reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XXI/178/12 Rady Miasta w Myszkowie

z dnia 30 sierpnia 2012r.

w sprawie nadania statutu samorządowej instytucji kultury pod nazwą Miejski Dom Kultury w Myszkowie

Na podstawie art. 18 ust. 2   pkt 15, art.40 ust.2 pkt 2, art.41. ust.1, art. 42 ustawy z   dnia 8   marca 1990 r. o   samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz.U. z   2001 r. Nr 142, poz. 1591 z   późniejszymi. zmianami.) w   związku z   art. 13 ust. 1   i 2   ustawy z   dnia 25 października 1991 r. o   organizowaniu i   prowadzeniu działalności kulturalnej (tekst jednolity : Dz.U. z   2012 r. poz. 406) Rada Miasta uchwala, co następuje:  

§   1.  

Samorządowej instytucji kultury pod nazwą Miejski Dom Kultury w   Myszkowie nadaje się statut w   brzmieniu określonym w   załączniku do niniejszej uchwały.  

§   2.  

Traci moc uchwła nr 184/XX/2000 Rady Miasta w   Myszkowie z   dnia 22 listopada 2000 roku w   sprawie nadania statutu dla Miejskiego Domu Kultury w   Myszkowie oraz uchwała nr XXV/238/04 Rady Miasta w   Myszkowie z   dnia 28 października 2004 roku w   sprawie zmian w   Statucie Miejskiego Domu Kultury w   Myszkowie.  

§   3.  

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i   Dyrektorowi Miejskiego Domu Kultury w   Myszkowie.  

§   4.  

Uchwała podlega ogłoszeniu w   Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego i   wchodzi w   życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.  

 

 

 

Wiceprzewodniczący Rady Miasta  


Eugeniusz   Bugaj

 


Załącznik Nr 1   do Uchwały Nr XXI/178/12    
Rady Miasta w   Myszkowie    
z dnia 30 sierpnia 2012 r.  
 

Statut Miejskiego Domu Kultury w   Myszkowie  

Na podstawie art. 13 ust. 1   i 2   ustawy z   dnia 25 października 1991 r. o   organizowaniu i   prowadzeniu działalności kulturalnej (tekst jednolity: Dz.U. z   2012 r. poz.406) ustala się niniejszy statut w   brzmieniu:  

Rozdział 1.
Postanowienia Ogólne  

§   1.  

Miejski Dom Kultury w   Myszkowie zwany dalej "MDK" działa na podstawie obowiązującego prawa i   niniejszego Statutu.  

§   2.  

1.   Organizatorem MDK jest Gmina Myszków.  

2.   Bezpośredni nadzór nad MDK sprawują organy Gminy Myszków w   zakresie posiadanych kompetencji.  

§   3.  

MDK jest samorządową instytucją kultury podlegającą wpisowi do księgi rejestrowej organizatora.  

§   4.  

1.   Siedzibą MDK jest budynek przy ul. 3-go Maja 15 w   Myszkowie.  

2.   Terenem jego działania jest Gmina Myszków. W   celu realizacji zadań statutowych MDK może działać również poza jej granicami.  

Rozdział 2.
Zakres i   przedmiot działania  

§   5.  

Miejski Dom Kultury prowadzi wielokierunkową działalność w   dziedzinie rozwoju i   upowszechniania regionalnej, narodowej i   światowej kultury wśród mieszkańców miasta.  

§   6.  

Do podstawowych zadań MDK należy:  

1)   rozpoznawanie i   rozbudzanie zainteresowań oraz potrzeb kulturalnych,  

2)   wychowanie prze sztukę - edukacja kulturalna,  

3)   gromadzenie, dokumentowanie, tworzenie, ochrona i   udostępnianie dóbr kultury,  

4)   tworzenie warunków dla funcjonowania amatorskiego ruchu artystycznego oraz zainteresowania sztuką,  

5)   tworzenie warunków dla rozwoju ruchu regionalnego, kultury ludowej, folkloru oraz rękodzieła ludowego,  

6)   wspieranie profesjonalnej i   amatorskiej działalności artystycznej,  

7)   upowszechnianie wiedzy o   sztuce,  

8)   organizowanie działalności środowiskowej w   zespołach, kołach i   klubach zainteresowań,  

9)   prowadzenie galerii artystycznej,  

10)   prowadzenie kina w   siedzibie MDK,  

11)   organizowanie spektakli, koncertów, wystaw, odczytów, imprez rozrywkowych,  

12)   współpraca ze szkołami i   przedszkolami w   zakresie wychowania kulturalnego.  

Rozdział 3.
Organizacja wewnętrzna i   zarządzanie Domem Kultury  

§   7.  

1.   Na czele MDK stoi dyrektor, który kieruje jego działalnością i   reprezentuje instytucję na zewnątrz.  

2.   Za gospodarkę finansową MDK odpowiada dyrektor.  

3.   Dyrektora MDK powołuje i   odwołuje Burmistrz Miasta.  

4.   Powołanie dyrektora MDK może nastąpić w   drodze konkursu, którego sposób przeprowadzenia i   zasady określa Burmistrz Miasta w   regulaminie konkursu.  

§   8.  

1.   Dyrektora Domu Kultury powołuje Burmistrz Miasta Myszkowa na czas określony lub nieokreślony, po zasięgnięciu opinii właściwych związków zawodowych, stowarzyszeń twórców działających w   tej instytucji. Odwołanie następuje w   tym samym trybie.  

2.   Opinia związków zawodowych nie jest wiążąca dla Burmistrza Miasta.  

§   9.  

Dyrektor MDK może kierować działalnością MDK przy pomocy jednego zastępcy. Zastępcę powołuje i   odwołuje Dyrektor MDK.  

§   10.  

1.   Dyrektor MDK ustala jego strukturę wewnętrzną, regulamin i   schemat organizacyjny MDK.  

2.   MDK zatrudnia pracowników działalnośći podstawowej, administracyjnej oraz obsługi.  

3.   Pracowników zatrudnia i   zwalnia dyrektor MDK.  

§   11.  

1.   Dyrektor i   pracownicy MDK powinni posiadać odpowiednie do zajmowanych stanowisk kwalifikacje określone w   przepisach dotyczących wymagań kwalifikacyjnych i   trybu stwierdzania kwalifikacji uprawniających do zajmowania określonych stanowisk w   instytucjach kultury.  

2.   Wynagrodzenie dyrektora ustala Burmistrz Miasta Myszkowa.  

3.   Wynagrodzenie pracowników określa regulamin wynagradzania zatwierdzony przez dyrektora uzgodniony ze związkami zawodowymi działającymi w   MDK.  

Rozdział 4.
Gospodarka finansowa Domu Kultury  

§   12.  

1.   MDK prowadzi samodzielną gospodarkę finansową w   ramach posiadanych środków, kierując się zasadami określonymi w   odrębnych przepisach dotyczących gospodarki finansowej i   rachunkowości instytucji kultury.  

2.   Podstawą gospodarki finansowej MDK jest plan finansowy, zatwierdzony przez dyrektora z   zachowaniem wysokości dotacji organizatora.  

§   13.  

MDK jest instytucją kultury prowadzącą podstawową działalność w   zakresie upowszechniania i   ochrony kultury.  

§   14.  

1.   Źródłami finansowania Miejskiego Domu Kultury są przychody z   prowadzonej działalności, w   tym ze sprzedaży skaładników majątku ruchomego, przychody z   najmu i   dzierżawy składników majątkowych, dotacje podmiotowe i   celowe z   budżetu państwa lub jednostki samorządu terytorialnego, środki otrzymane od osób fizycznych i   prawnych oraz z   innych źródeł.  

2.   Wysokości rocznej dotacji dla MDK ustala Rada Miasta na podstawie planu finansowego sporządzonego przez dyrektora MDK.  

§   15.  

1.   MDK może prowadzić działalność gospodarczą, niekolidującą z   programem merytorycznym celem pozyskiwania dodatkowych środków finansowych, a   w szczególności w   zakresie:  

1)   realizacji imprez zleconych,  

2)   prowadzeniu wypożyczalni sprzętu technicznego, kostiumów, rekwizytów itp.  

3)   sprzedaży artykułów użytku kulturalnego, wydawnictw MDK, dzieł twórców,  

4)   sprzedaży obrazów, wyrobów rękodzielniczych,  

5)   prowadzenie impresariatu,  

6)   organizacja zabaw tanecznych,  

7)   organizowanie działalności wydawniczej,  

8)   organizowanie kursów, szkoleń,  

9)   organizowanie i   prowadzenie działalności wystawienniczej,  

10)   wynajem pomieszczeń,  

11)   usługi reklamowe, nagłośnienia,  

12)   organizowanie aukcji dzieł sztuki,  

13)   prowadzenie galerii dzieł sztuki.  

2.   Z przychodów uzyskiwanych z   działalności opisanej w   ust. 1   MDK pokrywa koszty działalności bieżącej oraz inne zobowiązania.  

Rozdział 5.
Postanowienia końcowe  

§   16.  

Zmiany w   Statucie mogą być dokonane w   trybie właściwym dla jego uchwalenia.  

 

 

 

Wiceprzewodniczący Rady Miasta  


Eugeniusz   Bugaj

 

reklama
reklama

POLECANE

reklama
reklama

Ostatnio na forum

reklama

Artykuł Partnerski

reklama

Eksperci portalu infor.pl

Dawid Tomaszewski

Aplikant radcowski

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama