| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr 21.144.2012 Rady Miejskiej w Krzepicach

z dnia 21 marca 2012r.

w sprawie zmian w budżecie gminy KRZEPICE w 2012r

Na podstawie art.18 ust.2 pkt 4   ustawy z   dnia 8   marca 1990 r. o   samorządzie gminnym ( t.j. Dz. U. z   2001r. Nr 142, poz.1591; z   późn. zm.) oraz art.212, art.235, art.236 ustawy z   dnia 27 sierpnia 2009r. o   finansach publicznych ( Dz.U. Nr 157, poz.1240)   Rada Miejska w   Krzepicach uchwala  

§   1.   Dokonuje się następujących zmian w   budżecie gminy KRZEPICE w   2012r.  

 

DOCHODY  

OGÓŁEM  

W ZŁ  

250.452  

241.385  

Dz.  

Rozdz.  

T R E Ś Ć  

Zwiększ  

Zmniejsz  

010  

 

Rolnictwo i   łowiectwo  

61.542  

 

 

 

- dochody bieżące  

w tym: zwrot dotacji pobranej w   nadmiernej wysokości + 61.542  

61.542  

 

750  

 

Administracja publiczna  

92.276  

158.176  

 

 

- dochody bieżące  

w tym; zwrot dotacji pobranej w   nadmiernej wysokości - 65.900  

92.276  

158.176  

801  

 

Oświata i   wychowanie  

 

83.209  

 

 

- dochody bieżące  

w tym: - dotacje celowe w   ramach programów finansowanych z   udziałem środków europejskich oraz środków, o   których mowa w   art.5 ust.1 pkt 3   oraz ust.3 pkt 5   i 6   ustawy lub płatności w   ramach budżetu środków europejskich - 83.209  

 

83.209  

900  

 

Gospodarka komunalna i   ochrona środowiska  

96.634  

 

 

 

- dochody bieżące  

w tym: zwrot dotacji pobranej w   nadmiernej wysokości + 96.634  

96.634  

 

PRZYCHODY  

OGÓŁEM  

W ZŁ  

31.132,57  

 

950  

 

Wolne środki, o   których mowa w   art.217 ust.2 pkt 6   ufp  

31.132,57  

 

WYDATKI  

OGÓŁEM  

W ZŁ  

106.699,57  

66.500  

750  

 

Administracja publiczna  

199,57  

 

 

75023  

Urząd Gminy  

199,57  

 

 

 

- wydatki bieżące  

w   tym: wydatki jednostek budżetowych + 199,57  

z tego: związane z   realizacją ich statutowych zadań + 199,57  

199,57  

 

851  

 

Ochrona zdrowia  

106.500  

66.500  

 

85154  

Przeciwdziałanie alkoholizmowi  

66.500  

66.500  

 

 

-wydatki bieżące  

w tym: wydatki jednostek budżetowych - 66.500  

z tego: związane z   realizacją ich statutowych zadań -66.500  

66.500  

65.500  

 

 

- dotacja na zadania bieżące + 66.500  

 

 

 

85195  

Pozostała działalność  

40.000  

 

 

 

- wydatki majątkowe  

-   z tego dotacja celowa inwestycyjna + 40.000  

40.000  

 

§   2.   1.   Załącznik nr 4   do uchwały budżetowej stanowiący   przychody i   rozchody związane z   finansowaniem niedoboru budżetowego   otrzymuje brzmienie załącznika nr 1   do niniejszej uchwały  

2.   Załącznik nr 5   do uchwały budżetowej stanowiący   przychody i   koszty zakładów budżetowych na 2012r   . otrzymuje brzmienie załącznika nr 2   do niniejszej uchwały, a   w paragrafie 7   uchwały budżetowej wprowadza się następujące zmiany:  

- przychody - kwotę 7.684.442 zł zastępuje się kwotą 7.880.838 zł  

- koszty - kwotę 7.684.442 zastępuję się kwotą 7.880.838 zł  

3.   Załącznik Nr 7   do uchwały budżetowej stanowiący   dotacje na 2012rok z   budżetu gminy dla podmiotow należących do sektora finansów publicznych   otrzymuje brzmienie załącznika Nr 3   do niniejszej uchwały.  

4.   Do uchwały budżetowej dodaje się załącznik Nr 8   stanowiący   dotacje na 2012rok z   budżetu gminy dla podmiotów spoza sektora finansów publicznych   w brzmieniu załącznika Nr 4   do niniejszej uchwały.  

§   3.   Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Krzepic.  

§   4.   Uchwała wchodzi w   życie z   dniem podjęcia.  


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 21.144.2012
Rady Miejskiej w Krzepicach
z dnia 21 marca 2012 r.

Przychody i   rozchody związane z   finansowaniem niedoboru budżetowego  

 

Paragraf  

T R E Ś Ć  

PRZYCHODY  

ROZCHODY  

 

Przychody i   rozchody związane z   finansowaniem niedoboru  

4.339.132,57  

2.086.378  

952  

Przychody z   zaciągnietych:  

3.788.000  

 

 

- pożyczek krajowych  

88.000  

 

 

- kredytów krajowych  

3.700.000  

 

950  

Wolne środki, o   których mowa w   art.217 ust.2 pkt 6   uofp  

551.132,57  

 

992  

Spłata otrzymanych pożyczek i   kredytów krajowych  

 

2.086.378  

 


Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr 21.144.2012
Rady Miejskiej w Krzepicach
z dnia 21 marca 2012 r.

Przychody i   koszty zakładów budżetowych na 2012 rok  

 

L.p.  

Zakład  

Stan fund. obrot. na pocz. roku  

Przychody  

W tym : dot. inwest,  

w tym; dot. podm.  

Suma( 3+4)  

Koszty  

w tym:wpłata do budżetu  

Stan fund. obrot. na koniec roku  

suma ( 8+ 10)  

1  

2  

3  

4  

5  

6  

7  

8  

9  

10  

11  

1.  

Zakład Działalności Komunalnej i   Mieszkaniowej  

286.520  

7.880.838  

3.363.747  

135.920  

8.167.358  

7.880.838  

0  

286.520  

8.167.358  

 


Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr 21.144.2012
Rady Miejskiej w Krzepicach
z dnia 21 marca 2012 r.

Dotacje na 2012rok z   budżetu gminy dla podmiotów należących do sektora finansow publicznych  

 

Dz.  

Rozdz.  

Nazwa jednostki  

Dotacja podmiotowa w    

Dotacja przedmiotowa w    

Dotacja celowa inwestycyjna   w zł  

010  

01010  

Zakład Działalności Komunalnej i   Mieszkaniowej - zakład budżetowy Gminy Krzepice  

 

 

1.664.859  

600  

60014  

Starostwo Powiatowe w   Kłobucku  

 

 

340.000  

851  

85195  

Starostwo Powiatowe w   Kłobucku  

 

 

40.000  

900  

90001  

Zakład Działalności Komunalnej i   Mieszkaniowej - zakład budżetowy Gminy Krzepice  

 

135.920  

1.698.888  

921  

92109  

Gminny Ośrodek Kultury w   Krzepicach - instytucja kultury  

335.000  

 

 

921  

92116  

Gminna Biblioteka Publiczna w   Krzepicach - instytucja kultury  

120.000  

 

 

O G Ó Ł E M  

 

 

455.000  

135.920  

3.743.747  

 


Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr 21.144.2012
Rady Miejskiej w Krzepicach
z dnia 21 marca 2012 r.

Dotacje z   budżetu gminy na 2012 rok dla jednostek spoza sektora finansów publicznych  

 

Dz.  

Rozdz.  

Nazwa jednostki  

Dotacja celowa na zadania bieżące  

851  

85154  

Miejsko - Gminny Ludowy Klub Sportowy " Liswarta" z   siedzibą w   Krzepicach  

66.500  

O G Ó Ł E M  

 

 

66.500  

 

 

 

 

Przewodniczący Rady Miejskiej  


mgr   Damian   Pilarz

 

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Dr Krystian Ziemski & Partners Kancelaria Prawna sp.k. w Poznaniu

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »