| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XXI/83/2012 Rady Gminy Jejkowice

z dnia 24 września 2012r.

w sprawie zmian w Regulaminie wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w placówkach oświatowych , dla których organem prowadzącym jest Gmina Jejkowice

Na podstawie art. 30 ust.6 pkt. 1, 2, 3   art. 54 ust.7 oraz art. 91 d pkt. 1   ustawy z   dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela ( tj. Dz. U. z   2006 r. Nr 97, poz. 674 z   późn. zm. ) oraz art. 40 ust. 1   i art. 41 ustawy z   dnia 8   marca 1990 r. o   samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z   2001r. Nr 142, poz. 1591 z   późn. zm. ), na wniosek Wójta Gminy , po zaopiniowaniu przez Komisję Zdrowia, Oświaty, Kultury, Sportu i   Młodzieży po uzgodnieniu ze związkami zawodowymi zrzeszającymi nauczycieli  

Rada Gminy Jejkowice uchwala , co następuje:  

§   1.   W Regulaminie wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w   placówkach oświatowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Jejkowice , przyjętym w   formie załącznika do Uchwały Nr XXVIII / 111 / 09 Rady Gminy Jejkowice z   dnia 23 marca 2009 r. ( Dziennik Urzędowy Województwa Śląskiego Nr 60 , poz. 1325 z   dnia 9   kwietnia 2009 r. ), wprowadza się następujące zmiany:  

1)   Załącznik nr 3   do regulaminu “ Dodatek funkcyjny “ otrzymuje nowe brzmienie jak załącznik Nr 1   do niniejszej uchwały  

2)   Załącznik nr 7   do regulaminu “ Dodatek mieszkaniowy “ otrzymuje nowe brzmienie jak załącznik Nr 2   do niniejszej uchwały  

§   2.   Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy oraz dyrektorom szkół i   przedszkola.  

§   3.   Uchwała wchodzi w   życie od 1   dnia miesiąca po miesiącu , w   którym upłynęło 14 dni od ogłoszenia Uchwały w   Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.  

 

 

Przewodniczący Rady Gminy  


Mieczysław   Wojaczek

 


Załącznik nr 1   do Uchwały nr XXI/83/2012  
Rady Gminy Jejkowice z   dnia 24 września 2012r.  
Załącznik nr 3   do Regulaminu  

Dodatek funkcyjny  

§   1.   1.   Nauczycielowi , któremu powierzono stanowisko dyrektora lub wicedyrektora szkoły albo inne stanowisko kierownicze przewidziane w   statucie szkoły, przysługuje miesięczny dodatek funkcyjny w   wysokości określonej w   poniższej tabeli:  

 

Dodatki funkcyjne dyrektorów placówek oświatowych Gminy Jejkowice  

PRZEDSZKOLA  

Ilość oddziałów  

wysokość dodatku  

1 oddział  

390zł  

2 oddziały  

420zł  

3 oddziały  

450zł  

SZKOŁY WSZYSTKICH TYPÓW  

Ilość oddziałów  

wysokość dodatku  

w przypadku kierowania szkołą jednoosobowo nie korzystając  

z możliwości powołania zastępcy wysokość dodatku  

do 9   oddziałów  

970zł  

-  

od 10-11 oddziałów  

1000zł  

-  

od 12-13 oddziałów  

710zł  

1030zł  

od 14-15 oddziałów  

730zł  

1060zł  

od 16-17 oddziałów  

750zł  

1090zł  

od 18-19 oddziałów  

770zł  

1110zł  

 

Dodatki funkcyjne wicedyrektorów placówek oświatowych Gminy Jejkowice i   innych stanowisk kierowniczych  

Wicedyrektor placówki oświatowej  

340zł  

Stanowiska kierownicze przewidziane w   statucie szkoły  

190zł  

2.   Dodatek funkcyjny przysługuje również miesięcznie nauczycielowi z   tytułu:  

1)   sprawowania funkcji opiekuna stażu w   wysokości 80 zł za każdego powierzonego nauczyciela  

2)   powierzenia wychowawstwa klasy:  

- w   przedszkolu - w   wysokości 80 zł  

- w   szkole - w   wysokości 100 zł  

3.   Przy ustalaniu wysokości dodatku funkcyjnego dyrektorów szkół bierze się pod uwagę łączną liczbę oddziałów w   szkole.  

§   2.   1.   Dodatek funkcyjny nie przysługuje w   okresie nie usprawiedliwionej nieobecności w   pracy, oraz w   okresach , za które nie przysługuje wynagrodzenie zasadnicze.  

2.   Przy zbiegu praw do dodatku funkcyjnego z   kilku tytułów, wypłaca się wszystkie dodatki łącznie.  


Załącznik nr 2   do Uchwały nr XXI/83/2012  
Rady Gminy Jejkowice z   dnia 24 września 2012r.  
Załącznik nr 7   do Regulaminu  

Dodatek mieszkaniowy  

1.   Nauczycielowi zatrudnionemu w   wymiarze nie niższym niż połowa tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin w   szkole i   posiadającemu kwalifikacje do zajmowania stanowiska nauczyciela przysługuje dodatek mieszkaniowy.  

2.   Wysokość nauczycielskiego dodatku mieszkaniowego , w   zależności od liczby osób w   rodzinie uprawnionego nauczyciela wynosi miesięcznie :  

a)   przy jednej osobie w   rodzinie - 3,5 %  

b)   przy dwóch osobach w   rodzinie - 4,6 %  

c)   przy trzech osobach w   rodzinie - 5,8 %  

d)   przy czterech i   więcej osobach w   rodzinie - 6,9 %  

średniego wynagrodzenia nauczyciela stażysty, o   którym mowa a   art. 30 ust.3 Karty Nauczyciela.  

3.   Do członków rodziny, o   której mowa w   ust. 2, zalicza się nauczyciela oraz wspólnie z   nim zamieszkujących członków rodziny :  

a)   małżonka,  

b)   pozostających na utrzymaniu nauczyciela lub nauczyciela i   jego małżonka dzieci do ukończenia 18 roku życia lub do czasu ukończenia przez nie szkoły ponadgimnazjalnej lub policealnej, nie dłużej jednak niż do ukończenia 21 roku życia,  

c)   niepracujące dzieci będące studentami w   systemie dziennym, do czasu ukończenia studiów wyższych, nie dłużej jednak niż do ukończenia 25 roku życia.  

4.   Nauczycielowi i   jego współmałżonkowi ,będącego także nauczycielem , stale z   nim zamieszkującym przysługuje tylko jeden dodatek, w   wysokości ustalonej w   ust. 2.  

5.   Nauczycielski dodatek mieszkaniowy przyznaje się na wniosek nauczyciela. Nauczycielski dodatek przyznaje dyrektor , a   dyrektorowi Wójt Gminy.  

6.   Nauczycielski dodatek mieszkaniowy przysługuje nauczycielowi:  

a)   niezależnie od tytułu prawnego do zajmowanego przez niego lokalu mieszkalnego,  

b)   od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w   którym nauczyciel złożył wniosek o   jego przyznanie.  

7.   Nauczycielowi zatrudnionemu w   kilku szkołach przysługuje tylko jeden dodatek, wypłacany przez wskazanego pracodawcę.  

8.   Nauczycielski dodatek mieszkaniowy przysługuje w   okresach wykonywania pracy , a   także w   okresach :  

a)   nie świadczenia pracy, za które przysługuje wynagrodzenie,  

b)   pobierania zasiłku z   ubezpieczenia społecznego,  

c)   odbywania zasadniczej służby wojskowej, przeszkolenia wojskowego, okresowej służby wojskowej, w   przypadku jednak, gdy z   nauczycielem powołanym do służby zawarta była umowa o   pracę na czas określony, dodatek wypłaca się nie dłużej niż do końca okresu, na który umowa ta była zawarta,  

d)   korzystania z   urlopu wychowawczego.  

9.   Dodatek mieszkaniowy wypłacany jest w   terminie wypłat wynagrodzeń nauczycielskich.  

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Anna Książek

Ekonomistka, posiada wieloletnie doświadczenie w działach personalnych, obecnie samodzielny specjalista ds. kadr i płac.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »