| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Porozumienie nr 135/2012 Wójta Gminy Milówka; Wójta Gminy Rajcza

z dnia 15 października 2012r.

w sprawie współdziałania Gminy Milówka z Gminą Rajcza w zakresie zimowego utrzymania dróg gminnych

Na podstawie art. 10 ust. 1   ustawy z   dnia 8   marca 1990 r. o   samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z   2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.), uchwały nr XXVII/165/2012 Rady Gminy Milówka z   dnia 7   września 2012r. oraz uchwały nr XXXIII/160/2012 Rady Gminy Rajcza z   dnia 12 września 2012r.  

§ 1.  

Strony porozumienia określają następujące zasady współdziałania w   zakresie zimowego utrzymania części dróg gminnych będących w   zarządzie Gminy Milówka oraz części dróg gminnych będących w   zarządzie Gminy Rajcza określonych szczegółowo w   § 2   :  

1.   Gmina Milówka:  

-   wyłoni wykonawców zimowego utrzymania w   drodze procedury przetargowej zgodnie z   ustawą z   dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych;  

-   zawrze umowy z   wykonawcami, w   których zostaną określone szczegóły wykonania usług;  

-   będzie dokonywać rozliczenia należności za wykonane usługi zgodnie z   umowami zawartymi z   wykonawcami;  

-   ponosi odpowiedzialność za zimowe utrzymanie dróg objętych porozumieniem względem Gminy Rajcza;  

2.   Gmina Rajcza:  

-   przekazywać będzie Gminie Milówka środki finansowe na zimowe utrzymanie przedmiotowych dróg w   wysokości ustalonej zgodnie z   §3 porozumienia, na podstawie noty obciążeniowej wystawionej przez Gminę Milówka miesięcznie w   terminie do 15 dnia danego miesiąca po wykonaniu usług wraz z   kopią faktur wykonawców i   szczegółowym wyliczeniem poniesionych kosztów przypadających na drogi objęte porozumieniem;  

-   środki o   których mowa wyżej zostaną przekazane w   terminie 7   dni od otrzymania noty obciążeniowej;  

§ 2.  

Podział dróg oraz sposób finansowania przedstawia poniższa tabela:  

 

L.p  

 

Nazwa drogi  

Sołectwo, długość drogi  

Sposób finansowania  

Gmina Milówka  

Gmina Rajcza  

1.  

Do Białonia (droga na granicy Gmin)  

Milówka, Rajcza 400mb (tam i   z powrotem -droga ślepa)  

50%  

50%  

2.  

Droga w   Leskach  

Rajcza, 160mb (tam i   z powrotem -droga ślepa)  

0  

100%  

3.  

Węglarze  

Zwardoń, 1200mb (tam i   z powrotem - droga ślepa)  

0  

100%  

4.  

Wołowiec  

Laliki, 2800mb (tam i   z powrotem - droga ślepa)  

50%  

50%  

5.  

Stańcówka  

Sól, Laliki – 2000mb  

50%  

50%  

6.  

Tarliczne  

Sól – 150mb  

0  

100%  

7.  

Madejka - Urbanki  

Nieledwia, Kiczora – 4200mb  

(tam i   z powrotem)  

50%  

50%  

8.  

Chromiczaki  

Nieledwia, Kiczora – 3600mb  

(tam i   z powrotem - droga ślepa)  

50%  

50%  

§ 3.  

Wysokość środków finansowych należnych Gminie Milówka na podstawie niniejszego porozumienia oblicza się proporcjonalnie do ilości kilometrów odśnieżanych dróg objętych porozumieniem i   kwot wynikających z   faktur wystawionych przez wykonawców za odśnieżanie całości dróg oraz odpowiedniego udziału procentowego określonego w   § 2.  

§ 4.  

Moc obowiązywania niniejszego porozumienia ustala się od dnia podpisania do dnia 30 kwiecień 2014r.  

§ 5.  

1.   Gmina Rajcza ma prawo kontroli prawidłowości wykonywania zadań objętych Porozumieniem oraz ich cotygodniowej weryfikacji w   porozumieniu z   Sołtysami danych miejscowości.  

2.   W ramach prawa do kontroli Gmina Milówka jest zobowiązana udzielić Gminie Rajcza wszystkich informacji dotyczących realizacji zadań objętych niniejszym porozumieniem.  

§ 6.  

Osobami wyznaczonymi do koordynowania współpracy między stronami porozumienia są:  

ze strony Gminy Milówka – Agnieszka Wróbel  

ze strony Gminy Rajcza – Łukasz Derus  

§ 7.  

Zmiany niniejszego porozumienia wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.  

§ 8.  

W sprawach nie uregulowanych postanowieniami niniejszego porozumienia mają zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego oraz inne powszechnie obowiązujące przepisy prawa.  

§ 9.  

Porozumienie sporządzono w   czterech jednobrzmiących egzemplarzach po dwa dla każdej ze stron.  

§ 10.  

Porozumienie podlega opublikowaniu w   Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.  

 

Wójt Gminy  


dr   Robert   Piętka

Wójt Gminy  


mgr inż.   Kazimierz   Fujak

 


Skarbnik Gminy  


mgr   Andrzej   Grzegorzek

 


Skarbnik Gminy  


Anna   Oleś

 

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Polski Związek Wynajmu i Leasingu Pojazdów (PZWiLP)

Organizacja zrzeszająca firmy leasingowe

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »