reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XXIV/262/2012 Rady Miasta Ustroń

z dnia 27 września 2012r.

w sprawie określenia szczegółowych zasad, sposobu i trybu udzielania ulg w spłacie należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny przypadających Miastu Ustroń lub jego jednostkom podległym, warunków dopuszczalności pomocy publicznej w przypadkach, w których ulga stanowić będzie pomoc publiczną oraz wskazania organu uprawnionego do udzielenia tych ulg

Na podstawie art. 18 ust. 2   pkt 15, art. 40 ust. 1, art. 41 ust. 1, art. 42 ustawy z   dnia 8   marca 1990r. o   samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z   2001r. Nr 142, poz. 1591 z   późn. zm.) art. 59 ust. 1-3 ustawy z   dnia 27 sierpnia 2009r. o   finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z   późn. zm.)  

Rada Miasta Ustroń uchwala:  

§ 1.  

Uchwała określa szczegółowe zasady, sposób i   tryb udzielania ulg w   spłacie należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawnych przypadających Miastu Ustroń lub jego jednostkom podległym, warunki dopuszczalności pomocy publicznej w   przypadkach, w   których ulga stanowić będzie pomoc publiczną oraz organ uprawniony do udzielania tych ulg.  

§ 2.  

Ilekroć w   uchwale jest mowa o:  

1)   należności pieniężnej – rozumie się przez to należność główną mającą charakter cywilnoprawny, odsetki ustawowe, odsetki umowne w   przypadku ich zastrzeżenia, koszty dochodzenia tych należności;  

2)   uldze – rozumie się przez to umorzenie, odroczenie terminu spłaty lub rozłożenie na raty płatności należności pieniężnej;  

3)   dłużniku – rozumie się przez to osobę fizyczną, osobę prawną, jednostkę organizacyjną nie posiadającą osobowości prawnej, która posiada zobowiązania, w   tym także zaległości, z   tytułu należności cywilnoprawnych.  

§ 3.  

Należność pieniężna może zostać umorzona w   całości lub w   części z   urzędu, jeżeli:  

1)   osoba fizyczna - zmarła, nie pozostawiając żadnego majątku albo pozostawiła majątek niepodlegający egzekucji na podstawie odrębnych przepisów, albo pozostawiła przedmioty codziennego użytku domowego, których łączna wartość nie przekracza kwoty 6.000,00 zł;  

2)   osoba prawna - została wykreślona z   właściwego rejestru osób prawnych przy jednoczesnym braku majątku, z   którego można by egzekwować należność, a   odpowiedzialność z   tytułu należności nie przechodzi z   mocy prawa na osoby trzecie;  

3)   zachodzi uzasadnione przypuszczenie, że w   postępowaniu egzekucyjnym nie uzyska się kwoty wyższej od kosztów dochodzenia i   egzekucji tej należności lub postępowanie egzekucyjne okazało się nieskuteczne;  

4)   jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej uległa likwidacji;  

5)   zachodzi ważny interesem dłużnika lub interes publiczny.  

§ 4.  

W przypadkach uzasadnionych ważnym interesem dłużnika lub interesem publicznym należność pieniężna może zostać umorzona w   całości lub w   części na wniosek dłużnika.  

§ 5.  

Należność pieniężna może zostać umorzona tylko wtedy, gdy zastosowanie innej ulgi przewidzianej w   niniejszej uchwale jest niemożliwe lub niecelowe.  

§ 6.  

Umorzenie należności pieniężnej, za którą odpowiada solidarnie więcej niż jeden dłużnik, może nastąpić tylko wtedy, gdy warunki umorzenia zachodzą wobec wszystkich dłużników.  

§ 7.  

1.   W przypadkach uzasadnionych ważnym interesem dłużnika, w   szczególności możliwościami płatniczymi dłużnika lub uzasadnionych interesem publicznym na wniosek dłużnika termin spłaty należności pieniężnej może zostać odroczony albo płatność należności pieniężnej może zostać rozłożona na raty w   całości lub w   części, z   tym że:  

a)   okres odroczenia terminu płatności nie może przekroczyć 12 miesięcy;  

b)   okres spłaty należności pieniężnej rozłożonej na raty nie może być dłuższy niż 36 miesięcy.  

2.   Od należności pieniężnej, której termin spłaty odroczono lub płatność której została rozłożona na raty pobiera się 25% zastrzeżonych w   umowie odsetek umownych, a   w przypadku braku ich zastrzeżenia 25% odsetek ustawowych za okres od dnia podjęcia rozstrzygnięcia o   udzieleniu ulgi do dnia upływu odroczonego terminu spłaty należności pieniężnej albo terminu spłaty poszczególnych rat, na jakie należność została rozłożona. Odsetki wpłacane są w   terminie płatności odroczonej należności pieniężnej lub w   terminach płatności poszczególnych rat.  

3.   Niedotrzymanie przez dłużnika nowego terminu płatności powoduje natychmiastową wymagalność odroczonej należności pieniężnej wraz z   należnymi odsetkami w   pełnej wysokości liczonymi od pierwotnego terminu płatności.  

4.   Niedotrzymanie przez dłużnika nowego terminu płatności raty lub jej wysokości powoduje, iż terminem płatności staje się pierwotny termin zapłaty należności wraz z   ustawowymi odsetkami liczonymi od tego terminu.  

5.   Jeżeli dłużnik nie dotrzyma nowego terminu spłaty którejkolwiek z   ustalonych rat bądź którejkolwiek  
z odroczonych należności lub wysokości ustalonej raty bądź odroczonej należności, wierzyciel może rozwiązać zawarte porozumienie na podstawie jednostronnego oświadczenia woli i   żądać natychmiastowej spłaty pozostałych rat bądź odroczonych należności wraz z   ustawowymi odsetkami liczonymi od pierwotnego terminu płatności.  

§ 8.  

1.   Wniosek o   udzielenie ulgi w   spłacie należności pieniężnej dłużnik składa Burmistrzowi Miasta Ustroń.  

2.   Wniosek o   udzielenie ulgi w   spłacie należności pieniężnych powinien zawierać określenie należności pieniężnej której dotyczy, wskazanie ulgi, o   którą ubiega się dłużnik, informacje dotyczące wystąpienia okoliczności, o   których mowa w   § 4   i § 7   ust. 1   niniejszej uchwały, opis aktualnej sytuacji finansowo-majątkowej oraz wszelkich innych okoliczności uzasadniających składany wniosek.  

3.   W przypadku, gdy złożony wniosek lub przedstawione dokumenty zawierają braki formalne lub są niewystarczające do udzielenia ulgi organ udzielający ulgę może wezwać dłużnika do ich uzupełnienia, w   szczególności poprzez dołączenie oświadczenia majątkowego, którego wzór stanowi załącznik nr 1   do uchwały, oraz ewentualnych dokumentów potwierdzających stan faktyczny opisany we wniosku. Nieuzupełnienie wniosku oraz nieprzedstawienie żądanych dokumentów przez dłużnika w   wyznaczonym terminie powoduje pozostawienie wniosku bez rozpatrzenia.  

§ 9.  

1.   Organem właściwym do udzielania ulg w   spłacie należności pieniężnych przypadających Miastu Ustroń oraz jego jednostkom podległym jest Burmistrz Miasta Ustroń.  

2.   Umorzenie należności pieniężnej przekraczającej z   jednego tytułu kwotę 10.000 zł wymaga opinii Komisji Rady Miasta ds. Budżetu i   Przestrzegania Prawa.  

§ 10.  

Zastosowanie ulgi w   spłacie należności pieniężnych następuje w   formie pisemnej na podstawie przepisów prawa cywilnego, w   drodze jednostronnego oświadczenia woli organu właściwego do udzielania ulgi albo w   drodze porozumienia zawartego pomiędzy organem właściwym do udzielenia ulgi a   dłużnikiem.  

§ 11.  

1.   W przypadkach, o   których mowa w   § 3   pkt 5, § 4   i § 7   ust. 1   niniejszej uchwały, zastosowanie ulgi w   spłacie należności pieniężnej wobec dłużnika prowadzącego działalność gospodarczą, w   zakresie należności pieniężnej związanej z   prowadzoną działalnością gospodarczą, bez względu na formę organizacyjno - prawną oraz sposób finansowania (zwanego dalej "przedsiębiorcą"), stanowi pomoc publiczną de minimis, której udzielenie następuje zgodnie z   rozporządzeniem Komisji (WE) nr 1998/2006 z   dnia 15 grudnia 2006r. w   sprawie stosowania art. 87 i   88 Traktatu do pomocy de minimis (Dz.U.UE L 379 z   28.12.2006r.) lub stanowi pomoc publiczną de minimis w   rolnictwie, której udzielenie następuje zgodnie z   rozporządzeniem Komisji (WE) nr 1535/2007 z   dnia 20 grudnia 2007r. w   sprawie stosowania art. 87 i   88 w   odniesieniu do pomocy de minimis w   sektorze produkcji rolnej (Dz.U.UE L 337 z   21.12.2007r.).  

2.   Przedsiębiorca wraz z   wnioskiem o   udzielenie ulgi w   spłacie należności pieniężnej przedkłada:  

1)   w przypadku pomocy de minimis:  

a)   wszystkie zaświadczenia o   pomocy de minimis, jakie otrzymał w   roku, w   którym ubiega się o   pomoc, oraz w   ciągu 2   poprzedzających go lat, albo oświadczenie o   wielkości pomocy de minimis otrzymanej w   tym okresie, albo oświadczenie o   nieotrzymaniu takiej pomocy w   tym okresie,  

b)   informacje niezbędne do udzielenia pomocy de minimis, o   których mowa w   rozporządzeniu Rady Ministrów z   dnia 29 marca 2010r. w   sprawie zakresu informacji przedstawianych przez podmiot ubiegający się o   pomoc de minimis (Dz. U. Nr 53, poz. 311).  

2)   w przypadku pomocy de minimis w   rolnictwie:  

a)   wszystkie zaświadczenia o   pomocy de minimis w   rolnictwie, jakie otrzymał w   roku, w   którym ubiega się o   pomoc, oraz w   ciągu 2   poprzedzających go lat podatkowych, albo oświadczenie o   wielkości pomocy de minimis w   rolnictwie otrzymanej w   tym okresie, albo oświadczenie o   nieotrzymaniu takiej pomocy w   tym okresie,  

b)   informacje niezbędne do udzielenia pomocy de minimis w   rolnictwie, o   których mowa w   rozporządzeniu Rady Ministrów z   dnia 11 czerwca 2010r. w   sprawie informacji składanych przez podmioty ubiegające się o   pomoc de minimis w   rolnictwie lub rybołówstwie (Dz. U. Nr 121, poz. 810).  

§ 12.  

Traci moc uchwała Rady Miasta Ustroń nr V/35/2011 z   dnia 24 lutego 2011 r. w   sprawie określenia szczegółowych zasad, sposobu i   trybu udzielania ulg w   spłacie należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny przypadających Miastu Ustroń lub jego jednostkom podległym, warunków dopuszczalności pomocy publicznej w   przypadkach, w   których ulga stanowić będzie pomoc publiczną oraz wskazania organu uprawnionego do udzielenia tych ulg.  

§ 13.  

Wykonanie uchwały powierza Burmistrzowi Miasta.  

§ 14.  

Uchwała wchodzi w   życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w   Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.  

 

 

 

Przewodniczący Rady Miasta  


Stanisław   Malina

 


Załącznik Nr 1   do Uchwały Nr XXIV/262/2012    
Rady Miasta Ustroń    
z dnia 27 września 2012 r.  
 

Oświadczenie o   stanie majątkowym  

Dane osoby składającej oświadczenie :  

……………………………………….  

Imię i   Nazwisko  

……………………………………….  

Miejsce zamieszkania  

……………………………………….  

Nr  PESEL  

………………………………………...  

Nr  NIP  

OŚWIADCZENIE O   STANIE MAJĄTKOWYM  

 

W związku ze złożonym wnioskiem z   dnia ......................w sparwie ................................................  

.............................................................................................................................................................  

Oświadczam co następuje :  

 

Przyczyna ubiegania się o   ulgę w   spłacie zobowiązań cywilnoprawnych:  

 

.............................................................................................................................................................  

.............................................................................................................................................................  

.............................................................................................................................................................  

I . SYTUACJA MATERIALNA STRONY  

1.   Wysokość dochodów własnych netto  

a)   Ze stosunku pracy ………………………………………………………..……………………............  

b)   Z gospodarstwa rolnego ……………………………………………………….………………............  

c)   Emerytura/renta………………………………………………………………….…….………............  

d)   Zasiłek dla bezrobotnych ……………………………………………………..……………….............  

e)   Zasiłek z   opieki społecznej.……….....…………………………………………............………...........  

f)   Z tyt. umów zlecenia itp. …………………………………………………………….....………...........  

g)   Alimenty ………………………………………………………………...………..……………...........  

h)   Z tyt. najmu i   dzierżawy ……………………………….……………………….………….……..........  

i)   Dodatek Mieszkaniowy ….……………………………………………………….…….…….…..........  

j)   Inne …………………………………………………….……………….…………………..…….........  

2.   Źródło utrzymania w   przypadku pozostawania bez pracy  

 

(w przypadku utrzymywania przez osoby trzecie podać wielkość pomocy)  

.............................................................................................................................................................  

.............................................................................................................................................................  

.............................................................................................................................................................  

3.   Wysokość dochodów osób pozostających we wspólnym gospodarstwie domowym  

a)   Ze stosunku pracy ………………………………………………………..……………………...........  

b)   Z gospodarstwa rolnego ……………………………………………………….………………..........  

c)   Emerytura/renta………………………………………………………………….…….………..........  

d)   Zasiłek dla bezrobotnych ……………………………………………………..………………............  

e)   Zasiłek z   opieki społecznej.……….....…………………………………………............………..........  

f)   Z tyt. umów zlecenia itp. …………………………………………………………….....………..........  

g)   Alimenty ………………………………………………………………...………..……………..........  

h)   Z tyt. najmu i   dzierżawy ……………………………….……………………….………….…….........  

i)   Dodatek Mieszkaniowy ….……………………………………………………….…….…….….........  

j)   Inne …………………………………………………….……………….…………………..……........  

4.   Ilość osób pozostających na utrzymaniu strony  

 

(w tym ilość uczących się, należy podać wiek dzieci i   rodzaj szkoły, do której uczęszczają)  

..........................................................................................................................................................  

..........................................................................................................................................................  

..........................................................................................................................................................  

5.   Posiadany majątek  

a)   NIERUCHOMOŚCI  

 

Dom jednorodzinny o   powierzchni …………………………………………….…………..........  

Mieszkanie spółdzielcze lokatorskie o   powierzchni…………….…………………...……..........  

Mieszkanie spółdzielcze własnościowe o   powierzchni……………………………..……...........  

Mieszkanie komunalne o   powierzchni ………………………………………….………............  

Mieszkanie własne o   powierzchni…………………………………………………..……...........  

Działka budowlana o   powierzchni ………………………………………………….……..........  

Lasy…………………………………………………………………………….………..............  

Gospodarstwo rolne…………………………………………………………..………….............  

Inne nieruchomości nie ujęte wyżej …………………………………………………..…...........  

b)   ŚRODKI TRANSPORTOWE  

 

Samochody  ciężarowe (marka, nr rej., rocznik) ……………….…….………...………...............  

..........................................................................................................................................................  

Samochody osobowe (marka , nr rej., rocznik) …………………..….............................................  

..........................................................................................................................................................  

Samochody osobowe (marka , nr rej., rocznik) …………………..….............................................  

..........................................................................................................................................................  

Inne np. przyczepy, autobusy, traktory, motocykle (marka, nr rej., rocznik) .................................  

..........................................................................................................................................................  

c)   INNE SKŁADNIKI MAJĄTKU (np. posiadane oszczędności,  udziały,  akcje, ruchomości)  

 

...........................................................................................................................................................  

...........................................................................................................................................................  

...........................................................................................................................................................  

6.   Wysokość stałych opłat  (dołączyć kopie rachunków)  

 

Czynsz…………………………………………………………………………….…….................  

Energia elektryczna …………………………………………………….………………................  

Gaz / CO ……………………………………………………….…................................................  

Wydatki na naukę w   szkołach ……………………………………………………….…................  

Inne ( podać jakie)…………………………………………………………………….…...............  

II.   INNE OKOLIOCZNOŚCI MAJĄCE WPŁYW NA SYTUACJĘ MATERIALNĄ STRONY  

 

(np. status bezrobotnego, wiek, choroba, wypadek, klęski żywiołowe, zdarzenia losowe)  

.............................................................................................................................................................  

.............................................................................................................................................................  

.............................................................................................................................................................  

.............................................................................................................................................................  

III.   UWAGI  

 

( np. posiadane zaległości –wyszczególnienie z   jakich tytułów i   na jaką kwotę)  

.............................................................................................................................................................  

.............................................................................................................................................................  

.............................................................................................................................................................  

.............................................................................................................................................................  

IV.   INNE DOWODY  

 

.............................................................................................................................................................  

.............................................................................................................................................................  

.............................................................................................................................................................  

.............................................................................................................................................................  

Pouczenie  

Podanie nieprawdziwych danych w   oświadczeniu lub zatajenie informacji mających znaczenie dla udzielenia ulgi w   spłacie zobowiązań cywilnoprawnych może spowodować poniesienie przez wnioskodawcę odpowiedzialności cywilnej lub karnej.  

………………………………….                                ………………………………………  

Data                                                                         Podpis Wnioskodawcy  

reklama
reklama

POLECANE

reklama

Artykuł Sponsorowany

reklama

Ostatnio na forum

reklama
reklama

Eksperci portalu infor.pl

Minka .pl

oferuje ekologiczne tapety ścienne drukowane w technologii lateksowej HP

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama