| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XXVI/197/2012 Rady Gminy Mstów

z dnia 28 września 2012r.

w sprawie wprowadzenia zmian w Statucie Gminy Mstów

Na podstawie art. 18, ust 2, pkt 1   i art. 22 ustawy z   dnia 8   marca 1990 roku o   samorządzie gminnym ( tekst jednolity Dz.U. z   2001 r. Nr 142, poz. 1591 z   późn. zm. )  

Rada Gminy Mstów  
uchwala:  

§   1.  

W Statucie Gminy Mstów stanowiącym załącznik nr 1   do uchwały Nr 341/XXX/2002 Rady Gminy Mstów z   dnia 10 października 2002 roku w   sprawie uchwalenia Statutu Gminy Mstów wprowadza się następujące zmiany:  

1.   W § 3   Statutu Gminy Mstów dopisuje się : ust. 3a w   brzmieniu: „3a. działalności w   zakresie telekomunikacji”, ust. 6a w   brzmieniu: „6a. wspierania rodziny i   systemu pieczy zastępczej”, ust. 9   przyjmuje brzmienie: „9. Kultury, w   tym bibliotek gminnych i   innych instytucji kultury oraz ochrony zabytków i   opieki nad zabytkami”, ust. 14 otrzymuje brzmienie: „14. Porządku publicznego i   bezpieczeństwa obywateli oraz ochrony przeciwpożarowej i   przeciwpowodziowej, w   tym wyposażenia i   utrzymania gminnego magazynu przeciwpowodziowego” .  

2.   § 7   otrzymuje brzmienie:  

§   7.   Zasady wyboru do rady gminy reguluje ustawa. .

3.   § 16 otrzymuje brzmienie:  

§   16.   Tryb przeprowadzania referendum określa ustawa. .

4.   W § 18 ust.9 pkt a) otrzymuje brzmienie:  

a)   zasad nabywania, zbywania i   obciążania nieruchomości oraz ich wydzierżawiania lub wynajmowania na czas dłuższy niż 3   lata lub na czas nieoznaczony, o   ile ustawy szczególne nie stanowią inaczej; uchwała rady gminy jest wymagana również w   przypadku, gdy po umowie zawartej na czas oznaczony do 3   lat strony zawierają kolejne umowy, których przedmiotem jest ta sama nieruchomość, do czasu określenia zasad wójt może dokonywać tych czynności wyłącznie za zgodą rady gminy. .

5.   W § 46 ust.4 przyjmuje brzmienie:  

4.   Projekt budżetu stanowi podstawę gospodarki budżetowej do czasu uchwalenia budżetu przez Radę Gminy, co winno nastąpić nie później niż do 31 stycznia roku budżetowego. .

6.   W § 47 skreśla się w   całości ust.2, natomiast ust.3 otrzymuje numer 2.  

7.   W załączniku Nr 5   do Statutu Gminy Mstów dodaje się pkt 6   w brzmieniu:  

6.   Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej – Zespół Ośrodków Zdrowia Gminy Mstów – działający jako podmiot leczniczy niebędący przedsiębiorcą. .

§   2.  

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy  

§   3.  

Uchwała podlega ogłoszeniu w   Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego i   wchodzi w   życie po upływie14 dni od dnia ogłoszenia.  

 

 

 

Przewodniczący Rady Gminy Mstów  


Zdzisław   Gołdy

 

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Wojciech Strama

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »