| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr 19.164.2012 Rady Gminy Panki

z dnia 14 września 2012r.

w sprawie regulaminu określającego zasady udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym uczniom zamieszkałym na terenie gminy Panki

Na podstawie art. 18 ust. 2   pkt 14a i   15, art. 40 i   41 ustawy z   dnia 8   marca 1990 r.  
o samorządzie gminnym ( t. j.  Dz. U. z   2001 r. Nr 142 poz. 1591 z   późn. zm.) oraz art. 90f ustawy z   dnia 7   września 1991 r. o   systemie oświaty ( Dz. U. z   2004 r. Nr 256, poz. 2572  
z późn. zm.)  

Rada Gminy Panki  
u c h w   a l a:  

I.   Postanowienia ogólne.  

§   1.   Przyjmuje się Regulamin pomocy materialnej o   charakterze socjalnym dla uczniów, słuchaczy publicznych kolegiów nauczycielskich, nauczycielskich kolegiów języków obcych i   kolegiów pracowników służb społecznych zamieszkałych na terenie gminy Panki zwany dalej regulaminem.  

§   2.   Ilekroć w   regulaminie jest mowa o:  

1.   „kryterium dochodowym”   – należy przez to rozumieć miesięczną wysokość dochodu na osobę w   rodzinie, o   której mowa w   art. 8   ust. 1   pkt 2   ustawy z   dnia 12 marca 2004 r.  
o pomocy społecznej ( t.j. Dz. U. z   2009 r. Nr 175, poz. 1362 z   późn. zm.),  

2.   „kwocie zasiłku rodzinnego”   – należy przez to rozumieć kwotę, o   której mowa w   art. 6   ust. 2   pkt 2   ustawy z   dnia 28 listopada 2003 r. o   świadczeniach rodzinnych  
( t.j. Dz. U. z   2006 r. Nr 139, poz. 992 z   późn.zm.),  

3.   „szkole”   - należy przez to rozumieć szkoły publiczne i   niepubliczne o   uprawnieniach szkół publicznych dla młodzieży i   dla dorosłych oraz szkoły niepubliczne nie posiadające uprawnień szkół publicznych dla młodzieży i   dla dorosłych,  

4.   „kolegium”   – należy przez to rozumieć publiczne kolegia nauczycielskie, nauczycielskie kolegia języków obcych, kolegia pracowników służb społecznych oraz niepubliczne kolegia nauczycielskie i   nauczycielskie kolegia języków obcych,  

5.   „ośrodku”   – należy przez to rozumieć publiczne i   niepubliczne ośrodki, o   których mowa w   art. 16 ust. 7   ustawy o   systemie oświaty, umożliwiające dzieciom i   młodzieży realizację obowiązku szkolnego,  

6.   „uprawniony”   – uczeń szkoły, słuchacz kolegium lub wychowanek ośrodka spełniający kryterium dochodowe.  

§   3.   Regulamin określa:  

1.   Sposób ustalenia wysokości stypendium szkolnego.  

2.   Formy udzielania stypendium szkolnego.  

3.   Tryb i   sposób udzielania stypendium szkolnego.  

4.   Tryb i   sposób udzielania zasiłku szkolnego.  

II.   Sposób ustalania wysokość stypendium szkolnego.  

§   4.   1.   Miesięczna wysokość stypendium szkolnego dla uprawnionego, który spełnia kryterium dochodowe wynosi:  

-   przy miesięcznej wysokości dochodu na osobę w   rodzinie uprawnionego do wysokości kryterium dochodowego od 80 % do 200 % kwoty zasiłku rodzinnego;  

2.   Uprawniony, w   którego rodzinie występuje:  

-   niepełnosprawność, ciężka lub długotrwała choroba, wielodzietność, brak umiejętności wypełniania funkcji opiekuńczo – wychowawczych, alkoholizm lub narkomania, a   także gdy rodzina jest niepełna kwota stypendium szkolnego może zostać zwiększona od 10% do 30%.  

III.   Formy w   jakich udziela się stypendium szkolne.  

§   5.   3.   Całkowite lub częściowe pokrycie kosztów w   zajęciach edukacyjnych:  

1)   zajęcia wyrównawcze,  

2)   zajęcia edukacyjne w   ramach kół zainteresowań,  

3)   nauka języków obcych,  

4)   zajęcia informatyczne,  

5)   udział w   „ Zielonej szkole”,  

6)   indywidualne nauczanie dzieci i   młodzieży upośledzonych umysłowo ze sprzężonymi niepełnosprawnościami,  

7)   inne poszerzające wiedzę i   zdolności.  

4.   Całkowite lub częściowe pokrycie kosztów pomocy rzeczowej o   charakterze edukacyjnym:  

1)   zakup podręczników,  

2)   zakup przyborów szkolnych,  

3)   zakup obuwia sportowego,  

4)   zakup ubrania sportowego,  

5)   zakup pomocy edukacyjnych dostosowanych do stopnia upośledzenia umysłowego ze sprzężonymi niepełnosprawnościami,  

6)   inne przedmioty i   pomoce pomagające w   nauce i   rozwoju intelektualnym.  

5.   Pomoc materialna dla uprawnionych kontynuujących naukę na poziomie ponadgimnazjalnym może być przyznana w   formie:  

1)   całkowitego lub częściowego zwrotu kosztów dojazdu do miejsc pobierania nauki,  

2)   całkowity lub częściowy zwrot kosztów zakwaterowania.  

6.   Pomoc w   formie świadczenia pieniężnego, gdy udzielenie stypendium szkolnego,  
o których mowa w   pkt 1- 3   nie jest możliwa.  

IV.   Tryb i   sposób udzielania stypendium szkolnego.  

§   6.   Wnioski o   stypendia szkolne składane są w   sekretariacie urzędu gminy.  

§   7.   1.   Stypendium szkolne udzielane jest poprzez sfinansowanie opłat i   kosztów wymienionych w   § 5.  

2.   Realizacja stypendium szkolnego może być prowadzona także poprzez dostarczenie uprawnionym pomocy rzeczowej o   charakterze edukacyjnym zakupionej przez urząd gminy lub jednostkę wytypowaną.  

3.   Pomoc przyznana w   formie pieniężnej realizowana jest w   Banku Spółdzielczym Kłobuck Oddział w   Pankach lub przelewem na rachunek bankowy.  

4.  

§   8.   1.   Potwierdzeniem wniesienia opłat i   poniesienia kosztów są imienne faktury, rachunki, imienne bilety miesięczne i   inne dowody dokumentujące koszty przedłożone przez uprawnionego.  

2.   Potwierdzeniem dostarczenia pomocy rzeczowej realizowanej przez urząd gminy lub jednostkę wytypowaną  jest rachunek lub faktura, na której uprawnieni potwierdzają odbiór rzeczowej pomocy.  

V.   Tryb i   sposób udzielania zasiłku szkolnego.  

§   9.   1.   Zdarzeniami losowymi uprawniającymi do uzyskania zasiłku szkolnego są  
w szczególności:  

1)   pożar,  

2)   śmierć rodzica lub opiekuna,  

3)   nagła ciężka choroba,  

4)   wypadek z   udziałem członków rodziny,  

5)   inne nagłe zdarzenie losowe.  

§   10.   1.   Wniosek o   przyznanie zasiłku szkolnego składany jest w   sekretariacie urzędu gminy.  

2.   Wniosek o   przyznanie zasiłku szkolnego  przekazywany jest do dyrektora szkoły, kolegium lub ośrodka w   celu zasięgnięcia opinii o   zasadności i   formach pomocy.  

3.   Dyrektor szkoły, kolegium lub ośrodka  opiniuje wniosek i   odsyła Wójtowi Gminy.  

4.   Wójt po wpłynięciu zaopiniowanego wniosku wydaje decyzję w   sprawie zasiłku szkolnego określając formę zasiłku.  

§   11.   Zasiłek szkolny udziela się w   formie sfinansowania kosztów i   opłat związanych z   nauką.  

§   12.   Zasiłek szkolny może być przyznany w   formie świadczenia pieniężnego na pokrycie wydatków związanych z   nauką.  

VI.   Postanowienia końcowe.  

§   13.   Traci moc Uchwała Nr XVIII/139/05  Rady Gminy Panki z   dnia 31 marca 2005 r. w   sprawie regulaminu określającego zasady udzielania pomocy materialnej o   charakterze socjalnym uczniom zamieszkałym na terenie gminy Panki (Dz. Urz. Województwa Śląskiego Nr 66, poz. 1680), zmieniona Uchwałą Nr XXI/153/09 Rady Gminy Panki z   dnia 23 lutego 2009 r. (Dz. Urz. Województwa Śląskiego Nr 44, poz. 1016) i   zmieniona Uchwałą  
Nr XXVI/187/09 Rady Gminy Panki z   dnia 29 września 2009 r. (Dz. Urz. Województwa Śląskiego Nr 188, poz. 3410).  

§   14.   Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Panki.  

§   15.   Uchwała podlega ogłoszeniu w   Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.  

§   16.   Uchwała wchodzi w   życie po upływie 14 dni od opublikowania w   Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.  

 

 

 

Przewodniczący Rady Gminy Panki  


mgr inż.   Dominik   Mirek

 

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Joanna Majcherczak

Starszy Konsultant w Departamencie Doradztwa Podatkowego i Prawnego w Mariański Group Kancelaria Prawno-Podatkowa

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »