| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr 103/XXX/2012 Rady Gminy Opatów

z dnia 25 września 2012r.

w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Opatów, warunków i zasad korzystania z przystanków oraz opłat za korzystanie z nich

Na podstawie art. 18 ust. 2   pkt 15 ustawy z   dnia 8   marca 1990 r. o   samorządzie gminnym (Dz.U. z   2001r. Nr 142, poz. 1591 z   późniejszymi zmianami) w   związku art.15 ust. 2   i art. 16 ust. 1, 4, 5   i 6   ustawy z   dnia 16 grudnia 2010r. o   publicznym transporcie zbiorowym (Dz.U. z   2011r. Nr 5, poz.13 z   późniejszymi zmianami).  

Rada Gminy w   Opatowie  
uchwala, co następuje:  

§   1.   Udostępnić operatorom publicznego transportu zbiorowego oraz przedsiębiorcom uprawnionym do prowadzenia działalności gospodarczej w   zakresie przewozu osób, możliwość korzystania z   przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Opatów na warunkach i   zasadach określonych w   załączniku nr 1   do uchwały.  

§   2.   Wykaz przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Opatów, stanowi załącznik nr 2   do uchwały.  

§   3.   1.   Korzystanie przez operatorów i   przewoźników z   przystanków komunikacyjnych jest odpłatne.  

2.   Ustala się stawkę opłaty w   wysokości 0,03 zł za jedno zatrzymanie środka transportu na przystanku.  

3.   Zmiana stawki opłaty, o   której mowa w   ust. 2, następuje w   trybie art. 16 ust. 6   ustawy o   publicznym transporcie zbiorowym.  

§   4.   Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy Opatów.  

§   5.   Uchwała wchodzi w   życie po upływie 14 dni od daty jej ogłoszenia w   Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.  

 

 

 

Przewodniczący Rady Gminy Opatów  


mgr inż.   Witold   Łacny

 


Załącznik Nr 1   do Uchwały Nr 13/XXX/2012  
Rady Gminy Opatów    
z dnia 25 września 2012 r.  
 

WARUNKI I   ZASADY KORZYSTANIA PRZEZ OPERATORÓW I   PRZEWOŹNIKÓW Z   PRZYSTANKÓW KOMUNIKACYJNYCH NA TERENIE GMINY OPATÓW  

§   1.   Z przystanków komunikacyjnych na terenie Gminy Opatów, które stanowią własność Gminy lub są przez nią zarządzane mogą korzystać wyłącznie przewoźnicy wykonujący przewozy osób, w   rozumieniu ustawy z   dnia 6   września 2001 r. o   transporcie drogowym (Dz. U. z   2007r. Nr 125, poz. 874 z   późniejszymi zmianami) i   ustawy z   dnia 16 grudnia 2010r. o   publicznym transporcie zbiorowym (Dz. U. z   2011r. Nr 5, poz. 13 z   późniejszymi zmianami).  

§   2.   Ustala się następujące warunki i   zasady korzystania przez operatorów i   przewoźników z   przystanków komunikacyjnych:  

1.   Gmina Opatów wydaje uzgodnienia na korzystanie z   przystanków w   formie pisemnej.  

2.   Do wniosku o   uzgodnienie zasad korzystania z   przystanków przez przewoźnika należy dołączyć:  

1)   Proponowany rozkład jazdy, uwzgledniający przystanki, godziny odjazdów środków transportowych, długość linii komunikacyjnej podaną w   kilometrach i   odległość miedzy przystankami.  

2)   Wykaz obsługiwanych przystanków ze wskazaniem ich nazw.  

3)   Mapę sytuacyjną z   oznaczoną linia komunikacyjną i   przystankami.  

3.   Korzystanie z   przystanków jest odpłatne. Stawkę opłaty za jedno zatrzymanie środka transportu określa uchwała Rady Gminy Opatów.  

4.   Przewoźnik przed rozpoczęciem korzystania z   przystanków zobowiązany jest złożyć wniosek o   zawarcie umowy na korzystanie z   przystanków.  

5.   Umowa określa w   szczególności:  

1)   Ilość zatrzymań środka transportu na przystankach.  

2)   Wykaz obsługiwanych przystanków według rozkładu jazdy.  

3)   Harmonogram płatności.  

4)   Termin płatności.  

6.   Z przystanków należy korzystać w   sposób zgodny z   przepisami ustawy z   dnia 20 czerwca 1997 r. - Prawo o   ruchu drogowym (Dz. U. z   2005r. Nr 108, poz. 908 z   późniejszymi zmianami).  

7.   Zatrzymywanie pojazdów na przystankach przelotowych możliwe jest wyłącznie na czas niezbędny do wsiadania i   wysiadania pasażerów oraz inkasowania należności, bez możliwości parkowania i   oczekiwania na kurs.  

8.   Zatrzymywanie na przystankach powinno odbywać się zgodnie z   obowiązującym rozkładem jazdy.  

9.   Operator publicznego transportu zbiorowego lub przewoźnik zobowiązany jest do umieszczenia na przystankach aktualnego rozkładu jazdy. Ewentualne wywieszenie innych informacji dla pasażerów lub reklam musi być uzgodnione z   Gminą Opatów.  

10.   Gmina Opatów zastrzega sobie prawo likwidacji lub zmiany lokalizacji przystanku komunikacyjnego.  

§   3.   Gmina Opatów może odmówić zgody na korzystanie z   przystanków komunikacyjnych jeżeli:  

1.   Wydanie zgody ograniczy przepustowość przystanków poprzez umożliwienie lub utrudnienie w   znaczny sposób korzystania z   przystanków przez wszystkich dotychczas uprawnionych operatorów i   przewoźników.  

2.   Wydanie zgody spowoduje zagrożenie dla bezpieczeństwa ruchu drogowego przez np. blokowanie wjazdu do zatoki lub długotrwałe zajecie pasa drogowego.  

3.   Przewoźnik ma zamiar świadczyć usługi przewozowe na tej samej trasie i   w tym samym czasie co inni uprawnieni wcześniej przewoźnicy.  

 

 

 

Przewodniczący Rady Gminy Opatów  


mgr inż.   Witold   Łacny

 


Załącznik Nr 2   do Uchwały Nr  103/XXX/2012r  
Rady Gminy Opatów    
z dnia 25 września 2012 r.  
 

WYKAZ PRZYSTANKÓW W   GMINIE OPATÓW  

 


LP.  


MIEJSCOWOŚĆ/  
SOŁECTWO  
 


NAZWA DROGI/  
NAZWA ULICY  
 


NAZWA  
PRZYSTANKU  


UWAGI/OPIS  

1.  

Opatów  

Droga krajowa nr 43 – ulica Częstochowska (kierunek Częstochowa)  

Opatów I  

Wiata przystankowa (konstrukcja stalowa, poliwęglan)  
Zatoka przystankowa  

2.  

Opatów  

Droga krajowa nr 43 – ulica Częstochowska (kierunek Krzepice)  

Opatów II  

Wiata przystankowa (konstrukcja stalowa, poliwęglan)  
Zatoka przystankowa  

3.  

Opatów  

Droga powiatowa nr 2039S – ulica Klepaczka (kierunek Opatów Centrum)  

Opatów III  

Wiata przystankowa (metalowa)  

4.  

Opatów  

Droga powiatowa nr 2039S – ulica Klepaczka (kierunek Złochowice)  

Opatów IV  

Oznakowanie pionowe D-15  

5.  

Opatów  

Droga powiatowa nr 2039S – ulica Kuźniczka (kierunek Częstochowa, kierunek Krzepice, kierunek Iwanowice Duże)  

Opatów V  

Oznakowanie pionowe D-15  

6.  

Opatów  

Droga powiatowa nr 2039S – ulica Kuźniczka (kierunek Złochowice)  

Opatów VI  

Oznakowanie pionowe D-15  

7.  

Opatów  

Droga powiatowa nr 2015S– ulic Kościuszki (kierunek Iwanowice Duże)  

Opatów VII  

Oznakowanie pionowe D-15  

8.  

Opatów  

Droga powiatowa nr 2015S– ulic Kościuszki (kierunek Częstochowa, kierunek Krzepice, kierunek Złochowice)  

Opatów VIII  

Oznakowanie pionowe D-15  

9.  

Opatów  

Droga powiatowa nr 2015S – ulic Kościuszki (kierunek Iwanowice Duże)  

Opatów IX  

Oznakowanie pionowe D-15  

10.  

Opatów  

Droga powiatowa nr 2015S – ulic Kościuszki (kierunek Opatów Centrum)  

Opatów X  

Oznakowanie pionowe D-15  

11.  

Opatów  

Droga powiatowa nr 2018S – ulica Szkolna (kierunek Opatów Centrum)  

Opatów XI  

Oznakowanie pionowe D-15  

12.  

Opatów  

Droga powiatowa nr 2018S – ulica Szkolna (kierunek Wilkowiecko)  

Opatów XII  

Oznakowanie pionowe D-15  

13.  

Iwanowice Małe  

Droga krajowa nr 43 – ulica Częstochowska (kierunek Częstochowa)  

Iwanowice Małe I  

Wiata przystankowa (metalowa)  
Zatoka przystankowa  

14.  

Iwanowice Małe  

Droga krajowa nr 43 – ulica Częstochowska (kierunek Krzepice)  

Iwanowice Małe II  

Wiata przystankowa (metalowa)  
Zatoka przystankowa  

15.  

Iwanowice Małe  

Droga gminna nr 664   013S – ul. Długa (kierunek Opatów)  

Iwanowice Małe III  

Wiata przystankowa (metalowa)  
 

16.  

Iwanowice Małe  

Droga gminna nr 664   013S – ul. Długa (kierunek Zwierzyniec I)  

Iwanowice Małe IV  

Oznakowanie pionowe D-15  

17.  

Iwanowice Małe  

Droga powiatowa nr 2076S (kierunek Zwierzyniec I, kierunek Opatów, kierunek Krzepice)  

Iwanowice Małe V  

Wiata przystankowa (metalowa)  
 

18.  

Iwanowice Małe  

Droga powiatowa nr 2076S (kierunek Iwanowice Duże)  

Iwanowice Małe VI  

Oznakowanie pionowe D-15  

19.  

Wilkowiecko  

Droga powiatowa nr 2018S – ul. Chodakowskiego (kierunek Opatów)  

Wilkowiecko I  

Oznakowanie pionowe D-15  

20.  

Wilkowiecko  

Droga powiatowa nr 2018S – ul. Chodakowskiego (kierunek Wilkowiecko Centrum)  

Wilkowiecko II  

Oznakowanie pionowe D-15  

21.  

Wilkowiecko  

Droga powiatowa nr 2018S – ul. Chodakowskiego (kierunek Opatów)  

Wilkowiecko III  

Oznakowanie pionowe D-15  

22.  

Wilkowiecko  

Droga powiatowa nr 2018S – ul. Chodakowskiego (kierunek Brzezinki, kierunek Rębielice Królewskie, kierunek Mokra, kierunek Kłobuck)  

Wilkowiecko IV  

Oznakowanie pionowe D-15  

23.  

Wilkowiecko  

Droga powiatowa nr 2018S – ul. Chodakowskiego (kierunek Brzezinki)  

Wilkowiecko V  

Wiata przystankowa (betonowa)  

24.  

Wilkowiecko  

Droga powiatowa nr 2021S – ul. Mikołaja z   Wilkowiecka (kierunek Rębielice Królewskie, kierunek Opatów, kierunek Brzezinki)  
 

Wilkowiecko VI  

Oznakowanie pionowe D-15  

25.  

Wilkowiecko  

Droga powiatowa nr 2021S – ul. Mikołaja z   Wilkowiecka (kierunek Mokra, kierunek Kłobuck)  

Wilkowiecko VII  

Wiata przystankowa (metalowa)  
 

26.  

Wilkowiecko  

Droga powiatowa nr 2020S – ul. Długosza (kierunek Kłobuck)  

Wilkowiecko VIII  

Oznakowanie pionowe D-15  

27.  

Wilkowiecko  

Droga powiatowa nr 2020S – ul. Długosza (kierunek Wilkowiecko Centrum)  

Wilkowiecko IX  

Oznakowanie pionowe D-15  

28.  

Wilkowiecko  

Droga powiatowa nr 2016S – ul. 3-go Maja (kierunek Rębielice Królewskie)  

Wilkowiecko X  

Oznakowanie pionowe D-15  

29.  

Wilkowiecko  

Droga powiatowa nr 2016S – ul. 3-go Maja (kierunek Wilkowiecko Centrum)  

Wilkowiecko XI  

Wiata przystankowa (metalowa)  
 

30.  

Brzezinki  

Droga krajowa nr 43 (kierunek Częstochowa)  

Brzezinki I  

Wiata przystankowa (konstrukcja stalowa, poliwęglan)  
Zatoka przystankowa  

31.  

Brzezinki  

Droga krajowa nr 43 (kierunek Krzepice)  

Brzezinki II  

Wiata przystankowa (konstrukcja stalowa, poliwęglan)  
Zatoka przystankowa  

32.  

Waleńczów  

Droga krajowa nr 43 – ulica Częstochowska (kierunek Częstochowa)  

Waleńczów IV  

Wiata przystankowa (konstrukcja stalowa, poliwęglan)  
Zatoka przystankowa  

33.  

Waleńczów  

Droga krajowa nr 43 – ulica Częstochowska (kierunek Krzepice)  

Waleńczów III  

Zatoka przystankowa  

34.  

Waleńczów  

Droga krajowa nr 43 – ulica Częstochowska (kierunek Częstochowa)  

Waleńczów II  

Wiata przystankowa (metalowa)  
 

35.  

Waleńczów  

Droga krajowa nr 43 – ulica Częstochowska (kierunek Krzepice)  

Waleńczów I  

Oznakowanie pionowe D-15  

36.  

Iwanowice Duże  

Droga powiatowa nr 2015S – ulica Częstochowska (kierunek Krzepice)  

Iwanowice Duże I  

Wiata przystankowa (metalowa)  

37.  

Iwanowice Duże  

Droga powiatowa nr 2015S – ulica Częstochowska (kierunek Opatów)  

Iwanowice Duże II  

Oznakowanie pionowe D-15  

38.  

Iwanowice Duże  

Droga powiatowa nr 2015S – ulica Częstochowska (kierunek Krzepice, kierunek Iwanowice Małe)  
 

Iwanowice Duże III  

Oznakowanie pionowe D-15  

39.  

Iwanowice Duże  

Droga powiatowa nr 2015S – ulica Częstochowska (kierunek Opatów)  

Iwanowice Duże IV  

Wiata przystankowa (metalowa)  
Zatoka przystankowa  

40.  

Zwierzyniec II  

Droga powiatowa nr 2036S (kierunek Konieczki, kierunek Złochowice)  

Zwierzyniec Drugi I  

Wiata przystankowa (metalowa)  
 

41.  

Zwierzyniec II  

Droga powiatowa nr 2036S (kierunek Zwierzyniec I)  

Zwierzyniec Drugi II  

Oznakowanie pionowe D-15  

42.  

Zwierzyniec I  

Droga powiatowa nr 2036S – ul. 3-go Maja (kierunek Zwierzyniec I   Centrum)  

Zwierzyniec Pierwszy I  

Oznakowanie pionowe D-15  

43.  

Zwierzyniec I  

Droga powiatowa nr 2036S – ul. 3-go Maja (kierunek Konieczki, kierunek Złochowice)  

Zwierzyniec Pierwszy II  

Wiata przystankowa (metalowa)  

44.  

Zwierzyniec I  

Droga powiatowa nr 2036S – ul. 3-go Maja (kierunek Krzepice, kierunek Panki)  

Zwierzyniec Pierwszy III  

Oznakowanie pionowe D-15  

45.  

Zwierzyniec I  

Droga powiatowa nr 2036S – ul. 3-go Maja (kierunek Konieczki, kierunek Iwanowice Małe)  

Zwierzyniec Pierwszy IV  

Wiata przystankowa (metalowa)  
 

46.  

Zwierzyniec I  

Droga powiatowa nr 2036S – ul. Jasna (kierunek Zwierzyniec I   Centrum)  

Zwierzyniec Pierwszy V  

Wiata przystankowa (metalowa)  
 

47.  

Zwierzyniec I  

Droga powiatowa nr 2036S – ul. Jasna (kierunek Krzepice, kierunek Panki)  

Zwierzyniec Pierwszy VI  

Oznakowanie pionowe D-15  

48.  

Złochowice  

Droga powiatowa nr 2039S – ul. Wesoła (kierunek Konieczki)  

Złochowice I  

Wiata przystankowa (konstrukcja stalowa, szkło hartowane)  

49.  

Złochowice  

Droga powiatowa nr 2039S – ul. Wesoła (kierunek Opatów, kierunek Waleńczów)  

Złochowice II  

Oznakowanie pionowe D-15  

50.  

Złochowice  

Droga powiatowa nr 2039S – ul. Wesoła (kierunek Opatów)  

Złochowice III  

Wiata przystankowa (metalowa)  
 

51.  

Złochowice  

Droga powiatowa nr 2039S – ul. Wesoła (kierunek Złochowice Centrum)  

Złochowice IV  

Oznakowanie pionowe D-15  

52.  

Złochowice  

Droga powiatowa nr 2040S – ul. Topolowa (kierunek Waleńczów)  

Złochowice V  

Wiata przystankowa (metalowa)  
 

53.  

Złochowice  

Droga powiatowa nr 2040S – ul. Topolowa (kierunek Złochowice Centrum)  

Złochowice VI  

Oznakowanie pionowe D-15  

54.  

Złochowice  

Droga powiatowa nr 2039S – ul. Długa (kierunek Konieczki)  
 

Złochowice VII  

Oznakowanie pionowe D-15  

55.  

Złochowice  

Droga powiatowa nr 2039S – ul. Długa (kierunek Złochowice Centrum)  

Złochowice VIII  

Wiata przystankowa (betonowa)  

56.  
 

Złochowice  

Droga powiatowa nr 2039S – ul. Długa (kierunek Złochowice Centrum)  

Złochowice IX  

Wiata przystankowa (metalowa)  

57.  

Złochowice  

Droga powiatowa nr 2039S – ul. Długa (kierunek Konieczki)  

Złochowice X  

Oznakowanie pionowe D-15  

58.  

Złochowice  

Droga powiatowa nr 2039S – ul. Długa (kierunek Złochowice Centrum)  

Złochowice XI  

Wiata przystankowa (metalowa)  

59.  

Złochowice  

Droga powiatowa nr 2039S – ul. Długa (kierunek Konieczki)  

Złochowice XII  

Oznakowanie pionowe D-15  

60.  

Iwanowice Duże  

Droga powiatowa nr 2004S (kierunek Danków)  

Iwanowice Duże V  

Wiata przystankowa (metalowa)  

61.  

Iwanowice Duże  

Droga powiatowa nr 2004S (kierunek Krzepice)  

Iwanowice Duże VI  

Oznakowanie pionowe D-15  

 

 

 

 

Przewodniczący Rady Gminy Opatów  


mgr inż.   Witold   Łacny

 

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Piotr Barchan

Ekspert ds. Leasingu, Menedżer

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »