reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XXIII/235/12 Rady Miejskiej Cieszyna

z dnia 27 września 2012r.

w sprawie uchwalenia trybu powoływania członków oraz organizacji i trybu działania Gminnej Rady Działalności Pożytku Publicznego w Cieszynie

Na podstawie art. 18 ust. 2   pkt 15 ustawy z   dnia 8   marca 1990 roku o   samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z   2001 r. Nr 142, poz. 1591 z   późn. zm.) i   art. 41g ustawy z   dnia 24 kwietnia 2003 roku o   działalności pożytku publicznego i   o wolontariacie (tekst jednolity: Dz. U. z   2010 r. Nr 234, poz.1536 z   późn. zm.) po przeprowadzeniu konsultacji -   Rada Miejska  

p o   s t a   n a   w i   a :  

§   1.  

Uchwalić tryb powoływania członków oraz zasady organizacji i   trybu działania Gminnej Rady Działalności Pożytku Publicznego w   Cieszynie w   brzmieniu określonym w   załączniku do uchwały.  

§   2.  

Wykonanie uchwały powierzyć Burmistrzowi Miasta Cieszyna.  

§   3.  

Traci moc uchwała Nr VI/41/11 Rady Miejskiej Cieszyna z   dnia 10 marca 2011 roku w   sprawie uchwalenia trybu powoływania członków oraz organizacji i   trybu działania Gminnej Rady Działalności Pożytku Publicznego w   Cieszynie.  

§   4.  

Uchwała wchodzi w   życie   po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w   Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.                

 

 

 

Przewodniczący Rady Miejskiej  


mgr   Bolesław   Zemła

 


Załącznik Nr 1   do Uchwały Nr XXIII/235/12    
Rady Miejskiej Cieszyna    
z dnia 27 września 2012 r.  
 

Tryb powoływania członków oraz organizacja i   tryb działania Gminnej Rady Działalności Pożytku Publicznego w   Cieszynie.  

Ilekroć w   uchwale jest mowa o:  

1.   ustawie – należy przez to rozumieć ustawę z   dnia z   dnia 24 kwietnia 2003 r. o   działalności pożytku publicznego i   o wolontariacie (tekst jednolity: Dz. U. z   2010 r. Nr 234, poz. 1536 z   poźn. zm.),  

2.   organizacji – należy przez to rozumieć organizację pozarządową lub podmiot wymieniony w   art. 3   ust. 3   ustawy,  

3.   Radzie – należy przez to rozumieć Gminną Radę Działalności Pożytku Publicznego w   Cieszynie.  

§   2.  

Tryb powoływania członków Rady.  

1.   Wniosek o   powołanie Rady powinien zostać podpisany przez co najmniej 10 organizacji, prowadzących działalność na terenie gminy Cieszyn.  

2.   W skład Rady wchodzi 12 osób, w   tym:  

1)   4 przedstawicieli Burmistrza Miasta,  

2)   2 przedstawicieli Rady Miejskiej Cieszyna,  

3)   6 przedstawicieli organizacji, prowadzących działalność na terenie gminy Cieszyn.  

3.   Członków Rady powołuje Burmistrz Miasta w   drodze zarządzenia, przy czym:  

1)   osoby wymienione w   ust. 2   pkt 2   wybiera Rada Miejska Cieszyna w   drodze uchwały,  

2)   osoby wymienione w   ust. 2   pkt 3   Burmistrz Miasta wybiera spośród kandydatów zgłaszanych przez organizacje w   odpowiedzi na ogłoszenie o   naborze przedstawicieli organizacji do Rady,  

4.   Nabór przedstawicieli organizacji do Rady nie może trwać krócej niż 21 dni.  

5.   Ogłoszenie o   naborze publikuje się:  

1)   w Wiadomościach Ratuszowych,  

2)   na stronie http://cieszyn.pl,  

3)   na stronie http://ngo.cieszyn.pl,  

4)   na stronie BIP Urzędu Miejskiego w   Cieszynie,  

5)   na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w   Cieszynie.  

6.   Organizacje zgłaszają swoich przedstawicieli do Rady na podstawie uchwał statutowych organów tych organizacji.  

7.   Każda organizacja może zgłosić tylko jednego przedstawiciela do Rady.  

8.   Wzór ogłoszenia o   naborze oraz formularza zgłoszenia przedstawiciela organizacji do Rady stanowią odpowiednio §§ 4   i 5.  

9.   Członkowstwo w   Radzie ustaje:  

1)   na podstawie uchwały Rady Miejskiej Cieszyna o   odwołaniu jej przedstawiciela ze składu Rady,  

2)   na podstawie zarządzenia Burmistrza Miasta o   odwołaniu członka Rady będącego jego przedstawicielem,  

3)   na podstawie uchwały statutowego organu organizacji o   odwołaniu jej przedstawiciela ze składu Rady,  

4)   na podstawie pisemnej rezygnacji członka Rady,  

5)   w przypadku powtarzających się nieusprawiedliwionych nieobecności członka Rady na co najmniej 3   kolejnych jej posiedzeniach.  

10.   W przypadku ustania członkowstwa lub śmierci członka Rady reprezentującego organizację, o   ile zdarzenie to nastąpiło nie później niż na 30 dni przed końcem kadencji Rady, Burmistrz Miasta może powołać w   jego miejsce jedną z   osób, które zostały zgłoszone w   trakcie naboru do Rady tej kadencji, której skład należy uzupełnić, bądź ogłosić nowy nabór, w   sposób określony w   ust. 4   – 9. Kadencja nowo powołanego członka Rady wygasa z   kadencją całej Rady.  

§   3.  

Organizacja i   tryb działania Rady.  

1.   Na pierwszym posiedzeniu, Rada wybiera ze swojego grona w   głosowaniu jawnym, bezwzględną większością głosów przy obecności co najmniej 2/3 członków Przewodniczącego, Zastępcę i   Sekretarza.  

2.   Odwołanie Przewodniczącego, Zastępcy lub Sekretarza Rady następuje w   taki sam sposób jak powołanie, na wniosek co najmniej połowy członków Rady.  

3.   Zastępca wykonuje funkcje Przewodniczącego podczas jego nieobecności.  

4.   Rada pracuje na posiedzeniach.  

5.   Posiedzenia Rady są jawne.  

6.   Posiedzenia Rady odbywają się co najmniej raz na 3   miesiące w   Urzędzie Miejskim w   Cieszynie lub w   innym miejscu, zaproponowanym przez Przewodniczącego, o   ile członkowie Rady w   liczbie co najmniej 3   nie wyrażą w   tej sprawie sprzeciwu.  

7.   Posiedzenia zwołuje Przewodniczący:  

1)   z inicjatywy własnej,  

2)   na wniosek co najmniej 2   członków Rady,  

3)   na wniosek co najmniej 4   organizacji, prowadzących działalność na terenie gminy Cieszyn,  

4)   na wniosek Burmistrza Miasta.  

8.   O posiedzeniu Sekretarz informuje członków Rady w   sposób określony w   regulaminie pracy Rady, nie później niż na 7   dni przed jego terminem.  

9.   Pierwsze posiedzenie Rady każdej kadencji zwołuje i   prowadzi do czasu wyboru Przewodniczącego, Burmistrz Miasta.  

10.   Z każdego posiedzenia Rady sporządza się protokół, który podpisuje Przewodniczący oraz Sekretarz, jeżeli jest obecny.  

11.   Rada może zapraszać do udziału w   posiedzeniach osoby niebędące członkami Rady w   charakterze doradców, bez prawa głosu.  

12.   Rada może tworzyć zespoły robocze.  

13.   Zespoły robocze podejmują decyzje w   formie stanowisk i   opinii, zwykłą większością głosów, w   obecności co najmniej 2/3 członków.  

14.   W skład zespołów roboczych mogą wchodzić osoby nie będące członkami Rady.  

15.   Regulamin Rady, opracowany przez jej członków, Przewodniczący przekazuje Burmistrzowi Miasta do wiadomości.  

16.   Rada podejmuje decyzje w   formie stanowisk, uchwał, wniosków i   opinii, zwykłą większością głosów, w   obecności co najmniej połowy członków.  

17.   Za udział w   posiedzeniach Rady nie przysługuje wynagrodzenie ani zwrot kosztów.  

§   4.  

Wzór ogłoszenia o   naborze przedstawicieli organizacji do Rady.  

Ogłoszenie o   naborze przedstawicieli organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w   art. 3   ust. 3   ustawy o   działalności pożytku publicznego i   o wolontariacie do Gminnej Rady Działalności Pożytku Publicznego w   Cieszynie  

Burmistrz Miasta Cieszyna zaprasza przedstawicieli organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w   art. 3   ust. 3   ustawy o   działalności pożytku publicznego i   o wolontariacie do pracy w   Gminnej Radzie Działalności Pożytku Publicznego w   Cieszynie.  

Swoich przedstawicieli mogą zgłaszać organizacje oraz podmioty działające w   zakresie pożytku publicznego, których terenem działalności jest gmina Cieszyn.  

Spośród zgłoszonych kandydatur Burmistrz Miasta Cieszyna dokona wyboru 6   osób, które zostaną powołane w   skład Rady.  

Termin zgłoszeń upływa dnia ………………………………….. o   godz. …………………………….  

Zgłoszenia można przesyłać na adres:   Urząd Miejski w   Cieszynie, 43-400 Cieszyn, Rynek 1.  

§   5.  

Wzór formularza zgłoszenia przedstawicieli organizacji do Rady.  

Zgłoszenie przedstawiciela organizacji pozarządowej lub podmiotu wymienionego w   art. 3   ust. 3   ustawy o   działalności pożytku publicznego i   o wolontariacie do Gminnej Rady Działalności Pożytku Publicznego w   Cieszynie  

……………………………………………........................……………………………………………  

……....…………………………………………………………………………………………………  

…………………………………………………………………………………………………………  

[oznaczenie organizacji]  

zgłasza swojego kandydata do udziału w   pracach Gminnej Rady Działalności Pożytku Publicznego w   Cieszynie:  

………………………………………………………………………………………………………….[imię i   nazwisko, funkcja w   organizacji]  


Podstawowy obszar działalności statutowej organizacji:  

 

kultura/sztuka  

edukacja/oświata  

sport/rekreacja  

ekologia/ochrona  
środowiska  

pomoc społeczna/  
przeciwdziałanie uzależnieniom  

inny (proszę podać, jaki)  

 

Podpisy osób statutowo upoważnionych do składania oświadczeń woli w   imieniu organizacji:  

 

 

□ Do zgłoszenia dołączono uchwałę statutowego organu organizacji w   sprawie zgłoszenia przedstawiciela organizacji do pracy w   Gminnej Radzie Działalności Pożytku Publicznego w   Cieszynie.  

□ Do zgłoszenia dołączono zgodę kandydata na reprezentowanie organizacji w   Radzie.  

reklama
reklama

POLECANE

reklama

Artykuł Sponsorowany

reklama

Ostatnio na forum

reklama
reklama

Eksperci portalu infor.pl

Kredyt Inkaso S.A.

Nowoczesna windykacja

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama