reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XXV/406/12 Rady Miasta Chorzów

z dnia 30 sierpnia 2012r.

w sprawie określenia wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych

Na podstawie art.18 ust.2 pkt 15, art.40 ust.1 i   art.41 ust.1 ustawy z   dnia 8   marca 1990 r. o   samorządzie gminnym (Dz.U. z   2001 r. Nr 142, poz.1591, z   późniejszymi zmianami), w   związku z   art.7 ust.3a ustawy z   dnia 13 września 1996 r. o   utrzymaniu czystości i   porządku w   gminach (Dz.U. z   2012   r. poz.391 z   późn. zm.) oraz Rozporządzenia Ministra Środowiska z   14 marca 2012 r. w   sprawie szczegółowego sposobu określania wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o   uzyskanie zezwolenia w   zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i   transportu nieczystości ciekłych (Dz.U. z   2012 r. poz. 299)  

Rada Miasta Chorzów  
uchwala  

§   1.  

Wymagania, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o   uzyskanie zezwolenia na opróżnianie zbiorników bezodpływowych i   transport nieczystości ciekłych.  

1.   Wymagania dotyczące pojazdów:  

1)   posiadanie/dysponowanie min.1 pojazdem asenizacyjnym służącym do opróżniania zbiorników bezodpływowych i   transportu nieczystości ciekłych będących we właściwym stanie technicznym, spełniający wymagania techniczne oraz sanitarno-porządkowe określone w   rozporządzaniu Ministra Infrastruktury z   dnia 12 listopada 2002 r. w   sprawie wymagań dla pojazdów asenizacyjnych (Dz.U   z 2002 r. Nr 193, poz.1617).  

2)   mycie i   dezynfekcja pojazdów asenizacyjnych powinna się odbywać zgodnie z   wymogami § 10 rozporządzania Ministra Infrastruktury z   12 listopada 2002 r. w   sprawie wymagań dla pojazdów asenizacyjnych (Dz.U.   z 2002 r. Nr 193, poz.1617).  

3)   czytelnie oznakowane nazwą firmy pojazdy do opróżniania zbiorników bezodpływowych o   budowie nadwozia uniemożliwiającej zanieczyszczanie powietrza, miejsc ładowania oraz trasy przejazdu, posiadające ważne badania techniczne.  

2.   Wymagania dotyczące bazy transportowej  

1)   Posiadanie bazy transportowej należy udokumentować aktualnym wyciągiem z   księgi wieczystej, aktem notarialnym, umowami dzierżawy, użyczenia, najmu lub użytkowania itp. (dokument uznaje się za aktualny w   przypadku jego wystawienia lub potwierdzenia jego aktualności przez organ wydający lub stronę umowy w   terminie 3   miesięcy od daty złożenia wniosku przez przedsiębiorcę).  

2)   Baza transportowa winna zawierać:  

a)   miejsce postoju pojazdów asenizacyjnych (posiadanie miejsca postoju pojazdów asenizacyjnych należy udokumentować poprzez złożenie stosownego oświadczenia),  

b)   wydzielone miejsce wraz z   urządzeniami lub sprzętem specjalistycznym do mycia samochodów (w   przypadku braku wydzielonych miejsc do mycia pojazdów należy wykazać się dokumentami wskazującymi na korzystanie z   usług firm specjalistycznych prowadzących działalność w   zakresie mycia pojazdów),  

c)   warsztaty naprawcze (w przypadku braku warsztatów naprawczych należy wykazać się dokumentami wskazującymi na korzystanie z   usług firm specjalistycznych prowadzących działalność w   zakresie naprawy pojazdów),  

d)   biuro wyposażone w   sprzęt informatyczny wraz z   oprogramowaniem pozwalającym na przekazywanie do gminy drogą elektroniczną informacji wymaganych przepisami oraz prowadzenie ewidencji zawartych i     rozwiązanych umów na opróżnianie zbiorników bezodpływowych oraz transport nieczystości ciekłych (posiadanie biura wyposażonego w   ww. sprzęt informatyczny należy udokumentować poprzez złożenie stosownego oświadczenia),  

3)   .   Dysponowanie/posiadanie bazy technicznej spełniającą wymogi bezpieczeństwa i   higieny pracy, przeciwpożarowe, sanitarne i   ochrony środowiska oraz posiadającą pozwolenie na użytkowanie obiektu umożliwiające prowadzenie usług objętych wnioskiem zgodną z   wymogami przepisów, w   odrębnych przepisach m .in. w   przepisach prawa budowlanego (pozwolenie na użytkowanie bazy transportowej – o   ile jest wymagane) – spełnienie ww. wymagań należy udokumentować poprzez złożenie stosownego oświadczenia.  

3.   Zabiegi sanitarne i   porządkowe związane ze świadczonymi usługami:  

1)   Pojazdy asenizacyjne służące do opróżniania zbiorników bezodpływowych i   transportu nieczystości ciekłych powinny być poddane myciu, odkażaniu i   dezynfekcji na bieżąco lecz nie rzadziej niż 1   raz na tydzień – spełnienie ww. wymagań należy udokumentować poprzez złożenie stosownego oświadczenia.  

2)   Miejsce postoju i   mycia pojazdów asenizacyjnych musi być tak usytuowane i   spełniać takie warunki techniczne, by spełnione były wymogi ochrony środowiska i   nie stanowiło uciążliwości dla osób trzecich ze względu na hałas, odory, warunki higieniczne i   sanitarne – spełnienie ww. wymagań należy udokumentować poprzez złożenie stosownego oświadczenia.  

3)   Po zakończeniu działalności pozostawienie terenu w   odpowiednim stanie porządkowym, sanitarnym i   nie zagrażającym środowisku naturalnemu – spełnienie ww. wymagań należy udokumentować poprzez złożenie stosownego oświadczenia.  

4)   Przedstawienia urzędowi miasta informacji o   technologiach stosowanych lub przewidzianych do stosowania przy świadczeniu usługi,  

5)   Przedsiębiorca zobowiązany jest do zapewnienia ciągłości świadczonych usług w   przypadku unieruchomienia własnego sprzętu specjalistycznego.  

6)   Odzież ochronna pracowników winna posiadać „logo” firmy wskazujące na przedsiębiorcę. Spełnienie ww. wymagania należy udokumentować poprzez załączenie dokumentacji zdjęciowej , która winna przedstawiać pracownika w   odzieży ochronnej – zdjęcia powinny być zrobione w   taki sposób aby widoczne było: nazwa firmy lub logo wskazujące przedsiębiorcę.  

4.   Przedsiębiorca ubiegający się o   uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w   zakresie opróżniania pojemników bezodpływowych i   transportu nieczystości ciekłych winien przedstawić aktualny dokument potwierdzający gotowość odbioru nieczystości ciekłych przez stację zlewną spełniającą zapisy zawarte w   Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z   dnia 17 października 2002 r. w   sprawie warunków wprowadzania nieczystości ciekłych do stacji zlewnych (Dz.U. Nr 188, poz.1576) lub dokument potwierdzający prawo do wydania stacją zlewną spełniającą ww. wymagania. Dokumenty wymienione powyżej uznaje się za aktualne w   przypadku ich wystawienia lub potwierdzenia ich aktualności przez organ wydający lub stronę umowy w   terminie 3   miesięcy od daty złożenia wniosku przez przedsiębiorcę. Spełnienie wymagań, przez miejsce przekazywania nieczystości ciekłych, zapisów zawartych w   Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z   dnia 17 października 2002 r. w   sprawie warunków wprowadzania nieczystości ciekłych do stacji zlewnych należy udokumentować poprzez złożenie stosownego oświadczenia.  

§   2.  

Traci moc uchwała Nr XLIII/830/09 Rady Miasta Chorzów z   dnia 26 listopada 2009 r. w   sprawie określenia wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o   uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w   zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości oraz opróżniania zbiorników bezodpływowych i   transportu nieczystości ciekłych.  

§   3.  

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Chorzów.  

§   4.  

Uchwała wchodzi w   życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w   Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.  

 

 

 

Przewodniczący Rady Miasta Chorzów  


mgr   Henryk   Wieczorek

 

reklama
reklama

POLECANE

reklama

Artykuł Sponsorowany

reklama

Ostatnio na forum

reklama
reklama

Eksperci portalu infor.pl

Advicero Nexia

Doradztwo podatkowe, księgowość, corporate services, obsługa płacowo-kadrowa

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama