| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Porozumienie nr PZE/8/R/2012 Burmistrza Pszczyny; Zarządu Powiatu Pszczyńskiego

z dnia 24 września 2012r.

w sprawie powierzenia gminie Pszczyna przez Powiat Pszczyński zadania publicznego w zakresie nauczania religii Kościoła Adwentystów Dnia Siódmego w Rzeczypospolitej Polskiej

Na podstawie uchwały Nr XVII/218/12 Rady Miejskiej w Pszczynie z dnia 23.02.2012 r. w sprawie przejęcia przez gminę Pszczyna zadania publicznego w zakresie nauczania religii Kościoła Adwentystów Dnia Siódmego w Rzeczypospolitej Polskiej oraz na podstawie uchwały
Nr XVII/125/08 Rady Powiatu Pszczyńskiego z dnia 19 marca 2008 r. w sprawie zawarcia z Gminą Pszczyna, porozumienia dotyczącego nauczania religii Kościoła Adwentystów Dnia Siódmego, zawarte pomiędzy gminą Pszczyna reprezentowaną przez Pana Dariusza Skrobola - Burmistrza Pszczyny a Powiatem Pszczyńskim reprezentowanym przez Zarząd Powiatu w osobach Pana Pawła Sadzy - Starosty Pszczyńskiego oraz Pana Henryka Kolarczyka - Wicestarosty Pszczyńskiego.

§ 1. 1. Powiat Pszczyński powierza gminie Pszczyna, na czas określony, zadanie publiczne w zakresie nauczania religii Kościoła Adwentystów Dnia Siódmego, a gmina Pszczyna
je przejmuje.

2. Uwzględniając wniosek Kościoła Adwentystów Dnia Siódmego w sprawie nauki religii w roku szkolnym 2012/2013 dla 16 uczniów pobierających naukę w szkołach prowadzonych przez: gminę Pszczyna, gminę Suszec, gminę Goczałkowice-Zdrój, Miasto Katowice oraz Powiat Pszczyński wyraża się zgodę na pokrycie kosztów zatrudnienia w wymiarze 8/18 etatu nauczyciela zatrudnionego w Szkole Podstawowej nr 1 w Pszczynie im. Książąt Pszczyńskich 43-200 Pszczyna, ul. Bogedaina 1.

3. Lekcje religii realizowane są w Pozaszkolnym Punkcie Katechetycznym zlokalizowanym w Pszczynie przy ul. Sokoła 7.

4. Nauka religii w punkcie katechetycznym odbywa się zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (t. j. Dz. U. z 2004 r.
Nr 256, poz. 2572 ze zm.).

§ 2. Koszty zatrudnienia nauczyciela, o którym mowa w § 1, a które ponosi gmina Pszczyna obejmują § 4010 wynagrodzenia osobowe pracownika; § 4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne; § 4110 składki na ubezpieczenia społeczne; § 4120 składki na Fundusz Pracy; § 4440 odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.

§ 3. 1. Kalkulacja kosztów, o których mowa w § 2, stanowi załącznik do niniejszego Porozumienia.

2. Powiat Pszczyński zobowiązuje się przekazać gminie Pszczyna dotację celową
na realizację zadania określonego w § 1, w kwocie proporcjonalnej do liczby uczniów ze szkół,
dla których organem prowadzącym jest Powiat Pszczyński, w roku szkolnym 2012/2013
tj. za 3 uczniów w wysokości:

a) 218,76 zł za miesiąc wrzesień 2012 r. (za okres od 07.09.2012 r.
do 30.09.2012 r.);

b) 271,95 zł miesięcznie w 2012 r. x 3 miesiące = 815,85 zł (za okres
od 01.10.2012 r. do 31.12.2012 r.).

3. Powiat Pszczyński zobowiązuje się przekazać kwotę dotacji, o której mowa w ust. 2,
na rachunek Urzędu Miejskiego w Pszczynie: 50 1050 1070 1000 0001 0136 6540 jednorazowo za okres od 07.09.2012 r. do 31.12.2012 r. do dnia 30.11.2012 r.

4. W przypadku braku zapłaty w terminie określonym w ust. 3 zostaną naliczone odsetki
za każdy dzień zwłoki w wysokości określonej jak dla zaległości podatkowych.

§ 4. 1. Kwoty wskazane w § 3 ust. 2 ulegną zmianie w przypadku zmiany wysokości składników wynagrodzenia nauczyciela, i/lub zmiany nauczyciela religii, i/lub zmiany liczby uczniów objętych nauczaniem religii.

2. Kwota dotacji celowej z roku budżetowego 2012 zostanie wykorzystana do dnia 31.12.2012 r.

3. Otrzymana kwota dotacji zostanie rozliczona w terminie do dnia 15.01.2013 r.

4. Podstawą rozliczenia będzie sprawozdanie w formie pisemnej, przedstawiające koszty zatrudnienia nauczyciela w punkcie katechetycznym, w rozbiciu na poszczególne składniki wynagrodzenia oraz miesiące, za które wynagrodzenie zostało wypłacone.

5. W przypadku, gdy kwota należnej dotacji wynikająca z rozliczenia, o którym mowa
w § 4 ust. 4, będzie wyższa od kwoty dotacji, jaką otrzymała gmina Pszczyna, to Powiat Pszczyński dokona wpłaty należnej kwoty do dnia 31.01.2013 r. W przypadku nie uregulowania płatności w powyższym terminie Powiat Pszczyński zobowiązuje się zapłacić oprócz należności głównej odsetki w wysokości określonej jak dla zaległości podatkowych.

6. W przypadku, gdy kwota należnej dotacji wynikająca z rozliczenia, o którym mowa
w § 4 ust. 4, będzie niższa od kwoty dotacji, jaką otrzymała gmina Pszczyna, to gmina Pszczyna dokona zwrotu niewykorzystanej części dotacji do dnia 31.01.2013 r. W przypadku
nie uregulowania płatności w powyższym terminie gmina Pszczyna zobowiązuje się zapłacić oprócz należności głównej odsetki w wysokości określonej jak dla zaległości podatkowych.

§ 5. 1. Porozumienie precyzuje rozliczenie i pokrycie kosztów zatrudnienia związanego z nauczaniem religiiKościoła Adwentystów Dnia Siódmegow roku szkolnym 2012/2013 tj. na okres od 07.09.2012 r. do 31.12.2012 r.

2. Ze strony gminy Pszczyna za realizację postanowień wynikających z niniejszego porozumienia odpowiada Pan Marian Grygier, Dyrektor Pszczyńskiego Zarządu Edukacji, 43-200 Pszczyna, ul. Zdrojowa 4, tel. 32 210-21-93.

3. Ze strony Powiatu Pszczyńskiego za realizację postanowień wynikających z niniejszego porozumienia odpowiada Danuta Michalik - główny specjalista w Wydziale Oświaty i Zdrowia, Starostwa Powiatowego w Pszczynie, 43-200 Pszczyna, ul. 3 Maja 10, tel. 32 44-92-308.

§ 6. W sprawach nieuregulowanych porozumieniem zastosowanie mają w szczególności przepisy ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych oraz przepisy ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty oraz przepisy Kodeksu cywilnego.

§ 7. 1. Wszelkie zmiany warunków porozumienia wymagają formy pisemnej w postaci aneksu pod rygorem nieważności.

2. Porozumienie podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego
na wniosek gminy Pszczyna.

3. Porozumienie wchodzi w życie z dniem podpisania, z mocą obowiązującą od dnia 07.09.2012 r.

§ 8. Porozumienie zostało sporządzone w czterech jednobrzmiących egzemplarzach,
po dwa dla każdej ze stron.

Starosta Pszczyński


Paweł Sadza


Wicestarosta Pszczyński


Henryk Kolarczyk

Burmistrz Pszczyny


Dariusz Skrobol


Załącznik Nr 1 do Porozumienia Nr PZE/8/R/2012
Burmistrza Pszczyny i Starosty Pszczyńskiego
z dnia 24 września 2012 r.

Kalkulacja kosztów zatrudnienia nauczyciela - nauczanie religii Kościoła Adwentystów Dnia Siódmego.

Nauczyciel religii – zatrudniony w Szkole Podstawowej Nr 1 w Pszczynie (kontraktowy)

Wymiar zatrudnienia: 8/18

Koszt miesięczny:

wrzesień 2012 r.

październik – grudzień
2012 r.

Stawka zasadnicza

828,78 zł

1 036,00 zł

Wysługa 6%

49,70 zł

62,16 zł

Motywacyjny

25,00 zł

25,00 zł

Łącznie:

903,48 zł

1 123,16 zł

§ 4010

903,48 zł

1 123,16 zł

§ 4040

0,00 zł

0,00 zł

§ 4110

155,31 zł

193,07 zł

§ 4120

22,14 zł

27,52 zł

§ 4440

85,80 zł

106,66 zł

Łącznie:

1 166,73 zł

1 450,41 zł

ilość dzieci pobierających naukę / w tym ilość uczniów z Powiatu Pszczyńskiego

16/3

16/3

miesięczna kwota dotacji do przekazania

218,76 zł

271,95 zł

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Kacper Sołoniewicz

Doradca podatkowy

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »