| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr 483/XXX/2012 Rady Miejskiej w Sosnowcu

z dnia 25 października 2012r.

w sprawie nadania Statutu samodzielnemu publicznemu zakładowi opieki zdrowotnej pod nazwą Centrum Psychoterapii i Leczenia Uzależnień w Sosnowcu

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001r. Nr 142 poz. 1591 z późn. zm.), art. 42 ust. 4 i art. 204 ust. 2 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2011 r. nr 112, poz. 654 z późn. zmianami) oraz w związku z Uchwałą Nr 11/2012 Rady Społecznej samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej Centrum Psychoterapii i Leczenia Uzależnień w Sosnowcu z dnia 2 października 2012 r.

Rada Miejska w Sosnowcu uchwala:

§ 1. Nadaje się Statut samodzielnemu publicznemu zakładowi opieki zdrowotnej pod nazwą Centrum Psychoterapii i Leczenia Uzależnień w Sosnowcu, w brzmieniu jak załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2. Traci moc Uchwała Nr 815/LXI/10 Rady Miejskiej w Sosnowcu z dnia 27 maja 2010 r.
w sprawie zatwierdzenia Statutu samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej Centrum Psychoterapii i Leczenia Uzależnień w Sosnowcu z późniejszymi zmianami.

§ 3. Uchyla się Uchwałę Nr 411/XXVI/2012 Rady Miejskiej w Sosnowcu z dnia 28 czerwca 2012 r. w sprawie nadania Statutu samodzielnemu publicznemu zakładowi opieki zdrowotnej Centrum Psychoterapii i Leczenia Uzależnień w Sosnowcu.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Sosnowca.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej w Sosnowcu


Tomasz Bańbuła


Załącznik do Uchwały Nr 483/XXX/2012
Rady Miejskiej w Sosnowcu
z dnia 25 października 2012 r.

Statut samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej pod nazwą Centrum Psychoterapii i Leczenia Uzleżnień w Sosnowcu.

§ 1. 1. Niniejszy statut określa ustrój oraz inne sprawy dotyczące funkcjonowania samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej Centrum Psychoterapii i Leczenia Uzależnień w Sosnowcu, zwanego dalej Zakładem.

2. Samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej działa pod nazwą „Centrum Psychoterapii i Leczenia Uzależnień w Sosnowcu”

3. Zakład działa na podstawie:

- ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 roku o działalności leczniczej (Dz. U. 2011, Nr 112, poz 654 z późniejszymi zmianami),

- niniejszego Statutu,

- innych przepisów regulujących funkcjonowanie publicznych zakładów opieki zdrowotnej oraz gminnych jednostek organizacyjnych.

§ 2. 1. Zakład jest podmiotem leczniczym niebędącym przedsiębiorcą, działającym w formie samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej.

2. Podstawowym obszarem działania Zakładu jest miasto Sosnowiec oraz inne gminy.

3. Siedzibą Zakładu jest miasto  Sosnowiec, adres: 41-200 Sosnowiec, ulica 3 Maja 33.

4. Podmiotem, tworzącym Zakład jest Gmina Sosnowiec.

5. W Zakładzie działa Rada Społeczna utworzona w oparciu o postanowienia niniejszego Statutu oraz Regulaminu Rady Społecznej.

6. Zakład udziela świadczeń zdrowotnych na rzecz obywateli Rzeczypospolitej Polskiej, Unii Europejskiej i obywateli państw spoza Unii Europejskiej.

§ 3. Podstawowym celem Zakładu jest udzielanie świadczeń zdrowotnych służących zachowaniu, przywracaniu i poprawie stanu zdrowia, ze szczególnym uwzględnieniem zdrowia psychicznego, głównie ludności zamieszkałej na obszarze działania Zakładu.

§ 4. 1. Zadania Zakładu realizowane są w zakresie działalności leczniczej oraz wyodrębnionej organizacyjnie działalności innej niż działalność lecznicza.

2. Jako działalność leczniczą, Zakład realizuje zadania w zakresie:

1) opieki psychiatrycznej i leczenia uzależnień, realizowanej w formie ambulatoryjnych świadczeń zdrowotnych,

2) promocji zdrowia, w tym w formie edukacji publicznej i działalności profilaktycznej,

3) przygotowywania osób do wykonywania zawodu medycznego i kształcenia osób wykonujących zawód medyczny na zasadach określonych w odrębnych przepisach,

4) usług socjalno-prawnych w zakresie niezbędnym do prawidłowej realizacji działalności leczniczej,

5) orzecznictwa psychiatrycznego i psychologicznego na zlecenie sądu lub innych uprawnionych organów,

6) badań nad psychoterapią, prac badawczo – rozwojowych w zakresie psychoterapii i leczenia uzależnień.

3. Działalnością inną niż lecznicza, jest w Zakładzie działalność edukacyjna. Polega ona w szczególności na kształceniu i doskonaleniu kadr służb społecznych w zakresie promocji i ochrony zdrowia psychicznego oraz problematyki uzależnień. Zadanie to realizowane jest w odrębnej komórce organizacyjnej wyszczególnionej w schemacie organizacyjnym, pod nazwą „Instytut  Psychoterapii Klinicznej”.

§ 5. 1. W skład Zakładu wchodzą komórki organizacyjne Zakładu.

2. Strukturę organizacyjną przedstawia schemat organizacyjny, który stanowi załącznik do statutu.

3. Sprawy dotyczące sposobu i warunków udzielania świadczeń zdrowotnych w Zakładzie, nieuregulowane w ustawie lub statucie, określa regulamin organizacyjny ustalony przez Dyrektora Zakładu i zaopiniowany przez Radę Społeczną Zakładu.

§ 6. Organizacja i porządek procesu udzielania świadczeń zdrowotnych, określone są w regulaminie organizacyjnym Zakładu.

§ 7. Organami Zakładu są:

1. Dyrektor Zakładu,

2. Rada Społeczna Zakładu.

§ 8. Do zadań Dyrektora Zakładu należy:

1. kierowanie działalnością Zakładu i ponoszenie odpowiedzialności z tego tytułu,

2. reprezentowanie Zakładu na zewnątrz.

§ 9. 1. Kadencja Rady Społecznej trwa 4 lata.

2. Istnieje możliwość odwołania Członków Rady Społecznej przed upływem kadencji na wniosek Członka Rady lub podmiotu, który go wyznaczył - złożony do Podmiotu Tworzącego.

3. Członkostwo w Radzie Społecznej Zakładu wygasa w przypadku śmierci jej członka.

4. Odwołanie, o którym mowa w ust.2 może nastąpić, w przypadku, gdy osoba:

1) przestała pełnić funkcję, wykonywać zawód, pracować na stanowisku, ze względu na które została wybrana do Rady Społecznej, a aktualnie pełniona funkcja, wykonywany zawód lub praca na stanowisku nie jest uzasadnieniem do pełnienia funkcji Członka Rady Społecznej Zakładu,

2) ze względu na stan zdrowia, potwierdzony zaświadczeniem lekarskim, stwierdzającym niemożność  wykonywania tej funkcji,

3) złożyła pisemną rezygnację z funkcji w Radzie Społecznej Zakładu do instytucji, których jest przedstawicielem w Radzie Społecznej,

4) planuje zostać zatrudniona w Zakładzie,

5) była nieobecna na trzech kolejnych posiedzeniach Rady Społecznej, a nieobecność ta nie została usprawiedliwiona,

6) została skazana za przestępstwo umyślne prawomocnym wyrokiem sądu.

§ 10. 1. Rada Społeczna Zakładu składa się z 6 osób.

2. W skład Rady Społecznej Zakładu wchodzą:

1) Prezydent Miasta Sosnowca lub wyznaczony przez niego przedstawiciel – jako Przewodniczący Rady,

2) Przedstawiciel Wojewody Śląskiego,

3) Przedstawiciele Rady Miejskiej w Sosnowcu w liczbie 4 osób.

§ 11. 1. Rada Społeczna wykonuje zadania opisane w ustawie.

2. Tryb działania Rady Społecznej określony jest w ustawie oraz w regulaminie Rady Społecznej.

§ 12. Zakład prowadzi gospodarkę finansową w formie samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej.

§ 13. Zmiany w Statucie mogą być dokonywane w trybie i na zasadach przewidzianych dla jego uchwalenia.

§ 14. W sprawach nie uregulowanych niniejszym Statutem mają zastosowanie odpowiednie postanowienia ustawy o działalności leczniczej, regulamin organizacyjny oraz inne przepisy regulujące funkcjonowanie publicznych zakładów opieki zdrowotnej.

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr 483/XXX/2012
Rady Miejskiej w Sosnowcu
z dnia 25 października 2012 r.
Zalacznik2.pdf

Załącznik do Statutu

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Kancelaria Galt

Prawo, podatki, księgowość

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »