| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XXI/308/2012 Rady Miasta Wisły

z dnia 25 października 2012r.

w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości oraz wprowadzenia zwolnień przedmiotowych w podatku

Określa się wysokość stawek podatku od nieruchomości położonych na obszarze Miasta Wisły:

1) od gruntów:

a) związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, bez względu na sposób zakwalifikowania w ewidencji gruntów i budynków: rocznie 0,85 PLN od 1 m2powierzchni;

b) pod jeziorami, zajętych na zbiorniki wodne retencyjne lub elektrowni wodnych: rocznie 4,51 PLN od 1 ha powierzchni;

c) pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego: rocznie 0,36 PLN od 1 m2powierzchni;

2) od budynków lub ich części:

a) mieszkalnych: rocznie 0,73 PLN od 1 m2powierzchni użytkowej;

b) mieszkalnych zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej: rocznie 22,10 PLN od 1 m2powierzchni użytkowej;

c) związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej: rocznie 22,10 PLN od 1 m2powierzchni użytkowej;

d) zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu kwalifikowanym materiałem siewnym: rocznie 10,65 PLN od 1 m2powierzchni użytkowej;

e) związanych z udzielaniem świadczeń zdrowotnych w rozumieniu przepisów o działalności leczniczej, zajętych przez podmioty udzielające tych świadczeń: rocznie 4,63 PLN od 1 m2powierzchni użytkowej;

f) garaży znajdujących się w budynkach mieszkalnych: rocznie 0,73 PLN od 1 m2powierzchni użytkowej;

g) garaży znajdujących się w budynkach pozostałych, w tym w budynkach gospodarczych: rocznie 7,00 PLN od 1 m2powierzchni użytkowej;

h) garaży wolnostojących trwale związanych z gruntem: rocznie 7,00 PLN od 1 m2 powierzchni użytkowej;

i) zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego: rocznie 6,55 PLN od 1 m2powierzchni użytkowej;

j) budynków gospodarczych lub ich części, trwale związanych z gruntem: rocznie 6,55 PLN od 1 m2powierzchni użytkowej;

k) pozostałych: rocznie 6,55 PLN od 1 m2powierzchni użytkowej.

3) od budowli: rocznie 2% ich wartości określonej na podstawie art. 4 ust. 1 pkt 3 i ust. 3-7 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych.

§ 2.

Zwalnia się od podatku od nieruchomości budowle na obiektach sportowych stanowiące trybuny wraz z zadaszeniem oraz bieżnie.

§ 3.

1. Pomoc udzielana przedsiębiorcom na mocy § 2 stanowi pomoc de minimis i stosuje się do niej przepisy rozporządzenia Komisji (WE) nr 1998/2006 z dnia 15 grudnia 2006 r. w sprawie stosowania art. 87 i 88 Traktatu do pomocy de minimis (DZ. Urz. UE L 379 z 28.12.2006).

2. Pomoc udzielona w niniejszej uchwale dla jednego przedsiębiorcy łącznie z pomocą udzieloną z innych źródeł w bieżącym roku kalendarzowym i dwóch poprzednich latach kalendarzowych nie może przekroczyć kwoty 200.000 Euro brutto, a dla działających w sektorze transportu drogowego kwoty 100.000 Euro brutto.

3. Niniejsza uchwała nie ma zastosowania w obszarach oznaczonych w art. 1 rozporządzenia Komisji WE Nr 1998/2006 z dnia 15 grudnia 2006 w sprawie stosowania art. 87 i 88 Traktatu w odniesieniu do pomocy w ramach zasady de minimis.

4. Przedsiębiorca ubiegając się o zwolnienie, o którym mowa w § 2, ma obowiązek przedłożyć do dnia 15 stycznia danego roku podatkowego:

1) wszystkie otrzymane zaświadczenia o pomocy de minimis lub oświadczenie o wielkości otrzymanej pomocy de minimis w bieżącym roku kalendarzowym i dwóch poprzedzających go latach albo oświadczenie o nieotrzymaniu takiej pomocy;

2) wypełniony formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis którego wzór określono w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 29 marca 2010 r. w sprawie zakresu informacji przedstawianych przez podmiot ubiegający się o pomoc de minimis;

3) sprawozdania finansowe za okres 3 ostatnich lat obrotowych, sporządzane zgodnie z przepisami o rachunkowości.

5. W przypadku przekroczenia pułapu dopuszczalnej pomocy de minimis lub z uwagi na niedopełnienie obowiązków określonych w § 3 ust. 4 przedsiębiorca nie może skorzystać ze zwolnienia.

§ 4.

Traci moc uchwała Rady Miasta Wisły Nr XI/144/2011z dnia 27 października 2011 r. w sprawie ustalenia wysokości stawek podatku od nieruchomości, od budynków, budowli i gruntów oraz zwolnień w podatku.

§ 5.

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Wisły.

§ 6.

Uchwała podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego, Biuletynie Informacji Publicznej oraz na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miejskim.


§ 7.

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego, z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2013 r.

Przewodniczący Rady Miasta Wisły


Janusz Podżorski

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

FakturaXL.pl

FakturaXL.pl jest producentem oprogramowania w zakresie fakturowania online dla firm i biur rachunkowych. Od ponad 12 lat tworzymy z pasją rozwiązania IT.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »