| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XXVI/151/2012 Rady Gminy Lubomia

z dnia 27 września 2012r.

w sprawie ustanowienia pomnika przyrody

Na podstawie art. 18, ust. 2, pkt. 15, art. 40 ust. 1, art. 41 ust. 1, w   związku z   art. 7   ust. 1, pkt 1   ustawy z   dnia 8   marca 1990 r. o   samorządzie gminnym (tekst jednolity z   2001 r. Dz. U. Nr 142, poz. 1591 z   późn. zm.) oraz art. 40 ust. 1, art. 44 ust. 1, 2, 3a, art. 45 ust. 1   ustawy z   dnia 16 kwietnia 2004 r. o   ochronie przyrody (tekst jednolity z   2009 r. Dz. U. Nr 151, poz. 1220 z   późn. zm.) oraz art. 4   ust.1, art. 13 pkt 2   ustawy z   dnia 20 lipca 2000 r. o   ogłaszaniu aktów normatywnych i   niektórych innych aktów prawnych (tekst jednolity z   2011 r., Dz.U. Nr. 197, poz. 1172), - po uzgodnieniu z   Regionalnym Dyrektorem Ochrony Środowiska w   Katowicach oraz po przeprowadzeniu konsultacji w   trybie uchwały Nr LIV/345/2010 Rady Gminy Lubomia z   dnia 13 września 2010 r. w   sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania projektów aktów prawa miejscowego z   radami działalności pożytku publicznego lub organizacjami pozarządowymi i   podmiotami wymienionymi w   art. 3   ust. 3   ustawy w   dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji,  

Rada Gminy Lubomia  
uchwala, co następuje:  

§   1.  

Ustanowić pomnikiem przyrody drzewo gatunku klon zwyczajny (Acer platanoides) pod nazwą „ŚWIATŁOWIEC” o   obwodzie pnia 411 cm mierzonym na wysokości 130 cm, rosnące na terenie nieruchomości dz. nr 725/75 k.m. 3, obręb Syrynia, stanowiącej własność Skarbu Państwa będącej w   trwałym zarządzie Państwowego Gospodarstwa Leśnego – Lasy Państwowe Nadleśnictwo Rybnik.  

§   2.  

Celem ochrony jest zachowanie okazałego drzewa o   szczególnej wartości przyrodniczej i   krajobrazowej, odznaczającego się indywidualnymi cechami takimi jak:  

- wiek – minimum 150 lat,  

- obwód pnia,  

- walory florystyczno-estetyczne.  

§   3.  

W stosunku do pomnika przyrody, o   którym mowa w   § 1, wprowadzić następujące zakazy:  

1)   niszczenia, uszkadzania drzewa lub jego przekształcania,  

2)   wykonywania prac ziemnych trwale zniekształcających rzeźbę terenu, z   wyjątkiem prac związanych z   zabezpieczeniem przeciwpowodziowym albo budową, odbudową, utrzymywaniem, remontem lub naprawą urządzeń wodnych,  

3)   uszkadzania i   zanieczyszczania gleby.  

§   4.  

Nadzór nad pomnikiem przyrody powierzyć Wójtowi Gminy Lubomia.  

§   5.  

Wykonanie uchwały powierzyć Wójtowi Gminy Lubomia.  

§   6.  

Uchylić uchwałę nr XXI/117/2012 Rady Gminy Lubomia z   dnia 15 marca 2012 r. w   sprawie ustanowienia pomnika przyrody.  

§   7.  

Uchwała wchodzi w   życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w   Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.  

 

 

Przewodniczący Rady Gminy Lubomia  


mgr   Roman   Bizoń

 

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Chałas i Wspólnicy

Kancelaria Prawna

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »