/2012 Rady Miejskiej w   Krzanowicach z   dnia 14 sierpnia   2012 roku w   sprawie udzielenia dotacji celowej Gminnemu Stowarzyszeniu Uczniowski Klub Sportowy w   Krzanowicach w   kwocie 10.000 zł, Rada Miejska naruszyła postanowienia art. 19a ust. 1   i ust. 7   ustawy o   działalności pożytku publicznego i   wolontariacie, gdyż „weszła” w   kompetencje organu wykonawczego. Biorąc pod uwagę powyższe, Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w   Katowicach na podstawie art. 18 ust. 1   pkt 1   w związku z   art. 11 ust. 1   pkt 4   ustawy z   dnia 7   października 1992 r. o   regionalnych izbach obrachunkowych (Dz. U. 2001 r. Nr 55 poz. 577 ze zm.) stwierdziło nieważność uchwały Nr XVII/131/2012 Rady Miejskiej w   Krzanowicach z   dnia 14 sierpnia 2012 roku w   sprawie udzielenia dotacji celowej Gminnemu Stowarzyszeniu Uczniowski Klub Sportowy w   Krzanowicach w   kwocie 10.000 zł, Na niniejszą uchwałę Radzie Miejskiej w   Krzanowicach przysługuje skarga do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w   Gliwicach za pośrednictwem Regionalnej Izby Obrachunkowej w   Katowicach –w terminie trzydziestu dni od jej doręczenia.  

 

 

 

Przewodniczący Kolegium  


Daniel   Kołodziej

 

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

More7 Polska Sp. z o.o.

More7 Polska Sp. z o.o. to poznański producent i integrator dedykowanego systemu do zarządzania relacjami z Klientem CRM7.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »