| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XX/390/12 Rady Miejskiej w Dąbrowie Górniczej

z dnia 24 października 2012r.

w sprawie wprowadzenia ochrony, w drodze uznania za pomnik przyrody drzewa z gatunku buk pospolity na terenie Dąbrowy Górniczej

Na podstawie art. 18 ust. 2   pkt 15, art. 40 ust. 1   i art. 41 ust. 1   i art. 42 ustawy z   dnia 8   marca 1990 r. o   samorządzie gminnym ( t.j. Dz. U. z   2001 r. nr 142, poz. 1591 z   późniejszymi zmianami ) oraz art. 6   ust. 1   pkt 6, art. 40 ust. 1, art. 44 ust. 1   i 2, 3a,   art. 45 ust. 1   ustawy z   dnia 16 kwietnia 2004 roku o   ochronie przyrody ( t.j. Dz. U. z   2009 r. nr 151 poz. 1220 z   późn. zmianami ), po przeprowadzeniu konsultacji z   organizacjami pozarządowymi i   podmiotami, o   których mowa w   art. 3   ust. 3   ustawy z   dnia 24 kwietnia 2003 r. o   działalności pożytku publicznego i   o wolontariacie (t.j Dz. U. z   2010 r. Nr 234, poz. 1536 z   późn. zmianami ), na wniosek Prezydenta Miasta Dąbrowy Górniczej,  

Rada Miejska w   Dąbrowie Górniczej  
uchwala:  

§   1.   Ustanawia się pomnikiem przyrody drzewo z   gatunku buk pospolity ( Fagus silvatica ) o   obwodzie pnia mierzonym na wysokości 130 cm wynoszącym 310 cm, rosnące na działce oznaczonej numerem geodezyjnym 2006/2 - karta mapy 13   ( obręb 0014 Trzebiesławice ), stanowiącej własność Skarbu Państwa, będącej w   zarządzie Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe Nadleśnictwo Siewierz.  

§   2.   Ustanowienie ochrony ma na celu zachowanie cennego tworu przyrody żywej ze względu na jego szczególną wartość przyrodniczą oraz krajobrazową.  

§   3.   W stosunku do drzewa uznanego za pomnik przyrody wprowadza się następujące zakazy:  

1)   niszczenia, uszkadzania i   przekształcania obiektu,  

2)   wykonywania prac ziemnych trwale zniekształcających rzeźbę terenu, z   wyjątkiem prac związanych z   zabezpieczaniem przeciwsztormowym lub przeciwpowodziowym albo budową, odbudową, utrzymaniem, remontem lub naprawą urządzeń wodnych,  

3)   uszkadzania i   zanieczyszczenia gleby,  

4)   umieszczania tablic reklamowych.  

§   4.   Poszczególne elementy drzewa należy poddać wymaganym zabiegom pielęgnacyjnym.  

§   5.   Wykonanie uchwały oraz nadzór nad pomnikiem przyrody powierza się Prezydentowi Miasta Dąbrowy Górniczej.  

§   6.   Uchwała podlega ogłoszeniu w   Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego i   wchodzi w   życie po upływie 14 dni od jej ogłoszenia.  

 

 

 

Przewodnicząca Rady Miejskiej w   Dąbrowie Górniczej  


Agnieszka   Pasternak

 

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

WFY Group

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »