| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Porozumienie nr PZE/14/R/2012 Burmistrza Pszczyny; Wójta Gminy Goczałkowice-Zdrój

z dnia 25 września 2012r.

w sprawie powierzenia gminie Pszczyna przez gminę Goczałkowice - Zdrój zadania publicznego w zakresie nauczania religii Kościoła Wolnych Chrześcijan w Rzeczypospolitej Polskiej

Na podstawie uchwały Nr XVII/220/12 Rady Miejskiej w   Pszczynie z   dnia 23.02.2012 r. w   sprawie przejęcia przez gminę Pszczyna zadania publicznego w   zakresie nauczania religii Kościoła Wolnych Chrześcijan w   Rzeczypospolitej Polskiej oraz na podstawie uchwały  
Nr XVII/92/2012 Rady Gminy Goczałkowice - Zdrój z   dnia 24.01.2012 r. w   sprawie zawierania porozumień pomiędzy gminą Goczałkowice - Zdrój a   innymi jednostkami samorządu terytorialnego dotyczących zasad prowadzenia punktów katechetycznych nauczania religii Kościoła Wolnych Chrześcijan, zawarte pomiędzyreprezentowaną przez Panaareprezentowaną przez Panią.  

§   1.   1.   Gmina Goczałkowice - Zdrój powierza gminie Pszczyna, na czas określony, zadanie publiczne w   zakresie nauczania religii Kościoła Wolnych Chrześcijan w   Rzeczypospolitej Polskiej, a   gmina Pszczyna je przejmuje.  

2.   Uwzględniając wniosek przełożonego Zboru Kościoła Wolnych Chrześcijan w   Piasku w   sprawie przyznania 6/18 etatu i   1/22 etatu na realizację nauki religii w   roku szkolnym 2012/2013 dla   26 uczniów   w tym 4   dzieci wychowania przedszkolnego pobierających naukę w   szkołach i   przedszkolach prowadzonych przez: gminę Pszczyna, gminę Czechowice-Dziedzice, gminę Goczałkowice - Zdrój, gminę Bojszowy oraz Powiat Pszczyński wyraża się zgodę na częściowe pokrycie kosztów zatrudnienia związanego z   nauczaniem religii Kościoła Wolnych Chrześcijan, w   wymiarze 6/18 etatu i   1/22 etatu nauczyciela zatrudnionego w   Zespole Szkolno-Przedszkolnym - Szkoła Podstawowa nr 10 w   Piasku, ul. Szkolna 4   na zasadzie proporcjonalności do liczby uczniów danej gminy.  

3.   Lekcje religii realizowane są w   Pozaszkolnym Punkcie Katechetycznym zlokalizowanym w   siedzibie Kościoła Wolnych Chrześcijan Zbór w   Piasku, ul. Katowicka 59.  

4.   Nauka religii w   punkcie katechetycznym odbywa się zgodnie z   obowiązującymi w   tym zakresie przepisami ustawy z   dnia 7   września 1991 r. o   systemie oświaty (t. j. Dz. U. z   2004 r.  

Nr 256, poz. 2572 ze zm.) i   aktów wykonawczych do niej.  

§   2.   Koszty zatrudnienia nauczyciela, o   których mowa w   § 1, a   które ponosi gmina Pszczyna obejmują: § 4010 wynagrodzenia osobowe pracownika; § 4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne; § 4110 składki na ubezpieczenia społeczne; § 4120 składki na Fundusz Pracy; § 4440 odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.  

§   3.   1.   Kalkulacja kosztów, o   których mowa w   § 2, stanowi załącznik do niniejszego Porozumienia.  

2.   Gmina Goczałkowice - Zdrój zobowiązuje się przekazać gminie Pszczyna dotację celową na realizację zadania określonego w   § 1, w   kwocie proporcjonalnej do liczby uczniów  

ze szkół, dla których organem prowadzącym jest gmina Goczałkowice - Zdrój, w   roku szkolnym 2012/2013 tj.w wysokości:miesięcznie w   2012 r. x 4   miesiące =(za okres od 01.09.2012 r. do 31.12.2012 r.).  

3.   Gmina Goczałkowice - Zdrój zobowiązuje się przekazać kwotę dotacji, o   której mowa w   ust. 2, na rachunek Urzędu Miejskiego w   Pszczynie:   50 1050 1070 1000 0001 0136 6540   jednorazowo za okres od 01.09.2012 r. do 31.12.2012 r. do dnia   30.11.2012 r.  

4.   W przypadku braku zapłaty w   terminach określonych w   ust. 3   zostaną naliczone odsetki za każdy dzień zwłoki w   wysokości określonej jak dla zaległości podatkowych.  

§   4.   1.   Kwota wskazana w   § 3   ust. 2   ulegnie zmianie w   przypadku zmiany wysokości składników wynagrodzenia nauczyciela, i/lub zmiany nauczyciela religii, i/lub zmiany liczby uczniów objętych nauczaniem religii.  

2.   Kwota dotacji celowej z   roku budżetowego 2012 zostanie wykorzystana do dnia 31.12.2012 r.  

3.   Otrzymana kwota dotacji zostanie rozliczona w   terminie do dnia 15.01.2013 r.  

4.   Podstawą rozliczenia będzie sprawozdanie w   formie pisemnej, przedstawiające koszty zatrudnienia nauczyciela w   punkcie katechetycznym, w   rozbiciu na poszczególne składniki wynagrodzenia oraz miesiące, za które wynagrodzenie zostało wypłacone.  

5.   W przypadku, gdy kwota należnej dotacji wynikająca z   rozliczenia, o   którym mowa  

w § 4   ust. 4, będzie wyższa od kwoty dotacji, jaką otrzymała gmina Pszczyna, to gmina Goczałkowice - Zdrój dokona wpłaty należnej kwoty do dnia 31.01.2013 r. W   przypadku  

nie uregulowania płatności w   powyższym terminie gmina Goczałkowice - Zdrój zobowiązuje się zapłacić oprócz należności głównej odsetki w   wysokości określonej jak dla zaległości podatkowych.  

6.   W przypadku, gdy kwota należnej dotacji wynikająca z   rozliczenia, o   którym mowa  

w § 4   ust. 4, będzie niższa od kwoty dotacji, jaką otrzymała gmina Pszczyna, to gmina Pszczyna dokona zwrotu niewykorzystanej części dotacji do dnia 31.01.2013 r. W   przypadku nie uregulowania płatności w   powyższym terminie gmina Pszczyna zobowiązuje się zapłacić oprócz należności głównej odsetki w   wysokości określonej jak dla zaległości podatkowych.  

§   5.   1.   Porozumienie precyzuje rozliczenie i   pokrycie kosztów zatrudnienia związanego z   nauczaniem religii   Kościoła Wolnych Chrześcijan   w roku szkolnym 2012/2013  

tj. na okres od 01.09.2012 r. do 31.12.2012 r.  

2.   Ze strony gminy Pszczyna za realizację postanowień wynikających z   niniejszego porozumienia odpowiada Pan Marian Grygier, Dyrektor Pszczyńskiego Zarządu Edukacji, 43-200 Pszczyna, ul. Zdrojowa 4, tel. 32 210-21-93.  

3.   Ze strony gminy Goczałkowice - Zdrój za realizację postanowień wynikających z   niniejszego porozumienia odpowiada Pan Krzysztof Turoń, Kierownik Gminnego Zespołu Oświaty, 43-230 Goczałkowice - Zdrój, ul. Uzdrowiskowa 61, tel. 32 212-70-55.  

§   6.   W sprawach nieuregulowanych porozumieniem zastosowanie mają w   szczególności przepisy ustawy z   dnia 27 sierpnia 2009 r. o   finansach publicznych oraz przepisy ustawy z   dnia 7   września 1991 r. o   systemie oświaty oraz przepisy Kodeksu cywilnego.  

§   7.   1.   Wszelkie zmiany warunków porozumienia wymagają formy pisemnej w   postaci aneksu pod rygorem nieważności.  

2.   Porozumienie podlega ogłoszeniu w   Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego  

na wniosek gminy Pszczyna.  

3.   Porozumienie wchodzi w   życie z   dniem podpisania, z   mocą obowiązującą od dnia 01.09.2012 r.  

§   8.   Porozumienie zostało sporządzone w   czterech jednobrzmiących egzemplarzach, po dwa dla każdej ze stron.  

 

Wójt Gminy Goczałkowice - Zdrój  


Gabriela   Placha

Burmistrz Pszczyny  


Dariusz   Skrobol

 


Załącznik do Porozumienia Nr PZE/14/R/2012
Burmistrza Pszczyny i Wójta Gminy Goczałkowice - Zdrój
z dnia 25 września 2012 r.

Kalkulacja kosztów zatrudnienia nauczyciela - nauczanie religii Kościoła Wolnych Chrześcijan.  

Nauczyciel religii – zatrudniony w   Zespole Szkolno-Przedszkolnym - Szkoła Podstawowa nr 10 w   Piasku Wymiar zatrudnienia:   6/18  

Koszt miesięczny:  

 

 

2012 r.  

Stawka zasadnicza  

777,00 zł  

Wysługa 0%  

0,00 zł  

Motywacyjny  

50,00 zł  

Łącznie:  

827,00 zł  

§ 4010  

827,00 zł  

§ 4040  

0,00 zł  

§ 4110  

142,16 zł  

§ 4120  

20,26 zł  

§ 4440  

80,00 zł  

Łącznie:  

1 069,42 zł  

ilość dzieci pobierających naukę / w   tym ilość uczniów z   gminy Goczałkowice - Zdrój  

22/1  

miesięczna kwota dotacji do przekazania  

48,61 zł  

 

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

IMPEL Business Solutions Sp. z o.o.

Obsługa księgowa, doradztwo podatkowe, kadry i płace

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »